Adamski & Seal — Killer

Adam­ski czy­li Adam Paul Tin­ley to bry­tyj­ski muzyk house, a Seala chy­ba nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać.

Prze­ło­mem w karie­rze Adam­skie­go było wyda­nie solo­we­go sin­gla „N-R-G”, któ­ry dotarł na bry­tyj­skich listach prze­bo­jów na miej­sce 12. Nato­miast jego dru­gi sin­gel „Kil­ler” z woka­lem Seala stał się prze­bo­jem numer 1 na Wyspach Bry­tyj­skich.

Zapra­sza­my do nauki angiel­skie­go z prze­bo­jem „Kil­ler”! 🙂

Tekst pio­sen­ki Adam­ski & Seal — Kil­ler

So you want
To be free
To live your life
The way you want to be
Will you give
If we cry?
Will we live
Or will we, die?
Oh

Jaded hearts heal with time
Sho­ot that love (oh whoa whoa whoa)
So we can
Stop the ble­eding, oh

Soli­ta­ry bro­ther (bro­ther)
Is the­re still a part of you that wants to live?

Soli­ta­ry sister (sister)
Is the­re still a part of you that wants to give?

Soli­ta­ry bro­ther (bro­ther)
Is the­re still a part of you that wants to live?

Soli­ta­ry sister (sister)
Is the­re still a part of you that wants to give?

If we try
Live our lives
The way we wan­na be yeah

Oh, love love
Oh, love love
Oh, love love

Bro­ther, bro­ther
Sister, sister
Bro­ther, bro­ther, bro­ther, bro­ther, bro­ther

There’s no other love, there’s no other love
There’s no other love
The­re is no other love, no other love like ours
There’s no other love, there’s no other love
There’s no other love
The­re is no other love, no other love like ours
There’s no other love, there’s no other love
There’s no other love
There’s no other love, there’s no other love
There’s no other love
The­re is no love

Soli­ta­ry bro­ther (bro­ther)
Is the­re still a part of you that wants to live?

Soli­ta­ry sister (sister)
Is the­re still a part of you that wants to give?

Soli­ta­ry bro­ther (bro­ther)
Soli­ta­ry sister (sister)
Is the­re still a part of you that wants to give?

Racism in among futu­re kings
Can only lead to no good
Besi­des, all our sons and dau­gh­ters
Alre­ady know how that feels
Yeah yeah yeah
Love love love

Tłu­ma­cze­nie Adam­ski & Seal — Kil­ler

Więc chcesz
Być wol­ny
Chcesz żyć swo­im życiem
W taki spo­sób jaki chcesz
Czy ofia­ru­jesz coś
Jeśli będzie­my pła­kać?
Będzie­my żyć
czy umrze­my?
Och

Znu­żo­ne ser­ca ule­czy czas
Zastrzel tą miłość (och whoa whoa whoa)
Więc my potra­fi­my
Zatrzy­mać krwa­wie­nie, och

Osa­mot­nio­ny bra­cie (bra­cie)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­ra chce żyć?

Osa­mot­nio­na sio­stro (sio­stro)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­ra chce żyć?

Osa­mot­nio­ny bra­cie (bra­cie)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­ra chce żyć?

Osa­mot­nio­na sio­stro (sio­stro)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­ra chce żyć?

Jeśli my spró­bu­je­my
Żyć naszym życiem
W spo­sób w jaki chce­my, tak

Och, miłość miłość
Och, miłość miłość
Och, miłość miłość

Bra­cie, bra­cie
Sio­stro, sio­stro
Bra­cie, bra­cie, bra­cie, bra­cie, bra­cie

Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści niż nasza
Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści niż nasza
Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści, nie ma innej miło­ści
Nie ma innej miło­ści
Nie ma miło­ści

Osa­mot­nio­ny bra­cie (bra­cie)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­ra chce żyć?

Osa­mot­nio­na sio­stro (sio­stro)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­rą chcesz dać?

Osa­mot­nio­ny bra­cie (bra­cie)
Jedy­na sio­stro (sio­stro)
Czy jest wciąż część cie­bie, któ­rą chcesz dać?

Rasizm wśród przy­szłych kró­lów
Nie dopro­wa­dzi do nicze­go dobre­go
Poza tym, wszy­scy nasi syno­wie i cór­ki
Już wie­dzą jakie to uczu­cie
Tak, tak, tak
Miłość, miłość, miłość

Zwroty & Wyrażenia

Loneliness

It’s the lone­li­ness that’s the kil­ler

To samot­ność jest zabój­cą

Lone­li­ness = samot­ność, np.: It is dif­fi­cult to live in lone­li­ness. = Cięż­ko jest żyć w samot­no­ści.

Jaded

Jaded hearts heal with time

Znu­żo­ne ser­ca ule­czy czas

Jaded = znu­żo­ny, zmę­czo­ny, np.: I was so jaded after fit­ness class that I fell asle­ep imme­dia­te­ly. = Byłam tak zmę­czo­ną po zaję­ciach fit­ness, że natych­miast zasnę­łam.

Heal

Time is a gre­at healer

Time is a gre­at healer. = Time heals all wounds. = Czas leczy rany.
faith healer = uzdro­wi­ciel
heal-all = uni­wer­sal­ne lekar­stwo, pana­ceum
to heal the divi­sion = zała­go­dzić podzia­ły
to heal the bre­ach = dopro­wa­dzić do popra­wy sto­sun­ków

Jaded hearts heal with time

Znu­żo­ne ser­ca ule­czy czas

To heal = leczyć.

Przy­kład:

The doctor healed chil­dren, bro­ught them back to life. = Lekarz ule­czył dzie­ci, przy­wró­cił je do życia.

Solitary

Soli­ta­ry bro­ther (bro­ther)

Osa­mot­nio­ny bra­cie (bra­cie)

Soli­ta­ry =

= jeden, jedy­ny, np.: Win­ning was the­ir soli­ta­ry goal. = Wygra­na była ich jedy­nym celem.

= samot­ni­czy (tryb życia), np.: I live a pret­ty soli­ta­ry life. = Pro­wa­dzę dosyć samot­ni­czy tryb życia.

= pusty, opu­sto­sza­ły, np.: This house seems soli­ta­ry. = Ten dom wyda­je się opu­sto­sza­ły.

Besides

Besi­des, all our sons and dau­gh­ters alre­ady know how that feels

Poza tym, wszy­scy nasi syno­wie i cór­ki już wie­dzą jakie to uczu­cie

Besi­des = poza tym, ponad­to.

Przy­kład:

I don’t like this actor, besi­des I am too tired to go to the cine­ma. = Nie lubię tego akto­ra, poza tym jestem zbyt zmę­czo­na, żeby iść do kina.

 

Podo­ba­ła się Wam lek­cja?

Has English with Adam­ski & Seal healed your jaded hearts? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *