Taylor Swift — Style

Styl to coś cze­go Tay­lor Swift nie moż­na odmó­wić. Artyst­ka zawsze wyglą­da ide­al­nie, czy to na sce­nie, czy w tele­dy­sku.

Jeże­li chce­cie poczuć się tak samo sty­lo­wi jak Tay­lor, to ser­decz­nie Was zapra­sza­my na lek­cję sty­lu według pio­sen­kar­ki i jej naj­now­sze­go hitu „Sty­le” 🙂

Tekst pio­sen­ki Tay­lor Swift — Sty­le

Mid­ni­ght
You come and pick me up, no headli­ghts
A long dri­ve
Could end in bur­ning fla­mes or para­di­se
Fade into view, oh, it’s been a whi­le
Sin­ce I have even heard from you (heard from you)

I sho­uld just tell you to leave ’cau­se I
Know exac­tly whe­re it leads but I
Watch us go ’round and ’round each time

You got that James Dean day­dre­am look in your eye
And I got that red lip clas­sic thing that you like
And when we go cra­shing down, we come back eve­ry time
’Cau­se we never go out of sty­le
We never go out of sty­le

You got that long hair, slic­ked back, whi­te t-shirt
And I got that good girl faith and a tight lit­tle skirt
And when we go cra­shing down, we come back eve­ry time
’Cau­se we never go out of sty­le
We never go out of sty­le.

So it goes
He can’t keep his wild eyes on the road
Takes me home
Lights are off, he’s taking off his coat, hmm, yeah.
I say, “I heard, oh, that you’ve been out and abo­ut
with some other girl, some other girl.”

He says, “What you’ve heard is true but I
Can’t stop thin­king abo­ut you,” and I…
I said, “I’ve been the­re, too, a few times.”

‘Cau­se you got that James Dean day­dre­am look in your eye
And I got that red lip clas­sic thing that you like
And when we go cra­shing down, we come back eve­ry time
’Cau­se we never go out of sty­le
We never go out of sty­le

You got that long hair, slic­ked back, whi­te t-shirt
And I got that good girl faith and a tight lit­tle skirt
(tight lit­tle skirt)
And when we go cra­shing down, we come back eve­ry time
’Cau­se we never go out of sty­le
We never go out of sty­le

Take me home
Just take me home, yeah
Just take me home
(out of sty­le)

You got that James Dean day­dre­am look in your eye
And I got that red lip clas­sic thing that you like
And when we go cra­shing down, we come back eve­ry time
’Cau­se we never go out of sty­le
We never go out of sty­le

Tłu­ma­cze­nie Tay­lor Swift — Sty­le

Pół­noc
Przy­jeż­dżasz i pod­ry­wasz mnie, bez świa­teł
Na dłu­gą prze­jażdż­kę
Któ­ra mogła­by się skoń­czyć w pło­mie­niach albo w raju
Twój obraz mi się roz­my­wa, to już jakiś czas
Odkąd się nie odzy­wa­łeś (nie odzy­wa­łeś)

Powin­nam ci powie­dzieć żebyś odszedł ponie­waż ja
Wiem dokład­nie gdzie to pro­wa­dzi, ale ja
Obser­wu­ję się jak się mija­my i mija­my za każ­dym razem

Masz ten marzy­ciel­ski wzrok Jame­sa Deana
A ja mam czer­wo­ną szmin­kę kla­syk, któ­ry lubisz
I gdy się roz­sta­je­my, wra­ca­my za każ­dym razem
Ponie­waż nigdy nie wycho­dzi­my z mody
Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Masz te dłu­gie, zacze­sa­ne do tyłu wło­sy, bia­ły t-shirt
I ja mam ufność małej dziew­czyn­ki i obci­słą spód­nicz­kę mini
I kie­dy jedzie­my się roz­bić, wra­ca­my za każ­dym razem
Ponie­waż nigdy nie wycho­dzi­my z mody
Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Tak to się dzie­je
On nie może utrzy­mać jego dzi­kie­go wzro­ku na dro­dze
Zabie­ra mnie do domu
Świa­tła się wyłą­czo­ne, on ścią­ga płaszcz hmm tak
Mówię ” Sły­sza­łam, oh, że byłeś poza domem
Z inną dziew­czy­ną, inną dziew­czy­ną.”

On mówi, “To co sły­sza­łaś o mnie, to praw­da, ale ja
Nie mogę prze­stać myśleć o tobie,” a ja…
Odpo­wia­dam, “Też przez to prze­cho­dzi­łam kil­ka razy.”

Bo masz ten marzy­ciel­ski wzrok Jame­sa Deana
A ja mam czer­wo­ną szmin­kę kla­syk, któ­ry lubisz
I gdy się roz­sta­je­my, wra­ca­my za każ­dym razem
Ponie­waż nigdy nie wycho­dzi­my z mody
Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Masz te dłu­gie, zacze­sa­ne do tyłu wło­sy, bia­ły t-shirt
I ja mam ufność małej dziew­czyn­ki i obci­słą spód­nicz­kę mini
(obci­słą spód­nicz­kę mini)
I gdy się roz­sta­je­my, wra­ca­my za każ­dym razem
Ponie­waż nigdy nie wycho­dzi­my z mody
Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Zabierz mnie do domu
Po pro­stu zabierz mnie do domu, tak
Po pro­stu zabierz mnie do domu
(ze sty­lu)

Masz ten marzy­ciel­ski wzrok Jame­sa Deana
A ja mam czer­wo­ną szmin­kę kla­syk, któ­ry lubisz
I gdy się roz­sta­je­my, wra­ca­my za każ­dym razem
Ponie­waż nigdy nie wycho­dzi­my z mody
Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Zwroty & Wyrażenia

Pick somebody up

Uwa­ga!

to pick up = zaczy­nać na nowo, polep­szać

pick-up = samo­chód cię­ża­ro­wy, polep­sze­nie

You come and pick me up, no headli­ghts

Przy­jeż­dżasz i pod­ry­wasz mnie, bez świa­teł

To pick some­bo­dy up =

= pode­rwać kogoś, np.: He was try­ping the who­le night to pick me up. = Przez całą noc pró­bo­wał mnie pod­ry­wać.

= pod­wieźć kogoś, np.: He pic­ked me up and I didn’t have to go by bus. = Pod­wiózł mnie i nie musia­łam jechać auto­bu­sem.

Flame

Ogni­ste słów­ka

in fla­mes = w ogniu
old fla­me = sta­ra miłość
to go up in fla­mes = sta­nąć w pło­mie­niach
to add fuel to the fla­mes = dolać oli­wy do ognia

Could end in bur­ning fla­mes or para­di­se

Któ­ra mogła­by się skoń­czyć w pło­mie­niach albo w raju

Fla­me = pło­mień.

Przy­kład:

It was stran­ge view, eve­ry­thing was in fla­mes. = To był strasz­ny widok, wszyst­ko było w pło­mie­niach.

Round and round

Watch us go ’round and ’round each time

Obser­wu­ję się jak krę­ci­my się w kół­ko za każ­dym razem

Round and round = dooko­ła, w kół­ko (np. krę­cić się), np.: The ​ska­ter ​twir­led round and round. = Łyż­wiar­ka krę­ci­ła się w kół­ko.

Daydream

You got that James Dean day­dre­am look in your eye

Masz ten marzy­ciel­ski wzrok Jame­sa Deana

Day­dre­am = sen na jawie, marzy­ciel­stwo, np.: Eve­ry­thing that has hap­pe­ned was like a day­dre­am. = Wszyst­ko co się wyda­rzy­ło, było jak sen na jawie.

Style

Sty­lo­we zwro­ty

swim­ming sty­le = styl pły­wa­nia
sty­le vic­tim = nie­wol­nik mody
new-sty­le = nowo­cze­sny
old-sty­le = w daw­nym sty­lu
in sty­le = w dosko­na­łym sty­lu

We never go out of sty­le

Nigdy nie wycho­dzi­my z mody

Sty­le = moda, styl, ele­gan­cja, szyk.

Przy­kład:

I admi­re her sty­le becau­se she always wears ele­gant clo­thes. = Podzi­wiam jej styl, bo zawsze nosi ele­ganc­kie ubra­nia.

Faith

Keep faith in know­led­ge!

good faith = dobre inten­cje
faith in God = wia­ra w Boga
faith healing = uzdra­wia­nie nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi meto­da­mi
blind faith = śle­pa wia­ra
mul­ti-faith = wie­lo­wy­zna­nio­wy
to keep faith with some­bo­dy = być lojal­nym wobec kogoś

And I got that good girl faith and a tight lit­tle skirt

I ja mam ufność małej dziew­czyn­ki i obci­słą spód­nicz­kę mini

Faith = ufność, wia­ra, np.: Her faith didn’t let her do that. = Jej wia­ra nie pozwo­li­ła jej by to zro­bić.

Tight

And I got that good girl faith and a tight lit­tle skirt

I ja mam ufność małej dziew­czyn­ki i obci­słą spód­nicz­kę mini

Tight = cia­sny, obci­sły.

Przy­kład:

Don’t buy this dress becau­se it’s too tight. = Nie kupuj tej sukien­ki bo jest za cia­sna.

 

Have you learnt the new voca­bu­la­ry with Tay­lor in sty­le? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *