Imagine Dragons — Demons

Tego zespo­łu nie spo­sób nie znać! Zało­żo­ny w 2008 roku w USA zespół z magicz­ną nazwą ma na swo­im kon­cie kil­ka EP-ek oraz dwa stu­dyj­ne albu­my. Od 2012 trzę­są nie­prze­rwa­nie mię­dzy­na­ro­do­wą sce­ną muzycz­ną. O kim mowa?

Oczy­wi­ście o Ima­gi­ne Dra­gons!

Dzi­siaj przyj­rzy­my się bli­żej ich utwo­ro­wi pt. „Demons”, któ­ry ma ponad 415 tysię­cy milio­nów wyświe­tleń na kana­le YouTu­be.

Prze­ko­naj­cie się sami, jak nie­ba­nal­ny jest tekst tej pio­sen­ki! Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Ima­gi­ne Dra­gons — Demons

When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold

When your dre­ams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run sta­le

I wan­na hide the truth
I wan­na shel­ter you
But with the beast insi­de
There’s nowhe­re we can hide

No mat­ter what we bre­ed
We still are made of gre­ed
This is my king­dom come
This is my king­dom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide
Don’t get too clo­se
It’s dark insi­de
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide

At the curtain’s call
It’s the last of all
When the lights fade out
All the sin­ners crawl

So they dug your gra­ve
And the masqu­era­de
Will come cal­ling out
At the mess you made

Don’t wan­na let you down
But I am hell bound
Tho­ugh this is all for you
Don’t wan­na hide the truth

No mat­ter what we bre­ed
We still are made of gre­ed
This is my king­dom come
This is my king­dom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide
Don’t get too clo­se
It’s dark insi­de
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide

They say it’s what you make
I say it’s up to fate
It’s woven in my soul
I need to let you go

Your eyes, they shi­ne so bri­ght
I wan­na save that light
I can’t esca­pe this now
Unless you show me how

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide
Don’t get too clo­se
It’s dark insi­de
It’s whe­re my demons hide
It’s whe­re my demons hide

Tłu­ma­cze­nie Ima­gi­ne Dra­gons — Demons

Kie­dy dni są zim­ne
A kar­ty poza­gi­na­ne
I świę­ci któ­rych widzi­my
są zro­bie­nie ze zło­ta

Kie­dy wszyst­kie two­je marze­nia zawio­dły
A ci któ­rych wysła­wia­li­śmy
Są naj­gor­si ze wszyst­kich
A krew krą­ży znu­dzo­na

Chcę ukryć praw­dę
Chce cię ochro­nić
Ale z bestią w środ­ku
Nigdzie nie może­my się scho­wać

Nie waż­ne co spo­wo­du­je­my
Wciąż skła­da­my się z chci­wo­ści
To jest moje kró­le­stwo
To jest moje kró­le­stwo

Kie­dy czu­jesz moje ser­ce
Patrzysz w moje oczy
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny
Nie pod­chodź zbyt bli­sko
W środ­ku jest ciem­no
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny

Kie­dy opa­da kur­ty­na
To jest koniec koń­ców
Gdy świa­tła gasną
Wszy­scy grzesz­ni­cy się czoł­ga­ją

Oni kopią twój grób
A maska­ra­da poja­wi się
Przy­wo­ła cię
Do tego bała­ga­nu któ­ry stwo­rzy­łeś

Nie chcę cię zawieść
Ale jestem prze­zna­czo­ny do pie­kła
Choć to wszyst­ko dla cie­bie
Nie chce ukry­wać praw­dy

Nie waż­ne co spo­wo­du­je­my
Cią­gle jeste­śmy zro­bie­ni z chci­wo­ści
To jest moje kró­le­stwo
To jest moje kró­le­stwo

Kie­dy czu­jesz moje ser­ce
Patrzysz w moje oczy
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny
Nie pod­chodź zbyt bli­sko
W środ­ku jest ciem­no
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny

Mówią, że to jest to co robisz
Według mnie to jest zależ­ne od losu
Tojest utka­ne w mojej duszy
Muszę cię uwol­nić

Two­je oczy tak jasno błysz­czą
Chcę zacho­wać to świa­tło
Nie mogę teraz uciec
Jeśli nie poka­żesz mi jak

Kie­dy czu­jesz moje ser­ce
Patrzysz w moje oczy
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny
Nie pod­chodź zbyt bli­sko
W środ­ku jest ciem­no
To tu kry­ją się moje demo­ny
To tu kry­ją się moje demo­ny

Zwroty & Wyrażenia

Hail

When your dre­ams all fail
And the ones we hail

Kie­dy wszyst­kie two­je marze­nia zawio­dły
A ci któ­rych wysła­wia­li­śmy

To hail = przy­wo­łać; okrzyk­nąć bar­dzo dobrym, np.: This book was hailed as the best novel ever! = Ta książ­ka zosta­ła okrzyk­nię­ta naj­lep­szą powie­ścią napi­sa­ną do tej pory!

Hail = grad, np.: Did you see that hail yester­day? = Czy widzia­łaś wczo­raj ten grad?

Hide

I wan­na hide the truth

Chcę ukryć praw­dę

Wan­na = want to = chcieć coś zro­bić, np.: I wan­na see the oce­an this sum­mer. = Chcia­ła­bym zoba­czyć oce­an tego lata.

Shelter

I wan­na shel­ter you

Chcę cię ochro­nić

Shel­ter = schro­nie­nie (np.przed złą pogo­dą).

Przy­kład:

Look! There’s a shel­ter that we can come and rest. = Spójrz! Tam jest jakieś schro­nie­nie, gdzie może­my iść i odpo­cząć.

Breed

Skrzyp­ce + wio­lon­cze­la + kon­tra­bas = cover

No mat­ter what we bre­ed

Nie waż­ne co spo­wo­du­je­my

To bre­ed =

= roz­mna­żać; hodo­wać (o zwie­rzę­tach), np.: The black­bird, like most birds, bre­eds in the spring. = Kos, tak jak wię­ko­szość pta­ków, roz­mna­ża się na wio­snę.

= rodzić, zro­dzić, spo­wo­do­wać (np. trud­ną sytu­ację), np.: Favo­uri­tism bre­eds resent­ment. = Fawo­ry­zo­wa­nie rodzi ura­zę.

Greed

We still are made of gre­ed

Wciąż skła­da­my się z chci­wo­ści

Gre­ed = zachłan­ność, żądza, np.: Your gre­ed is unstop­pa­ble. = Two­ja chci­wość jest nie do powstrzy­ma­nia.

Gre­edy = zachłan­ny, chci­wy, np.: You are very gre­edy. You don’t like spen­dind money on dif­fe­rent things. = Jesteś bar­dzo chci­wy. Nie lubisz wyda­wać pie­nię­dzy na róż­ne rze­czy.

Fade out

When the lights fade out

Kie­dy świa­tła gasną

To fade out = zani­kać, gasnąć, wyci­szać coś (np. muzy­kę).

Przy­kład:

It’s bet­ter to see the rain­bow befo­re it will fade out. = Lepiej jest zoba­czyć tęcze zanim znik­nie.

Crawl

All the sin­ners crawl

Wszy­scy grzesz­ni­cy się czoł­ga­ją

To crawl = racz­ko­wać, wleć się, czoł­gać się.

Przy­kła­dy:

She is craw­ling on the car­per. = Ona racz­ku­je po dywa­nie.

He has just craw­led next to the doors. = Zakradł się wła­śnie pod drzwi.

Let somebody down

Let the­se phra­ses in your memo­ry

to let go = zosta­wiać coś w spo­ko­ju, np.: Let it go. You wouldn’t like it any­way. = Daj sobie spo­kój. I tak by ci się to nie podo­ba­ło.

to let out = wypusz­czać kogoś/ coś, np.: Let me out! = Wypu­ście mnie!

to let some­bo­dy in = wpu­ścić kogoś do środka/ gdzieś, np.: Ple­ase, let me in. I real­ly want to be here. = Pro­szę, wpu­ście mnie. Napraw­dę chcia­ła­bym tu być.

Don’t wan­na let you down

Nie chcę cię zawieść

To let some­bo­dy down = zawieść kogoś, np.: I don’t want to let my parents down. = Nie chcę zawieść moich rodzi­ców.

Weave

It’s woven in my soul

To jest utka­ne w mojej duszy

Woven = utka­ny, tka­ny.

To weave = tkać, wypla­tać, pleść.

Przy­kła­dy:

It’s real­ly expen­si­ve beacu­se it’s hand woven. = To jest napraw­dę dro­gie, bo jest ręcz­nie tka­ne.

I don’t like the struc­tu­re of this woven mate­ri­la. = Nie lubię struk­tu­ry tego tka­ne­go mate­ria­łu.

Unless

I can’t esca­pe this now
Unless you show me how

Nie mogę teraz uciec
Jeśli nie poka­żesz mi jak

Spój­nik unless ozna­cza = jeśli nie. Jest naj­czę­ściej uży­wa­ny w zda­niach warun­ko­wych.

Przy­kład:

You will be late for for unless you hur­ry up. = Spóź­nisz się do pra­cy, jeśli się nie pospie­szysz.

 

Did you ima­gi­ne dra­gons whi­le lear­ning English with Ima­gi­ne Dra­gons? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *