Foo Fighters — The Sky Is A Neighborhood
„Któ­re­goś dnia leża­łem, obser­wo­wa­łem gwiaz­dy i pomy­śla­łem o nich jako miej­scach, na któ­rych ist­nie­je życie. Sko­ro są w swo­im sąsiedz­twie, to muszą ze sobą współ­grać. I tak powstał tytuł utwo­ru, jesz­cze bez muzy­ki. Póź­niej powta­rza­jąc sobie ten tytuł, muzy­ka sama poja­wi­ła się w mojej gło­wie.” — Dave Grohl.

Poja­wi­ła się tak szyb­ko, że cały kawa­łek został nagra­ny w zale­d­wie parę godzin. Razem z pre­mie­rą sin­gla Foo Figh­ters udo­stęp­ni­li tak­że apli­ka­cje umoż­li­wia­ją­cą każ­dej oso­bie prze­kształ­ce­nie swo­je­go tele­fo­nu w narzę­dzie do odkry­wa­nia nie­ba we wła­snej oko­li­cy, a wszyst­ko to, w rytm tego nume­ru.

Tekst pio­sen­ki Foo Figh­ters — The Sky Is A Neigh­bor­ho­od

The sky is a neigh­bor­ho­od
So keep it down
The heart is a sto­ry­bo­ok
A star bur­ned out

The sky is a neigh­bor­ho­od
Don’t make a sound
Lights coming up ahe­ad
Don’t look now

The sky is a neigh­bor­ho­od
The sky is a neigh­bor­ho­od
Don’t look now

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

Mind is a bat­tle­field
All hope is gone
Tro­uble to the right and left
Who­se side you’re on?

Tho­ughts like a mine­field
I’m a tic­king bomb
May­be you sho­uld watch your step
Don’t get lost

The sky is a neigh­bor­ho­od
The sky is a neigh­bor­ho­od
Don’t get lost

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

The sky is a neigh­bor­ho­od

The heart is a sto­ry­bo­ok
A star bur­ned out
Some­thing coming up ahe­ad
Don’t look now

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

(The sky is a neigh­bor­ho­od)
Oh my dear
Heaven is a big bang now
Got­ta get to sle­ep some­how
(The sky is a neigh­bor­ho­od)
Ban­gin’ on the ceiling
Ban­gin’ on the ceiling
Keep it down

The sky is a neigh­bor­ho­od

Tłu­ma­cze­nie Foo Figh­ters — The Sky Is A Neigh­bor­ho­od

Nie­bo jest sąsiedz­twem
Więc bądź cicho
Ser­ce jest zbio­rem histo­ry­jek
Wypa­lo­ną gwiaz­dą

Nie­bo jest sąsiedz­twem
Nie rób hała­su
Z prze­ciw­ka wpa­da­ją świa­tła
Nie patrz teraz

Nie­bo jest sąsiedz­twem
Nie­bo jest sąsiedz­twem
Nie patrz teraz

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Umysł jest polem bitwy
Cała nadzie­ja prze­pa­dła
Kło­po­ty na pra­wo i lewo
Po czy­jej stro­nie jesteś?

Myśli jak pole mino­we
Jestem tyka­ją­cą bom­bą
Może powin­naś patrzeć gdzie stą­pasz
Nie zgub się

Nie­bo jest sąsiedz­twem
Nie­bo jest sąsiedz­twem
Nie zgub się

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Nie­bo jest sąsiedz­twem

Ser­ce jest zbio­rem histo­ry­jek
Wypa­lo­ną gwiaz­dą
Coś poja­wia się z przo­du
Nie patrz teraz

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

(Nie­bo jest sąsiedz­twem)
Moja dro­ga
Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch
Musisz jakoś się wyspać
(nie­bo jest sąsiedz­twem)
Ude­rza­ją o sufit
Ude­rza­ją o sufit
Bądź cicho

Nie­bo jest sąsiedz­twem

Zwroty & wyrażenia

Should

May­be you sho­uld watch your step

Może powin­naś patrzeć gdzie stą­pasz

Pozo­sta­łe cza­sow­ni­ki modal­ne
Can – moż­li­wość, zezwo­le­nie, pro­po­zy­cje
Could – moż­li­wość, pyta­nie, proś­by
May – zezwo­le­nie
Might – zezwo­le­nie, grzecz­na proś­ba
Must – koniecz­ność, przy­mus
Musn’t – sil­ny zakaz
Have to – koniecz­ność
Shall – proś­by, suge­stie
Sho­uld – powin­ność, obo­wią­zek, rady
Ought to – powin­ność, obo­wią­zek
Will – proś­by
Would – proś­by, mowa zależ­na, tryb warun­ko­wy
Need – potrze­ba
Needn’t – brak koniecz­no­ści
Be able to – być w sta­nie coś zro­bić
Had bet­ter – pora­dy

Sho­uld = powi­nien, powin­na, powin­no, powin­ni, np.:

You sho­uld be more care­ful. = Powi­nie­neś być bar­dziej ostroż­ny.

Sho­uld jest jed­nym z cza­sow­ni­ków modal­nych, któ­re­go uży­wa­my do wyra­że­nia rad, opi­nii czy suge­stii, przy­kła­do­wo:

You sho­uld be more care­ful. = Powi­nie­neś być bar­dziej ostroż­ny.

W trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej nie posia­da koń­ców­ki –s, przy­kła­do­wo:

He sho­uld go to work. = On powi­nien iść do pra­cy.

Jest uży­wa­ny w dru­gim i trze­cim okre­sie warun­ko­wym, przy­kła­do­wo:

Sho­uld Amy for­gi­ve him, if He apo­lo­gi­zed her? = Czy Amy powin­na mu wyba­czyć, jeśli ją prze­pro­sił?

W mowie zależ­nej wystę­pu­je nie­raz jako prze­szła for­ma shall i will, przy­kła­do­wo:

He asked: What shall I do? – He asked what he sho­uld do. = Zapy­tał: Co mam robić? — Zapy­tał co powi­nien robić.

Burn out

A star bur­ned out

Wypa­lo­ną gwiaz­dą

Bur­ned out = wypa­lo­ny, wyga­sły, np.:

A bulb in the bath­ro­om bur­ned out. = Żarów­ka w łazien­ce się prze­pa­li­ła.

Come up

Lights coming up ahe­ad

Z prze­ciw­ka wpa­da­ją świa­tła

Coming up = poja­wiać się, wypły­wać, wpa­dać, np.:

I will take any job that comes up. = Wezmę każ­dą pra­cę, któ­ra się poja­wi.

Dear

Other words to say dear
Honey, hon, swe­ethe­art, swe­ety, baby, cup­ca­ke, sugar, dar­ling, love, sun­shi­ne, pookie, pre­cio­us, pump­kin

Oh my dear

Moja dro­ga

My dear/darling/love = kocha­nie, miło­ści moja.

Dear = dro­ga, skarb, kocha­nie, np.:

Could you help me in the kit­chen, dear? = Kocha­nie możesz pomóc mi w kuch­ni?

Keep it down

Keep it down

Bądź cicho

Keep it down = być cicho, np.:

Ple­ase keep it down for a minu­te. = Pro­szę, bądź cicho przez minu­tę.

Get lost

Don’t get lost

Nie zgub się

To get lost = zgu­bić się, np.:

Stay clo­se to me, or you’ll get lost. = Trzy­maj się bli­sko mnie, albo się zgu­bisz.

Big bang

Heaven is a big bang now

Nie­bio­sa to teraz wiel­ki wybuch

The big bang = wiel­ki wybuch, np.:

What is the big bang the­ory? = Jaka jest teo­ria wiel­kie­go wybu­chu?

Ahead

Some­thing coming up ahe­ad

Coś poja­wia się z przo­du

Abo­ut some
Some­how = jakoś
Some­whe­re = gdzieś
Some­ti­me = kie­dyś
Some­what = nie­ja­ko, nie­co
Some­way = jakimś spo­so­bem
Some­wi­se = w pew­nym stop­niu
Some­day = pew­ne­go dnia
Some­one = ktoś
Some­bo­dy = ktoś
Some­thing = coś
Some­ti­mes = cza­sem

Ahe­ad = z przo­du, do przo­du, na prze­dzie, przed sobą, np.:

I have a long ride ahe­ad. = Mam przed sobą dłu­gą dro­gę.

Somehow

Got­ta get to sle­ep some­how

Musisz jakoś się wyspać

Some­how = jakoś, np.:

We’ll get it back some­how. = Jakoś to odzy­ska­my.

Bang

Ban­gin’ on the ceiling

Ude­rza­ją o sufit

Ban­gin’ = ude­rze­nie, łomot, trzask, np:

She heard a ban­ging on the door.= Ona usły­sza­ła wale­nie do drzwi.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *