Alanis Morissette — That I Would Be Good

Second Con­di­tio­nal (dru­gi tryb warun­ko­wy) z pięk­ną pio­sen­ką Ala­nis Moris­set­te.

Intry­gu­ją­cy, mądry tekst, cudow­na muzy­ka, ale jak na Ala­nis przy­sta­ło — nie będzie zbyt łatwo.

Zapra­szam!

Tekst pio­sen­ki Ala­nis Moris­set­te — That I Would Be Good

That I would be good even if I did nothing
That I would be good even if I got the thumbs down
That I would be good if I got and stay­ed sick
That I would be good even if I gained ten pounds

That I would be fine even if I went ban­krupt
That I would be good if I lost my hair and my youth
That I would be gre­at if I was no lon­ger queen
That I would be grand if I was not all kno­wing

That I would be loved even when I numb myself
That I would be good even when I am over­whel­med
That I would be loved even when I was fuming
That I would be good even if I was clin­gy

That I would be good even if I lost sani­ty
That I would be good
Whe­ther with or witho­ut you

Tłu­ma­cze­nie Ala­nis Moris­set­te — That I Would Be Good

Była­bym dobra nawet jeśli bym nic nie zro­bi­ła
Była­bym dobra nawet jeśli nie zyska­ła­bym uzna­nia
Była­bym dobra jeśli bym zacho­ro­wa­ła
Była­bym dobra nawet jeśli przy­ty­ła­bym dzie­sięć fun­tów

Mia­ła­bym się dobrze nawet jeśli zosta­ła­bym ban­kru­tem
Była­bym dobra jeśli stra­ci­ła­bym moje wło­sy i mło­dość
Była­bym wiel­ka jeśli nie była­bym już dłu­żej kró­lo­wą
Była­bym waż­na jeśli nie była­bym wszyst­ko­wie­dzą­ca

Była­bym kocha­na nawet gdy znie­czu­lę samą sie­bie
Była­bym dobra nawet gdy będę przy­tło­czo­na
Była­bym kocha­na nawet gdy­bym goto­wa­ła się ze zło­ści
Była­bym dobra nawet gdy­bym była nie­sa­mo­dziel­na

Była­bym dobra nawet jeśli stra­ci­ła­bym rozum
Była­bym dobra
Czy z tobą czy bez cie­bieGramatyka

Second Conditional

Jak się two­rzy Second Con­di­tio­nal (dru­gi tryb warun­ko­wy)?

To pro­ste. Patrząc na zda­nie:

If I had more money, I would buy a car. = Gdy­bym miał wię­cej pie­nię­dzy, kupił­bym samo­chód.

Za sło­wem If = jeśli, mamy czas prze­szły. Naj­czę­ściej – tak jak w powyż­szym przy­kła­dzie — jest to Past Sim­ple, jed­nak wystę­pu­je kil­ka waria­cji na ten temat i może rów­nież poja­wić się:

  • Past Con­ti­nu­ous, np.: If he was still living in the coun­try, he would be a far­mer now. = Jeśli on nadal miesz­kał­by na wsi, były teraz far­me­rem.
  • Słów­ko — could (czas prze­szły od cza­sow­ni­ka modal­ne­go can — móc), np.: If I could turn back time, I would do it imme­dia­te­ly. = Jeśli mogła­bym cof­nąć czas, zro­bi­ła­bym to natych­miast.
  • Was to / Were to – czy­li czas prze­szły od kon­struk­cji to be to = mieć (zamiar) coś zro­bić, np.: He was to visit me yester­day, but he didn’t come. = Miał mnie odwie­dzić wczo­raj, ale nie przy­szedł.
To be sup­po­sed to
Kon­struk­cja was to / were to przy­po­mi­na zna­cze­nio­wo – to be sup­po­sed to – zna­czy prak­tycz­nie to samo.

Przy­kład zda­nia warun­ko­we­go z uży­ciem was/were to:

If you were to go to the par­ty, I would advi­ce you to come ear­ly. = Jeśli mia­ła­byś pójść na impre­zę, radził­bym ci wró­cić wcze­śnie.

Za to w dru­giej czę­ści zda­nia, swo­ją dro­gą – głów­nej czę­ści – mamy cza­sow­nik modal­ny would plus bez­oko­licz­nik. Zamiast would czę­sto moż­na spo­tkać:

  • Could np.: If I knew English bet­ter, I could talk easi­ly with my English work­ma­tes.  = Jeśli znał­bym lepiej angiel­ski, mógł­bym z łatwo­ścią roz­ma­wiać z moimi angiel­ski­mi kole­ga­mi z pra­cy.
  • Might = może, np.: If you sho­wed that you care, she might come back to you. = Jeśli poka­zał­byś, że ci zale­ży, ona może by wró­ci­ła do cie­bie.

Kiedy używamy Second Conditional?

War­to zapa­mię­tać
Gdy­ba­my, przy­pusz­cza­my, co mogło­by się zda­rzyć w teraź­niej­szo­ści lub w przy­szło­ści uży­wa­jąc w tym celu cza­sów prze­szłych! Waż­ne jest rów­nież, żeby nie pomy­lić po któ­rej stro­nie uży­wa­my cza­su prze­szłe­go, a gdzie jest would. Naj­pro­ściej będzie zapa­mię­tać – po if jest czas prze­szły. I tego się trzy­maj­my.

Wte­dy kie­dy chce­my odpo­wie­dzieć na pyta­nie – co by było gdy­by? Co by się sta­ło gdy­by?

Na przy­kład: Gdy­by bab­cia mia­ła wąsy, to by była dziad­kiem! = If a grand­ma had a mousta­che, she would be a grand­pa.

Mówi­my o sytu­acjach hipo­te­tycz­nych, sytu­acjach któ­re my sami postrze­ga­my na tę chwi­lę jako mało praw­do­po­dob­ne. Mówi­my – gdy­by coś się sta­ło, to…

Użycie trybu w piosence Alanis

Dru­gi tryb warun­ko­wy mamy świet­nie uchwy­co­ny w pio­sen­ce „That I would be good” – Ala­nis śpie­wa, że była­by dobra/wspaniała (nawet) gdy­by wyda­rzy­ły się roz­ma­ite sytu­acje.

Ala­nis zasta­na­wia się, domnie­my­wa, two­rzy hipo­te­tycz­ne sytu­acje, któ­re mogły­by się wyda­rzyć.

Przy­kład Past Con­ti­nu­ous
W tek­ście pio­sen­ki mamy nawet przy­kład z Past Con­ti­nu­ous:

That I would be loved even when I was fuming. = Była­bym kocha­na nawet jeśli goto­wa­ła­bym się ze zło­ści.

Pra­wie cała pio­sen­ka jest pięk­nym przy­kła­dem zasto­so­wa­nia Second Con­di­tio­nal.

I would be good even… = Była­bym dobra nawet jeśli…

…if I did nothing = jeśli nic bym nie (z)robiła
…if I got the thumbs down = jeśli nie zyska­ła­bym uzna­nia
…if I got and stay­ed sick = jeśli bym zacho­ro­wa­ła
…if I gained ten pounds = jeśli przy­ty­ła­bym dzie­sięć fun­tów

Mixed Conditional

A dla­cze­go w wer­sach:

That I would be loved even when I numb myself…
That I would be good even when I am over­whel­med…

… mamy czas teraź­niej­szy, a nie prze­szły po sło­wie when?

Jest to przy­kład tzw. Mixed Con­di­tio­nal (mie­sza­ny tryb warun­ko­wy), gdzie zosta­ły „pomie­sza­ne ze sobą” dwa typy zdań warun­ko­wych.

Po jed­nej stro­nie nadal jest Second Con­di­tio­nal (dru­gi tryb warun­ko­wy), nato­miast w dru­giej czę­ści zda­nia mamy First Con­di­tio­nal (pierw­szy tryb warun­ko­wy).

First Conditional

First Con­di­tio­nal jest uży­wa­ny wów­czas, gdy chce­my powie­dzieć o czymś co ma real­ną szan­sę, aby wyda­rzyć się w przy­szło­ści. Waru­nek jest real­ny.

A struk­tu­ra wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Np. If I go to scho­ol tom­mo­row, I will have the exam. = Jeśli pój­dę jutro do szko­ły, będę miał egza­min.

Po stro­nie z if mamy czas teraź­niej­szy (tu: Pre­sent Sim­ple), a po dru­giej stro­nie czas przy­szły (tu: Futu­re Sim­ple).

Licen­tia Poeti­ca
Dru­gą moż­li­wo­ścią jest to, że mamy tutaj do czy­nie­nia ze swo­bo­dą poetyc­ką – licen­tia poeti­ca – pio­sen­karz tak jak poeta nie musi się liczyć z żad­ny­mi nor­ma­mi, nawet regu­ła­mi gra­ma­tycz­ny­mi, stąd więc wyni­ka­ło­by pomi­nię­cie przez Ala­nis for­my cza­su prze­szłe­go na rzecz teraź­niej­sze­go.

Już nie „gdy­ba­my”. To jest bar­dzo moż­li­we, że pój­dę jutro do szko­ły, a w takim wypad­ku będę miał egza­min. Waru­nek jest bar­dzo praw­do­po­dob­ny do speł­nie­nia.

Stąd takie tłu­ma­cze­nie wer­sów pio­sen­ki Ala­nis:

That I would be loved even when I numb myself. = Była­bym kocha­na nawet gdy znie­czu­lę samą sie­bie.

That I would be good even when I am over­whel­med. = Była­bym dobra nawet gdy będę przy­tło­czo­na.

Jeśli cho­dzi o mie­szan­kę pierw­sze­go i dru­gie­go try­bu warun­ko­we­go, to nie jest to sytu­acja wystę­pu­ją­ca czę­sto (zazwy­czaj mamy mik­sy dru­gie­go i trze­cie­go try­bu) – na pew­no nie spo­tka­cie jej w waszych pod­ręcz­ni­kach, dla­te­go nie będę poświę­cać temu tema­to­wi dużo miej­sca i cza­su.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *