Calvin Harris — Pray To God ft. HAIM

Tym razem uczy­my się z Calvi­nem Har­ri­sem oraz zespo­łem HAIM i ich utwo­rem pod tytu­łem „Pray To God”. Tele­dysk uka­zu­je sio­stry z Kali­for­nii na tle roz­ma­itych kra­jo­bra­zów. „Pray To God” jest już szó­stym sin­glem z pokry­te­go w Pol­sce pla­ty­ną krąż­ka „Motion”, któ­ry miał pre­mie­rę w listo­pa­dzie 2014 roku.

HAIM to zespół zało­żo­ny w 2013 roku przez trzy sio­stry — Alan, Daniel­le i Este. Na kon­cie mają album „Days Are Gone”, któ­ry uka­zał się we wrze­śniu 2013 roku.

Nato­miast Calvin Har­ris tak napraw­dę nazy­wa się Adam Richard Wiles. Jest DJ-em, pro­du­cen­tem oraz woka­li­stą i auto­rem tek­stów do napi­sa­nych przez sie­bie pro­duk­cji. Na ryn­ku fono­gra­ficz­nym zade­biu­to­wał w 2002 roku maxi-sin­glem „Sto­uf­fer”. W 2007 roku wydał debiu­tanc­ki album „I Cre­ated Disco”.

Tekst pio­sen­ki Calvin Har­ris — Pray To God ft. HAIM

Oh, I remem­ber when this road was my own
I pray to God, I just don’t know any­mo­re
I pray to God, I just don’t know any­mo­re
Any­mo­re
I lost the feeling but I try to hold on
I tho­ught the end of a love and what made you strong
I pray to God, I just don’t know any­mo­re

When there’s no get­ting thro­ugh
I won’t hold back
I will throw down any­thing in life, I know now
I’ve been lyin’ on the flo­or
Sle­eping on the gro­und
I will give up eve­ry­thing in life, I know how

Cau­se I can’t stop won­de­ring
If I was too late to see the signs
If I could go back with hands up
I’d look up to the sky

And give in
I’d give in
I’d give in
I’d give into you
Give into you

Oh, when the moon was shi­ning bri­ght befo­re mor­nin’
I made a deal with the stars to keep hol­din’
Shi­nin’ bri­ght to come and bring me back home
The lights in my eyes, they disap­pe­ared
The visions in my mind are eno­ugh to keep me from fear
I won’t let it hold me down
The other way aro­und
I don’t want the words too, I can’t make a sound

Cau­se I can’t stop won­de­ring
If I was too late to see the signs
If I could go back with hands up
I’d look up to the sky

And give in
I’d give in
I’d give in
I’d give into you
Give into you

Can’t hold back
Reachin’ out
(Hot, hot, hot) I was livin’ in the heat in the moment
Betwe­en us

I told you that
(Hot, hot, hot) I was livin’ in the heat in the moment
I’d give in
(Hot, hot) I was livin’ in the heat in the moment
I’d give in
(Hot, hot) I was livin’ in the heat in the moment
I’d give in
(Hot, hot) I was livin’ in the heat in the moment
I’d give into to you
Give into you

And give in
I’d give in
I’d give in
I’d give into you
Give into you

And give in
I’d give in
I’d give in
I’d give into you
Give into you

Tłu­ma­cze­nie Calvin Har­ris — Pray To God ft. HAIM

Oh, pamię­tam, kie­dy ta dro­ga nale­ża­ła do mnie
Modlę się do Boga, już po pro­stu nie wiem
Modlę się do Boga, już po pro­stu nie wiem
Już nie
Wyzby­łam się uczu­cia, ale pró­bu­ję prze­trwać
Myśla­łam, że koniec miło­ści spra­wia, że jesteś sil­niej­szy
Modlę się do Boga, już po pro­stu nie wiem

Gdy będzie cięż­ko
Nie zatrzy­mam się
Odrzu­cę wszyst­ko, teraz wiem
Leża­łam na pod­ło­dze
Spa­łam na zie­mi
Zre­zy­gnu­ję z wszyst­kie­go w życiu, wiem jak

Bo nie mogę prze­stać się zasta­na­wiać
Gdy­bym spóź­ni­ła się, żeby zoba­czyć zna­ki
Gdy­bym mogła wró­cić z wznie­sio­ny­mi ręka­mi
Patrzy­ła­bym w nie­bo

I pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Odda­ła­bym się Tobie
Odda­ła­bym się Tobie

Kie­dy księ­życ świe­cił jasno przed poran­kiem
Zawar­łam z gwiaz­da­mi umo­wę, by się trzy­ma­ły
I świe­ci­ły jasno, żebym mogła przyjść i wró­cić do domu
Świa­tła w moich oczach, one znik­nę­ły
Wizje w mojej gło­wie wystar­czą, abym się nie bała
Nie pozwo­lę, aby do mnie przy­tło­czy­ło
Będzie odwrot­nie
Nie chcę też słów, nie mogę wydać dźwię­ku

Bo nie mogę prze­stać się zasta­na­wiać
Gdy­bym spóź­ni­ła się, żeby zoba­czyć zna­ki
Gdy­bym mogła wró­cić z ręka­mi do góry
Popa­trzy­ła­bym w nie­bo

I pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Odda­ła­bym się Tobie
Odda­ła­bym się Tobie

Nie mogę się zatrzy­mać
Wycho­dząc naprze­ciw
(Gorą­co, gorą­co, gorą­co) Przez chwi­lę żyłam w upa­le
Mię­dzy nami

Powie­dzia­łam ci, że
(Gorą­co, gorą­co, gorą­co) Przez chwi­lę żyłam w upa­le
I pod­da­ła­bym się
(Gorą­co, gorą­co) Przez chwi­lę żyłam w upa­le
I pod­da­ła­bym się
(Gorą­co, gorą­co) Przez chwi­lę żyłam w upa­le
I pod­da­ła­bym się
(Gorą­co, gorą­co) Przez chwi­lę żyłam w upa­le
Odda­ła­bym się Tobie
Odda­ła­bym się Tobie

I pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Odda­ła­bym się Tobie
Odda­ła­bym się Tobie

I pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Pod­da­ła­bym się
Odda­ła­bym się Tobie
Odda­ła­bym się Tobie

Zwroty & Wyrażenia

Road

Oh, I remem­ber when this road was my own

Oh, pamię­tam, kie­dy ta dro­ga nale­ża­ła do mnie

Road =

= dro­ga, szo­sa, np.: This road is in very bad con­di­tion. = Ta dro­ga jest w bar­dzo złym sta­nie.

= uli­ca, np.: The roads in the city are very crow­ded. = Uli­ce w mie­ście są bar­dzo zatło­czo­ne.

Hold on

For tho­se who hold out for new voca­bu­la­ry!

to hold back = zata­ić, utrzy­mać w tajem­ni­cy, powstrzy­mać, zatrzy­mać

to hold down = przy­trzy­mać coś, przy­mo­co­wać coś, utrzy­mać coś na niskim pozio­mie (np. ceny)

to hold off = odro­czyć, odra­czać, wstrzy­mać się (np. burza, opa­dy desz­czu)

to hold out = wystar­czyć, wystar­czać (np. zapa­sy), bro­nić (np. ata­ko­wa­ne­go miej­sca)

to hold out for = doma­gać się cze­goś, żądać cze­goś (np. swo­jej ceny)

to hold up = nie osła­biać się, trzy­mać się (np. gospo­dar­ka, zdro­wie), opóź­niać, odwle­kać

I lost the feeling but I try to hold on

Wyzby­łam się uczu­cia, ale pró­bu­ję prze­trwać

To hold on =

= zacze­kać, pocze­kać , np.: Hold on a minu­te. I for­got abo­ut some­thing. = Zacze­kaj chwi­lę. Zapo­mnia­łem o czymś.

= trzy­mać się, przy­trzy­mać się, np.: She had to hold on with both hands. = Musia­ła się trzy­mać obu­rącz.

= trwać, prze­trwać (robić coś trud­ne­go), np.: But she held on to the hope until last week. = Jed­nak trwa­ła w nadziei do poprzed­nie­go tygo­dnia.

Get through

When there’s no get­ting thro­ugh

Gdy będzie cięż­ko

To get thro­ugh = dotrzeć do miej­sca , np.: We got thro­ugh Lon­don after dri­ving over 3 hours. = Dotar­li­śmy do Lon­dy­nu, po ponad 3-godzin­nej jeź­dzie.

To get thro­ugh to some­bo­dy =

= skon­tak­to­wać się z kimś (np. z kimś, z kim trud­no się skon­tak­to­wać), np.: Final­ly, I mana­ged to get thro­ugh to him. = Osta­tecz­nie uda­ło mi się z nim skon­tak­to­wać.

= połą­czyć się z kimś (np. tele­fo­nicz­nie), np.: I mana­ged to get thro­ugh my client yester­day. = Wczo­raj uda­ło mi się połą­czyć z klien­tem.

To get thro­ugh some­thing =

= wyko­nać coś (np. pra­cę), np.: I get thro­ugh my duties care­ful­ly eve­ry day. = Codzien­nie sumien­nie wyko­nu­ję swo­je obo­wiąz­ki.

= przejść przez coś, prze­trwać coś (np. trud­ny okres), np.: She got thro­ugh real­ly dif­fi­cult period in her life. = Prze­szła przez napraw­dę trud­ny okres w życiu.

= pora­dzić sobie z czymś (np. na teście, w zawo­dach), np. Dave got thro­ugh the test and obta­ined  the best result. = Dawid pora­dził sobie na teście i uzy­skał naj­lep­szy wynik.

To get some­bo­dy thro­ugh some­thing = pomóc komuś coś prze­trwać (np. trud­ny okres), np.: I got her thro­ugh a dif­fi­cult period in her life. = Pomo­głem jej prze­trwać trud­ny okres w życiu.

To get some­thing thro­ugh some­thing = przejść z czymś przez coś (np. o usta­wie prze­cho­dzą­cej przez par­la­ment), np.: This act got thro­ugh the par­lia­ment. = Ta usta­wa prze­szła przez par­la­ment.

To get some­thing thro­ugh to some­bo­dy = prze­ka­zać komuś coś, wytłu­ma­czyć komuś coś, np.: Our English teacher got gram­mar thro­ugh to the worst stu­dent in our class. = Nasz nauczy­ciel angiel­skie­go  wyja­śnił gra­ma­ty­kę naj­gor­szej uczen­ni­cy w kla­sie.

Give up

Give in tho­se phra­sal verbs!

to give away = oddać za dar­mo

to give back = zwró­cić coś

to give in = pod­dać się, ulec

to give of = ofe­ro­wać coś

to give out = osłab­nąć, wyczer­pać się

to give over = prze­stać mówić lub robić coś dener­wu­ją­ce­go

I will give up eve­ry­thing in life, I know how

Zre­zy­gnu­ję z wszyst­kie­go w życiu, wiem jak

To give up = pod­dać się, zre­zy­gno­wać np.: I gave up on lear­ning how to swim. = Zre­zy­gno­wa­łam z nauki pły­wa­nia.

To give up some­thing = poświę­cić coś (np. czas), np.: I give up a lot of my time. = Poświę­ci­łam dużo cza­su.

To give up some­thing = rzu­cić coś, prze­stać coś robić, zaprze­stać cze­goś, np.: It takes a lot of wil­l­po­wer to give up smo­king. = Potrze­ba dużo siły woli, żeby rzu­cić pale­nie.

To give some­bo­dy up = wydać kogoś (np. poli­cji), np.: The mur­de­rer gave him­self up to the poli­ce. = Mor­der­ca oddał się w ręce poli­cji.

Make a sound

I don’t want the words too, I can’t make a sound

Nie chcę też słów, nie mogę wydać dźwię­ku

To make a sound = wydać dźwięk.

Przy­kład:

If only he could make a sound or move his body. = Gdy­by on tyl­ko mógł wydać dźwięk albo poru­szyć cia­łem.

To make jest bar­dzo popu­lar­nym cza­sow­ni­kiem. W języ­ku angiel­skim  wystę­pu­je w wie­lu wyra­że­niach. Oto naj­po­pu­lar­niej­sze z nich:

to make sure = upew­nić się

to make up = pogo­dzić się (np. z przy­ja­cie­lem)

to make sen­se = mieć sens

to make a dif­fe­ren­ce = robić róż­ni­cę

to make good, make it good = odnieść suk­ces po latach bie­dy

to make a mista­ke = popeł­nić błąd

to make a deci­sion = pod­jąć decy­zję

to make cer­ta­in = upew­nić się

to make room = robić miej­sce (ustę­po­wać miej­sca, prze­su­wać się)

to make pro­gress = robić postę­py

to make chan­ge = wydać resz­tę

to make friends = zaprzy­jaź­nić się

to make way = ustą­pić dro­gi

to make a point = wysu­wać pro­po­zy­cję, uwa­żać za rzecz zasad­ni­czą, przy­wią­zy­wać wagę do

to make it thro­ugh = prze­trwać coś

to make a cho­ice = doko­nać wybo­ru

to make amends = popra­wić się, zmie­nić na lep­sze

to make no sen­se = nie mieć sen­su

to make a deal = mieć umo­wę, zawrzeć poro­zu­mie­nie

to make ends meet = wią­zać koniec z koń­cem

to make eye con­tact = utrzy­my­wać kon­takt wzro­ko­wy

to make a move = ruszyć się (zebrać się i wyjść)

Ćwiczenie

Uzu­peł­nij zda­nia korzy­sta­jąc z pozna­nych w lek­cji phra­sal verbs z hold i give oraz wyra­żeń z cza­sow­ni­kiem make.

1. She has given me an hour to make ………………….. .

2. I wan­ted to tell him but some­thing held me ……………… .

3. I ……………. away all my old clo­thes that were too small for me.

4. When I was young, my parents real­ly had to strug­gle to …………… ends meet.

5. Govern­ment is try­ing to hold …………… public spen­ding.

6. As far as I can under­stand him, his ide­as make per­fect ………………. .

7. You can’t …………….. off much lon­ger, you have to give him an answer.

8. You’ve made your ………………  alre­ady

9. You’re doing real­ly well. Don’t give …… now. Keep going.

10. He’d made a …………….. and not for the first time.

11. Could you hold ……….. ple­ase whi­le I see if he’s ava­ila­ble?

12. An extra five tho­usand pounds would make a huge ……………….. to our bud­get.

13. He was very for­mal. He ………….. out his hand for me to sha­ke it.

14. I have …………….. up play­ing foot­ball. I’m too old for it.

15. She was at work ear­ly eve­ry day and ……………. friends with eve­ry­one.

16. Eve­ry time he bor­rows money from me, he never gives it ……………… .

17. Jim was late aga­in. He got held ……… in heavy traf­fic on the motor­way.

18. He was giving ……….. leaflets on the stre­et.

 

Co sądzi­cie o tej kola­bo­ra­cji Calvi­na Har­ri­sa z zespo­łem HAIM?

Don’t give up lear­ning English with us! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:
  1. A deci­sion
  2. Back
  3. Gave
  4. Make
  5. Down
  6. Sen­se
  7. Hold
  8. Cho­ice
  9. In
  10. Mista­ke
  11. On
  12. Dif­fe­ren­ce
  13. Held
  14. Given
  15. Made
  16. Back
  17. Up
  18. Out

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *