Train — Hey, Soul Sister

Pio­sen­ka, któ­rą kil­ka lat temu moż­na było usły­szeć dosłow­nie wszę­dzie, aż do znu­dze­nia – „Hey, soul sister” – to sin­giel z pią­te­go albu­mu stu­dyj­ne­go zespo­łu Tra­in, będą­cy ich zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej komer­cyj­nym suk­ce­sem.

Utwór, posia­da­ją­cy raczej nie­skom­pli­ko­wa­ną budo­wę, wyjąt­ko­wo wpa­da w ucho, nato­miast jego znak roz­po­znaw­czy, czy­li melo­dia wygry­wa­na na uku­le­le, pod­bi­ła wszel­kie stro­ny dla samo­uków gry na tym instru­men­cie. Obsy­pa­ne ogrom­ną ilo­ścią muzycz­nych nagród, „Hey, soul sister” doro­bi­ło się rów­nież tytu­łu „Naj­gor­szej pio­sen­ki 2010 roku”. Dener­wu­ją­ca czy wcią­ga­ją­ca? Oceń­cie sami, a jed­no­cze­śnie szli­fuj­cie swój język!

Tekst pio­sen­ki Tra­in — Hey, Soul Sister

Your lip­stick sta­ins on the front lobe of
My left side bra­ins
I knew I wouldn’t for­get you
And so I went and let you blow my mind
Your swe­et moon­be­am
The smell of you in eve­ry sin­gle dre­am I dre­am
I knew when we col­li­ded
You’re the one I have deci­ded
Who’s one of my kind

Hey soul sister, ain’t that Mr. Mister on the radio, ste­reo
The way you move ain’t fair you know
Hey soul sister, I don’t wan­na miss a sin­gle thing
You do toni­ght

Just in time
I’m so glad you have a one track mind like me
You gave my life direc­tion
A game show love con­nec­tion, we can’t deny I I-I-I-I
I’m so obses­sed
My heart is bound to beat right
Out my untrim­med chest
I belie­ve in you, like a vir­gin, you’re Madon­na
And I’m always gon­na wan­na blow your mind

Hey soul sister, ain’t that Mr. Mister on the radio, ste­reo
The way you move ain’t fair you know
Hey soul sister, I don’t wan­na miss a sin­gle thing
You do toni­ght

The way you can’t cut a rug
Wat­ching you’s the only drug
I need
So gang­ster, I’m so thug
You’re the only one I’m dre­aming of
You see I can be myself now final­ly
In fact there’s nothing I can’t be
I want the world to see you’ll be with me

Hey soul sister, ain’t that Mr. Mister on the radio, ste­reo
The way you move ain’t fair you know
Hey soul sister, I don’t wan­na miss a sin­gle thing
You do toni­ght
Hey soul sister, I don’t wan­na miss a sin­gle thing
You do toni­ght
Toni­ght
Toni­ght

Tłu­ma­cze­nie Tra­in — Hey, Soul Sister

Two­ja szmin­ka zosta­wia ślad na przed­nim pła­cie
Mojej lewej stro­ny mózgu
Wie­dzia­łem, że bym Cię nie zapo­mniał
Więc przy­sze­dłem i dałem Ci się oszo­ło­mić
Twój słod­ki pro­mień księ­ży­co­wy
Twój zapach w każ­dym śnie któ­ry śnię
Wie­dzia­łem, gdy się zde­rzy­li­śmy
Zde­cy­do­wa­łem, że to Ty jesteś
Taka sama jak ja

Hej, brat­nia duszo, czy to nie Mr. Mister w radio, ste­reo
Spo­sób, w któ­ry się poru­szasz, nie jest w porząd­ku, wiesz
Hej, brat­nia duszo, nie chcę prze­ga­pić ani jed­nej rze­czy
któ­rą robisz dziś wie­czo­rem

Dokład­nie w porę
Jestem tak zado­wo­lo­ny, że masz ten sam spo­sób myśle­nia, co ja
Nada­łaś moje­mu życiu kie­ru­nek
Tele­tur­niej „Love Con­nec­tion”, nie może­my zaprze­czyć
Mam obse­sję
Moje ser­ce zaraz wysko­czy
Z mojej nie­ostrzy­żo­nej klat­ki pier­sio­wej
Wie­rzę w Cie­bie, jak dzie­wi­ca, jesteś Madon­ną
I zawsze będę chciał Cię oszo­ło­mić

Hej, brat­nia duszo, czy to nie Mr. Mister w radio, ste­reo
Spo­sób, w któ­ry się poru­szasz, nie jest w porząd­ku, wiesz
Hej, brat­nia duszo, nie chcę prze­ga­pić ani jed­nej rze­czy
Któ­rą robisz dziś wie­czo­rem

Spo­sób, w jaki nie potra­fisz tań­czyć
Patrze­nie na Cie­bie jest jedy­nym nar­ko­ty­kiem
Jakie­go potrze­bu­ję
Tak gang­ster­sko, taki ze mnie ban­dy­ta
Jesteś jedy­ną o któ­rej marzę
Widzisz, teraz wresz­cie mogę być sobą
Tak napraw­dę, nie ma nicze­go, czym nie mógł­bym być
Chcę, aby świat zoba­czył, że ze mną będziesz

Hej, brat­nia duszo, czy to nie Mr. Mister w radio, ste­reo
Spo­sób, w któ­ry się poru­szasz, nie jest w porząd­ku, wiesz
Hej, brat­nia duszo, nie chcę prze­ga­pić ani jed­nej rze­czy
Któ­rą robisz dziś wie­czo­rem
Hej, brat­nia duszo, nie chcę prze­ga­pić ani jed­nej rze­czy
Któ­rą robisz dziś wie­czo­rem
Dziś wie­czo­rem
Dziś wie­czo­rem

Zwroty & wyrażenia

Blow sb’s mind

And so I went and let you blow my mind

Więc przy­sze­dłem i dałem Ci się oszo­ło­mić

Zwrot ten, w zależ­no­ści od kon­tek­stu, moż­na tłu­ma­czyć na kil­ka spo­so­bów, jed­nak zawsze odno­si się on do ogrom­ne­go wra­że­nia, jakie coś na kimś zro­bi­ło.

Może on ozna­czać = zszo­ko­wać, oszo­ło­mić, rzu­cić na kola­na.

W sytu­acji, gdy spo­ty­ka­my się z czymś po raz pierw­szy i jeste­śmy abso­lut­nie zachwy­ce­ni, ten zwrot jest jak naj­bar­dziej na miej­scu:

The con­cert was ama­zing, this band blew my mind. = Kon­cert był nie­sa­mo­wi­ty, ten zespół powa­lił mnie na kola­na.

Przy­kła­dy:

It was mind-blo­wing. = To było nie­sa­mo­wi­te.

Zapa­mię­taj!
Nie powin­ni­śmy mylić soul sister z soul mate! Co praw­da, znaj­dzie­my tłu­ma­cze­nie soul mate = brat­nia dusza, jed­nak słow­ni­ki angiel­skie roz­róż­nia­ją te dwa zwro­ty.
Soul mate odno­si się zazwy­czaj do oso­by płci prze­ciw­nej, z któ­rą nawią­zu­je się szcze­gól­ną i głę­bo­ką więź, np.:
I had to come aro­und the world to find my soul mate. = Musia­łem obje­chać świat dooko­ła, żeby zna­leźć moją brat­nią duszę/drugą połów­kę.
Soul sister naj­czę­ściej nawią­zu­je do pocho­dze­nia afro­ame­ry­kań­skie­go, jed­nak ozna­cza rów­nież bar­dzo bli­ską przy­ja­ciół­kę, żeń­ski odpo­wied­nik brat­niej duszy.

Ethio­pia didn’t just blow my mind, it ope­ned my mind. = Etio­pia nie tyl­ko mnie zadzi­wi­ła, ona otwo­rzy­ła mój umysł.

All that pover­ty blew my mind. = Ta bie­da zupeł­nie mnie zaszo­ko­wa­ła.

Soul sister

Hey, soul sister

Hej, brat­nia duszo

Soul sister =

= kobie­ta, naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka, ktoś, kto rozu­mie nas bez słów, np.: She’s my soul sister, we don’t even need to talk to know what the pro­blem is. = Ona jest moją brat­nią duszą, nie potrze­bu­je­my nawet roz­ma­wiać, żeby wie­dzieć, na czym pole­ga pro­blem.

= Afro­ame­ry­kan­ka, czar­no­skó­ra kobie­ta.

Ain’t

Ain’t that Mr. Mister

Czy to nie Mr. Mister

Ain’t – w mowie potocz­nej odpo­wied­nik: am not, are not, is not, have not oraz has not.

Naj­czę­ściej odnaj­dy­wa­ny w tek­stach pio­se­nek lub w mowie potocz­nej, jed­nak w tek­stach pisa­nych już nie.

He ain’t lazy, he just ain’t got nothing to do. = Nie jest leni­wy, po pro­stu nie ma nic do robo­ty.

Is bound to

War­to wie­dzieć
Nie tyl­ko to be bound to słu­ży do mówie­nia o tym, co jest pew­ne i nie­unik­nio­ne.
pre­sent con­ti­nu­ous, np.: I’m fly­ing to Paris tomor­row. = Jutro lecę do Pary­ża.
kon­struk­cja be going to, np.: Be care­ful, it’s going to fall! = Uwa­żaj, to zaraz spad­nie!
must = musieć, np.: Citi­zens must pay taxes. = Oby­wa­te­le muszą pła­cić podat­ki.
ine­vi­ta­ble = nie­uk­nio­ny, np.: This cri­sis is ine­vi­ta­ble. = Ten kry­zys jest nie­uk­nio­ny.
cer­ta­in = pew­ny, np.: It’s cer­ta­in that they’ll win. = To jest pew­ne, że oni wygra­ją.
fixed = usta­lo­ny, umó­wio­ny, np.: fixed pri­ces = usta­lo­ne ceny

My heart is bound to beat right out my untrim­med chest

Moje ser­ce zaraz wysko­czy z mojej nie­ostrzy­żo­nej klat­ki pier­sio­wej

To be bound to =

= być pew­nym, okre­ślo­nym, koniecz­nym, np.: It’s bound to hap­pen. = To wyda­rzy się z pew­no­ścią.

= zmie­rzać w kon­kret­nym celu lub kie­run­ku, np.: This road is south bound. = Ta dro­ga zmie­rza na połu­dnie.

= pew­ny, nie­unik­nio­ny, np.: We’re bound to be late. = Z pew­no­ścią się spóź­ni­my.

Cut a rug

The way you can’t cut a rug

Spo­sób, w jaki nie potra­fisz tań­czyć

To cut a rug = tań­czyć bar­dzo dobrze, bra­wu­ro­wo. Zwrot sta­ro­mod­ny.

The couple cut a rug at the dan­ce, which ear­ned them a pri­ze. = Para zatań­czy­ła napraw­dę świet­nie, co zagwa­ran­to­wa­ło im nagro­dę.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *