Meredith Brooks — Bitch

Cza­sa­mi trze­ba dać upust swo­jej fru­stra­cji i po pro­stu wykrzy­czeć wszyst­ko całe­mu świa­tu. W tym może pomóc nasza dzi­siej­sza pio­sen­ka, czy­li utwór Mere­dith Bro­oks pt. „Bitch”.

Utwór powstał w 1997 roku i bar­dzo szyb­ko zaczął gościć na listach prze­bo­jów na całym świe­cie. Został rów­nież wyko­rzy­sta­ny w fil­mie „Cze­go pra­gną kobie­ty” z Melem Gib­so­nem i Helen Hunt oraz wyko­na­ny przez postać Sue Sylve­ster w seria­lu „Glee”.

Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Mere­dith Bro­oks — Bitch

I hate the world today
You’re so good to me
I know but I can’t chan­ge
Tried to tell you
But you look at me like may­be
I’m an angel under­ne­ath
Inno­cent and swe­et
Yester­day I cried
Must have been relie­ved to see
The softer side
I can under­stand
how you’d be so con­fu­sed
I don’t envy you
I’m a lit­tle bit of eve­ry­thing
All rol­led into one

I’m a bitch, I’m a lover
I’m a child, I’m a mother
I’m a sin­ner, I’m a saint
I do not feel asha­med
I’m your hell,
I’m your dre­am
I’m nothing in betwe­en
You know you wouldn’t want it any other way

So take me as I am
This may mean
You’ll have to be a stron­ger man
Rest assu­red that
When I start to make you nervo­us
And I’m going to extre­mes
Tomor­row I will chan­ge
And today won’t mean a thing

Just when you think, you got me figu­red out
The season’s alre­ady chan­ging
I think it’s cool, you do what you do
And don’t try to save me

I’m a bitch, I’m a tease
I’m a god­dess on my kne­es
When you hurt, when you suf­fer
I’m your angel under­co­ver
I’ve been numb, I’m revi­ved
Can’t say I’m not ali­ve
You know I wouldn’t want it any other way

Tłu­ma­cze­nie Mere­dith Bro­oks — Bitch

Dzi­siaj nie­na­wi­dzę świa­ta
Jesteś dla mnie taki dobry
Wiem, ale nie potra­fię się zmie­nić
Pró­bo­wa­łam ci powie­dzieć
Ale patrzysz na mnie jak­bym może
Była w głę­bi duszy anio­łem
Nie­win­na i słod­ka
Wczo­raj pła­ka­łam
Musia­ło ci ulżyć widząc
Łagod­niej­szą stro­nę
Mogę zro­zu­mieć
Jak możesz być tak zdez­o­rien­to­wa­ny
Nie zazdrosz­czę ci
Jestem po tro­chu wszyst­kim
Zawi­nię­tym w jed­no

Jestem suką, jestem kochan­ką
Jestem dziec­kiem, jestem mat­ką
Jestem grzesz­ni­cą, jestem świę­tą
Nie czu­ję się zawsty­dzo­na
Jestem two­im pie­kłem,
Jestem two­im marze­niem
Nie jestem niczym pomię­dzy
Wiesz, że nie chciał­byś tego w żaden inny spo­sób

Więc weź mnie taką jaka jestem
To może ozna­czać, że
Będziesz musiał byś sil­niej­szym męż­czy­zną
Możesz być pewien, że
Kie­dy zacznę cię dener­wo­wać
I pój­dę na całość
Jutro się zmie­nię
A dziś nie będzie mieć zna­cze­nia

Jak tyl­ko myślisz, że mnie roz­gry­złeś
Pora roku już się zmie­nia
Myślę, że to faj­ne, rób to co robisz
I nie pró­buj mnie oca­lić

Jestem suką, jestem flir­cia­rą
Jestem bogi­nią na kola­nach
Kie­dy jesteś zra­nio­ny, kie­dy cier­pisz
Jestem two­im taj­nym anio­łem
Byłam otę­pia­ła, odży­łam
Nie da się powie­dzieć, że nie żyję
Wiesz, że nie chcia­ła­bym tego w żaden inny spo­sób

Zwroty & Wyrażenia

Underneath

But you look at me like may­be
I’m an angel under­ne­ath

Ale patrzysz na mnie jak­bym może
Była w głę­bi duszy anio­łem

Under­ne­ath =

= pod spodem, np.: The apart­ment under­ne­ath is gre­at. = Miesz­ka­nie pod spodem jest świet­ne.

= w głę­bi (np. duszy), np.: Under­ne­ath I’m a good guy. = W głę­bi duszy jestem dobrym face­tem.

Innocent

Inno­cent and swe­et

Nie­win­na i słod­ka

Inno­cent = nie­win­ny.

Przy­kła­dy:

She was inno­cent, the guy was guil­ty. = Ona była nie­win­na, facet był win­ny.

Nobody’s inno­cent. = Nikt nie jest nie­win­ny.

Relieve

Must have been relie­ved to see
The softer side

Musia­ło ci ulżyć widząc
Łagod­niej­szą stro­nę

To relie­ve = ulżyć, przy­nieść ulgę.

Przy­kła­dy:

She was relie­ved to hear the truth. = Ulży­ło jej, kie­dy usły­sza­ła praw­dę.

I was so relie­ved after my pro­blem was solved. = Bar­dzo mi ulży­ło po roz­wią­za­niu pro­ble­mu.

Confused

Express your emo­tions

ama­zed = zdu­mio­ny

amu­sed = roba­wio­ny, roz­śmie­szo­ny

asto­ni­shed = zdzi­wio­ny, zasko­czo­ny

enra­ged = wście­kły, roz­ju­szo­ny

fri­gh­te­ned = prze­ra­żo­ny, prze­stra­szo­ny

joy­ful = ura­do­wa­ny, rado­sny

over­whel­med = przy­tło­czo­ny

per­ple­xed = zmie­sza­ny, wpra­wio­ny w zakło­po­ta­nie

I can under­stand how you’d be so con­fu­sed

Mogę zro­zu­mieć, jak możesz być tak zdez­o­rien­to­wa­ny

Con­fu­sed = zdez­o­rien­to­wa­ny.

Przy­kła­dy:

You seem con­fu­sed, sho­uld I expla­in it aga­in? = Wyda­jesz się być zdez­o­rien­to­wa­ny, powi­nie­nem wytłu­ma­czyć to jesz­cze raz?

I’m con­fu­sed, what do you mean? = Jestem zdez­o­rien­to­wa­ny, o co ci cho­dzi?

Envy

I don’t envy you

Nie zazdrosz­czę ci

To envy = zazdro­ścić.

Przy­kła­dy:

I envy your suc­cess. = Zazdrosz­czę ci suk­ce­su.

Don’t envy him, try to achie­ve some­thing. = Nie zazdrość mu, pró­buj coś sam osią­gnąć.

Sinner

I’m a sin­ner, I’m a saint

Jestem grzesz­ni­cą, jestem świę­tą

Sin­ner = grzesz­nik, np.: He’s a sin­ner, he did a lot of bad things. = On jest grzesz­ni­kiem, zro­bił wie­le złych rze­czy.

Saint

I’m a sin­ner, I’m a saint

Jestem grzesz­ni­cą, jestem świę­tą

Saint = świę­ty, np.: He’s no saint, he’s real­ly ter­ri­ble. = Nie jest taki świę­ty, on jest napraw­dę okrop­ny.

Ashamed

Rest assu­red

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się cie­ka­wy idiom rest assu­red, któ­ry ozna­cza = możesz być pewien, np.:

You may rest assu­red that it will be done. = Możesz być pew­nien, że to zosta­nie zro­bio­ne.

I do not feel asha­med

Nie czu­ję się zawsty­dzo­na

Asha­med = zawsty­dzo­na, np.: I did some bad thing and I’m asha­med. = Zro­bi­łem coś złe­go i jestem zawsty­dzo­ny.

Figure out

Just when you think, you got me figu­red out

Jak tyl­ko myślisz, że mnie roz­gry­złeś

To figu­re out = roz­gryźć, np.: I figu­red out how this works. = Roz­gry­złem jak to dzia­ła.

Goddess

I’m a god­dess on my kne­es

Jestem bogi­nią na kola­nach

God­dess = bogi­ni, np.: She’s so beau­ti­ful that she must be a god­dess. = Jest tak pięk­na, że musi być bogi­nią.

Undercover

I’m your angel under­co­ver

Jestem two­im taj­nym anio­łem

Under­co­ver = taj­ny, np.: He’s a  cop, he works under­co­ver. = Jest poli­cjan­tem, pra­cu­je jako taj­niak.

Numb

I’ve been numb, I’m revi­ved

Byłam otę­pia­ła, odży­łam

Numb = otę­pia­ły, np.: I feel numb after all day work. = Czu­ję się otę­pia­ły po całym dniu pra­cy.

Revive

I’ve been numb, I’m revi­ved

Byłam otę­pia­ła, odży­łam

To revi­ve = odżyć, np.: After a few days off I feel revi­ved. = Po kil­ku dniach wol­ne­go czu­ję, że odży­łem.

 

Have you figu­red out all the new words from Mere­dith Bro­oks’ song? 🙂

Tell us!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *