Calvin Harris — Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

Pio­sen­ka “Feels” to zgrab­ne połą­cze­nie woka­lów trzech gwiazd — Phar­rel­la Wil­liam­sa, Katy Per­ry, Big Seana. Utwór pocho­dzi z pły­ty “Funk Wav Boun­ces Vol. 1” DJa Calvi­na Haris­sa i jest lek­ką, waka­cyj­ną waria­cją na temat miło­snych unie­sień.

W tek­ście pio­sen­ki znaj­dzie­my wie­le nowych, slan­go­wych zwro­tów oraz idio­mów, któ­re na pierw­szy rzut oka moją wyda­wać się nie­prze­tłu­ma­czal­ne.

Let’s start then 🙂

Tekst pio­sen­ki Calvin Har­ris — Feels ft. Phar­rell Wil­liams, Katy Per­ry, Big Sean

Hey!
Well nothing ever last fore­ver, no
One minu­te you’re here
And the next you’re gone
So I respect you, wan­na take it slow
I need a men­tal rece­ipt
To know this moment I owe

Do you mind if I ste­al a kiss? (Chop, chop)
A lit­tle souve­nir, can I ste­al it from you?
To memo­ri­ze the way you shock me
The way you move it here (Hey)
Just wan­na feel it from you (Hey)

Don’t be afra­id to catch feels
Ride drop top and cha­se thrills (Hey)
I know you ain’t afra­id to pop pills (Hey)
Baby, I know you ain’t sca­red to catch feels
Feels with me

I’m your win­dow shop­per, suc­ker for your love, oh
I’m wearing your gog­gles, vir­tu­al reali­ty
It ain’t what it cost you, it might be a dol­lar
As long as it shocks you
Memo­ry, elec­tri­ci­ty

Do you mind if I ste­al a kiss? (Chop, chop)
A lit­tle souve­nir, can I ste­al it from you? (Oh, yeah)
To memo­ri­ze the way you shock me (Zap)
The way you move it here (Hey)
Just wan­na feel it from you (Hey)

Don’t be afra­id to catch feels (Ha)
Ride drop top and cha­se thrills (Oh-oh-oh, oh)
I know you ain’t afra­id to pop pills (Hey)
Baby, I know you ain’t sca­red to catch feels (Stra­ight up)
Feels with me (Woah)

God­damn, I know you love to make an entran­ce
Do you like get­ting paid or get­ting paid atten­tion?
You mixed the wrong guys with the right inten­tions
In the same bed, but it still feel long distan­ce
She’s looking for a lit­tle more con­si­sten­cy

But when you stop looking
You gon’ find what’s meant to be
And hone­stly, I’m way too done with the hoes
I cut off all my exes
For your x and o’s
I feel my old flings was just pre­pa­ring me
When I say I want you, say it back, para­ke­et

Fly in first-class thro­ugh the air, Airbnb
I’m the best you had
You just be com­pa­ring me to me
I’ma ‘at’ this at you, if I put you on my pho­ne
And uplo­ad it, it’ll get maxi­mum views
I came thro­ugh in the clutch
With the lip­sticks and pho­nes
Wear your fave colo­gne
Just to get you alo­ne

Don’t be afra­id to catch feels
Don’t be afra­id to catch the­se feels
Ride drop top and cha­se thrills (Yeah)
I know you ain’t afra­id abo­ut this (I know)
Baby, I know you ain’t sca­red to catch feels
Woah, woah, woah
Feels with me

Don’t be afra­id to catch feels (No, no)
Don’t be afra­id, baby
Ride drop top and cha­se thrills (Woah, okay)
I know you ain’t afra­id to pop pills
I know, I know, I know, I know
Baby, I know you ain’t sca­red to catch feels
Feels with me

Tłu­ma­cze­nie Calvin Har­ris — Feels ft. Phar­rell Wil­liams, Katy Per­ry, Big Sean

Hej!
Wiesz, nic nie trwa wiecz­nie, nie
Minu­ta, jesteś tutaj
A w następ­nej, już cię nie ma
Więc sza­nu­ję cię, nie chcę się śpie­szyć
Potrze­bu­ję potwier­dze­nia
Żeby wie­dzieć że posia­dam tę chwi­lę

Będziesz mia­ła coś prze­ciw­ko jeśli cię poca­łu­ję? (raz-dwa)
Mała pamiąt­ka, czy mogę ją od cie­bie ukraść?
Aby zapa­mię­tać spo­sób w jaki mnie zszo­ko­wa­łaś
Spo­sób w jaki się ty poru­szasz tutaj (hej)
Po pro­stu chcę to od Cie­bie poczuć (hej)

Nie oba­wiaj się zła­pać uczuć
Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy (hej)
Wiem, że się nie boisz łykać pro­chów (hej)
Kocha­nie, wiem, że się nie boisz się zła­pać uczuć
Uczuć do mnie

Tyl­ko cię oglą­dam, mam sła­bość do two­jej miło­ści
Noszę two­je gogle, wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość
To dużo cię nie kosz­tu­je, może być dolar
Tak dłu­go, jak będzie cię szo­ko­wać
Pamięć, elek­trycz­ność

Będziesz mia­ła coś prze­ciw­ko jeśli cię poca­łu­ję? (raz-dwa)
Mała pamiąt­ka, czy mogę ją od cie­bie ukraść?
Aby zapa­mię­tać spo­sób w jaki mnie zszo­ko­wa­łaś
Spo­sób w jaki się ty poru­szasz tutaj (hej)
Po pro­stu chcę to od cie­bie poczuć (hej)

Nie oba­wiaj się zła­pać uczuć (Ha)
Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy
Wiem, że się nie boisz łykać pro­chów (hej)
Kocha­nie, wiem, że się nie boisz się zła­pać uczuć (Wypro­stuj się)
Uczuć do mnie

Dobry boże, wiem, że kochasz robić wej­ście
Lubisz dosta­wać pie­nią­dze czy uwa­gę?
Połą­czy­łaś nie­wła­ści­wych kole­si z dobry­mi inten­cja­mi
W tym samym łóż­ku, ale nadal czuć dystans
Ona szu­ka tro­chę wię­cej kon­se­kwen­cji

Ale kie­dy prze­sta­niesz szu­kać
Znaj­dziesz prze­zna­cze­nie
I szcze­rze, daw­no skoń­czy­łem z dziw­ka­mi
Odci­nam się od wszyst­kich moich ex
Dla two­ich uści­sków i buziacz­ków
Czu­ję, że daw­ne przy­go­dy tyl­ko mnie przy­go­to­wy­wa­ły
Kie­dy mówię, że Cię chcę, powiedz to samo, papu­go

Latać pierw­szą kla­są, Airbnb
Jestem naj­lep­szym, jakie­go mia­łaś
Będziesz tyl­ko porów­ny­wać mnie ze mną
Ota­gu­ję zdję­cie z tobą, jeśli wrzu­cę cię do tele­fo­nu
I gdzieś dodam, dosta­nie naj­wię­cej wyświe­tleń
Nad­sze­dłem w koper­tów­ce
Ze szmin­ka­mi i tele­fo­na­mi
Pach­nę two­ją ulu­bio­ną wodą
Tyl­ko po to, żeby mieć cię samą

Nie bój się zła­pać uczuć
Nie bój się zła­pać tych uczuć
Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy (taaak)
Wiem, że się nie boisz się tego (wiem)
Kocha­nie, wiem, że się nie boisz się zła­pać uczuć
Woah, woah, woah
Uczuć do mnie

Nie bój się zako­chać (nie, nie)
Nie bój się, kocha­nie
Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy (Woah, okay)
Wiem, że się nie boisz łykać pro­chów
Wiem, wiem, wiem, wiem
Kocha­nie, wiem, że się nie boisz się zła­pać uczuć
Uczuć do mnie

Zwroty & wyrażenia

Mental receipt

I need a men­tal rece­ipt

Potrze­bu­ję potwier­dze­nia

Już na samym począt­ku pio­sen­ki znaj­du­je się cie­ka­we wyra­że­nie, któ­re­go nie da się jed­no­znacz­nie prze­tłu­ma­czyć.

Mamy połą­cze­nie słów — men­tal oraz rece­ipt.

Men­tal = umy­sło­wy, psy­chicz­ny, tak­że sza­lo­ny.

Rece­ipt = pokwi­to­wa­nie, potwier­dze­nie, para­gon.

Dosłow­nie moż­na powie­dzieć — men­tal­ny para­gon — a inny­mi sło­wy, że autor tek­stu musi dobrze wie­dzieć, być cze­goś pew­nym — mieć potwier­dze­nie cze­goś.

Cie­ka­wost­ki
W tek­ście wystę­pu­je jesz­cze kil­ka cie­ka­wych słó­wek, oto one:
Airbnb = stro­na na któ­rej moż­na rezer­wo­wać apar­ta­men­ty np. na waka­cje
para­ke­et = rodzaj papu­gi
clutch = toreb­ka koper­tów­ka
X’s & O’s = kis­ses and hugs = buziacz­ki i uści­ski, któ­re są uży­wa­ne w smsach, mailach itp.

Chop-chop

Do you mind if I ste­al a kiss? (Chop-chop)

Będziesz mia­ła coś prze­ciw­ko jeśli cię poca­łu­ję? (raz-dwa)

Chop-chop to popu­lar­ny wykrzyk­nik.

Zna­czy to coś w sty­lu — pośpiesz się, szyb­ko, raz-dwa!

Przy­kład uży­cia:

Get ready to scho­ol! Chop-chop! = Szy­kuj się do szko­ły! Raz-dwa!

Feels

Don’t be afra­id to catch feels

Nie oba­wiaj się zła­pać uczuć

Gene­ral­nie na uczu­cia mówi­my feelings, jed­nak ist­nie­je rów­nież for­ma skró­co­na tego sło­wa — feels.

Defi­ni­cja w Urban Dic­tio­na­ry mówi rów­nież o spe­cy­ficz­nym rodza­ju odczuć — fali emo­cji, któ­rej cza­sa­mi nie jeste­śmy w sta­nie wła­ści­wie wyja­śnić.

Drop top

Ride drop top and cha­se thrills

Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy

Wyra­że­nie drop top (rów­nież dro­phe­ad i rag­top) jest uży­wa­ne w Ame­ri­can English (= angiel­ski ame­ry­kań­ski) i ozna­cza = kabrio­let.

W Bri­tish English ( = angiel­ski bry­tyj­ski) mówi się po pro­stu cabrio­let, conver­ti­ble lub drop-head coupe.

Chase thrills

Ride drop top and cha­se thrills

Jechać kabrio­le­tem i gonić dresz­czy

Zwrot to cha­se thrills jest zwią­za­ny z rze­czow­ni­kiem — the thrill of the chase/hunt = emo­cje zwią­za­ne ze sta­ra­nia­mi (np. zabie­ga­niem o czy­jeś uczu­cie).

Pop pills

I know you ain’t afra­id to pop pills

Wiem, że się nie boisz łykać pro­chów

W slan­gu to pop pills ozna­cza łykać pro­chy.

Window shopper

I’m your win­dow shop­per, suc­ker for your love

Tyl­ko cię oglą­dam, mam sła­bość do two­jej miło­ści

Rze­czow­nik win­dow shop­per wziął się od cza­sow­ni­ka to win­dow-shop. Tra­dy­cyj­nie zna­czy on oglą­dać wysta­wy skle­po­we (bez doko­ny­wa­nia zaku­pu), ale jako uży­wa­ne w slan­gu zna­czy deli­kat­nie rzecz bio­rąc — obcza­jać towar (dziew­czy­ny lub chło­pa­ków) 🙂

Be sucker for something

I’m your win­dow shop­per, suc­ker for your love

Tyl­ko cię oglą­dam, mam sła­bość do two­jej miło­ści

Kolej­ne slan­go­we, potocz­ne wyra­że­nie.

To be suc­ker for sth = mieć do cze­goś sła­bość, np.: He is suc­ker for com­pli­ments. = On ma sła­bość do kom­ple­men­tów.

Inne podob­ne wyra­że­nie to have a weak­ness for some­thing.

Get paid

Do you like get­ting paid or get­ting paid atten­tion?

Lubisz dosta­wać pie­nią­dze czy uwa­gę?

Zabaw­na gra słów.

To get paid = dosta­wać pie­nią­dze, wypła­tę, np.: I get paid at the end of each month. = Dosta­ję wypła­tę pod koniec każ­de­go mie­sią­ca.

To get paid atten­tion = dosta­wać uwa­gę (zain­te­re­so­wa­nie), np.: She gets paid atten­tion when she enters the club. = Ona zwra­ca na sie­bie uwa­gę kie­dy wcho­dzi do klu­bu.

Fling

Skró­ty w pio­sen­ce
Uży­wa­ne w mowie potocz­nej i slan­gu.
gon’ = gon­na = going to
I’ma = I am going to
you ain’t = you aren’t

I feel my old flings was just pre­pa­ring me

Czu­ję, że daw­ne przy­go­dy tyl­ko mnie przy­go­to­wy­wa­ły

Słów­ko fling ma kil­ka zna­czeń i wystę­pu­je zarów­no jako cza­sow­nik rze­czow­nik.

Sku­pi­my się na zna­cze­niu, któ­re zosta­ło uży­te w pio­sen­ce.

Fling = prze­lot­ny romans, zwią­zek, przy­go­da miło­sna.

To have a fling = mieć z kimś prze­lot­ny romans, np.: He was faith­full, he didn’t have any flings. = On był wier­ny, nie miał żad­nych roman­sów.

At

I’ma at this at you, if I put you on my pho­ne

Ota­gu­ję zdję­cie z tobą, jeśli wrzu­cę cię do tele­fo­nu

At w tym zna­cze­niu to po pro­stu nasza pol­ska mał­pa (małp­ka) uży­wa­na w adre­sach e-mail czy­li — @

Użyt­kow­ni­cy Insta­gra­mu oraz Face­bo­oka wie­dzą, że w ten spo­sób tagu­je­my, ozna­cza­my zna­jo­mych, oso­by itp.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *