Red Hot Chili Peppers — Otherside

Dzi­siaj lek­cja angiel­skie­go z Red Hot Chi­li Pep­pers i ich nie­zwy­kłym utwo­rem pod tytu­łem „Other­si­de”.

Tekst mówi o uza­leż­nie­niu od nar­ko­ty­ków i nawią­zu­je do posta­ci pierw­sze­go gita­rzy­sty RHCP — Slo­va­ka, któ­ry zmarł w sku­tek przedaw­ko­wa­nia hero­iny w wie­ku dwu­dzie­stu sze­ściu lat. Utwór jest meta­fo­rą wal­ki o nor­mal­ne życie po uza­leż­nie­niu oraz śmier­ci.

Zapra­sza­my na dru­gą stro­nę z Red Hot Chi­li Pep­pers!

Tekst pio­sen­ki Red Hot Chi­li Pep­pers — Other­si­de

How long how long will I sli­de
Sepa­ra­te my side I don’t
I don’t belie­ve it’s bad
Slit­tin’ my thro­at
It’s all I ever

I heard your voice thro­ugh a pho­to­graph
I tho­ught it up it bro­ught up the past
Once you know you can never go back
I’ve got to take it on the other­si­de

Cen­tu­ries are what it meant to me
A ceme­te­ry whe­re I mar­ry the sea
Stran­ger things could never chan­ge my mind
I’ve got to take it on the other­si­de
Take it on the other­si­de
Take it on
Take it on

How long how long will I sli­de
Sepa­ra­te my side I don’t
I don’t belie­ve it’s bad
Slit­tin’ my thro­at
It’s all I ever

Pour my life into a paper cup
The ashtray’s full and I’m spil­lin’ my guts
She wants to know am I still a slut
I’ve got to take it on the other­si­de

Scar­let star­let and she’s in my bed
A can­di­da­te for my soul mate bled
Push the trig­ger and pull the thre­ad
I’ve got to take it on the other­si­de
Take it on the other­si­de
Take it on
Take it on

How long how long will I sli­de
Sepa­ra­te my side I don’t
I don’t belie­ve it’s bad
Slit­tin’ my thro­at
It’s all I ever

Turn me on take me for a hard ride
Burn me out leave me on the other­si­de
I yell and tell it that
It’s not my friend
I tear it down I tear it down
And then it’s born aga­in

How long how long will I sli­de
Sepa­ra­te my side I don’t
I don’t belie­ve it’s bad
Slit­tin’ my thro­at
It’s all I ever

How long I don’t belie­ve it’s bad
Slit­tin’ my thro­at
It’s all I ever

Tłu­ma­cze­nie Red Hot Chi­li Pep­pers — Other­si­de

Jak dłu­go będę się pogrą­żał
Oddzie­lał moją stro­nę, nie
Nie wie­rzę, że to złe
Pod­rzy­nam sobie gar­dło
To wszyst­ko

Usły­sza­łem twój głos z foto­gra­fii
Wymy­śli­łem go i przy­wo­ła­ło to prze­szłość
Gdy już wiesz, że nie możesz nigdy powró­cić
Muszę zabrać to na dru­gą stro­nę

Zna­czy­ło to dla mnie tyle co wie­ki
Cmen­tarz gdzie poślu­biam morze
Dziw­niej­sze rze­czy nie mogły­by nigdy zmie­nić moje­go zda­nia
Muszę zabrać to na dru­gą stro­nę
Zabrać na dru­gą stro­nę
Zabrać
Zabrać

Jak dłu­go będę się pogrą­żał
Oddzie­lał moją stro­nę, nie
Nie wie­rzę, że to złe
Pod­rzy­nam sobie gar­dło
To wszyst­ko

Prze­lej moje życie do papie­ro­we­go kubecz­ka
Popiel­nicz­ka jest peł­na, a ja wyża­lam się
Ona chce wie­dzieć, czy wciąż jestem zdzi­rą
Muszę zabrać to na dru­gą stro­nę

Zdzi­ro­wa­ta gwiazd­ka jest w moim łóż­ku
Kan­dy­dat­ka na moją kom­pan­kę krwa­wie­nia
Naci­śnij spust i zaci­śnij sznu­rek
Muszę zabrać to na dru­gą stro­nę
Zabrać to na dru­gą stro­nę
Zabrać
Zabrać

Jak dłu­go będę się pogrą­żał
Oddzie­lał moją stro­nę, nie
Nie wie­rzę, że to złe
Pod­rzy­nam sobie gar­dło
To wszyst­ko

Pod­nieć mnie, zasza­lej­my
Wypal mnie, zostaw mnie po dru­giej stro­nie
Krzy­czę i mówię, że
To nie mój przy­ja­ciel
Nisz­czę to, nisz­czę to
A to potem odra­dza się na nowo

Jak dłu­go będę się pogrą­żał
Oddzie­lał moją stro­nę, nie
Nie wie­rzę, że to złe
Pod­rzy­nam sobie gar­dło
To wszyst­ko

Jak dłu­go nie wie­rzę, że to jest złe
Pod­rzy­nam sobie gar­dło
To wszyst­ko

Zwroty & Wyrażenia

Slide

Don’t let your English sli­de!

to let some­thing sli­de = zanie­dby­wać coś, zigno­ro­wać coś, pomi­nąć

Przy­kład:

Papa had let the busi­ness sli­de after Mama’s death. = Tata zanie­dbał inte­re­sy po śmier­ci mamy.

How long how long will I sli­de

Jak dłu­go będę się pogrą­żał

To sli­de =

= śli­zgać się, np.: When I was lit­tle I used to like sli­ding on the poli­shed flo­or in my socks. = Kie­dy byłam mała, mia­łam w zwy­cza­ju śli­zgać się w skar­pe­tach po wypo­le­ro­wa­nej pod­ło­dze.

= pogar­szać się, pogrą­żać się, np.: Car exports slid by 40 per­cent this year. = Eks­port samo­cho­dów spadł/ pogor­szył się o 40 pro­cent w tym roku.

Slit

Slit­tin’ my thro­at

Pod­rzy­nam sobie gar­dło

To slit =

= roz­ci­nać (np. koper­tę), prze­ci­nać (np. opo­ny), np.: He slit open the enve­lo­pe with a kni­fe. = Roz­ciął koper­tę nożem.

= roz­łu­pać, roz­pła­tać (coś wzdłuż), pode­rżnąć (komuś gar­dło), np.: He was found the next day with his thro­at slit. = Został zna­le­zio­ny na dru­gi dzień z pode­rżnię­tym gar­dłem.

Bring something up

I tho­ught it up it bro­ught up the past

Wymy­śli­łem go i przy­wo­ła­ło to prze­szłość

To bring some­thing up = pod­nieść coś, poru­szyć coś, napo­my­kać coś (np. temat, pro­blem), np.: I hate to bring up busi­ness at lunch. = Nie lubię poru­szać tema­tu inte­re­sów pod­czas lun­chu.

To bring some­bo­dy up = wycho­wy­wać kogoś (np. dziec­ko), np.: She was bro­ught up by her aunt. = Zosta­ła wycho­wa­na przez swo­ją ciot­kę.

Pour

We pour our heart out and allow to learn English witho­ut a pout!

to pour your heart out = otwo­rzyć przed kimś ser­ce

to pour scorn on some­bo­dy = odnieść się z pogar­dą do kogoś

to pour oil on tro­ubled waters = zaże­gnać burzę, zła­go­dzić konflikt/ pró­bo­wać łago­dzić trud­ną sytu­ację

It never rains but it pours. = Nie­szczę­ścia cho­dzą para­mi.

Pour my life into a paper cup

Prze­lej moje życie do papie­ro­we­go kubecz­ka

To pour = nale­wać, wyle­wać, wle­wać.

Przy­kład:

I spil­led the juice whi­le I was pouring it. = Roz­la­łem sok, gdy go nale­wa­łem.

Spill one’s guts

The ashtray’s full and I’m spil­lin’ my guts

Popiel­nicz­ka jest peł­na, a ja wyża­lam się

To spill one’s guts = wyga­dać się, wysy­pać się/ wyża­lić się, wylać żale.

Przy­kład:

He makes you want to either bre­ak his nose, or spill your guts.  = On spra­wia, że chcesz mu albo zła­mać nos, albo wyga­dać się.

Scarlet starlet

Scar­let star­let and she’s in my bed

Zdzi­ro­wa­ta gwiazd­ka jest w moim łóż­ku

Tutaj mamy do czy­nie­nia z cie­ka­wą grą słów. Sam przy­miot­nik scar­let ozna­cza = szkar­łat­ny, czer­wo­ny, pur­pu­ro­wy (np. twarz), zaś star­let ozna­cza = gwiazd­ka, mło­da gwiaz­da (sce­ny, ekra­nu). Autor tek­stu odno­si się tutaj jed­nak do wyra­że­nia scar­let woman, któ­re jest sta­ro­mod­nym okre­śle­niem pro­sty­tut­ki.

Przy­kład:

I will not con­sent to be por­tray­ed in the press as a scar­let woman! = Nie pozwo­lę, żeby przed­sta­wia­no mnie w pra­sie, jako pro­sty­tut­kę!

 

Czy uda­ło Wam się prze­nieść na dru­gą, lep­szą stro­nę angiel­skie­go z Red Hot Chi­li Pep­pers? 🙂

 

Pole­ca­my dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

RHCPmania.pl — wszyst­ko o Red Hot Chi­li Pep­pers

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *