Crazy Town — Drowning

Sły­sząc nazwę zespo­łu Cra­zy Town więk­szość z wam zapew­ne sko­ja­rzy ich z pio­sen­ką „But­ter­fly”, któ­ra to jakiś czas temu kró­lo­wa­ła na listach prze­bo­jów. Nie jest to jed­nak jedy­ny hit tego zespo­łu, któ­ry to nagry­wa tak­że utwo­ry bar­dziej ambit­ne, z prze­ka­zem. Przy­kła­dem takie­go wła­śnie utwo­ru jest oma­wia­ny tutaj „Drow­ning”, któ­ry naszpi­ko­wa­ny jest cie­ka­wy­mi sło­wa­mi i  wyra­że­nia­mi.

Zapra­sza­my zatem do wysłu­cha­nia pio­sen­ki i nauki razem z chło­pa­ka­mi z Cra­zy Town!

Tekst pio­sen­ki Cra­zy Town — Drow­ning

Eve­ry­thing is so com­plex
Eve­ry­day is like a test full of obstac­les
That seem almost impos­si­ble

And I’m thin­king
Just ano­ther bre­ath
Not a minu­te left
How long have I been dri­fting?

Pass the glass
Pint hit the flash light
Now bre­ak it

People say I’m a star
But I still think I’ll never make it

And I’m thin­king just ano­ther pray­er
Not a second left
I feel there’s some­thing mis­sing

Some­ti­mes I hate that
Cha­os sur­ro­unds me
When all the answers that I see
Go aro­und me

Am I drow­ning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dre­ams
That made me this way?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life
Looking at myself
Try­ing to get things right

And I’m feeling just ano­ther bre­ath
Not a minu­te left
I feel the dark­ness lifting

The­re was a time
That I questio­ned
If I’d ever be alri­ght

Run­ning get­ting high
Stay­ing trap­ped by sle­epless nights

And I’m thin­king just ano­ther bre­ath
Not a minu­te left
I feel there’s some­thing mis­sing

I’m run­ning from myself
And all the things I don’t like
Living eve­ry night like it’s the last night

And I’m thin­king just ano­ther pray­er
Not a second left
I need to stop resi­sting

Some­ti­mes I hate that
Cha­os sur­ro­unds me
When all the answers that I see
Go aro­und me

Am I drow­ning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dre­ams
That made me this way?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life
Cau­ght in the rip tides

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life
Cau­ght in the rip tides

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life
Cau­ght in the rip tides

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life

Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?

Some­ti­mes I hate that
Cha­os sur­ro­unds me
When all the answers that I see
Go aro­und me

Am I drow­ning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dre­ams
That made me this way?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?
Am I drow­ning?

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life
Cau­ght in the rip tides

Drow­ning in the dra­ma
Lost in the lies
Trap­ped by the cur­rents of life
Cau­ght in the rip tides

Tłu­ma­cze­nie Cra­zy Town — Drow­ning

Wszyst­ko jest tak skom­pli­ko­wa­ne
Każ­dy dzień jest jak test, pełen prze­szkód
Któ­re wyda­ją się być pra­wie nie­moż­li­we.

I myślę, że
Tyl­ko kolej­ny oddech
Ani minu­ty wię­cej
Jak dłu­go już dry­fu­ję?

Podaj kufel
Włącz latar­kę
A teraz ją zbij

Ludzie mówią, że jestem gwiaz­dą
Ale ja wciąż uwa­żam, że nigdy mi się nie uda

I myślę, że tyl­ko jed­na modli­twa
Ani sekun­dy wię­cej
Czu­ję, że cze­goś bra­ku­je

Cza­sa­mi nie­na­wi­dzę że
Cha­os mnie ota­cza
Kie­dy wszyst­kie odpo­wie­dzi jakie widzę
Mnie omi­ja­ją

Czy ja tonę?
Czy ja zni­kam?
Czy speł­niam wszyst­kie two­je marze­nia
Któ­re spra­wi­ły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Prze­sze­dłem pie­kło
Szu­ka­jąc odpo­wie­dzi do życia
Patrząc na sie­bie
Sta­ra­jąc się upo­rząd­ko­wać rze­czy

I czu­ję, że tyl­ko kolej­ny oddech
Ani minu­ty dłu­żej
Czu­ję jak ciem­ność się pod­no­si

Był taki czas
Kie­dy kwe­stio­no­wa­łem
Czy kie­dy­kol­wiek będzie ze mną w porząd­ku

Bie­ga­jąc ćpa­jąc
Pozo­sta­jąc w pułap­ce bez­sen­nych nocy

I myślę, że tyl­ko kolej­ny oddech
Ani minu­ty wię­cej
Czu­ję, że cze­goś bra­ku­je

Ucie­kam od sie­bie
I wszyst­kich rze­czy, któ­re nie lubię
Prze­ży­wa­jąc każ­dą noc jak­by była ostat­nia

I myślę, że tyl­ko jed­na modli­twa
Ani sekun­dy wię­cej
Muszę prze­stać się opie­rać

Cza­sa­mi nie­na­wi­dzę że
Cha­os mnie ota­cza
Kie­dy wszyst­kie odpo­wie­dzi jakie widzę
Mnie omi­ja­ją

Czy ja tonę?
Czy ja zni­kam?
Czy speł­niam wszyst­kie two­je marze­nia
Któ­re spra­wi­ły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia
Zła­pa­ny przez odpływ

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia
Zła­pa­ny przez odpływ

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia
Zła­pa­ny przez odpływ

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia

Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Cza­sa­mi nie­na­wi­dzę że
Cha­os mnie ota­cza
Kie­dy wszyst­kie odpo­wie­dzi jakie widzę
Mnie omi­ja­ją

Czy ja tonę?
Czy ja zni­kam?
Czy speł­niam wszyst­kie two­je marze­nia
Któ­re spra­wi­ły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia
Zła­pa­ny przez odpływ

Tonąc w dra­ma­cie
Zagu­bio­ny w kłam­stwach
Uwię­zio­ny przez nur­ty życia
Zła­pa­ny przez odpływ

Gramatyka

Zaimek zwrotny

Zaim­ko­wy zawrót gło­wy

Zaimek zwrot­ny się w języ­ku angiel­skim przy­bie­ra róż­ne for­my i zale­ży od oso­by o któ­rej mówi­my, wyglą­da to nastę­pu­ją­co:

Imyself
Youyour­self
Sheher­self
Hehim­self
Ititself
Weour­se­lves
Youyour­se­lves
Theythem­se­lves

Przy­kła­dy:

He hurt him­self. = Zra­nił się.

They were tal­king abo­ut them­se­lves. = Roz­ma­wia­li o sobie.

War­to pamię­tać, że w licz­bie mno­giej koń­ców­ka zaim­ka zmie­nia się z self na selves!

Looking at myself
Try­ing to get things right

 Patrząc na sie­bie
Sta­ra­jąc się upo­rząd­ko­wać rze­czy

Myself = się, sie­bie.

Przy­kład:

I looked at myself. = Spoj­rza­łem na sie­bie.

Zwroty & Wyrażenia

Obstacle

Eve­ry­day is like a test full of obstac­les

Każ­dy dzień jest  jak test,  pełen prze­szkód

Obstac­le = prze­szko­da.

Przy­kła­dy:

I need to deal with all the obstac­les. = Muszę pora­dzić sobie z wszyst­ki­mi prze­szko­da­mi.

He put an obstac­le in her way. = Rzu­cał jej kło­dy pod nogi.

Seem

That seem almost impos­si­ble

Któ­re wyda­ją się być pra­wie nie­moż­li­we

To seem = wyda­wać się.

Przy­kład:

Lear­ning English seems to be fun. = Nauka angiel­skie­go wyda­je się być faj­na.

Breath

And I’m thin­king
Just ano­ther bre­ath

I myślę, że
Tyl­ko kolej­ny oddech

Bre­ath = oddech, np.: Take a deep bre­ath. = Weź głę­bo­ki oddech.

Pass

Pass the glass

Podaj kufel

To pass = podać.

Przy­kła­dy:

Could you pass me the salt? = Czy możesz podać mi sól?

Pass the ball. = Podaj pił­kę.

Flash light

Hit the flash light

Włącz latar­kę

Flash light = latar­ka, np.: Take a flash light. = Weź latar­kę.

Prayer

And I’m thin­king just ano­ther pray­er

I myślę, że tyl­ko jed­na modli­twa

Pray­er = modli­twa.

Przy­kład:

God will answer to your pray­er. = Bóg odpo­wie na two­je modli­twy.

Surround

Some­ti­mes I hate that
Cha­os sur­ro­unds me

Cza­sa­mi nie­na­wi­dzę że
Cha­os mnie ota­cza

To sur­ro­und = ota­czać.

Przy­kła­dy:

The army sur­ro­un­ded the ene­my. = Woj­sko oto­czy­ło wro­ga.

Ter­ro­ri­sts were sur­ro­un­ded. = Ter­ro­ry­ści byli oto­cze­ni.

Fade away

Don’t keep tho­se expres­sions away!

to go away = wyje­chać, wyjść
to keep away = trzy­mać z dale­ka
to pass away = umrzeć
to put away = odło­żyć
to turn away = odwró­cić się

Sło­wo away może­my rów­nież zna­leźć w skró­cie czę­sto uży­wa­nym wśród gra­czy czy­li AFKaway from key­bo­ard = z dala od kla­wia­tu­ry.

Am I fading away?

Czy ja zni­kam?

To fade away = zni­kać.

Przy­kład:

This trend is fading away. = Ten trend zni­ka.

Be to hell and back

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life

Prze­sze­dłem pie­kło
Szu­ka­jąc odpo­wie­dzi do życia

To be to hell and back = przejść pie­kło, np.: Becau­se of you I was to hell and back. = Przez cie­bie prze­sze­dłem pie­kło.

Look for

It’s worth to look into it!
Cza­sow­nik look poja­wia się rów­nież w takich zwro­tach jak:

to look after = opie­ko­wać się
to look aro­und = roz­glą­dać się
to look into = zba­dać coś
Look out! = Uwa­żaj!

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life

Prze­sze­dłem pie­kło
Szu­ka­jąc odpo­wie­dzi do życia

To look for = szu­kać.

Przy­kład:

I’m looking for the best solu­tion. = Szu­kam naj­lep­sze­go roz­wią­za­nia.

Trapped

Trap­ped by the cur­rents of life

Uwię­zio­ny przez nur­ty życia

Trap­ped = uwię­zio­ny, np.: I’m trap­ped in the lift. = Jestem uwię­zio­ny w win­dzie.

Sleepless

-less
Koń­ców­kę -less doda­je­my do wyra­zu aby utwo­rzyć przy­miot­nik poka­zu­ją­cy, iż cze­goś bra­ku­je lub cze­goś nie ma:

godless = bez­boż­ny
home­less = bez­dom­ny
jobless = bez­ro­bot­ny
sha­me­less = bez­wstyd­ny

Stay­ing trap­ped by sle­epless nights

Pozo­sta­jąc w pułap­ce bez­sen­nych nocy

Sle­epless = bez­sen­ny.

Przy­kład:

She spent a sle­epless night try­ing to solve the pro­blem. = Spę­dzi­ła bez­sen­ną noc, sta­ra­jąc się roz­wią­zać pro­blem.

Resist

I need to stop resi­sting

Muszę prze­stać się opie­rać

To resist = opie­rać się, powstrzy­my­wać, np.: I couldn’t resist lau­ghing. = Nie mogłem powstrzy­mać śmie­chu

 

Czy zna­ny był Wam wcze­śniej ten hit tego zespo­łu?

Mamy nadzie­ję, że podo­ba­ła Wam się lek­cja z chło­pa­ka­mi z Cra­zy Town! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. GlobalEdu

    Czło­wiek codzien­nie uczy się nowych rze­czy — nie spo­dzie­wa­łam się, że nauka z pio­se­nek może być taka przy­jem­na:-)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *