Lykke Li — I Follow Rivers

Sin­giel “I Fol­low Rivers” pocho­dzi z dru­gie­go krąż­ka szwedz­kiej artyst­ki Lyk­ke Li pt. “Woun­ded Ryh­mes” wyda­ne­go w lutym 2011 roku. Jest to cał­kiem zgrab­na pio­sen­ka, któ­ra sta­ła się bar­dzo popu­lar­na w całej Euro­pie zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca na listach prze­bo­jów.

Ja zde­cy­do­wa­nie pre­fe­ru­ję wer­sję Trig­ger­fin­ger, któ­rą rów­nież będzie­cie mie­li oka­zję posłu­chać w dzi­siej­szej lek­cji.

Have fun!

Tekst pio­sen­ki Lyk­ke Li — I Fol­low Rivers

Oh, I beg you, can I fol­low?
Oh, I ask you, why not always?
Be the oce­an, whe­re I unra­vel
Be my only
Be the water whe­re I’m wading
You’re my river
Run­ning high, run deep, run wild

I, I fol­low, I fol­low you
Deep sea baby, I fol­low you
I, I fol­low, I fol­low you
Dark doom honey, I fol­low you

He’s a mes­sa­ge, I’m the run­ner
He’s the rebel, I’m the dau­gh­ter waiting for you
You’re my river
Run­ning high, run deep, run wild

I, I fol­low, I fol­low you
Deep sea baby, I fol­low you
I, I fol­low, I fol­low you
Dark doom honey, I fol­low you

You’re my river
Run­ning high, run deep, run wild

I, I fol­low, I fol­low you
Deep sea baby, I fol­low you
I, I fol­low, I fol­low you
Dark doom honey, I fol­low you

I, I fol­low, I fol­low you
Deep sea baby, I fol­low you
I, I fol­low, I fol­low you
Dark doom honey, I fol­low you

Tłu­ma­cze­nie Lyk­ke Li — I Fol­low Rivers

O, bła­gam, mogę iść za tobą?
O, pytam, dla­cze­go nie zawsze?
Bądź oce­anem, w któ­rym się odkry­je
Bądź mym jedy­nym
Bądź wodą, w któ­rej bro­dzę
Jesteś moją rze­ką
Bie­gną­cą wyso­ko, głę­bo­ko, dzi­ko

Podą­żam, podą­żam za tobą
Podą­żam za tobą, przez głę­bo­kie morze
Podą­żam, podą­żam za tobą
Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

On jest wia­do­mo­ścią, a ja posłań­cem
On jest bun­tow­ni­kiem, a ja cór­ką cze­ka­ją­cą na cie­bie
Jesteś moją rze­ką
Bie­gną­cą wyso­ko, głę­bo­ko, dzi­ko

Podą­żam, podą­żam za tobą
Podą­żam za tobą, przez głę­bo­kie morze
Podą­żam, podą­żam za tobą
Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

Jesteś moją rze­ką
Bie­gną­cą wyso­ko, głę­bo­ko, dzi­ko

Podą­żam, podą­żam za tobą
Podą­żam za tobą, przez głę­bo­kie morze
Podą­żam, podą­żam za tobą
Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

Podą­żam, podą­żam za tobą
Podą­żam za tobą, przez głę­bo­kie morze
Podą­żam, podą­żam za tobą
Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

 

Zwroty & wyrażenia

Fol­low — zwro­ty & wyra­że­nia
fol­low that! = niech ktoś spró­bu­je mnie poko­nać!
to fol­low suit = naśla­do­wać, iść za przy­kła­dem
to fol­low orders = wypeł­niać roz­ka­zy
to fol­low guide­li­nes = trzy­mać się wska­zó­wek
to fol­low a cour­se = brać udział w zaję­ciach
to fol­low the crowd = być kon­for­mi­stą, podą­żać za tłu­mem
to fol­low the pat­tern = powie­lać wzrór, postę­po­wać tak samo

Follow

I, I fol­low, I fol­low you
Deep sea baby, I fol­low you
I, I fol­low, I fol­low you
Dark doom honey, I fol­low you

Podą­żam, podą­żam za tobą
Podą­żam za tobą, przez głę­bo­kie morze
Podą­żam, podą­żam za tobą
Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

Cza­sow­nik to fol­low ma kil­ka zbli­żo­nych do sie­bie zna­czeń, któ­re war­to poznać. Dzię­ki temu lepiej zro­zu­mie­my treść pio­sen­ki.

To fol­low =

= pójść, poje­chać, podą­żać (za kimś/czymś).

Przy­kła­dy:

Fol­low him! = Idź za nim!

Why are you fol­l­wing me? = Dla­cze­go idziesz za mną?

They fol­lo­wed the­ir parents into law. = Oni poszli w śla­dy rodzi­ców i zaję­li się pra­wem.

= śle­dzić, np.: I think we are being fol­lo­wed. = Chy­ba jeste­śmy śle­dze­ni.

= nastę­po­wać, pobyć, wstą­pić na tron, objąć przy­wódz­two (po kimś/czymś).

Przy­kła­dy:

Tues­day fol­lows Mon­day. = Po ponie­dział­ku jest wto­rek.

I had pasta and fol­lo­wed it with salad. = Zja­dłam maka­ron, a następ­nie zamó­wi­łam sałat­kę.

= pójść, poje­chać (w ozna­czo­nym kierunku/według np. mapy), np.: We fol­lo­wed the river to its sour­ce. = Wybra­li­śmy się w górę rze­ki, aż do jej źró­deł.

=  kie­ro­wać się (np. instynk­tem), postę­po­wać zgod­nie z (np. zasa­da­mi) , trzy­mać się cze­goś, podą­żać (np. za modą), np.: If you want to hang out with us, you sho­uld fol­low the rules. = Jeśli chcesz się trzy­mać z nami, musisz trzy­mać się zasać.

= wyzna­wać (np. reli­gię, wia­rę, ideę), np.: On this question I fol­low Freud. = W tej kwe­stii zga­dzam się z Freu­dem.

=  inte­re­so­wać się (np. spor­tem); śle­dzić (np. serial, losy boha­te­rów), np.: He fol­lows the stock mar­ket eve­ry day.  = On codzien­nie śle­dzi sytu­ację na gieł­dzie.

= rozu­mieć, nadą­żać (za czymś), np.: Do you fol­low me? = Rozu­miesz? (= Nadą­żasz za tym co mówię?)

I beg your par­don!
I beg your par­don =

= bar­dzo prze­pra­szam ( gdy za coś prze­pra­sza­my)

= słu­cham? (gdy cze­goś nie dosły­sze­li­śmy i chce­my, żeby nasz roz­mów­ca powtó­rzył)

= chy­ba się prze­sły­sza­łem! co takie­go!? (gdy wyra­ża­my brak zgo­dy na coś; nie­za­do­wo­le­nie)

Beg

Oh, I beg you, can I fol­low?

O, bła­gam, mogę iść za tobą?

To rów­nież popu­lar­ny cza­sow­nik.

To beg =

= pro­sić, bła­gać ( o coś), np.: I’m not going to beg for for­gi­ve­ness. = Nie zamie­rzam bła­gać o prze­ba­cze­nie.

= żebrać (stąd: a beg­ger = żebrak), np.: Many people beg for money in this stre­et. = Wie­lu ludzi na tej uli­cy żebrze o pie­nią­dze.

Unravel

Be the oce­an, whe­re I unra­vel

Bądź oce­anem, w któ­rym się odkry­je

Nie jest to łatwe słów­ko. Cza­sow­nik to unra­vel pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to ravel. Został tyl­ko doda­ny przed­ro­stek un- .

To unra­vel =

= spruć (np. swe­ter), roz­plą­tać (np. węzeł), strzę­pić się ( np. obrus), np.: We need to unra­vel the sle­eve. = Musi­my spruć rękaw.

= roz­wią­zać, roz­wi­kłać (np. zagad­kę), odkry­wać (np. tajem­ni­ce nauki), np.: He enjoys unra­vel­ling the rid­dles. = On lubi roz­wią­zy­wać łami­głów­ki.

= zni­we­czyć (np. wysił­ki, osią­gnię­cia), np.: My work has been unra­vel­led by some idiots. = Moja pra­ca zosta­ła znisz­czo­na przez jakiś idio­tów.

Wade

Be the water whe­re I’m wading

Bądź wodą, w któ­rej bro­dzę

Rzad­ko spo­ty­ka­ny cza­sow­nik.

To wade =

= brnąć, np.: I mana­ged thro­ugh the second volu­me of this series. = Uda­ło mi się prze­brnąć przez dru­gi tom tej serii.

= bro­dzić (w wodzie), np.: We were wading across the river yester­day. = Wczo­raj prze­cho­dzi­li­śmy przez rze­kę.

Zwro­ty przy­wo­łu­ją­ce na myśl lato:

To wade into the water = wejść do wody.

To wade asho­re = wyjść na brzeg.

To go wading = plu­skać się, taplać się.

Doom

Dark doom honey, I fol­low you

Na zatra­ce­nie, kocha­nie, podą­żam za tobą

Wyraz doom wystę­pu­je jako rze­czow­nik oraz cza­sow­nik.

Doom = śmierć, fatum, nie­uchron­ność prze­zna­cze­nia, np.:  I was fil­led with a sen­se of impen­ding doom. = Owład­nę­ło mną prze­czu­cie zbli­ża­ją­ce­go się nie­szczę­ścia.

Cover Trig­ger­fin­ger
Tę wer­sję pio­sen­ki usły­sza­łam jesz­cze zanim pozna­łam ory­gi­nał Lyk­ke Li. Bel­gij­ski zespół Trig­ger­fin­ger (tłum. = palec na spu­ście; palec wska­zu­ją­cy; palec trzaskający/przeskakujący) cał­ko­wi­cie mnie ocza­ro­wał i nie mogę się prze­ko­nać do Lyk­ke Li.
Zresz­tą posłu­chaj­cie sami!

To doom = ska­zać, ska­zy­wać (np. na nie­po­wo­dze­nie, na zro­bie­nie cze­goś), np.: The big­gest mista­ke you make is thin­king that eve­ry­thing you dre­am of is doomed to failu­re. = Naj­więk­szym błę­dem jaki robisz jest myśle­nie, że wszyst­ko o czym marzysz jest ska­za­ne na nie­po­wo­dze­nie.

Runner

He’s a mes­sa­ge, I’m the run­ner

On jest wia­do­mo­ścią, a ja posłań­cem

A run­ner to przede wszyst­kim = bie­gacz, np.: He is a fast run­ner. = On szyb­ko bie­ga.

A 100-metre run­ner = stu­me­tro­wiec.

A long-distan­ce run­ner = dłu­go­dy­stan­so­wiec.

A mara­thon run­ner = mara­toń­czyk.

Inne zna­cze­nia:

A run­ner =

= koń wyści­go­wy; wyści­go­wiec.

= goniec, posła­niec.

Na koniec jeden idiom:

To do a run­ner = zwiać bez pła­ce­nia (np. z restau­ra­cji), dać nogę (np. z domu).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *