Dua Lipa — New Rules

“New Rules” to szó­sty sin­gel bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki Duy Lipy z jej debiu­tanc­kie­go albu­mu stu­dyj­ne­go, zaty­tu­ło­wa­ne­go Dua Lipa. Sin­gel swo­ją pre­mie­rę miał 14 lip­ca 2017 roku.

Pio­sen­ka jest utrzy­ma­na w sty­lu muzy­ki tro­pi­cal house, EDM i elec­tro­pop. Utwór był noto­wa­ny na pierw­szym miej­scu na liście naj­le­piej sprze­da­ją­cych się sin­gli w Wiel­kiej Bry­ta­nii, a tak­że tra­fił na szczyt w Bel­gii, Holan­dii i Irlan­dii.

Tekst pio­sen­ki Dua Lipa — New Rules

One, one, one…

Tal­kin’ in my sle­ep at night
Makin’ myself cra­zy
(Out of my mind, out of my mind)
Wro­te it down and read it out
Hopin’ it would save me
(Too many times, too many times)
My love, he makes me feel like nobo­dy else
Nobo­dy else
But my love, he doesn’t love me
So I tell myself, I tell myself

One, don’t pick up the pho­ne
You know he’s only cal­ling
’cau­se he’s drunk and alo­ne
Two, don’t let him in
You have to kick him out aga­in
Three, don’t be his friend
You know you’re gon­na wake up
In his bed in the mor­ning
And if you’re under him
You ain’t get­ting over him

I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got­ta tell them to myself
I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got­ta tell them to myself

I keep pushin’ for­wards
But he keeps pul­lin’ me bac­kwards
(Nowhe­re to turn, no way)
(Nowhe­re to turn, no)
Now I’m stan­ding back from it
I final­ly see the pat­tern
(I never learn, I never learn)
But my love, he never loves me
So I tell myself, I tell myself
I do, I do, I do

One, don’t pick up the pho­ne
You know he’s only cal­ling
’cau­se he’s drunk and alo­ne
Two, don’t let him in
You have to kick him out aga­in
Three, don’t be his friend
You know you’re gon­na wake up
In his bed in the mor­ning
And if you’re under him
You ain’t get­ting over him

I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got­ta tell them to myself
I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got­ta tell them to myself

Prac­ti­ce makes per­fect
I’m still try­na’ learn it by heart
(I got new rules, I count ‘em)
Eat, sle­ep, and bre­athe it
Rehe­ar­se and repe­at it, ’cau­se I
(I got new, I got new, I…)

One, don’t pick up the pho­ne
You know he’s only cal­ling
’cau­se he’s drunk and alo­ne
Two, don’t let him in
You have to kick him out aga­in
Three, don’t be his friend
You know you’re gon­na wake up
In his bed in the mor­ning
And if you’re under him
You ain’t get­ting over him

I’ve got new rules, I count ‘em
I’ve got new rules, I count ‘em
(Oh, whoa-oh)
I’ve got­ta tell them to myself
I’ve got new rules, I count ‘em
(Baby, you know I count ‘em)
I’ve got­ta tell them to myself

Don’t let him in, don’t let him in
Don’t, don’t, don’t, don’t
Don’t be his friend, don’t be his friend
Don’t, don’t, don’t, don’t
Don’t let him in, don’t let him in
Don’t, don’t, don’t, don’t
Don’t be his friend, don’t be his friend
Don’t, don’t, don’t, don’t
You get­tin’ over him

Tłu­ma­cze­nie Dua Lipa — New Rules

Raz, raz, raz…

Mówię przez sen
Robiąc z sie­bie wariat­kę
(Osza­la­łam, osza­la­łam)
Napi­sa­łam to i prze­czy­ta­łam na głos
Mając nadzie­ję, że to mnie oca­li
(Zbyt wie­le razy, zbyt wie­le razy)
Kocha­na, on spra­wia że czu­ję się wyjąt­ko­wa
Wyjąt­ko­wa
Ale moja dro­ga, on mnie nie kocha
Więc tłu­ma­czę sobie, tłu­ma­czę sobie

Raz, nie odbie­raj tele­fo­nu
Wiesz, że dzwo­ni tyl­ko
Dla­te­go, że jest pija­ny i sam
Dwa, nie wpusz­czaj go do domu
Musisz go zno­wu wyko­pać
Trzy, nie bądź jego przy­ja­ciół­ką
Wiesz, że obu­dzisz się
W jego łóż­ku nad ranem
I jeśli będziesz pod nim
Nie pozbę­dziesz się go

Mam nowe zasa­dy, liczę je
Mam nowe zasa­dy, liczę je
Muszę je sobie wpo­ić
Mam nowe zasa­dy, liczę je
Muszę je sobie wpo­ić

Cią­gle idę do przo­du
Ale on cią­gnie mnie do tyłu
(Nie ma gdzie uciec, nie ma mowy)
(Nie ma gdzie uciec, nie)
Teraz sto­ję z dale­ka od tego
W koń­cu widzę wzór
(Nigdy się nie nauczę, nigdy się nie nauczę)
Ale moja dro­ga, on mnie nie kocha
Więc tłu­ma­czę sobie, tłu­ma­czę sobie
Tłu­ma­czę, tłu­ma­czę, tłu­ma­czę

Raz, nie odbie­raj tele­fo­nu
Wiesz, że dzwo­ni tyl­ko
Dla­te­go, że jest pija­ny i sam
Dwa, nie wpusz­czaj go do środ­ka
Musisz go zno­wu wyko­pać
Trzy, nie bądź jego przy­ja­ciół­ką
Wiesz, że obu­dzisz się
W jego łóż­ku nad ranem
I jeśli będziesz pod nim
Nie pozbę­dziesz się go

Mam nowe zasa­dy, liczę je
Mam nowe zasa­dy, liczę je
Muszę je sobie wpo­ić
Mam nowe zasa­dy, liczę je
Muszę je sobie wpo­ić

Ćwi­cze­nie czy­ni mistrza
Nadal pró­bu­ję się tego nauczyć na pamięć
(Mam nowe zasa­dy, liczę je)
Jeść, spać i oddy­chać
Ćwi­czyć, powta­rzać, bo ja
(Mam nowe, mam nowe, ja..)

Raz, nie odbie­raj tele­fo­nu
Wiesz, że dzwo­ni tyl­ko
Dla­te­go, że jest pija­ny i sam
Dwa, nie wpusz­czaj go do domu
Musisz go zno­wu wyko­pać
Trzy, nie bądź jego przy­ja­ciół­ką
Wiesz, że obu­dzisz się
W jego łóż­ku nad ranem
I jeśli będziesz pod nim
Nie pozbę­dziesz się go

Mam nowe zasa­dy, liczę je
Mam nowe zasa­dy, liczę je
(Oh, wow-oh)
Muszę je sobie wpo­ić
Mam nowe zasa­dy, liczę je
(Kocha­nie, wiesz że je liczę)
Muszę je sobie wpo­ić

Nie wpusz­czaj go, nie wpusz­czaj go
Nie, nie, nie, nie
Nie bądź jego przy­ja­ciół­ką, nie bądź jego przy­ja­ciół­ką
Nie, nie, nie, nie
Nie wpusz­czaj go, nie wpusz­czaj go
Nie, nie, nie, nie
Nie bądź jego przy­ja­ciół­ką, nie bądź jego przy­ja­ciół­ką
Nie, nie, nie, nie
Wyle­czysz się z nie­go

Zwroty & wyrażenia

Dua Lipa w swo­jej pio­sen­ce uży­wa bar­dzo wie­lu cza­sow­ni­ków zło­żo­nych. Znaj­dzie się też kil­ka idio­mów oraz kon­struk­cji potocz­nych, slan­go­wych. Przyj­rzyj­my się kil­ku naj­cie­kaw­szym zwro­tom.

Out of mind

Alo­ne vs. Lone­ly
Alo­ne = sam
Lone­ly = samot­ny
Przy­kład: She came alo­ne but she didn’t feel lone­ly. = Przy­szła sama, ale nie czu­ła się samot­na.

Makin’ myself cra­zy (out of my mind, out of my mind)

Robiąc z sie­bie wariat­kę (osza­la­łam, osza­la­łam)

W powyż­szym wer­sie z pio­sen­ki mamy uży­ty idiom:

To be out of one’s mind = postra­dać zmy­sły, osza­leć, np.:

She went alo­ne hich­hi­king, she must have been out of her mind. = Poje­cha­ła sama auto­sto­pem, musia­ła postra­dać zmy­sły.

Wyra­że­nie to lose one’s mind zna­czy to samo, np.: She lost her mind when she fell in love with him. = Ona osza­la­ła, kie­dy się w nim zako­cha­ła.

Make somebody feel

My love, he makes me feel like nobo­dy else

Kocha­na, on spra­wia że czu­ję się wyjąt­ko­wa

Dosłow­ne tłu­ma­cze­nie tego wer­su było­by — kocha­na, on spra­wia, że czu­ję się jak nikt inny. Jed­nak dobre tłu­ma­cze­nie z języ­ka obce­go nie ozna­cza tłu­ma­cze­nia sło­wo w sło­wo.

To make some­bo­dy feel (some­how) = spra­wić, że ktoś się (jakoś czu­je).

Przy­kła­dy uży­cia:

They make me feel uncom­for­ta­ble eve­ry time I see them. = Spra­wia­ją, że czu­ję się nie­kom­for­to­wo za każ­dym razem jak ich zoba­czę.

She made her feel guil­ty. = Ona wywo­ły­wa­ła u niej poczu­cie winy.

Pick up

Co Dua Lipa mówi o pio­sen­ce?
Jeśli nie rozu­mie­cie jakie­goś słów­ka pisz­cie w komen­ta­rzach pod lek­cją:)

One, don’t pick up the pho­ne

Raz, nie odbie­raj tele­fo­nu

Cza­sow­nik zło­żo­ny to pick up ma kil­ka zna­czeń, są to mię­dzy inny­mi — zaczy­nać na nowo, podej­mo­wać (np. wątek w roz­mo­wie); polep­szać się, popra­wiać (np. sytu­acja); nabie­rać sił, zwięk­szać się (np. wiatr) oraz zna­cze­nie uży­te w pio­sen­ce — odbie­rać (tele­fon).

Przy­kład uży­cia:

Bill was cal­ling on my pho­ne and he pic­ked it up. = Bill do mnie dzwo­nił a on ode­brał.

Let somebody in

Two, don’t let him in

Dwa, nie wpusz­czaj go do środ­ka

Kolej­ny cza­sow­nik zło­żo­ny — to let some­bo­dy in.

Ma on dwa pod­sta­wo­we zna­cze­nia =

= wpu­ścić kogoś (do domu, do środ­ka), np.: Ple­ase, don’t let any­bo­dy in when you are alo­ne at home. = Pro­szę nie wpusz­czaj niko­go kie­dy jesteś sam w domu.

= dopu­ścić kogoś, otwo­rzyć się przed kimś, poroz­ma­wiać (np. o swo­ich tajem­ni­cach), np.: She let him in, but he was too young to under­stand it. = Ona się przed nim otwo­rzy­ła, ale on był zbyt mło­dy, żeby to zro­zu­mieć.

Get over somebody

And if you’re under him you ain’t get­ting over him

I jeśli będziesz pod nim nie pozbę­dziesz się go

To get over somebody/something jest popu­lar­nym cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym. Posia­da kil­ka podob­nych zna­czeń. Pozna­my trzy naj­waż­niej­sze.

To get over (sb/sth) =

= wyzdro­wieć, docho­dzić do sie­bie (np. po cho­ro­bie), np.: Mary beca­me ill almost two weeks ago and but I guess she is star­ting get­ting over it slow­ly. = Mary zacho­ro­wa­ła pra­wie dwa tygo­dnie temu, ale chy­ba powo­li docho­dzi do sie­bie.

= prze­bo­leć, otrzą­snąć się (np. po roz­sta­niu), np.: It was his first love and he was a teena­ger, so it took him a long time to get over it. = To była jego pierw­sza miłość i był nasto­lat­kiem, więc dłu­go mu zaję­ło, żeby to prze­bo­leć.

= roz­wią­zy­wać coś (np. pro­blem), radzić sobie (z trud­ną sytu­acją), pogo­dzić się z czymś (np. ze stra­tą), np.: You have to get over it and start enjoy­ing life aga­in. = Musisz sobie z tym pora­dzić i zacząć na nowo cie­szyć się życiem.

Push forwards

Paro­dies & rema­kes
Tele­dysk docze­kał się wie­lu paro­dii i prze­ró­bek. Zna­cie tę?

I keep pushin’ for­wards

Cią­gle idę do przo­du

To push for­ward = wysu­wać się do przo­du, posu­wać się naprzód, np.: She pushed for­ward a lit­tle and saw a mon­key. = Wysu­nę­ła się tro­chę do przo­du i zoba­czy­ła mał­pę.

Mamy rów­nież podob­ne wyra­że­nie uży­wa­ne w Bri­tish English:

To push one­self for­ward = przy­cią­gać uwa­gę, wybi­jać się, np.: Her Insta­gram acco­unt cer­ta­in­ly pushes her for­ward. = Jej kon­to na Insta­gra­mie z pew­no­ścią przy­cią­ga uwa­gę.

Pull backwards

But he keeps pul­lin’ me bac­kwards

Ale on cią­gnie mnie do tyłu

Cza­sow­nik to pull ozna­cza cią­gnąć, bac­kwards = do tyłu.

Przy­kład uży­cia:

Wor­king the­re only kept pushing him bac­kwards. = Pra­ca tam tyl­ko cią­gnę­ła go wstecz.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *