Michael Bublé — Santa Claus Is Coming To Town

Pio­sen­ka świą­tecz­na “San­ta Claus Is Coming To Town” zosta­ła napi­sa­na przez Joh­na Fre­de­ric­ka Coot­sa i Have­na Gillespie’a w 1932 roku. Utwór  bar­dzo szyb­ko stał się świą­tecz­nym hitem, któ­ry docze­kał się wie­lu aran­ża­cji.  Wśród ponad 200 cove­rów zna­leźć moż­na wer­sję zaśpie­wa­ną na przy­kład przez Fran­ka Sina­trę, The Beach Boys, Mariah Carey, Micha­el Bublé, Miley Cyrus czy Justi­na Bie­be­ra.

Po raz pierw­szy utwór został wyko­na­ny na ante­nie audy­cji radio­wej Eddie’go Cantor’a w listo­pa­dzie 1934 roku. Pio­sen­ka od razu wsko­czy­ła na listy prze­bo­jów i od tam­tej pory znaj­du­je się w kano­nie świą­tecz­nych hitów, któ­re towa­rzy­szą nam pod­czas każ­dych świąt. Prze­bój z 1934 roku docze­kał się nawet fil­mu o tym samym tytu­le, któ­ry wszedł do kin w 1970 roku.

Tekst pio­sen­ki Micha­el Bublé — San­ta Claus Is Coming To Town

You’d bet­ter watch out, bet­ter not cry
Bet­ter not pout
I’m tel­ling you why
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town

He’s making a list and chec­king it twi­ce
Gon­na find out who’s naugh­ty or nice
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town

He sees you when you’re sle­eping
He knows when you’re awa­ke
He knows if you’ve been bad or good
So be good for good­ness sake
Good for good­ness sake
You bet­ter be good for good­ness sake

Oh, you bet­ter watch out
You’d bet­ter not cry
You’d bet­ter not pout
I’m tel­ling you why
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town

He’s making a list and chec­king it twi­ce
Gon­na find out who’s naugh­ty or nice
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town

He sees you when you’re sle­eping
He knows when you’re awa­ke
He knows if you’ve been bad or good
So be good for good­ness sake
Good for good­ness sake
You bet­ter be good for good­ness sake

Oh, you bet­ter watch, bet­ter not cry
You’d bet­ter not pout
I’m tel­ling you why
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town
San­ta Claus is coming to town

Tłu­ma­cze­nie Micha­el Bublé — San­ta Claus Is Coming To Town

Lepiej uwa­żaj, lepiej nie płacz
Lepiej nie gry­maś
Powiem Ci dla­cze­go
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta

Robi listę i spraw­dza ją dwa razy
Dowie się, kto jest nie­grzecz­ny a kto grzecz­ny
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta

Widzi Cię, gdy śpisz
Wie, kie­dy nie śpisz
Wie, czy byłeś zły czy dobry
Więc bądź dobry na miłość boską
Dobry na miłość boską
Więc lepiej bądź dobry na miłość boską

Lepiej uwa­żaj
lepiej nie płacz
Lepiej nie gry­maś
Powiem Ci dla­cze­go
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta

Robi listę i spraw­dza ją dwa razy
Dowie się, kto jest nie­grzecz­ny a kto grzecz­ny
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta

Widzi Cię, gdy śpisz
Wie, kie­dy nie śpisz
Wie, czy byłeś zły czy dobry
Więc bądź dobry na miłość boską
Dobry na miłość boską
Więc lepiej bądź dobry na miłość boską

Lepiej uwa­żaj, lepiej nie płacz
Lepiej nie gry­maś
Powiem Ci dla­cze­go
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta
Świę­ty Miko­łaj jedzie do mia­sta

Zwroty & wyrażenia

Had better

You’d bet­ter watch out, bet­ter not cry 

Lepiej uwa­żaj, lepiej nie płacz

(Had) bet­ter do some­thing = uży­wa­my, aby powie­dzieć, że ktoś powi­nien coś zro­bić, np.: You’d bet­ter take an umbrel­la. It’s going to rain. = Lepiej weź para­sol. Zaraz zacznie padać.

War­to znać!
to watch on something/over some­thing = czu­wać nad czymś
to watch your back = uwa­żać na sie­bie
to watch your step = uwa­żać, aby kogoś nie zde­ner­wo­wać
Watch this! = Popatrz na to!
Watch your­self! = Uwa­żaj na sie­bie!
Watch your mouth! = Uwa­żaj na to, co mówisz!

Watch out

You’d bet­ter watch out, bet­ter not cry

Lepiej uwa­żaj, lepiej nie płacz

To watch out = uwa­żać, być ostroż­nym, np.: Watch out — you’re going to fall down. = Uwa­żaj — zaraz spad­niesz.

To watch out for something/​someone = uwa­żać na coś/kogoś, np.: Watch out for spi­ders. = Uwa­żaj na pają­ki.

To watch out for some­one = trosz­czyć się o kogoś, np.: My bro­ther wat­ches out for me. = Mój brat trosz­czy się o mnie.

Cry

You’d bet­ter watch out, bet­ter not cry

Lepiej uwa­żaj, lepiej nie płacz

Don’t cry, just read the­se idioms and smi­le!

to cry over spilt milk = pła­kać nad roz­la­nym mle­kiem, np.: It’s no use cry­ing over spilt milk. = Nie ma sen­su pła­kać nad roz­la­nym mle­kiem.
to cry your eyes out = wypła­ki­wać sobie oczy
to cry off = odwo­łać, wyco­fać się
to cry out for = krzyczeć/prosić się o

To cry = pła­kać, np.: Ple­ase, don’t cry. = Pro­szę, nie płacz.

To cry for = wołać o coś, np.: A woman was cry­ing for help. = Kobie­ta woła­ła o pomoc.

To cry over/about = pła­kać nad czymś, np.: Don’t waste your time cry­ing over him. = Nie mar­nuj cza­su, pła­cząc nad nim.

To cry = krzy­czeć, np.: It’s not my fault — Pol­ly cried. =  To nie moja wina — krzy­cza­ła Pol­ly.

Pout

Bet­ter not pout, I am tel­ling you why

Lepiej nie gry­maś, powiem ci dla­cze­go

To pout = dąsać się, gry­ma­sić, np.: I pout until I get what I want. = Dąsam się dopó­ki nie dosta­nę tego, cze­go chcę.

Pout = kwa­śna mina

Pouter = oso­ba, któ­ra się dąsa

Make a list

He’s making a list and chec­king it twi­ce

Robi listę i spraw­dza ją dwa razy

To make a list = robić listę, np.: Just make me a list of what I sho­uld buy. = Tyl­ko zrób listę tego, co powin­nam kupić.

Check

Check the­se phra­ses and idioms out!
to check out = wymel­do­wać się (z hote­lu)
to check in = zamel­do­wać się (z hote­lu)
to check some­thing in = odpra­wić coś (np. baga­że)
to check into = docho­dzić, pro­wa­dzić docho­dze­nie, zare­je­stro­wać się (w szpi­ta­lu, w ośrod­ku lecz­ni­czym)
to check your­self = powstrzy­mać się, opa­no­wać się (np. przed wybu­chem śmie­chu)
Check it out! = Wypró­buj to!/Przekonaj się!

He’s making a list and checking it twi­ce

Robi listę i spraw­dza ją dwa razy

To check = spraw­dzać, np.: I have to check the list. = Muszę spraw­dzić listę.

Twice

He’s making a list and chec­king it twi­ce

Robi listę i spraw­dza ją dwa razy

Twi­ce = dwa razy, np.: I wat­ched the news twi­ce. = Dwa razy obej­rza­łem wia­do­mo­ści.

To think twi­ce = dobrze się zasta­no­wić, np.: You’d bet­ter think twi­ce befo­re buy­ing this old car. = Lepiej dobrze się zasta­nów, zanim kupisz ten sta­ry samo­chód.

Twi­ce a week/day = dwa razy w tygo­dniu, dzien­nie, np.: I do my exer­ci­ses twi­ce a day. = Wyko­nu­ję moje ćwi­cze­nia dwa razy dzien­nie.

Find out

Gon­na find out who’s naugh­ty or nice

Dowie się, kto jest nie­grzecz­ny a kto grzecz­ny

To find out = dowia­dy­wać się, np.: I want to find out what is going on. = Chcę się dowie­dzieć, co się dzie­je.

To find some­bo­dy out = zde­ma­sko­wać kogoś, ujaw­niać kogoś, np.: Her parents found her boy­friend out. = Rodzi­ce zde­ma­sko­wa­li jej chło­pa­ka.

Naughty

Gon­na find out who’s naugh­ty or nice

Dowie się, kto jest nie­grzecz­ny a kto grzecz­ny

Naugh­ty = nie­sfor­ny, nie­po­słusz­ny, nie­grzecz­ny, np.: A naugh­ty girl beha­ves badly. = Nie­grzecz­na dziew­czyn­ka zacho­wu­je się źle.

Awake

Bon Jovi & San­ta Claus Is Coming To Town
Dla tych, któ­rzy pre­fe­ru­ją bar­dziej roc­ko­we aran­ża­cje, pro­po­nu­je­my inter­pre­ta­cję tego utwo­ru w wyko­na­niu zespo­łu Bon Jovi.

He knows when you’re awa­ke

Wie, kie­dy nie śpisz

Awa­ke = obu­dzo­ny, obu­dzić się, np.: I am awa­ke at 5 eve­ry mor­ning. = Każ­de­go ran­ka budzę się o 5.

Be awa­ke to some­thing  = być świa­do­mym cze­goś, zda­wać sobie z cze­goś spra­wę, np.: I am awa­ke to the pro­blem of glo­bal war­ming. = Jestem świa­do­my pro­ble­mu glo­bal­ne­go ocie­ple­nia.

For goodness’ sake

So be good for good­ness sake

Więc bądź dobry na miłość boską!

For good­ness’ sake! = na litość boską!, np.: Don’t drink alco­hol for good­ness’ sake! = Nie pij alko­ho­lu na miłość boską!

War­to zauwa­żyć, że ten idiom moż­na pisać zarów­no tak for good­ness sake jak i tak for good­ness’ sake.

 

Jak podo­ba się Wam taka nauka angiel­skie­go?

Czy chcie­li­by­ście zoba­czyć lek­cje na pod­sta­wie innej świą­tecz­nej pio­sen­ki?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *