BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­bi­nę przy­ciem­nio­na sala kon­cer­to­wa, pod sce­ną roz­sia­ne grup­ki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzy­cy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do gra­nia, dołą­cza­ją dwie drob­ne dziew­czy­ny, jed­na z nich z gita­rą baso­wą – i zaczy­na się kon­cert prze­peł­nio­ny nie­zwy­kle lek­ką i orzeź­wia­ją­cą muzy­ką.

BOY, szwaj­car­sko-nie­miec­ki duet ist­nie­ją­cy od 2007 roku, to zespół, o któ­rym w Pol­sce jesz­cze nie­wie­le osób sły­sza­ło, a któ­ry powo­li szy­ku­je się do wyda­nia swo­jej dru­giej pły­ty. „Lit­tle Num­bers” zabie­ra­ją nas w magicz­ną podróż po Bar­ce­lo­nie, po usły­sze­nia któ­rej mamy ocho­tę kupić bilet lot­ni­czy na następ­ny week­end i dać się ocza­ro­wać temu mia­stu i jego ludziom.

Zapra­sza­my Was do pozna­nia dziew­czyn oraz ich twór­czo­ści!

Tekst pio­sen­ki BOY — Lit­tle Num­bers

I’m waiting for your call and for the moon
To rele­ase me from the lon­gest after­no­on
I’ve rear­ran­ged parts of my living room
But time is hard to kill sin­ce I met you
I’m looking at the cars that dri­ve on by
Whi­le spring is making pro­mi­ses out­si­de
Red cars are quite rare, I reali­zed
And then I won­der which color you would like

Seven lit­tle num­bers, baby, they could be a start
Seven lit­tle num­bers, baby, I know yours by heart
All the pret­ty things that we could be
I feel you in eve­ry heart­be­at
Fore­ver in a dre­am that could come true
The­se num­bers could be luc­ky for you

I watch the sky chan­ge to a dar­ker blue
I can’t think of ano­ther thing to do, and
Eve­ry song just makes me think of you
Becau­se the sin­ger sounds as if she was lon­ging
As if she was lon­ging too

Seven lit­tle num­bers, baby, they could be a start
Seven lit­tle num­bers, baby, I know yours by heart
Seven lit­tle num­bers, baby, they could make a chan­ge
Seven lit­tle num­bers, make a fire out of this fla­me

All the pret­ty things that we could be
I feel you in eve­ry heart­be­at
Fore­ver in a dre­am that could come true
The­se num­bers could be luc­ky for you

I read your name on eve­ry wall, on eve­ry wall
Tell me
Is the­re a cure for me at all, for me at all?
Tell me
I read your name on eve­ry wall, on eve­ry wall
Tell me
Is the­re a cure for me at all, for me at all?

All the pret­ty things that we could be
I feel you in eve­ry heart­be­at
Fore­ver in a dre­am that could come true
The­se num­bers could be luc­ky for you

The­se num­bers could be luc­ky for you
The­se num­bers could be luc­ky for you

Tłu­ma­cze­nie BOY — Lit­tle Num­bers

Cze­kam na twój tele­fon i na księ­życ
Żeby uwol­ni­ły mnie od naj­dłuż­sze­go popo­łu­dnia
Urzą­dzi­łam od nowa czę­ści moje­go salo­nu
Ale trud­no zabić nudę od kie­dy cię pozna­łam
Patrzę na samo­cho­dy któ­re prze­jeż­dża­ją obok
Pod­czas gdy na zewnątrz wio­sna skła­da nam obiet­ni­ce
Czer­wo­ne samo­cho­dy są dość rzad­kie, zauwa­ży­łam
I potem zasta­na­wiam się, któ­ry kolor byś chciał

Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, mogły­by być star­tem
Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, two­je znam na pamięć
Wszyst­kie ład­ne rze­czy, któ­ry­mi mogli­by­śmy być
Czu­ję Cię w każ­dym ude­rze­niu ser­ca
Na zawsze w marze­niu, któ­re mogło­by się ziścić
Te cyfry mogły­by przy­nieść ci szczę­ście

Patrzę jak nie­bo zmie­nia się na ciem­no­nie­bie­skie
Nie potra­fię wymy­ślić nic inne­go do robie­nia
A każ­da pio­sen­ka spra­wia, że myślę o tobie
Ponie­waż pio­sen­kar­ka brzmi tak, jak­by tęsk­ni­ła
Jak­by też tęsk­ni­ła

Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, mogły­by być star­tem
Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, two­je znam na pamięć
Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, one mogły­by doko­nać zmia­ny
Sie­dem małych cyfr, roz­nie­ca­ją pożar z tego pło­mie­nia

Wszyst­kie ład­ne rze­czy, któ­ry­mi mogli­by­śmy być
Czu­ję cię w każ­dym ude­rze­niu ser­ca
Na zawsze w marze­niu, któ­ry mogło­by się ziścić
Te cyfry mogły­by przy­nieść ci szczę­ście

Czy­tam two­je imię na każ­dej ścia­nie, każ­dej ścia­nie
Powiedz mi
Czy jest dla mnie jakie­kol­wiek lekar­stwo, jakie­kol­wiek?
Powiedz mi
Czy­tam two­je imię na każ­dej ścia­nie, każ­dej ścia­nie
Powiedz mi
Czy jest dla mnie jakie­kol­wiek lekar­stwo, jakie­kol­wiek?

Wszyst­kie ład­ne rze­czy, któ­ry­mi mogli­by­śmy być
Czu­ję cię w każ­dym ude­rze­niu ser­ca
Na zawsze w marze­niu, któ­ry mogło­by się ziścić
Te cyfry mogły­by przy­nieść ci szczę­ście

Te cyfry mogły­by przy­nieść ci szczę­ście
Te cyfry mogły­by przy­nieść ci szczę­ście

Zwroty & Wyrażenia

Kill time

But time is hard to kill sin­ce I met you

Ale trud­no zabić nudę od kie­dy cię pozna­łam

To kill time = zabić czas, nudę, np.: Is the­re any­thing to kill time with? = Czy moż­na tu czym­kol­wiek zabić czas?

A kill time = czyn­ność, zwy­kle bez­myśl­na i nie­waż­na, słu­ża­ca tyl­ko to zbi­cia cza­su, np.: You know that cle­aning your desk is just a kill time, not a work? = Wiesz, że sprzą­ta­nie biut­ka to tyl­ko zaję­cie cza­su, a nie pra­ca?

Promise

Uro­czy­ście przy­się­gam

You make a pro­mi­se. = Skła­dasz obiet­ni­cę.
You shouldn’t bre­ak it! = Nie powi­nie­neś jej łamać!
You sho­uld keep your pro­mi­se! = Powi­nie­neś dotrzy­mać swo­jej obiet­ni­cy!
Some­bo­dy could cla­im your pro­mi­se! = Ktoś mógł­by doma­gać się speł­nie­nia two­jej obiet­ni­cy!
emp­ty pro­mi­se, hol­low pro­mi­se = obie­can­ki-cacan­ki
A plan looks pro­mi­sing? = Plan wyglą­da obie­cu­ją­co?
cam­pa­ing pro­mi­se = obiet­ni­ca wybor­cza

Whi­le spring is making pro­mi­ses out­si­de

Pod­czas gdy na zewnątrz wio­sna skła­da nam obiet­ni­ce

Pro­mi­se = obiet­ni­ca, przy­rze­cze­nie, np. I’ll come, that’s a pro­mi­se. = Przyj­dę, to obiet­ni­ca.

Make a pro­mi­se = obie­cać, zło­żyć przy­rze­cze­nie, np. I told them we’d try but we can’t pro­mi­se any­thing. = Powie­dzia­łem im, że spró­bu­je­my, ale nie może­my nicze­go obie­cy­wać.

Innym zna­cze­niem pro­mi­se jest rów­nież = zapo­wiedź. W tek­ście utwo­ru wio­sna „skła­da obiet­ni­ce”, co może­my rozu­mieć jako = kusi, zachę­ca, skła­da obiet­ni­ce, któ­re mają skło­nić do wyj­ścia na zewnątrz – może zapo­wia­da pięk­ną pogo­dę? Te pro­mi­ses to nic inne­go, jak coś, co ma nas sku­sić i zachę­cić.

Przy­kład:

He pro­mi­sed us a bet­ter life, but nothing has chan­ged. = Obie­cał nam lep­sze życie, ale nic się nie zmie­ni­ło.

By heart

Ser­ce na dło­ni

bro­ken heart = zła­ma­ne ser­ce
chan­ge of heart = zmia­na nasta­wie­nia, opi­nii
with all my heart = z całe­go ser­ca
heart-to-heart = szcze­ra roz­mo­wa — od ser­ca
soft-hear­ted = o mięk­kim ser­cu
heart-war­ming = pod­no­szą­cy na duchu
faint-hear­ted = bez zapa­łu, bez prze­ko­na­nia

Seven lit­tle num­bers, baby, I know yours by heart

Sie­dem małych cyfr, kocha­nie, two­je znam na pamięć

By heart = na pamięć, sło­wo po sło­wie, np. That’s real­ly impor­tant, you have to learn in by heart. = To jest napraw­dę waż­ne, musisz nauczyć się tego na pamięć.

I know this poem by heart. = Znam ten wiersz na pamięć (co do sło­wa).

Cie­ka­wost­ka: seven lit­tle num­bers z tek­stu ozna­cza­ją numer tele­fo­nu.

Come true

Fore­ver in a dre­am that could come true

Na zawsze w marze­niu, któ­re mogło­by się ziścić

To come true = speł­niać się, urze­czy­wist­niać się, np. San­ta Claus makes people’s wishes come true. = Świę­ty Miko­łaj speł­nia marze­nia ludzi.

Ale nie­ste­ty nie tyl­ko marze­nia się speł­nia­ją!

I’m glad that the fears of the socie­ty didn’t come true. = Cie­szę się, że oba­wy spo­łe­czeń­stwa się nie urze­czy­wist­ni­ły.

Gramatyka

Watch sb do sth vs. watch sb doing sth

I watch the sky chan­ge to a dar­ker blue

Patrzę jak nie­bo zmie­nia się na ciem­no­nie­bie­skie

Gdy obser­wu­je­my czyn­ność, po cza­sow­ni­ku watch/see/notice może­my użyć bez­oko­licz­ni­ka lub cza­sow­ni­ka z koń­ców­ką –ing. Róż­ni­ca jest nastę­pu­ją­ca:

= I saw a child run across the stre­et. = Zoba­czy­łem, jak dziec­ko prze­bie­gło przez uli­cę. Uży­cie bez­oko­licz­ni­ka suge­ru­je sytu­ację zakoń­czo­ną, kom­plet­ną, moż­li­we, że obser­wo­wa­ną od począt­ku do koń­ca.

= I saw a child run­ning across the stre­et. = Zoba­czy­łem, jak dziec­ko bie­gło przez uli­cę. W tej sytu­acji nie wie­my, czy dobie­gło na dru­gą stro­nę, czy może zawró­ci­ło, a może prze­sta­li­śmy patrzeć. Uży­cie for­my z –ing suge­ru­je sytu­ację nie­za­koń­czo­ną, nie­kom­plet­ną, zazwy­czaj trwa­ją­cą kró­cej.

Dla­te­go w naszej pio­sen­ce nar­ra­tor­ka patrzy, jak nie­bo zmie­nia się na ciem­no­nie­bie­skie, a nie tyl­ko zauwa­ża, że zaczy­na się ściem­niać.

As if…

Becau­se the sin­ger sounds as if she was lon­ging

Ponie­waż pio­sen­kar­ka brzmi tak, jak­by tęsk­ni­ła

As if uży­wa­my, gdy chce­my mówić o czymś lub o kimś, co zacho­wu­je się „jak gdy­by…”, czy­li kasz­le jak gdy­by był cho­ry, mówi tak, jak­by nic o tym nie wie­dział, wyglą­da tak, jak­by nie był remon­to­wa­ny od lat.

Jeśli cho­dzi o sto­so­wa­nie cza­sów to, zasa­da jest ta sama, jak w Con­di­tio­nal II i Con­di­tio­nal III: jeśli mówi­my o sytu­acji teraź­niej­szej, uży­wa­my Past Sim­ple (w naszym przy­kła­dzie Past Con­ti­nu­ous), nato­miast o sytu­acji prze­szłej – Past Per­fect.

Przy­kła­dy:

He looks as if he was sick. = Wyglą­da, jak­by był cho­ry.

She is so sur­pri­sed as if she hadn’t known any­thing abo­ut our plans. = Jest tak zasko­czo­ny, jak­by nic nie wie­dzia­ła o naszych pla­nach.

 

Sły­sze­li­ście kie­dyś o zespo­le Boy?

Jak podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie tego utwo­ru?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *