Iron Maiden — The Trooper

Miło­śni­kom cięż­kie­go gra­nia zespo­łu tak wiel­kie­go jak Iron Maiden nie trze­ba przed­sta­wiać. Ta legen­dar­na bry­tyj­ska gru­pa ist­nie­je od 1975 roku i raczy nas heavy-meta­lo­wą muzy­ką.

„The Tro­oper” czy­li kawa­le­rzy­sta, jest tyl­ko jed­nym z wie­lu genial­nych utwo­rów, któ­re w swo­im reper­tu­arze mają muzy­cy zespo­łu „Żela­zna Dzie­wi­ca”. Utwór opi­su­je szar­żę lek­kiej bry­ga­dy w cza­sie bitwy pod Bała­kła­wą pod­czas woj­ny krym­skiej i może być też przy­kła­dem, iż języ­ka obce­go moż­na uczyć się nie tyl­ko przy łagod­nych brzmie­niach, ale rów­nież przy cięż­szych kom­po­zy­cjach.

Tekst pio­sen­ki Iron Maiden — The Tro­oper

You’ll take my life but I’ll take yours too
You’ll fire your musket but I’ll run you thro­ugh
So when you’re waiting for the next attack
You’d bet­ter stand there’s no tur­ning back

The bugle sounds as the char­ge begins
But on this bat­tle­field no one wins
The smell of acrid smo­ke and hor­ses bre­ath
As you plun­ge into a cer­ta­in death

The hor­se he swe­ats with fear we bre­ak to run
The migh­ty roar of the Rus­sian guns
And as we race towards human wall
The scre­ams of pain as my com­ra­des fall

We hur­dle bodies that lay on the gro­und
And as the Rus­sians fire ano­ther round
We get so near yet so far away
We won’t live to fight ano­ther day

We get so clo­se near eno­ugh to fight
When a Rus­sian gets me in his sights
He pulls the trig­ger and I feel the blow
A burst of rounds takes my hor­se below

And as I lay the­re gazing at the sky
My body’s numb and my thro­at is dry
And as I lay for­got­ten and alo­ne
Witho­ut a tear I draw my par­ting gro­an

Tłu­ma­cze­nie Iron Maiden — The Tro­oper

Odbie­rzesz mi życie, ale ja two­je też
Strze­lisz z musz­kie­tu, ale ja prze­bi­ję cię (sza­blą)
Więc gdy cze­kasz na kolej­ny atak
Lepiej stój bo nie ma odwro­tu

Trąb­ka gra gdy atak się zaczy­na
Ale na polu bitwy nikt nie wygry­wa
Zapach draż­nią­ce­go dymu i odde­chów koni
Gdy rzu­casz się po pew­ną śmierć

Koń poci się ze stra­chu zry­wa­my się do bie­gu
Potęż­ny ryk rosyj­skich dział
Gdy pędzi­my w stro­nę ścia­ny ludzi
Krzy­ki bólu gdy moi towa­rzy­sze pada­ją

Prze­ska­ku­je­my cia­ła, któ­re leżą na zie­mi
Gdy Rosja­nie strze­la­ją kolej­ną sal­wę
Docie­ra­my tak bli­sko a jed­nak tak dale­ko
Nie prze­ży­je­my by wal­czyć kolej­ny dzień

Docie­ra­my tak bli­sko wystar­cza­ją­co do wal­ki
Kie­dy Rosja­nin obie­ra mnie za cel
Pocią­ga za spust i czu­ję odrzut
Eks­plo­zja poci­sków powa­la konia pode mną

Gdy leżę tam wpa­tru­jąc się w nie­bo
Moje cia­ło jest odrę­twia­łe a gar­dło suche
Gdy leżę zapo­mnia­ny i sam
Bez łzy wydo­by­wam mój poże­gnal­ny jęk

Gramatyka

Future Simple

You’ll take my life but I’ll take yours too

Odbie­rzesz mi życie, ale ja two­je też

Czas przy­szły pro­sty, uży­wa­my, aby wyra­zić spon­ta­nicz­nie pod­ję­tą decy­zję lub nasze oso­bi­ste prze­wi­dy­wa­nia na przy­szłość.

Zda­nia two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Twier­dzą­ce: pod­miot + will + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kład:

Satur­day will be sun­ny. = Nie­dzie­la będzie sło­necz­na.

Prze­cze­nia: pod­miot + will not (won’t) + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kład:

I’m sure that he won’t go with you. = Jestem pewien, że on z wami nie pój­dzie.

Pyta­nia: *(Wh-) + Will + pod­miot + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kład:

Will we win this bat­tle? = Czy wygra­my tę bitwę?

*Wh–  to wszel­kie zaim­ki pyta­ją­ce uży­wa­ne do two­rze­nia pytań, tj. what, whe­re, why, how itd.

Przy­kład:

Whe­re will we go tomor­row? = Gdzie pój­dzie­my jutro?

Had Better

Pre­sent Sim­ple — trze­cia oso­ba licz­by poje­dyn­czej
W pio­sen­ce poja­wia się rów­nież czas Pre­sent Sim­ple. Nale­ży pamię­tać, że w tym cza­sie, gdy ukła­da­my zda­nia w trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej, czy­li gdy pod­mio­tem jest: he, she, it, musi­my dodać koń­ców­kę do cza­sow­ni­ka.

Do więk­szo­ści cza­sow­ni­ków doda­my koń­ców­kę –s, np.: plays.

Do cza­sow­ni­ków zakoń­czo­nych na: o, x, ch, sh, s  doda­my koń­ców­kę –es, np.: mis­ses.

Przy cza­sow­ni­kach zakoń­czo­nych na –y musi­my przyj­rzeć się przed­ostat­niej lite­rze, jeśli to samo­gło­ska to nor­mal­nie doda­je­my –s, ale jeśli spół­gło­ska to „y” zmie­nia­my w „i” oraz doda­je­my –es, np.: cries.

You’d bet­ter stand there’s no tur­ning back

Lepiej stój bo nie ma odwro­tu

Kon­struk­cja uży­wa­na jest przy udzie­la­niu rad. Tłu­ma­czy­my zda­nia jako: had bet­ter = lepiej (jeśli). Had może­my użyć w skró­co­nej for­mie czy­li jako ’d, np. you’d bet­ter.

Zda­nia two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Pod­miot + had bet­ter + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kład:

He had bet­ter come on time or I will be mad. = Lepiej jeśli przyj­dzie na czas, albo będę wście­kła.

Przeczenie rzeczownika

There’s no tur­ning back

Nie ma odwro­tu

W języ­ku angiel­skim może­my utwo­rzyć zda­nie prze­czą­ce nie tyl­ko poprzez prze­cze­nie cza­sow­ni­ka. W takim wypad­ku ukła­da­my zda­nie jak zda­nie twier­dzą­ce, a dopie­ro przed rze­czow­ni­kiem doda­je­my słów­ko no.

Przy­kła­dy:

I have got no idea. = Nie mam poję­cia.

The­re are no apples. = Nie ma jabłek.

Zwroty & Wyrażenia

Run through

You’ll fire your musket but I’ll run you thro­ugh

Strze­lisz z musz­kie­tu, ale ja prze­bi­ję cię (sza­blą)

To run thro­ugh = prze­bić (bro­nią bia­łą).

Przy­kła­dy:

I had to defend myself so I ran him tho­ugh with a kni­fe. = Musia­łem się bro­nić, więc prze­bi­łem go nożem.

He kil­led him by run­ning him thro­ugh with a sword. = Zabił go, prze­bi­ja­jąc go mie­czem.

Wyra­że­nie to moż­na użyć tak­że w innym zna­cze­niu.

To run thro­ugh = prze­bie­gać, prze­rzu­cać,  być obec­nym w czymś.

Przy­kła­dy:

This song has been run­ning thro­ugh my head all day. = Ta pio­sen­ka cho­dzi mi po gło­wie cały dzień.

I had run tho­ugh all my note but I didn’t find it. = Prze­rzu­ci­łem wszyst­kie moje notat­ki, ale tego nie zna­la­złem.

Bugle

Can you hear the bugle?
Pod tym lin­kiem może­cie usły­szeć sygna­ły dawa­ne przy uży­ciu bugle = trąb­ki sygna­ło­wej.

Sound the bugle, we are going to attack

Daj znać trąb­ką, będzie­my ata­ko­wać

A bugle = trąb­ka sygna­ło­wa, np.: The bugle sounds. = Trąb­ka gra.

Acrid

The smell of acrid smo­ke

Zapach draż­nią­ce­go dymu

Acrid = draż­nią­cy.

Przy­kład:

The smell was so acrid that I couldn’t stop coughing. = Zapach był tak draż­nią­cy, że nie mogłem powstrzy­mać kasz­lu.

Mighty

The migh­ty roar of the Rus­sian guns

Potęż­ny ryk rosyj­skich dział

Migh­ty = ogrom­ny, potęż­ny.

Przy­kła­dy:

He was a migh­ty king. = On był potęż­nym kró­lem.

The pen is migh­tier than the sword. = Pió­ro jest potęż­niej­sze od mie­cza.

Roar

The migh­ty roar of the Rus­sian guns

Potęż­ny ryk rosyj­skich dział

Roar = huk, ryk, np.: The roar of explo­sion could be heard from far away. = Huk eks­plo­zji było moż­na usły­szeć z dale­ka.

Rze­czow­nik roar może ozna­czać tak­że ryk zwie­rzę­cia, np.: The roar of a baby lion is ado­ra­ble. = Ryk małe­go lwa jest uro­czy.

To roar = ryk­nąć, np.: “Silen­ce!” he roared. = „Cisza!” ryk­nął.

Towards

We race towards human wall

Pędzi­my w stro­nę ścia­ny ludzi

Towards = w kie­run­ku.

Przy­kła­dy:

Go towards the exit. = Idź w kie­run­ku wyj­ścia.

You sho­uld dri­ve towards that hill. = Powi­nie­neś jechać w kie­run­ku tam­te­go wzgó­rza.

Comrade

The scre­ams of pain as my com­ra­des fall

Krzy­ki bólu gdy moi towa­rzy­sze pada­ją

Com­ra­de = towa­rzysz, przy­ja­ciel, sprzy­mie­rze­niec, np.: We will never allow the ene­my to kill our com­ra­des. = Nigdy nie pozwo­li­my wro­go­wi zabić naszych towa­rzy­szy.

Hurdle

Hur­dle race
Rze­czow­nik hur­dle ozna­cza = prze­szko­da, pro­blem. Od nie­go two­rzo­na jest nazwa spor­tu hur­dle race lub hur­dles, co w języ­ku pol­skim ozna­cza = bieg przez płot­ki.

Przy­kład:

He had won 100 meters hur­dles. = Wygrał bieg na 100 metrów przez płot­ki.

We hur­dle bodies

Prze­ska­ku­je­my cia­ła

To hur­dle = prze­ska­ki­wać, poko­ny­wać.

Przy­kład:

We had to hur­dle the obstac­les. = Musie­li­śmy poko­nać prze­szko­dy.

Pull the trigger

He pulls the trig­ger and I feel the blow

Pocią­ga za spust i czu­ję odrzut

To pull the trig­ger = pocią­gnąć za spust.

Przy­kład:

Don’t move or I’ll pull the trig­ger. = Nie ruszaj się, albo pocią­gnę za spust.

Gaze

And as I lay the­re gazing at the sky

Gdy leżę tam wpa­tru­jąc się w nie­bo

To gaze = wpa­try­wać się.

Przy­kła­dy:

I was gazing at the sky. = Wpa­try­wa­łem się w nie­bo.

I saw him gazing at his sco­re with disap­po­int­ment. = Zoba­czy­łem, jak wpa­try­wał się w swój wynik z roz­cza­ro­wa­niem.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kuba

    Bar­dzo lubi­łem tą pio­sen­kę, a dzię­ki tej ana­li­zie polu­bi­łem ją jesz­cze bar­dziej, bo lepiej ją zro­zu­mia­łem. Utwór jest nie tyl­ko dobrze zagra­ny, ale co rów­nie waż­ne, jest o czymś. Pozdra­wiam i dzię­ki za wytłu­ma­cze­nie pio­sen­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *