Deftones — Change (In The House Of Flies)

Pocho­dzą­cy z Sacra­men­to (Kali­for­nia) zespół Defto­nes, utwo­rzo­ny w 1988 roku, wydał jak dotąd 7 płyt, utrzy­ma­nych we wła­snym, spe­cy­ficz­nym sty­lu. Naj­pro­ściej okre­ślić go jako alter­na­tyw­ny metal z domiesz­ką pro­gre­syw­ne­go roc­ka. Jego odzwier­cie­dle­nie dosko­na­le uka­zu­je kawa­łek „Chan­ge”.

Lide­rem gru­py jest Chi­no More­no (a wła­ści­wie Camil­lo Wong More­no). Przy­do­mek Chi­no zawdzię­cza spe­cy­ficz­nym, azja­tyc­kim rysom twa­rzy (Chi­ni­to po hisz­pań­sku zna­czy chiń­ski) oraz kole­dze ze szko­ły.

Dzię­ki pio­sen­ce “Chan­ge” mamy szan­sę nauczyć się kil­ku cie­ka­wych słó­wek i poznać czas Pre­sent Per­fect.

Tekst pio­sen­ki Defto­nes — Chan­ge (In The House Of Flies)

I wat­ched you chan­ge
Into a fly
I looked away
You were on fire

I wat­ched a chan­ge in you
It’s like you never had wings
Now, you feel so ali­ve
I’ve wat­ched you chan­ge

I took you home
Set you on the glass
I pul­led off your wings
Then I lau­ghed

I wat­ched a chan­ge in you
It’s like you never had wings
Now, you feel so ali­ve
I’ve wat­ched you chan­ge

It’s like you never had wings

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

I look at the cross
Then I look away
Give you the gun
Blow me away

I wat­ched a chan­ge in you
It’s like you never had wings
Now, you feel so ali­ve
I’ve wat­ched you chan­ge

It’s like you never had wings

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Tłu­ma­cze­nie Defto­nes — Chan­ge (In The House Of Flies)

Patrzy­łem jak się zmie­niasz
w muchę
Odwró­ci­łem wzrok
byłaś w pło­mie­niach

Widzia­łem zmia­nę w tobie
Tak jak­byś nigdy nie mia­ła skrzy­deł
Teraz czu­jesz się taka żywa
Widzia­łem jak się zmie­niasz

Zabra­łem cię do domu
Poło­ży­łem na szkle
Wyrwa­łem ci skrzy­dła
póź­niej się roze­śmia­łem

Widzia­łem zmia­nę w tobie
Tak jak­byś nigdy nie mia­ła skrzy­deł
Teraz czu­jesz się taka żywa
Widzia­łem jak się zmie­niasz

Tak jak­byś nigdy nie mia­ła skrzy­deł

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Patrzę na krzyż
Potem odwra­cam wzrok
Daję ci broń
zastrzel mnie

Widzia­łem zmia­nę w tobie
Tak jak­byś nigdy nie mia­ła skrzy­deł
Teraz czu­jesz się taka żywa
Widzia­łem jak się zmie­niasz

Tak jak­byś nigdy nie mia­ła skrzy­deł

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Gramatyka

Present Perfect

Past Sim­ple vs Pre­sent Per­fect

Past Sim­ple: I bro­ke my arm. = Zła­ma­łam rękę.
Zła­ma­łam (kie­dyś rękę), ale teraz nie wia­do­mo czy już ręka się zago­iła czy nie. Wie­my tyl­ko, że się w prze­szło­ści zła­ma­ła.

Pre­sent Per­fect: I have bro­ken my arm. = Zła­ma­łam rękę.
Zła­ma­łam rękę, ale jesz­cze jest w gip­sie i nie mogę uczest­ni­czyć w tre­nin­gach.

Konstrukcja

I’ve wat­ched you chan­ge

Widzia­łem, jak się zmie­niasz

  • Twier­dze­nie: oso­ba + have/has + cza­sow­nik w III for­mie (-ed)
  • Pyta­nie: have/has + oso­ba + cza­sow­nik w III-ciej for­mie (-ed)
  • Prze­cze­nie: oso­ba + have/has + not + cza­sow­nik w III-ciej for­mie (-ed)

Zastosowanie

Czas Pre­sent Per­fect wyko­rzy­stu­je­my:

  •  Aby zazna­czyć zakoń­czo­ne prze­szłe zda­rze­nie, mają­ce wpływ na teraź­niej­szość. Sku­pia­my się tu nie na okre­ślo­nym punk­cie w cza­sie, ale na skut­kach (wpły­wie) dane­go zda­rze­nia na chwi­lę obec­ną.

Przy­kład:

Kasia has left the scho­ol buil­ding. = Kasia opu­ści­ła budy­nek szko­ły. (Nie wie­my kie­dy, nie wie­my po co, waż­nym jest, że jej w tej chwi­li w niej nie ma.)

  • Uży­wa­my go rów­nież aby pod­kre­ślić ukoń­cze­nie cze­goś lub osią­gnię­cie pew­ne­go eta­pu.

Przy­kład:

Have you done your home­work? = Czy odro­bi­łaś już lek­cje? (Mamy tu na myśli samą czyn­ność, czy jest ona wyko­na­na, a nie na jakim eta­pie jest pra­ca domo­wa oraz o któ­rej zosta­nie ukoń­czo­na. Liczy się ten moment.)

  • Sto­su­je­my tak­że do opi­su czyn­no­ści roz­po­czę­tej w prze­szło­ści i trwa­ją­cej do teraz, jak rów­nież powta­rza­nej do chwi­li obec­nej.

Przy­kład:

I have seen „Pulp Fic­tion” ten times. = Widzia­łam (film) „Pulp Fic­tion” dzie­sięć razy. (Do tej pory widzia­łam go już dzie­sięć razy. Nie wyklu­czo­ne jed­nak, ze nie zoba­czę go po raz jede­na­sty.)

Charakterystyczne określenia czasu

W tym cza­sie czę­sto sto­su­je się słów­ko just, któ­re wyra­ża zakoń­cze­nie jakiejś czyn­no­ści przed chwi­lą lub w nie­da­le­kiej prze­szło­ści, np.: I’ve just done my home­work. = Wła­śnie skoń­czy­łam odra­biać zada­nie domo­we. (Odkła­dam książ­ki i idę na spa­cer z psem.)

Do innych cha­rak­te­ry­stycz­nych okre­śleń zali­cza­my:

For = od, np.: We haven’t see each other for two years. = Nie widzie­li­śmy się od dwóch lat.

Sin­ce = od, np.: She has been wor­king the­re sin­ce 1995. = Ona tu pra­cu­je od 1995 roku.

Alre­ady = już, np.: I have alre­ady read it. = Już to prze­czy­ta­łam.

Just = wła­śnie, np.: I have just met him. = Wła­śnie go spo­tka­łem.

Yet = jesz­cze, np.: I haven’t done it yet. = Jesz­cze tego nie zro­bi­łam.

Ever = kie­dy­kol­wiek, np.: Have you ever been to Paris? = Czy kie­dy­kol­wiek byłeś w Pary­żu?

Never = nigdy, np.: I have never been to Paris. = Nigdy nie byłem w Pary­żu.

Late­ly = ostat­nio, np.: I  haven’t been feeling so well late­ly. = Ostat­nio nie czu­ję się zbyt dobrze.

Recen­tly = ostat­nio, np.: Have you seen any good films recen­tly? = Widzia­łaś ostat­nio jakieś dobre fil­my?

Zwroty & Wyrażenia

Look away

I looked away

Odwró­ci­łem wzrok

To look away = odwró­cić się, patrzeć w dru­gą stro­nę.

Przy­kład:

We can­not look away. = Nie może­my się odwra­cać.

On fire

You were on fire

Byłaś w pło­mie­niach

On fire = w pło­mie­niach, w ogniu, roz­pa­lo­ny.

Przy­kład:

My house is on fire! = Mój dom pło­nie!

So

So, you sho­uld know it all!

even so = mimo że
I hope so = mam (taką) nadzie­ję
how so = jak to
if so = jeśli tak
so far = do tej pory
so much = tak wie­le
so long = na razie, do zoba­cze­nia
so – so = tak sobie
and so on =  i tak dalej
I think so = tak myślę

Now, you feel so ali­ve

Teraz czu­jesz się taka żywa

So = tak, więc, dla­te­go, cóż, zatem, otóż.

Przy­kład:

So, what do you want for Chri­st­mas? = Więc, co chcesz na świę­ta?

Alive

Now, you feel so ali­ve

 Teraz czu­jesz się taka żywa

Ali­ve = żywy, aktyw­ny.

Przy­kład:

It’s still ali­ve. = To wciąż jest żywe.

Pull off

I pul­led off your wings

Wyrwa­łem ci skrzy­dła

To pull off = ścią­gnąć, odsta­wić, usu­nąć.

Przy­kład:

First, pull off the pro­tec­tion. = Naj­pierw nale­ży usu­nąć zabez­pie­cze­nie.

Blow away

Blow me away

Zastrzel mnie

To blow away = wywie­wać, zwie­wać, np.: The leaves blew away on the autumn winds. = Liście zwie­wa­ły przez jesien­ny wiatr.

To blow some­bo­dy away = sprząt­nąć kogoś (zastrze­lić z pistoletu)/ doło­żyć komuś, poko­nać w wal­ce (infor­mal), np.: Max tried to blow Adam away. = Max pró­bo­wał sprząt­nąć Ada­ma.

Phra­sal verb to blow some­bo­dy away ozna­cza rów­nież = zro­bić na kimś wra­że­nie, np.: The ending will blow you away. = Zakoń­cze­nie zro­bi na tobie wra­że­nie.

 

Czy sły­sze­li­ście kie­dyś o tym zespo­le?

Spodo­ba­ła się Wam lek­cja na pod­sta­wie tego utwo­ru?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *