Passenger — Let Her Go

W gło­sie tego mło­de­go Bry­tyj­czy­ka nie spo­sób się nie zako­chać. O kim mowa? O arty­ście, któ­ry ukry­wa się pod pseu­do­ni­mem Pas­sen­ger i jak nikt inny potra­fi zabrać w muzycz­ną podróż poru­sza­ją­cą duszę. Dzi­siaj odkry­je­my, jakie cie­ka­wost­ki języ­ko­we kry­je w sobie jego pio­sen­ka „Let Her Go”.

Pas­sen­ger był nie­gdyś nazwą zespo­łu, któ­rym kie­ro­wał Mike’a Rosen­ber­ga, zespół jed­nak roz­padł się w 2009 roku i od tam­tej pory Rosen­berg wyko­rzy­stu­je tę nazwę jako swój pseu­do­nim arty­stycz­ny. Jego pio­sen­ki pomi­mo swo­jej pro­sto­ty i szyb­ko wpa­da­ją­cych w ucho dźwię­ków, zaska­ku­ją bogac­twem uczuć, któ­re w nich odnaj­du­je­my.

W takim razie, jakie bogac­two języ­ko­we odkry­je­my w jego prze­bo­ju?

Tekst pio­sen­ki Pas­sen­ger — Let Her Go

Well you only need the light when it’s bur­ning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re mis­sin’ home
Only know you love her
When you let her go
And you let her go

Sta­ring at the bot­tom of your glass
Hoping one day you’ll make a dre­am last
But dre­ams come slow and they go so fast

You see her when you clo­se your eyes
May­be one day you’ll under­stand why
Eve­ry­thing you touch sure­ly dies

But you only need the light when it’s bur­ning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re mis­sin’ home
Only know you love her
When you let her go
And you let her go

Sta­ring at the ceiling in the dark
Same old emp­ty feeling in your heart
’Cau­se love comes slow and it goes so fast

Well you see her when you fall asle­ep
But never to touch and never to keep
’Cau­se you loved her too much
And you dived too deep

Well you only need the light when it’s bur­ning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re mis­sin’ home
Only know you love her
When you let her go
And you let her go

And you let her go (oh, oh, ooh, oh no)
And you let her go (oh, oh, ooh, oh no)
Will you let her go?

‘Cau­se you only need the light when it’s bur­ning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re mis­sin’ home
Only know you love her
When you let her go

‘Cau­se you only need the light when it’s bur­ning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re mis­sin’ home
Only know you love her
When you let her go

And you let her go

Tłu­ma­cze­nie Pas­sen­ger — Let Her Go

Otóż, potrze­bu­jesz tyl­ko świa­tła, gdy led­wo się pali
Tęsk­nisz za słoń­cem tyl­ko, gdy zaczy­na padać śnieg
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Wiesz, że byłeś wyso­ko dopie­ro, gdy czu­jesz, że upa­dasz
Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść
I pozwa­lasz jej odejść

Gapiąc się na dno szklan­ki
Mając nadzie­ję, że któ­re­goś dnia two­je marze­nie się speł­ni
Ale marze­nia przy­cho­dzą trud­no i szyb­ko odcho­dzą

Widzisz ją, kie­dy zamy­kasz oczy
Może któ­re­goś dnia zro­zu­miesz dla­cze­go
Wszyst­ko cze­go doty­kasz, nie­wąt­pli­wie umie­ra

Otóż, potrze­bu­jesz tyl­ko świa­tła, gdy led­wo się pali
Tęsk­nisz za słoń­cem tyl­ko, gdy zaczy­na padać śnieg
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Wiesz, że byłeś wyso­ko dopie­ro, gdy czu­jesz, że upa­dasz
Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść
I pozwa­lasz jej odejść

Gapiąc się na sufit w ciem­no­ści
To samo puste uczu­cie wypeł­nia two­je ser­ce
Bo miłość przy­cho­dzi powo­li i szyb­ko zni­ka

Zatem widzisz ją, kie­dy zasy­piasz
Ale nigdy nie możesz jej dotknąć i zatrzy­mać przy sobie
Bo kocha­łeś ją za moc­no
I zanur­ko­wa­łeś za głę­bo­ko

Otóż, potrze­bu­jesz tyl­ko świa­tła, gdy led­wo się pali
Tęsk­nisz za słoń­cem tyl­ko, gdy zaczy­na padać śnieg
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Wiesz, że byłeś wyso­ko dopie­ro, gdy czu­jesz, że upa­dasz
Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść
I pozwa­lasz jej odejść

I pozwa­lasz jej odejść (oh, oh, ooh, oh no)
I pozwa­lasz jej odejść (oh, oh, ooh, oh no)
Czy pozwo­lisz jej odejść?

Otóż, potrze­bu­jesz tyl­ko świa­tła, gdy led­wo się pali
Tęsk­nisz za słoń­cem tyl­ko, gdy zaczy­na padać śnieg
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Wiesz, że byłeś wyso­ko dopie­ro, gdy czu­jesz, że upa­dasz
Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Otóż, potrze­bu­jesz tyl­ko świa­tła, gdy led­wo się pali
Tęsk­nisz za słoń­cem tyl­ko, gdy zaczy­na padać śnieg
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

Wiesz, że byłeś wyso­ko dopie­ro, gdy czu­jesz, że upa­dasz
Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem
I zda­jesz sobie spra­wę, że ją kochasz
Gdy już pozwo­lisz jej odejść

I pozwa­lasz jej odejść

Zwroty & wyrażenia

Hate

Cie­ka­wost­ka
Pas­sen­ger ozna­cza pasa­że­ra, ale ma rów­nież inne zna­cze­nia.
Słów­ko to ozna­cza oso­bę, któ­ra stro­ni od pra­cy, tzw. paso­żyt lub uchy­la się od służ­by, tzw. dekow­nik. 🙂
Inne zna­cze­nie pas­san­ger to = pią­te koło u wozu.

Only hate the road when you’re mis­sin’ home

Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem

Kie­dy chce­my wyra­zić swo­ją nie­chęć do kogoś naj­czę­ściej uży­wa­my cza­sow­ni­ka to hate. Jest jed­nak wie­le innych cza­sow­ni­ków o podob­nym zna­cze­niu.

Oto kil­ka z nich:

To abhor = czuć odra­zę, czuć wstręt (do cze­goś), nie­na­wi­dzić, brzy­dzić się (cze­goś), żywić wstręt, mieć odra­zę (do cze­goś).

Przy­kład:

Natu­re may abhor a vacu­um, but gra­vi­ty does not care. = Natu­ra może nie zno­sić próż­ni, ale gra­wi­ta­cja się tym nie inte­re­su­je.

To resent = nie­na­wi­dzić, nie cier­pieć.

Przy­kład:

She bit­ter­ly resen­ted her father’s new wife. = Ogrom­nie nie­na­wi­dzi­ła nowej żony swo­je­go ojca.

To loathe = brzy­dzić się, czuć wstręt, nie­na­wi­dzić.

Przy­kład:

I loathe how you have allo­wed your­self and your coun­try to be used. = Brzy­dzę się tym, jak pozwo­li­łeś, by twój kraj został wyko­rzy­sta­ny.

To detest = nie­na­wi­dzić (kogoś), czuć wstręt (do kogoś).

Przy­kład:

She dete­sted even the tho­ught of life in such a world. = Czu­ła wstręt nawet do życia w takim świe­cie.

Miss

Only hate the road when you’re mis­sin’ home

Nie­na­wi­dzisz dro­gi, tyl­ko gdy tęsk­nisz za domem

Cza­sow­nik to miss ozna­cza nie tyl­ko tęsk­nić za kimś lub za czymś, ale tak­że zna­czy= minąć coś, nie zauwa­żyć cze­goś.

Przy­kład:

This is a very lar­ge buil­ding — you can’t miss it. = To bar­dzo duży budy­nek – nie możesz go nie zauwa­żyć.

Kolej­ne zna­cze­nie to miss = spóź­nić się na coś, nie zdą­żyć na coś, stra­cić coś.

Przy­kład:

My bus was late and I mis­sed the pla­ne. = Mój auto­bus się spóź­nił i nie zdą­ży­łem na samo­lot.

Ten cza­sow­nik ozna­cza rów­nież = chy­bić, nie tra­fić.

Przy­kład:

Spoj­rze­nie spoj­rze­niu nie­rów­ne
Ist­nie­je mnó­stwo cza­sow­ni­ków okre­śla­ją­cych patrze­nie na coś, oto przy­kła­dy:
To ogle = patrzeć pożą­dli­wie, poże­rać wzro­kiem
To gawk = gapić się
To gape = gapić się/ roz­dzia­wiać usta
To gawp (BrE infor­mal) = gapić się
To scowl = patrzeć gniew­nie, patrzeć wil­kiem (na kogoś)
To look up to sb = patrzeć na kogoś z podzi­wem, podzi­wiać kogoś
To look down on sb = patrzeć na kogoś z góry, pogar­dzać kimś
To frown on sb/frown upon sb = krzy­wo patrzeć na kogoś
To leer = patrzeć z uko­sa, mru­gać zna­czą­co, łypać okiem
To con­ni­ve = patrzeć przez pal­ce, pobła­żać

She tried to throw the paper in the bin, but she mis­sed. = Pró­bo­wa­ła wrzu­cić papier od kosza, ale chy­bi­ła.

Stare

Sta­ring at the bot­tom of your glass

Gapiąc się na dno szklan­ki

Cza­sow­nik to sta­re zna­czy = gapić się, wpa­try­wać się.

Przy­kła­dy:

Stop sta­ring at me! = Prze­stań się na mnie gapić!

For a long moment he sta­red at her. = Przez dłuż­szą chwi­lę wpa­try­wał się w nią.

Bottom

Sta­ring at the bot­tom of your glass

Gapiąc się na dno szklan­ki

Bot­tom = dół (dol­na część cze­goś), dno (zbior­ni­ka, naczy­nia, rze­ki).

Przy­kła­dy:

She saw some­thing lying at the bot­tom of the river. = Zoba­czy­ła coś leżą­ce­go na dnie rze­ki.

Look down at the bot­tom of the she­et. = Spójrz na dol­ną część kart­ki.

Hmm…jaki to język?
Zga­dli­by­ście?
To język irlandz­ki, zwa­ny rów­nież gaelic­kim.

Ten rze­czow­nik ozna­cza tak­że pupę, tyłek, poślad­ki.

Przy­kład:

Sit on your bot­tom and be quiet! = Sia­daj na tył­ku i bądź cicho.

Dive

And you dived too deep

I zanur­ko­wa­łeś za głę­bo­ko

To dive = nur­ko­wać, zanu­rzać się, dać nura.

Przy­kład:

He has never been diving. = On nigdy nie nur­ko­wał.

 

Czy przy­padł Wam do gustu Pas­sen­ger?

Podo­ba się Wam ta lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kwintus

    Gdy byłem dziec­kiem też śpie­wa­łem pio­sen­ki w wymy­ślo­nym przez sie­bie języ­ku.
    Dzię­ki za tę lek­cję języ­ka angiel­skie­go. 🙂
    Gdy­by kie­dyś była Ci potrzeb­na pomoc infor­ma­ty­ka, albo jakiś pro­gram trze­ba było by Ci napi­sać, to pisz do mnie. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *