Lorde — Tennis Court

Tym razem zapra­sza­my na języ­ko­wy kort teni­so­wy z Lor­de i jej utwo­rem „Ten­nis Court”. Jak zwy­kle mło­da artyst­ka poru­sza słu­cha­czy swo­ją nie­zwy­kłą pio­sen­ką.

Nie spo­sób nie wspo­mnieć też o tele­dy­sku, w któ­rym kame­ra sku­pio­na jest na Lor­de, któ­ra poru­sza usta­mi tyl­ko, gdy w pio­sen­ce pada sło­wo ‘yeah’. Jak sama powie­dzia­ła nie nale­ży doszu­ki­wać się w tym ukry­te­go zna­cze­nia i pró­bo­wać zro­zu­mieć wszyst­ko, aby móc doce­nić walo­ry este­tycz­ne.

My posta­ra­my się jed­nak zro­zu­mieć, co kry­je w sobie tekst tej nie­zwy­kłej pio­sen­ki 😉

Zapra­sza­my!

Tekst pio­sen­ki Lor­de — Ten­nis Court

Don’t you think that it’s boring how people talk
Making smart with the­ir words aga­in
Well I’m bored
Becau­se I’m doing this for the thrill of it
Kil­lin’ it
Never not cha­sing a mil­lion things I want
And I am only as young as the minu­te is full of it
Get­ting pum­ped up from the lit­tle bri­ght things
I bought
But I know they’ll never own me
(Yeah)

Baby be the class clown
I’ll be the beau­ty queen in tears
It’s a new art form sho­wing people
How lit­tle we care (yeah)
We’re so hap­py
Even when we’re smi­lin’ out of fear
Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up like yeah (yeah)

Pret­ty soon I’ll be get­ting on my
First pla­ne
I’ll see the veins of my city like they do in spa­ce
But my head’s fil­ling up with the wic­ked games, up in fla­mes
How can I fuck with the fun aga­in, when I’m known
And my boys trip me up with the­ir heads aga­in
Loving them
Everything’s cool when we’re all in line, for the thro­ne
But I know it’s not fore­ver
(Yeah)

Baby be the class clown
I’ll be the beau­ty queen in tears
It’s a new art form sho­wing people
How lit­tle we care (yeah)
We’re so hap­py, even when we’re smi­lin’ out of fear
Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up like yeah (yeah)

It looked alri­ght in the pic­tu­res (yeah)

Get­ting caught’s half of the trip tho­ugh, isn’t it?
I fall apart, with all my heart
And you can watch from your win­dow
[lau­ghs]
And you can watch from your win­dow

Baby be the class clown
I’ll be the beau­ty queen in tears
It’s a new art form sho­wing people
How lit­tle we care (yeah)
We’re so hap­py, even when we’re smi­lin’ out of fear
Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up like yeah (yeah)

And talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
And talk it up like yeah (yeah)
Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up like yeah
(Yeah)

Tłu­ma­cze­nie Lor­de — Ten­nis Court

Czy nie sądzisz, że to nud­ne, jak ludzie mówią
Mądrząc się poprzez swo­je sło­wa zno­wu
Cóż ja jestem znu­dzo­na
Bo robię to wszyst­ko dla dresz­czy­ku
Nisz­cze­nia tego
Nigdy nie goniąc za milio­nem rze­czy, któ­rych pra­gnę
I jestem tak mło­da jak minu­ta tego peł­na
Eks­cy­tu­jąc się wszyst­ki­mi mały­mi, błysz­czą­cy­mi rze­cza­mi
Któ­re kupi­łam
Ale wiem, że nigdy mnie nie będą mia­ły na wła­sność
(Tak)

Kocha­nie bądź kla­so­wym klau­nem
Będę kró­lo­wą pięk­no­ści we łzach
To nowa for­ma sztu­ki poka­zy­wa­nia ludziom
Jak mało nam zale­ży (tak)
Jeste­śmy tacy szczę­śli­wy
Nawet jeśli uśmie­cha­my się ze stra­chu
Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to o tak (tak)

Wkrót­ce będę wcho­dzić na pokład swo­je­go
Pierw­sze­go samo­lo­tu
Zoba­czę żyły moje­go mia­sta, tak jak to robią w kosmo­sie
Ale moja gło­wa napeł­nia się nie­cny­mi gier­ka­mi, wyso­ko w pło­mie­niach
Jak mogę pie­przyć się znów z rado­ścią, gdy jestem zna­na
I moi chłop­cy pod­sta­wia­ją mi swo­je gło­wy, żebym się potknę­ła
Kocham ich
Wszyst­ko jest faj­ne, gdy wszy­scy jeste­śmy w kolej­ce do tro­nu
Ale wiem, że to nie jest wiecz­ne
(Tak)

Kocha­nie bądź kla­so­wym klau­nem
Będę kró­lo­wą pięk­no­ści we łzach
To nowa for­ma sztu­ki poka­zy­wa­nia ludziom
Jak mało nam zale­ży (tak)
Jeste­śmy tacy szczę­śli­wy, nawet jeśli uśmie­cha­my się ze stra­chu
Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to o tak (tak)

Wyglą­da­ło to dobrze na zdję­ciach (tak)

Bycie zła­pa­nym w poło­wie wyciecz­ki, co nie?
Roz­pa­dam się z całym moim ser­cem
A ty możesz mnie obser­wo­wać ze swo­je­go okna
[śmiech]
A ty możesz mnie obser­wo­wać ze swo­je­go okna

Kocha­nie bądź kla­so­wym klau­nem
Będę kró­lo­wą pięk­no­ści we łzach
To nowa for­ma sztu­ki poka­zy­wa­nia ludziom
Jak mało nam zale­ży (tak)
Jeste­śmy tacy szczę­śli­wy, nawet jeśli uśmie­cha­my się ze stra­chu
Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to o tak (tak)

I ja roz­gła­szam to jak tak (tak)
I ja roz­gła­szam to jak tak (tak)
Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to o tak (tak)
I ja roz­gła­szam to jak tak (tak)
I ja roz­gła­szam to jak tak (tak)
Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to o tak (tak)
(Tak)

Zwroty & Wyrażenia

Smart

Smart – zwro­ty war­te zapa­mię­ta­nia
smart card = kar­ta chi­po­wa
smart drug = inte­li­gent­ny lek
(AmE) a smart cookie = oso­ba zarad­na, spryt­na
right smart = spo­ro, wie­le, znacz­na część
smar­ty-pants = smart alec(k) = mądra­la
to act smart = dzia­łać ostroż­nie

Making smart with the­ir words aga­in

Mądrząc się poprzez swo­je sło­wa zno­wu

Słów­ko smart ma kil­ka cie­ka­wych zna­czeń w języ­ku angiel­skim.

Na pew­no więk­szo­ści z Was koja­rzy się ono z kimś mądrym, bystrym. I słusz­nie. To jed­no z naj­po­pu­lar­niej­szych zna­czeń tego wyra­zu.

Jakie są inne?

Smart =

= ele­ganc­ki, wytwor­ny (np. wygląd, strój), np.: He has to look smart in his work. = On musi wyglą­dać ele­ganc­ko w swo­jej pra­cy.

= spryt­ny, cwa­niac­ki, np.: Don’t be so smart. I know what you are up to. = Nie bądź  taki cwa­ny. Wiem co pla­nu­jesz.

Chase

Zapa­mię­taj!
paper cha­se = pod­cho­dy (zaba­wa dzie­cię­ca); papier­ko­wa robo­ta
car cha­se = pościg samo­cho­do­wy
to give cha­se = ści­gać
to cut to the cha­se = przejść do sed­na spra­wy
wild goose cha­se = szu­ka­nie wia­tru w polu, darem­ny trud
to cha­se pet­ti­co­ats = uga­niać się za spód­nicz­ka­mi
to cha­se rain­bows = gonić za czymś nie­re­al­nym

Never not cha­sing a mil­lion things I want

Nigdy nie goniąc za milio­nem rze­czy, któ­rych pra­gnę

To cha­se =

= gonić, ści­gać, np.: He was cha­sing a thief, who sto­le Kate’s wal­let. = Oni goni­li zło­dzie­ja, któ­ry ukradł port­fel Kate.

= uga­niać się za kimś (np. dziew­czy­ną), np.: He’s been cha­sing Jen­ny for two years. = Ona uga­nia się za Jen­ny od dwóch lat.

= dążyć do zdo­by­cia cze­goś, zabie­gać o coś (np.o awans); np.: Young people often cha­se suc­cess. = Mło­dzi ludzie czę­sto gonią za suk­ce­sem.

Get pumed up

Get­ting pum­ped up from the lit­tle bri­ght things

Eks­cy­tu­jąc się wszyst­ki­mi mały­mi, błysz­czą­cy­mi rze­cza­mi

Mamy tutaj przy­kład cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go to pump up.

To pump sth up =

= napom­po­wać (np. opo­nę), np.: I need to pump up my tyres, they are com­ple­te­ly flat. = Muszę napom­po­wać moje opo­ny, cał­ko­wi­cie sfla­cza­ły.

= zwięk­szyć, pod­krę­cić (np. głos), np.: Pump the radio up, I love this song! = Pod­kręć radio, uwiel­biam tę pio­sen­kę!

W języ­ku potocz­nym może­my spo­tkać się rów­nież z wyra­że­nia­mi typu:

To pump up the volu­me = przy­ła­do­wać, dać cza­du.

Pump it up! = Wię­cej cza­du!

Może­my użyć tego cza­sow­ni­ka rów­nież w odnie­sie­niu do oso­by, zwłasz­cza w kon­tek­ście spor­to­wym:

To pump sb up = zagrze­wać kogoś (np. do wal­ki), np.: Her coach is try­ing to pump her up befo­re the match. = Jej tre­ner pró­bu­je zdo­pin­go­wać ją przed meczem.

Talk up

Let’s go down to the ten­nis court, and talk it up

Chodź­my na kort teni­so­wy i roz­gło­śmy to

Kolej­ny cza­sow­nik zło­żo­ny w pio­sen­ce Lor­de.

To talk sb/sth up = wychwa­lać, zachwa­lać (np. pro­dukt), wyra­żać się entu­zja­stycz­nie o kimś/czymś, np.: They are tal­king up a new can­di­da­te. Do you real­ly belie­ve them? = Oni zachwa­la­ją nowe­go kan­dy­da­ta. Napraw­dę im wie­rzysz?

Pretty

Pret­ty & co.
pret­ty much = pra­wie cał­ko­wi­cie; w więk­szo­ści; mniej wię­cej
pret­ty well = dosyć dobrze
pret­ty good = nie­zły
pret­ty near­ly, pret­ty near = pra­wie
Pret­ty soon I’ll be get­ting on my first pla­ne

Wkrót­ce będę wcho­dzić na pokład swo­je­go pierw­sze­go samo­lo­tu

Słów­ko pret­ty nie ozna­cza w języ­ku angiel­skim tyl­ko ład­ny czy ślicz­ny.

Peł­ni ono rów­nież funk­cję przy­słów­ka, któ­ry ozna­cza = cał­kiem, dość, dosyć.

Wyra­że­nie pret­ty soon będzie dosłow­nie ozna­cza­ło = cał­kiem nie­dłu­go, czy­li po pro­stu = wkrót­ce.

Wicked

But my head’s fil­ling up with the wic­ked games

Ale moja gło­wa napeł­nia się nie­cny­mi gier­ka­mi

Wic­ked to cie­ka­we słów­ko, dla­te­go, że ma dwa prze­ciw­staw­ne zna­cze­nia. Przyj­rzyj­my się im bli­żej.

Wic­ked =

= nik­czem­ny, nie­go­dzi­wy, pod­ły, zło­śli­wy (np. oso­ba); nie­cny (np. kłam­stwo); hanieb­ny (np. czyn); okrut­ny (np. ser­ce), np.: It was real­ly wic­ked of them, they sho­uld have invi­ted her to the par­ty. = To było napraw­dę pod­łe z ich stro­ny, powin­ni byli zapro­sić ją na impre­zę.

= szel­mow­ski (np. o uśmie­chu), np.: When I saw a wic­ked grin on his face, I knew he was up to some­thing. = Kie­dy zoba­czy­łam ten figlar­ny uśmiech na jego twa­rzy, wie­dzia­łam, że coś knu­je.

= super, eks­tra, wspa­nia­ły, dosko­na­ły, np.: She plays a wic­ked game of ten­nis. = Ona świet­nie gra w teni­sa.

Trip up

And my boys trip me up with the­ir heads aga­in

I moi chłop­cy pod­sta­wia­ją mi swo­je gło­wy, żebym się potknę­ła

To trip up = potknąć się ( prze­rw­ró­cić się, ale też w sen­sie – popeł­nić błąd), np.: Tom trip­ped up over the kerb and fell down. = Tom potknął się o kra­węż­nik i upadł.

To trip sb up =

In line – war­to wie­dzieć
(AmE) to cut in line = wpy­chać się bez kolej­ki
to be next in line = być następ­nym w kolej­no­ści
in line with some­thing = w parze z czymś; zgod­nie z czymś

= pod­sta­wić komuś nogę, prze­wró­cić kogoś, np.: He was a naugh­ty boy, he used to trip up his clas­sma­tes. = On był łobu­zia­kiem, pod­sta­wiał nogę swo­im kole­gom z kla­sy.

= zła­pać kogoś na błę­dzie, zbi­jać kogoś z tro­pu, np.: She often trips up her friends when they talk abo­ut good nutri­tion. = Ona zawsze łapie na błę­dach swo­ich zna­jo­mych, kie­dy mówią o wła­ści­wym odży­wia­niu.

In line

Everything’s cool when we’re all in line for the thro­ne

Wszyst­ko jest faj­ne, gdy wszy­scy jeste­śmy w kolej­ce do tro­nu

In line = w kolej­ce, np.: We have to wait in line for the tic­kets. = Musi­my cze­kać w kolej­ce po bile­ty.

 

Mamy nadzie­ję, że nie zmę­czy­li­ście się języ­ko­wym teni­sem z Lor­de 😉

Czy po lek­tu­rze tej lek­cji czu­je­cie się jak smar­ty-pants?

 

Dobre miej­sce dla fanów Lor­de:

Lor­de Daily

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Michał

    Cześć Aniu, mam wra­że­nie, że w zda­niu “Never not cha­sing a mil­lion things I want” wystę­pu­je podwój­na nega­cja, co w rezul­ta­cie ozna­cza­ło­by, że jed­nak nar­ra­tor­ka “Nigdy nie rezy­gnu­je z gonie­nia za milio­na­mi rze­czy, któ­rych pra­gnie” — w luź­nym tłu­ma­cze­niu.

    Pozdra­wiam,
    Michał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *