Years & Years — King

Zespół Years & Years zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność, cze­go dowo­dem jest tak­że poja­wie­nie się bry­tyj­skiej gru­py na tego­rocz­nym Ope­ne­rze. Jed­nym z ich naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, na któ­re­go punk­cie osza­la­ły milio­ny, jest pio­sen­ka „King”.

Utwór ten opo­wia­da o tok­sycz­nym związ­ku, w któ­rym jed­na oso­ba czu­je się kon­tro­lo­wa­na i pra­gnie się w koń­cu uwol­nić.

Nie spo­sób uwol­nić się od uro­ku tej pio­sen­ki oraz jego tek­stu, dla­te­go zapra­sza­my na lek­cję angiel­skie­go w ryt­mie hip­no­ty­zu­ją­cej muzy­ki chło­pa­ków z Years & Years. Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Years & Years — King

I cau­ght you wat­ching me under the light
Can realign?
They say it’s easy to leave you behind
I don’t want to try

Cut cover, take that test
Hold coura­ge to your chest
Don’t wan­na wait for you
Don’t wan­na have to lose
All that I com­pro­mi­sed to feel ano­ther high
I’ve got to keep it down toni­ght

And oh oh oh, I was a king under your con­trol
And oh oh oh, I want to feel like you’ve let me go
So let me go

Don’t you remem­ber how I used to like being on the line
I dre­amed you dre­amed of me, cal­ling out my name
Is it worth the pri­ce?

Cut cover, take that test
Hold coura­ge to your chest
Don’t want to wait for you
Don’t want to have to lose
All that I com­pro­mi­sed to feel ano­ther high
I’ve got to keep it down toni­ght

And oh oh oh, I was a king under your con­trol
And oh oh oh, I want to feel like you’ve let me go

I had to bre­ak myself to car­ry on
No love, no admis­sion
Take this from me toni­ght
Oh let’s fight, oh let’s fight
Oh let’s fight, oh

And oh oh oh, I was a king under your con­trol
And oh oh oh, I want to feel like you’ve let me go
So let me go

Let go, let go, let go of eve­ry­thing
Let go, let go, let go of eve­ry­thing
Let go, let go, let go of eve­ry­thing
Let go, let go, let go of eve­ry­thing

Tłu­ma­cze­nie Years & Years — King

Przy­ła­pa­łem cię na obser­wo­wa­niu mnie w świe­tle
Czy mogę się prze­siąść?
Mówią, że łatwo zosta­wić cię w tyle
Nie chcę pró­bo­wać

Zakry­ta rana, podej­mij ten test
Przyj­mij to na kla­tę
Nie chcę na cie­bie cze­kać
Nie chcę być zmu­szo­ny do prze­gra­nia
Wszyst­ko co poświę­ci­łem, by poczuć kolej­ną eks­ta­zę
Muszę stłam­sić to dziś wie­czo­rem

I oh oh oh, byłem kró­lem pod two­ją kon­tro­lą
I oh oh oh, chcę poczuć, jak­byś pozwo­lił mi odejść
Więc pozwól mi odejść

Nie pamię­tasz, jak lubi­łem być niczym na fron­cie
Marzy­łem o tym, że ty marzy­łeś o mnie, woła­jąc moje imię
Jest to war­te tej ceny?

Zakry­ta rana, podej­mij ten test
Przyj­mij to na kla­tę
Nie chcę na cie­bie cze­kać
Nie chcę być zmu­szo­ny do prze­gra­nia
Wszyst­ko co poświę­ci­łem, by poczuć kolej­ną eks­ta­zę
Muszę stłam­sić to dziś wie­czo­rem

I oh oh oh, byłem kró­lem pod two­ją kon­tro­lą
I oh oh oh, chcę poczuć, jak­byś pozwo­lił mi odejść

Musia­łem się prze­ła­mać, żeby ruszyć dalej
Żad­nej miło­ści, brak dostę­pu
Weć to ode mnie dziś wie­czo­rem
Oh powalcz­my, powalcz­my
Oh powalcz­my, oh

I oh oh oh, byłem kró­lem pod two­ją kon­tro­lą
I oh oh oh, chcę poczuć, jak­byś pozwo­lił mi odejść
Więc pozwól mi odejść

Pozwól odejść, pozwól odejść, pozwól odejść wszyst­kie­mu
Pozwól odejść, pozwól odejść, pozwól odejść wszyst­kie­mu
Pozwól odejść, pozwól odejść, pozwól odejść wszyst­kie­mu
Pozwól odejść, pozwól odejść, pozwól odejść wszyst­kie­mu

Zwroty & Wyrażenia

Leave behind

They say it’s easy to leave you behind

Mówią, że łatwo zosta­wić cię w tyle

To leave somebody/something behind = zapo­mnieć cze­goś wziąć, pozo­sta­wić kogoś/coś, zosta­wić kogoś w tyle.

Przy­kła­dy:

We left in a hur­ry and I must have left my keys behind. = Wyszli­śmy w pośpie­chu i musia­łam zapo­mnieć swo­ich klu­czy.

He was for­ced to leave the coun­try, leaving behind his wife and chil­dren. = Był zmu­szo­ny do opusz­cze­nia kra­ju, zosta­wia­jąc za sobą żonę i dzie­ci.

Keep down

I’ve got to keep it down toni­ght

Muszę stłam­sić to dziś wie­czo­rem

To keep some­thing down = ści­szać coś, utrzy­mać na niskim pozio­mie, hamo­wać, ogra­ni­czyć coś.

Przy­kła­dy:

King & com­pa­ny

king­ship = kró­lew­skość, god­ność kró­lew­ska

king­dom = kró­le­stwo

a king’s ran­som = dużo pie­nię­dzy (o dro­gich rze­czach)

to live like a king/ lord = żyć hulasz­czo, w luk­su­sie

We need to work hard to keep our pri­ces down. = Musi­my cięż­ko pra­co­wać, aby utrzy­mać nasze ceny na niskim pozio­mie.

I’m going to sle­ep, so will you try to keep the noise down? = Idę spać, więc mógł­byś spró­bo­wać zacho­wać ciszę?

Under control

And oh oh oh, I was a king under your con­trol

I oh oh oh, byłem kró­lem pod two­ją kon­tro­lą

Under con­trol = pod kon­tro­lą, np.: We’ve got the situ­ation under con­trol. = Mamy sytu­ację pod kon­tro­lą.

Let go

And oh oh oh, I want to feel like you’ve let me go

I oh oh oh, chcę poczuć, jak­byś pozwo­lił mi odejść

To let something/ some­bo­dy go =

= prze­stać coś trzy­mać, np.: Hold on tight and don’t let go! = Trzy­maj się moc­no i nie pusz­czaj!

= prze­stać myśleć o czymś lub być złym z powo­du cze­goś, co mia­ło miej­sce w prze­szło­ści, np.: You need to let the past go and for­gi­ve tho­se who have hurt you. = Powin­naś zapo­mnieć o prze­szło­ści i wyba­czyć tym, któ­rzy cię zra­ni­li.

= poże­gnać kogoś, pozwo­lić komuś odejść (tak­że zwol­nić), np.: They had to let twen­ty wor­kers go. = Musie­li zwol­nić dwu­dzie­stu pra­cow­ni­ków.

Call out

Call-out!

Czy zna­cie rze­czow­nik call-out?

To słów­ko ozna­cza = napra­wę w domu klien­ta.

Przy­kład:

Many plum­bers char­ge double for an emer­gen­cy call-out over the week­end. = Wie­lu hydrau­li­ków liczy sobie podwój­nie za nagłą napra­wę w domu klien­ta pod­czas week­en­dów.

I dre­amed you dre­amed of me, cal­ling out my name

Marzy­łem o tym, że ty marzy­łeś o mnie, woła­jąc moje imię

To call out =  zawo­łać, krzyk­nąć, np.: She cal­led out to the man on the stre­et. = Krzyk­nę­ła do męż­czy­zny na uli­cy.

Carry on

I had to bre­ak myself to car­ry on

Musia­łem się prze­ła­mać, żeby ruszyć dalej

To car­ry on = kon­ty­nu­ować, iść dalej, jechać dalej.

Przy­kła­dy:

He car­ried on asking questions. = Kon­ty­nu­ował zada­wa­nie pytań.

Car­ry on the good work! = Pra­cuj tak dalej!

Admission

No lon­ger, no admis­sion

Ani chwi­li dłu­żej, brak dostę­pu

Admis­sion =

= dostęp, wstęp (moż­li­wość wej­ścia gdzieś), np.: There’s a noti­ce out­si­de the buil­ding that says “No admis­sion befo­re twe­lve noon”. = Przed budyn­kiem jest ogło­sze­nie, któ­re mówi “Zakaz wstę­pu przed dwu­na­stą po połu­dniu”.

= przy­zna­nie się do zro­bie­nia cze­goś, np.: Her silen­ce was taken as an admis­sion of guilt. = Jej mil­cze­nie uzna­no za przy­zna­nie się do winy.

 

Czy Wy też nie może­cie prze­stać słu­chać tej pio­sen­ki?

Czy podo­ba Wam się ta kró­lew­ska lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. 50 lat

  Nie­bę­dą­cym innej orien­ta­cji wpa­dłem w ten utwo­rek jak tzw śliw­ka w kom­pot, nie­wi­dząc uprzed­nio tele­dy­sku wyko­ny­wa­łem taniec ana­lo­gicz­ny jak autor, a to dla tego, że ów utwo­rek daje po pro­stu ener­ge­tycz­ne­go kopa: szlag by to…

 2. EMILY

  Mam pyta­nie do czę­ści: Leave behind — Przy­kład 2:
  We left in a hur­ry and I must have left my keys behind. = Wyszli­śmy w pośpie­chu i musia­łam zapo­mnieć swo­ich klu­czy.
  Czy na pew­no tam powin­no być: i MUST (??) have left my keys?? prze­cież MUST w cza­sie prze­szłym ma zupeł­nie inną for­mę — a tu mamy Past Sim­ple…

  • Aleksandra Sawera
   Author

   Witaj! W poda­nym przy­kła­dzie nie mamy do czy­nie­nia z cza­sem Past Sim­ple tyl­ko z cza­sow­ni­kiem modal­nym w prze­szło­ści (Past Modal) — czy­li must (modal verb) + have + past par­ti­ci­ple.

   Cza­sow­nik modal­ny must wyra­ża koniecz­ność zro­bie­nia cze­goś, nato­miast kon­struk­cja must + have + past par­ti­ci­ple, z któ­rą wła­śnie mamy do czy­nie­nia, słu­ży do wyra­że­nia stop­nia praw­do­po­do­bień­stwa, przy­pusz­cze­nia. W poda­nym przy­kła­dzie pod­miot przy­pusz­cza, że zosta­wił klu­cze w domu, bo ich teraz nie ma, a wycho­dził z pośpie­chu z domu. Nie wie tego jed­nak na pew­no, on jedy­nie tak zakła­da.

   Jeże­li cho­dzi o must w cza­sie Past Sim­ple, to jego for­ma brzmi tak: had to. Uży­li­by­śmy jej, gdy­by­śmy chcie­li powie­dzieć, że mie­li­śmy obo­wią­zek coś zro­bić.

   Dla lep­sze­go zobra­zow­nia róż­ni­cy pomię­dzy Past Modal a Past Sim­ple, przy­kła­dy:

   Past Modal:

   We left in a hur­ry and I must have left my keys behind. = Wyszli­śmy w pośpie­chu i musia­łam zapo­mnieć swo­ich klu­czy. (pod­miot zakła­da, że klu­cze zosta­ły w domu)

   Past Sim­ple:

   We left in a hur­ry and I had to leave my keys behind. = Wyszli­śmy w pośpie­chu i musia­łam zosta­wić klu­cze. (musia­łam zosta­wić klu­cze, bo ktoś mi tak kazał)

   Mam nadzie­ję, że pomo­głam. Pozdra­wiam!

 3. Kasper

  Błę­dy tłu­ma­cze­nia:

  W utwo­rze jest (dru­ga linij­ka) “can I realign” a nie “can I be your line”, co nie ma więk­sze­go sen­su. Olly zauwa­ża że jego eks go obser­wu­je i pyta się “czy mogę się popra­wić”, tzw. zmie­nić pozy­cję sie­dze­nia, bo nie chce być obser­wo­wa­ny kie­dy nie wyglą­da dobrze.

  “Don’t you remem­ber how I used to like being on the line”. Nie: “jak mia­łem w zwy­czaju, być niczym na fron­cie”, tyl­ko jak LUBIŁEM być na ‘fron­cie’. Po tym związ­ku, Olly boi się zno­wu sta­wiać się w nie­bez­pie­czeń­stwie i podej­mo­wać ryzy­ka, co lubił robić wcze­śniej.

  Nie “no lon­ger” tyl­ko “no love”. “No love and no admis­sion”. Olly nie ‘daje’ juz miło­ści i nie chce się przy­znać do bycia zako­cha­nym.

  “hold coura­ge to your chest” nie zna­czy przy­jąć cze­goś na kla­tę. Hold [some­thing] clo­se to chest jest angiel­skim idio­mem i jego zna­cze­nie jest zupeł­nie inne od pol­skie­go idio­mu (oprócz uży­cia w obu sło­wa kla­ta ;)). Wzię­ło się to od ‘some­one is play­ing cards and hol­ding his cards clo­se to his chest’, czy­li trzy­ma­nie cze­goś w sekre­cie, bycie bar­dzo ostroż­nym i skry­tym co do swo­ich inten­cji.

  ((((a i olly jest gejem i we wszyst­kich pio­sen­kach śpie­wa o chłop­cach więc form żeń­skie raczej nie na miej­scu)))

  • Aleksandra Sawera
   Author

   Dzię­ku­ję za pomoc w ulep­sze­niu lek­cji. 🙂

   Odno­śnie zwro­tu ‘to hold coura­ge to your chest’, podob­nie jak w lek­cji, o tym zwro­cie napi­sa­no tutaj: http://genius.com/4684476, dla­te­go w tej spo­sób zosta­ło to prze­tłu­ma­czo­ne w tek­ście pio­sen­ki.

   Pozdra­wiam ser­decz­nie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *