The Verve — Bittersweet Symphony

If you want to ful­ly attend my today’s les­son, you need three things – a video of “Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny”, head­pho­nes (or indul­gent neigh­bo­urs) and the lyrics of the song in front of you.

My today’s cho­ice is not just ano­ther swe­et song abo­ut life. Inste­ad, it will be a bit­ter­swe­et song abo­ut… life. “Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny” by The Verve is a brit-pop clas­sic tune con­si­de­red by many as anthems among anthems. In fact, this pie­ce has influ­en­ced a gre­at many of kids sin­ce the late 90’s.

“Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny” has the poten­tial to make you feel as if you are the most impor­tant per­son in the world and all of your sins have been for­gi­ven.

How come, you’d ask?

I stron­gly enco­ura­ge you to watch the sta­te of the art “Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny” offi­cial music video and see it for your­self.

Tekst pio­sen­ki The Verve — Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny

Cau­se it’s a bit­ter­swe­et sym­pho­ny, this life
Try to make ends meet
You’re a sla­ve to money then you die
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
You know the one that takes you to the pla­ces
Whe­re all the veins meet, yeah

No chan­ge, I can chan­ge
I can chan­ge, I can chan­ge
But I’m here in my mould
I am here in my mould
But I’m a mil­lion dif­fe­rent people
From one day to the next
I can’t chan­ge my mould
No, no, no, no, no

Well I never pray
But toni­ght I’m on my kne­es yeah
I need to hear some sounds that reco­gni­se the pain in me
I let the melo­dy shi­ne, let it cle­an­se my mind
I feel free now
But the air­ways are cle­an and there’s nobo­dy sin­ging to me now

No chan­ge, I can chan­ge
I can chan­ge, I can chan­ge
But I’m here in my mould
I am here in my mould
And I’m a mil­lion dif­fe­rent people
From one day to the next
I can’t chan­ge my mould
No, no, no, no, no
I can’t chan­ge
I can’t chan­ge

‘Cau­se it’s a bit­ter­swe­et sym­pho­ny, this life
Try to make ends meet
Try to find some money then you die
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
You know the one that takes you to the pla­ces
Whe­re all the things meet yeah

You know I can chan­ge, I can chan­ge
I can chan­ge, I can chan­ge
But I’m here in my mould
I am here in my mould
And I’m a mil­lion dif­fe­rent people
From one day to the next
I can’t chan­ge my mould
No, no, no, no, no

I can’t chan­ge my mould
No, no, no, no, no,
I can’t chan­ge
Can’t chan­ge my body
No, no, no

Tłu­ma­cze­nie The Verve — Bit­ter­swe­et Sym­pho­ny

Bo to życie to słod­ko-gorz­ka sym­fo­nia
Pró­bu­jesz zwią­zać koniec z koń­cem
Jesteś nie­wol­ni­kiem pie­nię­dzy, a potem umie­rasz
Zabio­rę cię kawa­łek dalej, na dro­gę któ­rą dobrze znam
Wiesz, tę, któ­ra pro­wa­dzi w miej­sca
Gdzie spo­ty­ka­ją się wszyst­kie myśli

Żad­nych zmian, mogę się zmie­nić
Mogę się zmie­nić, mogę się zmie­nić
Ale jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem milio­nem róż­nych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmie­nię się
Nie, nie, nie, nie, nie

No coż nigdy się nie modlę
Ale dziś wie­czo­rem jestem na kola­nach
Muszę usły­szeć dźwię­ki, któ­re roz­po­zna­ją we mnie ból
Pozwa­lam błysz­czeć melo­dii, niech oczy­ści mój umysł
Czu­ję się teraz wol­ny
Ale dro­gi powietrz­ne są czy­ste i nikt teraz dla mnie nie śpie­wa

Żad­nych zmian, mogę się zmie­nić
Mogę się zmie­nić, mogę się zmie­nić
Ale jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem milio­nem róż­nych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmie­nię się
Nie, nie, nie, nie, nie
Nie mogę się zmie­nić
Nie mogę się zmie­nić

Bo to życie to słod­ko-gorz­ka sym­fo­nia
Pró­bu­jesz zwią­zać koniec z koń­cem
Pró­bu­jesz ogar­nąć jakąś kasę, a potem umie­rasz
Zabio­rę cię kawa­łek dalej, na dro­gę któ­rą dobrze znam
Wiesz, tę, któ­ra pro­wa­dzi w miej­sca
Gdzie spo­ty­ka­ją się wszyst­kie myśli

Wiesz mogę się zmie­nić, mogę się zmie­nić
Mogę się zmie­nić, mogę się zmie­nić
Ale jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem ule­pio­ny z tej gli­ny
Jestem milio­nem róż­nych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmie­nię się
Nie, nie, nie, nie, nie

Nie zmie­nię się
Nie, nie, nie, nie, nie
Nie zmie­nię
Nie mogę zmie­nić swo­je­go cia­ła
Nie, nie, nie

Zwroty & wyrażenia

Bittersweet

Richard Ashcroft’s first line goes:

Cau­se it’s a bit­ter­swe­et sym­pho­ny, this life

Bo to życie to słod­ko-gorz­ka sym­fo­nia

Oh, yes, inde­ed.

A word bit­ter­swe­et is an adjec­ti­ve, an oxy­mo­ron, which means both bit­ter and swe­et to the taste.

For exam­ple:

This Chi­ne­se food has a very spe­ci­fic taste, some­thing like bit­ter­swe­et. = Te chiń­skie jedze­nie ma bar­dzo spe­cy­ficz­ny smak, coś jak słod­ko-gorz­ki.

Bit­ter­swe­et can be some­thing both ple­asant and pain­ful or regret­ful.

For exam­ple:

Tom has bit­ter­swe­et memo­ries of his last rela­tion­ship. = Tom ma dobre i złe wspo­mnie­nia o swo­im ostat­nim związ­ku.

To make ends meet

Then we get less opti­mi­stic:

Try to make ends meet

Pró­bu­jesz zwią­zać koniec z koń­cem

To make ends meet means to have just eno­ugh money to pay for the things that you need.

If some­bo­dy finds it hard to make ends meet, they have pro­blems living on the money they earn.

It is an idiom. Sadly eno­ugh, most people will get the meaning of it at once given the cur­rent eco­no­mi­cal situ­ation in the world…

For instan­ce:

To sla­ve
The word sla­ve can be also a verb.

To sla­ve (away) = to work extre­me­ly hard at some­thing, e.g.:

They sla­ve away from mor­ning to night to earn some money. = Oni tyra­ją od świ­tu do nocy, żeby zaro­bić tro­chę pie­nię­dzy.

To work like a sla­ve = tyrać jak wół.

It is hard for Tom and Har­riet to make ends meet the­se days and I think we sho­uld help them. = Tom i Har­riet mają teraz trud­no­ści finan­so­we (cięż­ko im zwią­zać koniec z koń­cem) i myślę, że powin­ni­śmy im pomóc.

Slave

Later on, we hear some even more wor­ry­ing news:

You’re a sla­ve to money then you die

Jesteś nie­wol­ni­kiem pie­nię­dzy, a potem umie­rasz

A sla­ve = a per­son who is legal­ly owned by some­one else and has to work for them, e.g.: Some­ti­mes I think he tre­ats his wife like a sla­ve. = Cza­sa­mi myślę, że on trak­tu­je swo­ją żonę jak nie­wol­ni­ka.

We say: a sla­ve of/to sth = nie­wol­nik cze­goś, e.g. : She is a sla­ve to fashion. = Ona jest nie­wol­ni­kiem mody.

Down the road

This expres­sion appe­ars in the song in the first ver­se.

I mean:

I’ll take you down the only road I’ve ever been down

This may mean:

Down the road
Down the road/line/track is also an idiom that means =

= later, in the futu­re, e.g. : I hope we meet down the road. = Mam nadzie­ję, że się póź­niej spo­tka­my.

Zabio­rę cię kawa­łek dalej, na dro­gę któ­rą dobrze znam

Here it just can sim­ply mean = I’ll take you along the only road I’ve ever been down.

Exam­ples:

He lives just along/down this road. = On miesz­ka kawa­łek dalej na tej uli­cy.

Adam from down the road. = Ten Adam, któ­ry miesz­ka na tej uli­cy.

We don’t want to go down that road. = Nie chce­my iść tą dro­gą.

Vein

Vein — phra­ses & expres­sions
a vein of irony/lyricism = ironiczna/liryczna nuta
to con­ti­nue in a simi­lar tein = kon­ty­nu­ować w podob­nym duchu
a vein of nostal­gia runs thro­ugh his work = w całym jego dzie­le pobrzmie­wa nostal­gicz­na nuta,
in a ligh­ter vein, did you know that… = prze­cho­dząc do lżej­szych tema­tów, czy wie­cie, że…

Last two lines of the first ver­se go like this:

You know the one that takes you to the pla­ces

Whe­re all the veins meet, yeah

Wiesz, tę, któ­ra pro­wa­dzi w miej­sca

Gdzie spo­ty­ka­ją się wszyst­kie myśli

A word vein can be both a noun and verb.

A few words on a vein as we have it in the song:

Most com­mon­ly, a vein is refer­red to as a tube that car­ries blo­od to the heart from the other parts of the body; any blo­od ves­sel.

So, accor­ding to the song, whe­re do all the veins meet? Is it a heart or some­thing else?

Or may­be this phra­se has rather a sym­bo­lic meaning?

Vein is also a sty­le or a tem­po­ra­ry mood, e.g.:

The ope­ning sce­ne was a bit vio­lent, but the rest of the film con­ti­nu­ed in a com­ple­te­ly dif­fe­rent vein. = Pierw­sza sce­na była tro­chę bru­tal­na, ale resz­ta fil­mu była utrzy­ma­na w kom­plet­nie innym kli­ma­cie.

Mould

Mould — tit­bits
a vein of irony/lyricism = ironiczna/liryczna nuta
to con­ti­nue in a simi­lar tein = kon­ty­nu­ować w podob­nym duchu
a vein of nostal­gia runs thro­ugh his work = w całym jego dzie­le pobrzmie­wa nostal­gicz­na nuta,
in a ligh­ter vein, did you know that… = prze­cho­dząc do lżej­szych tema­tów, czy wie­cie, że…

In the cho­rus, Richard Ash­croft sings repe­ate­dly:

I am here in my mould

Jestem ule­pio­ny z tej gli­ny

Or:

I can’t chan­ge my mould

Nie zmie­nię się

What does he mean?

If some­one is from or in a par­ti­cu­lar mould, they have the cha­rac­te­ri­stics typi­cal of a cer­ta­in type of per­son, e.g.:

She is cast in a very dif­fe­rent mould from her sister. = Ona jest zupeł­nie inna niż jej sio­stra.

A mould (AmE mold) also means =

= sha­pe, form, pat­ter, design, con­ta­iner, e.g.: My mother bakes an excel­lent cake in a ring mould. = Moja mama pie­cze świet­ne cia­sto w okrą­głej for­mie (do pie­cze­nia).

From one day to the next

Also in the cho­rus, we hear:

But I’m a mil­lion dif­fe­rent people

Jestem milio­nem róż­nych ludzi

An expres­sion from one day to the next (or from day to day) we use when some­thing chan­ges befo­re each day hap­pens, e.g.:

Jake lives from one day to the next – he never knows what he’ll be doing tomor­row. = Jake żyje z dnia na dzień – on nigdy nie wie, co będzie robił jutro.

Recognise

In the second ver­se you can hear the verb to reco­gni­se

I need to hear some sounds that reco­gni­se the pain in me

Muszę usły­szeć dźwię­ki, któ­re roz­po­zna­ją we mnie ból

To reco­gni­se =

= to know some­one or some­thing becau­se you have seen, heard, or expe­rien­ced them befo­re, e.g.:

When I went to my scho­ol reu­nion, I didn’t reco­gni­se some of my old clas­sma­tes. = Kie­dy poje­cha­łem na szkol­ny zjazd, nie roz­po­zna­łem nie­któ­rych z moich daw­nych kole­gów z kla­sy.

Cleanse

To cle­an­se – just one fact
We say: to cle­an­se of sth, e.g.:

How to cle­an­se the body of toxins? = Jak oczy­ścić cia­ło z tok­syn?

Here’s ano­ther good line:

I let the melo­dy shi­ne, let it cle­an­se my mind

This means:

Pozwa­lam błysz­czeć melo­dii, niech oczy­ści mój umysł

Noti­ce that:

To cle­an­se = to make some­thing com­ple­te­ly cle­an, e.g.: The nur­se will care­ful­ly cle­an­se your wound. = Pie­lę­gniar­ka ostroż­nie oczy­ści two­ją ranę.

Also, meta­pho­ri­cal­ly spe­aking:

To cle­an­se = to make some­one or some­thing moral­ly cle­an or pure, e.g.: I real­ly need to go on holi­day to cle­an­se my mind and rest. = Muszę jechać na waka­cje, żeby oczy­ścić swój umysł i odpo­cząć.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

  1. Cał­kiem uda­ne tłu­ma­cze­nie, ale moż­na być coś popra­wić 😉

    Myślę że we frag­men­cie From one day to the next; I can’t chan­ge my mould cho­dzi o coś trosz­kę inne­go, coś w rodza­ju: Nie zmie­nię się (albo nie zmie­nię cha­rak­te­ru), ot tak z dnia na dzień.

    Ta gli­na też jest tro­chę nie­zręcz­na. W nie­któ­rych przy­pad­kach brzmi dobrze, ale wyra­że­nie “nie zmie­nię mojej gli­ny” jest nie­zbyt szczę­śli­we.

  2. Marta

    Dopie­ro dziś odkry­łam tą stro­nę, jest bar­dzo przy­dat­na w nauce szcze­gól­nie dla słu­chow­ców jak ja. Pole­ci­łam ją zna­jo­mym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *