Pharrell Williams — Happy

“Hap­py” to chy­ba jed­na z nie­wie­lu pio­se­nek, któ­ra w tak krót­kim cza­sie docze­ka­ła się tylu prze­ró­bek. Pha­rell Wil­liams zara­ził wszyst­kich pozy­tyw­ną ener­gią i tysią­ce, a może nawet milio­ny osób tak­że chcia­ło poka­zać, że są szczę­śli­wi. Nic dziw­ne­go ta pio­sen­ka jest nie­zwy­kle ener­ge­tycz­na i świet­nie potra­fi wpra­wić w dobry humor.

Pio­sen­ka, któ­ra spraw­dzi się w wie­lu oko­licz­no­ściach. Ide­al­na do bie­ga­nia, tań­cze­nia i słu­cha­nia nie tyl­ko w gor­sze dni.

Tekst pio­sen­ki Phar­rell Wil­liams — Hap­py

It might seem cra­zy what I’m abo­ut to say
Sun­shi­ne she’s here, you can take a bre­ak
I’m a hot air bal­lo­on
That could go to spa­ce
With the air, like I don’t care baby by the way

Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like a room witho­ut a roof
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like hap­pi­ness is the truth
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you know what hap­pi­ness is to you
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like that’s what you wan­na do

Here come bad news tal­king this and that, yeah,
Well, give me all you got, and don’t hold it back, yeah,
Well, I sho­uld pro­ba­bly warn you
I’ll be just fine, yeah,
No offen­se to you, don’t waste your time
Here’s why

Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like a room witho­ut a roof
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like hap­pi­ness is the truth
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you know what hap­pi­ness is to you
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like that’s what you wan­na do

Hap­py
Bring me down
Can’t nothing
Bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing
Bring me down
I said (let me tell you now)
Bring me down
Can’t nothing
Bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing
Bring me down
I said

Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like a room witho­ut a roof
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like hap­pi­ness is the truth
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you know what hap­pi­ness is to you
Becau­se I’m hap­py
Clap along if you feel like that’s what you wan­na do

Tłu­ma­cze­nie Phar­rell Wil­liams — Hap­py

To może wyda­wać się sza­lo­ne co zaraz powiem
Słoń­ce ona tu jest, możesz zro­bić sobie prze­rwę
Jestem balo­nem napeł­nio­nym gorą­cym powie­trzem
Któ­ry mógł­by wzle­cieć w kosmos
Z powie­trzem, jak­by mi nie zale­ża­ło kocha­nie przy oka­zji

Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz się nie­ogra­ni­czo­ny
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że szczę­ście jest praw­dą
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli wiesz czym szczę­ście jest dla Cie­bie
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że to jest to co chcesz robić

Przy­cho­dzą złe wia­do­mo­ści mówią­ce o tym i o tam­tym
Daj mi wszyst­ko co masz i nie zatrzy­muj tego
Praw­do­po­dob­nie powi­nie­nem Cię ostrzec
Że ze mną wszyst­ko będzie w porząd­ku
Bez obra­zy, nie trać cza­su
Tu jest przy­czy­na

Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz się nie­ogra­ni­czo­ny
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że szczę­ście jest praw­dą
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli wiesz czym szczę­ście jest dla Cie­bie
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że to jest to co chcesz robić

Szczę­śli­wy
Zdo­ło­wać mnie
Nic nie może
Zdo­ło­wać mnie
Mój poziom jest zbyt wyso­ki
Zdo­ło­wać mnie
Nic nie może
Zdo­ło­wać mnie
Powie­dzia­łem i pozwól mi teraz powie­dzieć
Zdo­ło­wać mnie
Nic nie może
Zdo­ło­wać mnie
Mój poziom jest zbyt wyso­ki
Zdo­ło­wać mnie
Nic nie może
Zdo­ło­wać mnie
Powie­dzia­łem

Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz się nie­ogra­ni­czo­ny
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że szczę­ście jest praw­dą
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli wiesz czym szczę­ście jest dla Cie­bie
Bo jestem szczę­śli­wy
Klaszcz jeśli czu­jesz, że to jest to co chcesz robić

Gramatyka

Czasowniki modalne

W tek­ście wystę­pu­je kil­ka cza­sow­ni­ków modal­nych. Ich wspól­ną cechą jest to, że po cza­sow­ni­kach modal­nych cza­sow­nik wystę­pu­je w for­mie pod­sta­wo­wej.

Might

It might seem cra­zy

To może wyda­wać się sza­lo­ne

Might uży­wa­my do wyra­ża­nia moż­li­wo­ści, a tak­że tego co praw­do­po­dob­nie zro­bi­my w przy­szło­ści, np.:

I might buy a new car. = Może kupię nowy samo­chód.

Could

I’m a hot air bal­lo­on that could go to spa­ce

Jestem balo­nem napeł­nio­nym gorą­cym powie­trzem, któ­ry mógł­by wzle­cieć w kosmos

Could uży­wa­my by wyra­zić praw­do­po­do­bień­stwo, że coś może, ale nie musi być zro­bio­ne, np.:

I could go the­re but I don’t want. = Mógł­bym tam iść, ale nie chcę.

Could uży­wa­my tak­że :

  • gdy mówi­my o umie­jęt­no­ści w prze­szło­ści, np.:

He could play the guitar very well. = On umiał grać na gita­rze bar­dzo dobrze.

  • gdy mówi­my o pozwo­le­niu w prze­szło­ści, np.:

When I was a teena­ger I could come back late. = Kie­dy byłem nasto­lat­kiem mogłem wra­cać póź­no.

Zapa­mię­taj!

Kie­dy mówi­my o jed­nym, szcze­gól­nym pozwo­le­niu w prze­szło­ści uży­wa­my to be allo­wed to, np.:

My car was bro­ken so I was allo­wed to bor­row my dad’s car. = Mój samo­chód był zepsu­ty więc mogłem poży­czyć samo­chód moje­go taty.

Should

I sho­uld pro­ba­bly warn you

Pra­do­po­dob­nie powi­nie­nem Cię ostrzec

Sho­uld uży­wa­my do mówie­nia o powin­no­ściach, ale tak­że w radach.

As the noti­ce says you sho­uld keep your dog on a lead the­re. = Jak mówi ogło­sze­nie powi­nie­neś tutaj trzy­mać swo­je­go psa na smy­czy.

You sho­uld read this book becau­se it’s real­ly inte­re­sting. = Powi­nie­neś prze­czy­tać tą książ­kę bo jest napraw­dę inte­re­su­ją­ca.

Rzeczowniki niepoliczalne

Money, money, money…
Money to jeden z naj­czę­ściej mylo­nych rze­czow­ni­ków nie­po­li­czal­nych.
Pamię­taj, mówi­my:
Money is not eve­ry­thing. = Pie­nią­dze to nie wszyst­ko.

News

Here come bad news tal­king this and that

Przy­cho­dzą złe wia­do­mo­ści mówią­ce o tym i o tam­tym

W tek­ście znaj­dzie­my rze­czow­nik news, któ­ry jest nie­po­li­czal­ny. Ozna­cza to, że po tym rze­czow­ni­ku cza­sow­nik zacho­wu­je się jak w 3 oso­bie licz­by poje­dyn­czej (she, he, it), np.:

News tra­vels fast. = Wie­ści się szyb­ko roz­cho­dzą.

Zwroty & wyrażenia

Be about to

Podob­ne wyra­że­nia
be due to — gdy mówi­my o czymś co się wyda­rzy bo tak jest zapla­no­wa­ne
The tra­in is due to leave at five. = Pociąg odje­dzie o pią­tej.

be to do — gdy mówi­my że coś ma lub mia­ło być zro­bio­ne
I’m to wash the dishes. = Mam umyć naczy­nia.

What I’m abo­ut to say

Co zaraz powiem

Tej kon­struk­cji uży­wa­my gdy mówi­my o czymś co zaraz się wyda­rzy, np.: I’m abo­ut to go shop­ping. = Zaraz wycho­dzę na zaku­py.

By the way

I don’t care baby by the way

Jak­by mi nie zale­ża­ło kocha­nie przy oka­zji

By the way = swo­ją dro­gą, przy oka­zji, np.: By the way, I saw your sister yester­day. = A tak przy oka­zji, wczo­raj widzia­łem two­ją sio­strę.

Zapa­mię­taj!

Zwrot by the way to roz­wi­nię­cie popu­lar­ne­go skró­tu BTW.

Take a break

Rodza­je przerw
lunch bre­ak = prze­rwa obia­do­wa
com­mer­cial bre­ak = prze­rwa na rekla­my
win­ter bre­ak = prze­rwa zimo­wa w szko­le
cof­fee bre­ak = prze­rwa na kawę

You can take a bre­ak

Możesz zro­bić sobie prze­rwę

To take a bre­ak = zro­bić sobie prze­rwę, np.: Let’s take a bre­ak! I’m tired. = Zrób­my sobie prze­rwę! Jestem zmę­czo­ny.

Room without a roof

If you feel like a room witho­ut a roof

Jeśli czu­jesz się nie­ogra­ni­czo­ny

Roof = dach to pew­ne­go rodza­ju ogra­ni­cze­nie, więc zwrot witho­ut a roof sym­bo­li­zu­je brak barier.

Autor uży­wa tego zwro­tu by poka­zać jak wiel­kie jest jego szczę­ście.

Happy

Cie­ka­wost­ka
Słów­ko hap­py jest tak­że uży­wa­ne w życze­niach ale nie zawsze tłu­ma­czo­ne jest dosłow­nie:
Hap­py bir­th­day = Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z oka­zji uro­dzin
Hap­py New Year = Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku
Hap­py anni­ver­sa­ry = Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z oka­zji rocz­ni­cy
Hap­py Easter = Weso­łych Świąt Wiel­ka­noc­nych
Hap­py Holi­days = Weso­łych świąt

Becau­se I’m hap­py

Bo jestem szczę­śli­wy

Hap­py = szczę­śli­wy, pogod­ny, rado­sny, np.: I was so hap­py when I pas­sed my exam. = Byłem taki szczę­śli­wy kie­dy zda­łem egza­min.

Hold back

Don’t hold it back

Nie zatrzy­muj tego

To hold back = zatrzy­my­wać, utrzy­my­wać w tajem­ni­cy, powstrzy­mać, np.: Don’t hold back your lau­gh­ter. = Nie powstrzy­muj swo­je­go śmie­chu.

Bring down

Can’t nothing bring me down

Nic nie może mnie zdo­ło­wać

To bring sb down = przy­gnę­bić, dobić, zdo­ło­wać kogoś, np.: You have to be strong. Don’t let this situ­ation bring you down. = Musisz być sil­ny, nie pozwól, żeby ta sytu­acja cię dobi­ła.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *