Axwell & Sebastian Ingrosso — More Than You Know

Pio­sen­ka “More than you know” autor­stwa szwedz­kie­go duetu Axwell Λ Ingros­so pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym świe­cie. Co cie­ka­we zosta­ła wyda­na w Inter­ne­cie jako utwór do ścią­gnię­cia w maju 2017 roku.

Tekst pio­sen­ki Axwell & Seba­stian Ingros­so — More Than You Know

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You sho­uld know that baby you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know

I saw it coming, from miles away
I bet­ter spe­ak up if I got some­thing to say
’Cau­se it ain’t over, until she sings
You had your reasons, you had a few
But you knew that I would go any­whe­re for you
’Cau­se it ain’t over, until she sings

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You sho­uld know that baby you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know

I just…
I just…

Your good inten­tions are swe­et and pure
But they can never tame a fire like yours
No it ain’t over, until she sings
Right whe­re you wan­ted, down on my kne­es
You got me beg­ging, pret­ty baby set me free
’Cau­se it ain’t over, until she sings

Come a lit­tle clo­ser
Let me taste your smi­le
Until the mor­ning lights
Ain’t no going back the way you look toni­ght
I see it in your eyes

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You sho­uld know that baby you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know

Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know

I just…

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You sho­uld know that baby you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know

Tłu­ma­cze­nie Axwell & Seba­stian Ingros­so — More Than You Know

Po pro­stu muszę to wyrzu­cić z sie­bie
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Powin­naś to wie­dzieć, że kocha­nie jesteś naj­lep­sza
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz

Widzia­łem jak to nad­cho­dzi, z bar­dzo dale­ka
Lepiej się ode­zwę jeśli będę miał coś do powie­dze­nia
Ponie­waż to nie koniec, dopó­ki ona śpie­wa
Mia­łaś swo­je powo­dy, mia­łaś kil­ka
Ale wie­dzia­łaś, że poszedł­bym za tobą wszę­dzie
Ponie­waż to nie koniec, dopó­ki ona śpie­wa

Po pro­stu muszę to wyrzu­cić z sie­bie
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Powin­naś wie­dzieć, że kocha­nie jesteś naj­lep­sza
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz

Ja tyl­ko…
Ja tyl­ko…

Two­je dobre inten­cje są słod­kie i czy­ste
Ale nigdy nie poskro­mią takie­go ognia jak twój
Nie, to nie koniec dopó­ki ona śpie­wa
Tam gdzie chcia­łaś, na moich kola­nach
Przez cie­bie bła­gam, pięk­ne kocha­nie uwol­nij mnie
Bo to nie koniec, dopó­ki ona śpie­wa

Podejdź tro­chę bli­żej
Pozwól mi posma­ko­wać two­je­go uśmie­chu
Aż to świ­tu
Już nie wró­ci to jak dzi­siaj wyglą­dasz
Widzę to w two­ich oczach

Po pro­stu muszę to wyrzu­cić z sie­bie
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Powin­naś to wie­dzieć, że kocha­nie jesteś naj­lep­sza
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz

Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz

Ja tyl­ko…

Po pro­stu muszę to wyrzu­cić z sie­bie
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz
Powin­naś to wie­dzieć, że kocha­nie jesteś naj­lep­sza
Tak, bar­dziej niż wiesz
Tak, bar­dziej niż wiesz

Zwroty & wyrażenia

Get something off one’s chest

I just need to get it off my chest

Po pro­stu muszę to wyrzu­cić z sie­bie

Cau­se it ain’t over
’cau­se = becau­se = ponie­waż
ain’t jest to skrót od am not, is not, are not, has not lub have not

Autor użył w pio­sen­ce idio­mu to get some­thing off (one’s) chest, któ­ry ozna­cza mniej wię­cej = zrzu­cać kamień z ser­ca, wyrzu­cić coś z sie­bie, wyża­lić się.

Przy­kład uży­cia:

I told them the truth becau­se I wan­ted to final­ly get it off my chest. = Powie­dzia­łem im praw­dę bo w koń­cu chcia­łem zrzu­cić kamień z ser­ca.

More

Yeah, more than you know

Tak, bar­dziej niż wiesz

Sło­wo more może ozna­czać bar­dziej lub wię­cej w zależ­no­ści czy mówi­my o stop­niu wyż­szym od sło­wa dużo czy bar­dzo.

Roz­waż­my dwie opcje.

The com­pa­ny offe­red her more bene­fits. = Fir­ma zaofe­ro­wa­ła jej wię­cej dodat­ków.

She liked this job offer more. = Ta ofer­ta pra­cy bar­dziej spodo­ba­ła się jej bar­dziej.

Speak up

I bet­ter spe­ak up if I got some­thing to say

Lepiej się ode­zwę jeśli będę miał coś do powie­dze­nia

To spe­ak up jest to cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym — pra­shal verb. Ma on dwa zna­cze­nia.

To spe­ak up =

= mówić gło­śniej, np.: Ple­ase spe­ak up a lit­tle bit. I don’t hear you. = Pro­szę mów tro­chę gło­śniej. Nie sły­szę cię.

= odzy­wać się (np. w jakiejś spra­wie), np.: This pupil is very quiet during the les­son. He doesn’t spe­ak up at all. = Ten uczeń jest bar­dzo cichy w cza­sie lek­cji. W ogó­le się nie odzy­wa.

Tame

Jak poskro­mić lwa?
lion tamer = pogrom­ca lwów
tamer = pogrom­ca lwów, poskra­miacz dzi­kich zwie­rząt
tame the toun­ge = poskra­miać język

But they can never tame a fire like yours

Ale nigdy nie poskro­mią takie­go ognia jak twój

Sło­wo tame może być rze­czow­ni­kiem i cza­sow­ni­kiem. W pio­sen­ce mamy uży­ty cza­sow­nik, zna­cze­nie podob­ne do pol­skie­go — tamo­wać.

To tame = poskra­miać, okieł­znać, oswa­jać, ugła­skać.

Przy­kład uży­cia: She has been such a rebel all her life. Nobo­dy mana­ge to tame her tem­per. = Ona jest bun­tow­nicz­ką całe życie. Niko­mu nie uda­ło się jej poskro­mić.

Be on one’s knees

Right whe­re you wan­ted, down on my kne­es

Tam gdzie chcia­łaś, na moich kola­nach

To be one’s kne­es = klę­czeć, np.:

He knelt down and gave her beau­ti­ful bunch of red roses. = Uklęk­nął i dał jej bukiet pięk­nych, czer­wo­nych róż.

Set free

Język praw­ni­czy
set free on bail = zwol­nić kogoś za kau­cją

You got me beg­ging, pret­ty baby set me free

Przez cie­bie bła­gam, pięk­ne kocha­nie uwol­nij mnie

To set free = uwol­nić, oswa­bo­dzić, np.: Set free your poten­tial and just start pain­ting. = Uwol­nij swój poten­cjał i po pro­stu zacznij malo­wać.

To set sb/sth free = wypu­ścić kogoś/coś na wol­ność, np.: He set all ani­mals free from the farm. = Uwol­nij wszyst­kie zwie­rzę­ta z far­my.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *