Pointer Sisters — I’m So Excited

W 1982 roku kie­dy w muzy­ce na dobre zaczy­na gościć elek­tro­ni­ka i syn­te­za­to­ry, a świet­ne wra­że­nie robi zespół Eury­th­mics i Kra­ftwerk, Poin­ter Sisters nagry­wa­ją wyso­ko­ener­ge­tycz­ny utwór „I‘m So Exci­ted”. Jed­nak pio­sen­ka na swój czas musia­ła pocze­kać jesz­cze dwa lata.

Ich prze­bój został wyko­rzy­sta­ny w wie­lu rekla­mach i fil­mach, na przy­kład “I’m So Exci­ted” sły­szy­my w zwia­stu­nie fil­mu Almo­do­va­ra „Prze­lot­ni kochan­ko­wie”.

Tekst pio­sen­ki Poin­ter Sisters — I’m So Exci­ted

Tonight’s the night we’re gon­na make it hap­pen
Toni­ght we’ll put all other things asi­de
Give in this time and show me some affec­tion
We’re goin’ for tho­se ple­asu­res in the night

I want to love you, feel you
Wrap myself aro­und you
I want to squ­eeze you, ple­ase you
I just can’t get eno­ugh
And if you move real slow, I’ll let it go

I’m so exci­ted, and I just can’t hide it
I’m abo­ut to lose con­trol and I think I like it
I’m so exci­ted, and I just can’t hide it
And I know, I know, I know
I know, I know I want you

We shouldn’t even think abo­ut tomor­row
Swe­et memo­ries will last a long, long time
We’ll have a good time, baby, don’t you wor­ry
And if we’re still play­in’ aro­und, boy, that’s just fine

Let’s get exci­ted, we just can’t hide it
I’m abo­ut to lose con­trol and I think I like it
I’m so exci­ted and I just can’t hide it
And I know, I know, I know
I know, I know I want you, I want you

Oh boy, I want to love you, feel you
Wrap myself aro­und you
I want to squ­eeze you, ple­ase you
I just can’t get eno­ugh
And if you move real slow, I’ll let it go

I’m so exci­ted, and I just can’t hide it
I’m abo­ut to lose con­trol and I think I like it
I’m so exci­ted, and I just can’t hide it
And I know, I know, I know,
I know, I know I want you

I’m so exci­ted (look what you do to me)
and I just can’t hide it (you got me bur­ning up)
I’m abo­ut to lose con­trol and I think I like it (yeah)
I’m so exci­ted (how did you get to me?)
and I can’t deny, no, no, no
(I’ve got to give it up)

(Oh, oh, oh, oh)I know, I know, that I want you

Tłu­ma­cze­nie Poin­ter Sisters — I’m So Exci­ted

Dzi­siaj wie­czo­rem jest noc kie­dy spra­wi­my, że to się sta­nie
Dzi­siaj wie­czo­rem odło­ży­my wszyst­kie inne rze­czy na bok
Pod­daj się tym razem i okaż mi tro­chę uczu­cia
My lubi­my te przy­jem­no­ści w nocy

Chcę cię kochać, czuć cię
Owi­nąć się wokół cie­bie
Chcę uści­skać cię, zado­wa­lać cię
Ja po pro­stu nie mam dosyć
Jeśli ty poru­szasz się napraw­dę wol­no, ja odpusz­czę

Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i nie potra­fię tego ukryć
Pra­wie tra­cę kon­tro­lę i myślę, że lubię to
Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i nie potra­fię tego ukryć
I wiem, wiem, wiem
Wiem, wiem chcę cie­bie

Nie powin­ni­śmy nawet myśleć o jutrze
Słod­kie wspo­mnie­nia będą trwa­ły dłu­gi, dłu­gi czas
Będzie­my się dobrze bawić, kocha­nie, nie martw się
I jeśli wciąż wygłu­pia­my się chło­pa­ku, jest w porząd­ku

Bądź­my pod­eks­cy­to­wa­ni, nie potra­fi­my tego ukryć
Zaraz stra­cę kon­tro­lę i chy­ba mi się to podo­ba
Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i nie potra­fię tego ukryć
I wiem, wiem, wiem,
Wiem, wiem chcę cie­bie

O chło­pa­ku, chcę cię kochać, czuć cię
Owi­nąć się wokół cie­bie
Chcę uści­skać cię, zado­wa­lać cię
Ja po pro­stu nie mam dosyć
Jeśli ty poru­szasz się napraw­dę wol­no, ja odpusz­czę

Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i nie potra­fię tego ukryć
Pra­wie tra­cę kon­tro­lę i myślę, że lubię to
Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i nie potra­fię tego ukryć
I wiem, wiem, wiem,
Wiem, wiem chcę cie­bie

Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na (zobacz, co mi robisz)
i nie potra­fię tego ukryć (spra­wiasz, że jestem roz­pa­lo­na)
Pra­wie tra­cę kon­tro­lę i myślę, że lubię to (yeah)
Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na (jak ty o spra­wi­łeś)
Nie mogę temu zaprze­czyć, nie nie
Masz mnie (muszę się pod­dać temu)

(O o o o) wiem, wiem, wiem chcę cie­bie

Zwroty & wyrażenia

Put aside

Toni­ght we’ll put all other things asi­de

Dzi­siaj wie­czo­rem odło­ży­my wszyst­kie inne rze­czy na bok

To put some­thing asi­de = odło­żyć coś na bok. np.:

We sho­uld put all disa­gre­ements asi­de and work toge­ther ami­ca­bly in new year. = Powin­ni­śmy odło­żyć na bok wszyst­kie nie­po­ro­zu­mie­nia i pra­co­wać razem zgod­nie w nowym roku.

Give in

Don’t give in — learn English!
Give in to the temp­te­tion = ulec poku­sie
Give in to a threa = ugiąć się pod groź­bą
Give in noti­ce = zło­żyć wypo­wie­dze­nie
Give in pawn = dostać w zastaw
Give in pled­ge = dać w zastaw
Give in to press­su­re = pod­dać się (czy­je­muś) naci­sko­wi

Give in this time and show me some affec­tion

Pod­daj się tym razem i okaż mi tro­chę uczu­cia

To give in = pod­dać się (ulec prze­wa­dze), ugiąć się (pod pre­sją), np.:

My unc­le is this kind of per­son who always has got his own opi­nion and he will not give in to any argu­ments. = Mój wujek jest ego rodza­ju oso­bą, któ­ra zawsze ma swo­je wła­sne zda­nie i nie pod­da się jakim­kol­wiek argu­men­tom.

Give in vs. give up

Oba cza­sow­ni­ki zło­żo­ne mają podob­ne zna­cze­nie. Jed­nak jest mię­dzy nimi mała róż­ni­ca.

To give in będzie zna­czy­ło pod­dać się — zgo­dzić się na coś pod pre­sją, ulec czy­je­muś wpły­wo­wi, rów­nież ugiąć się, pod­dać argu­men­tom, nato­miast to give up to po pro­stu pod­dać się — prze­stać coś robić (zre­zy­gno­wać, prze­stać pró­bo­wać), rzu­cić coś.

Affection

Give in this time and show me some affec­tion

Pod­daj się tym razem i okaż mi tro­chę uczu­cia

Affec­tion = uczu­cie, przy­wią­za­nie, sym­pa­tia, np.:

My friends asked if felt any affec­tion towards our clas­sma­te. = Moje kole­żan­ki zapy­ta­ły mnie czy czu­ję sym­pa­tię do nasze­go kole­gi z kla­sy.

Show affec­tion for the­se expres­sions
Deep affec­tion = głę­bo­kie uczu­cie
With affec­tion = z czu­ło­ścią
Affec­tion for = uczu­cie do
Lose somebody’s affec­tion = stra­cić czy­jeś wzglę­dy
Gain/win somebody’s affec­tion = zdo­być czy­jeś uczu­cie, wza­jem­ność

Let something go

And if you move real slow, I’ll let it go

Jeśli ty poru­szasz się napraw­dę wol­no, ja odpusz­czę

To let some­thing go = odpu­ścić, pod­dać się, np.:

I have been try­ing for all this year to repa­ir our rela­tion­ship but it’s time to let it go. = Sta­ra­łam się przez cały ten rok napra­wić naszą rela­cję, ale czas odpu­ścić.

To be excited

I’m so exci­ted, and I just can’t hide it

Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i po pro­stu nie potra­fię tego ukryć

To be exci­ted = być pod­eks­cy­to­wa­nym, np.:

I will get a cat soon! I am real­ly exci­ted abo­ut it! = Nie­dłu­go będę mia­ła kota! Jestem tym napraw­dę pod­eks­cy­to­wa­na!

Przy­miot­nik exci­ted pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to exci­te, któ­ry ozna­cza =

= eks­cy­to­wać, emo­cjo­no­wać, np.: The idea of remo­te wor­king exci­tes me. = Pomysł pra­cy zdal­nej mnie eks­cy­tu­je.

= pobu­dzać, roz­bu­dzać, wzbu­dzać, pod­nie­cać, np.: The way he talks exci­tes her. = Spo­sób w jaki on mówi pod­nie­ca ją.

= dopro­wa­dzać do, prow­ko­wać (np. do pew­nych zacho­wań), np.: The peasants exci­ted a rebel­lion in the vil­la­ge. = Chło­pi spro­wo­ko­wa­li bunt w wio­sce.

Hide

I’m so exci­ted, and I just can’t hide it

Jestem tak pod­eks­cy­to­wa­na i po pro­stu nie potra­fię tego ukryć

To hide = ukryć, np.:

He hid his true pas­sion for many years. = Ukry­wał swo­ją pasję przez wie­le lat.

Whe­re are you hiding? = Gdzie się cho­wasz?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *