Wykonawca: Adele

Adele — Skyfall

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii  fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć…

Adele — Someone Like You

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam pio­sen­kę Ade­le „Some­one like you” od razu zwró­ci­ła moją uwa­gę pro­stą, ale urze­ka­ją­cą linią melo­dycz­ną i bez­po­śred­nim, szcze­rym tek­stem. Chy­ba…