Olly Murs — Up ft. Demi Lovato

„Up” to pio­sen­ka o nie­szczę­śli­wej miło­ści i zła­ma­nym ser­cu. Patrząc na wyko­naw­ców mogło­by się wyda­wać, że jest ina­czej, ponie­waż to dwój­ka bar­dzo mło­dych ludzi.

Olly Murs i Demi Lova­to świet­nie wypa­da­ją w duecie, a Demi nie przy­po­mi­na już słod­kiej dziew­czy­ny z pro­gra­mów dla nasto­la­tek, a pio­sen­ka jest napraw­dę war­ta prze­słu­cha­nia. Enjoy! 🙂

Tekst pio­sen­ki Olly Murs — Up ft. Demi Lova­to

I drew a bro­ken heart
Right on your win­dow pane
Waited for your reply
Here in the pouring rain
Just bre­athe aga­inst the glass

Leave me some kind of sign
I know the hurt won’t pass, yeah
Just tell me it’s not the end of the line
Just tell me it’s not the end of the line

I never meant to bre­ak your heart
Now I won’t let this pla­ne go down
I never meant to make you cry
I’ll do what it takes to make this fly, oh
You got­ta hold on
Hold on to what you’re feeling
That feeling is the best thing
The best thing, alri­ght
I’m gon­na pla­ce my bet on us
I know this love is heading in the same direc­tion
That’s up

You drew a question mark
But you know what I want
I wan­na turn the clock, yeah
Right back to whe­re it was
So let’s build a brid­ge, yeah
From your side to mine
I’ll be the one to cross over
Just tell me it’s not the end of the line
Just tell me it’s not the end of the line

I never meant to bre­ak your heart
Now I won’t let this pla­ne go down
I never meant to make you cry
I’ll do what it takes to make this fly, oh
You got­ta hold on
Hold on to what you’re feeling
That feeling is the best thing
The best thing, alri­ght
I’m gon­na pla­ce my bet on us
I know this love is heading in the same direc­tion
That’s up

Girl, I know we could climb
Back to whe­re we were then
Feel it here in my heart
Put my heart in your hand
Well, I hope and I pray that you do under­stand
If you did, all you have to say is
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m waiting for you
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I never meant to bre­ak your heart
Now I won’t let this pla­ne go down (let this pla­ne go down)
I never meant to make you cry
I’ll do what it takes to make this fly, oh
You got­ta hold on
Hold on to what you’re feeling
That feeling is the best thing
The best thing, alri­ght
I’m gon­na pla­ce my bet on us
I know this love is heading in the same direc­tion
That’s up

Tłu­ma­cze­nie Olly Murs — Up ft. Demi Lova­to

Nary­so­wa­łem zła­ma­ne ser­ce
Na two­jej szy­bie
Cze­ka­łem na odpo­wiedź
Tu w tym ulew­nym desz­czu
Tyl­ko zostaw oddech na szy­bie

Zostaw mi jakiś znak
Wiem, że ból nie prze­mi­nie
Tyl­ko powiedz mi, że to nie koniec
Tyl­ko powiedz mi, że to nie koniec

Nigdy nie zamie­rza­łam zła­mać ci ser­ca
Teraz nie pozwo­lę, żeby ten samo­lot spadł
Nigdy nie zamie­rza­łam spra­wić byś pła­kał
Zro­bię to cze­go potrze­bu­je by lecieć
Musisz wytrzy­mać
Wytrzy­mać to co czu­jesz
To uczu­cie jest naj­lep­szą rze­czą
Naj­lep­szą rze­czą, zgo­da
Zamie­rzam się o nas zało­żyć
Wiem, że ta miłość zmie­rza w tym samym kie­run­ku
Wzra­sta

Nary­so­wa­łaś znak zapy­ta­nia
Ale wiesz cze­go chcę
Chcę prze­su­nąć czas
Wła­śnie do tego miej­sca w któ­rym to było
Dla­te­go zbu­duj­my most
Od Cie­bie do mnie
Ja będę tym, któ­ry odnie­sie suk­ces
Tyl­ko powiedz mi, że to nie koniec
Tyl­ko powiedz mi, że to nie koniec

Nigdy nie zamie­rza­łam zła­mać ci ser­ca
Teraz nie pozwo­lę, żeby ten samo­lot spadł
Nigdy nie zamie­rza­łam spra­wić byś pła­kał
Zro­bię to cze­go potrze­bu­je by lecieć
Musisz wytrzy­mać
Wytrzy­mać to co czu­jesz
To uczu­cie jest naj­lep­szą rze­czą
Naj­lep­szą rze­czą, zgo­da
Zamie­rzam się o nas zało­żyć
Wiem, że ta miłość zmie­rza w tym samym kie­run­ku
Wzra­sta

Dziew­czy­no, wiem, że mogli­by­śmy się wspiąć
Z powro­tem do miej­sca w któ­rym byli­śmy i wte­dy
Poczuć to w ser­cu
Poło­żyć ci moje ser­ce na dło­ni
Więc mam nadzie­ję i modlę się żebyś zro­zu­mia­ła
Wystar­czy, że powiesz
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Cze­kam na cie­bie
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Nigdy nie zamie­rza­łam zła­mać ci ser­ca
Teraz nie pozwo­lę, żeby ten samo­lot spadł
Nigdy nie zamie­rza­łam spra­wić byś pła­kał
Zro­bię to cze­go potrze­bu­je by lecieć
Musisz wytrzy­mać
Wytrzy­mać to co czu­jesz
To uczu­cie jest naj­lep­szą rze­czą
Naj­lep­szą rze­czą, zgo­da
Zamie­rzam się o nas zało­żyć
Wiem, że ta miłość zmie­rza w tym samym kie­run­ku
Wzra­sta

Zwroty & Wyrażenia

Draw

How can we draw your atten­tion?

to draw up = spo­rzą­dzać

to draw lots = cią­gnąć losy

to draw a conc­lu­sion = wycią­gnąć wnio­sek

to draw a com­pa­ri­son = zro­bić porów­na­nie

to draw atten­tion = przy­cia­gać uwa­gę

I drew a bro­ken heart

Nary­so­wa­łem zła­ma­ne ser­ce

To draw = ryso­wać.

Przy­kład:

My son drew a beau­ti­ful pic­tu­re for me. = Mój syn nary­so­wał mi ślicz­ny obra­zek.

Pouring

Here in the pouring rain

Tu w tym ulew­nym desz­czu

Pouring = ulew­ny.

Przy­kład:

Becau­se of the pouring rain we stay­ed at home inste­ad of going out­si­de. = Z powo­du ulew­ne­go desz­czu zosta­li­śmy w domu zamiast wyjść.

Sign

To sign

to sign = pod­pi­sać się

to sign in = zalo­go­wać się

to sign up = zare­je­stro­wać się

to sign off = skoń­czyć, poże­gnać się (np. w audy­cji radio­wej), zakoń­czyć list, skoń­czyć list

to sign out = pod­pi­sać listę przy wyj­ściu

Leave me some kind of sign

Zostaw mi jakiś znak

Sign = znak.

Przy­kład:

It was stran­ge becau­se the­re wasn’t any sign on the road. = To było dziw­ne, bo na tej dro­dze nie było żad­ne­go zna­ku.

End of the line

Just tell me it’s not the end of the line

Tyl­ko powiedz mi, że to nie koniec

End of the line = kres, koniec.

Przy­kład:

It was the end of the line for them. = To był dla nich koniec.

Mean

I never meant to bre­ak your heart

Nigdy nie zamie­rza­łam zła­mać ci ser­ca

To mean = zamie­rzać, mieć na myśli.

Przy­kład:

It wasn’t what I meant. = To nie było to, co mia­łam na myśli.

Go down

Now I won’t let this pla­ne go down

Teraz nie pozwo­lę, żeby ten samo­lot spadł

To go down = zmniej­szyć się, spaść.

Przy­kład:

After some time the level of water in the river went down. = Po pew­nym cza­sie poziom wody w rze­ce się zmniej­szył.

Hold on

Got­ta & com­pa­ny

got­ta = got to = musieć

wan­na = want to = chcieć

gon­na = going to = zamie­rzać

out­ta = ouf of = poza

ain’t = be not / have not = nie być / nie mieć

You got­ta hold on

Musisz wytrzy­mać

To hold on = wytrzy­mać.

Przy­kład:

It was hard to hold on that strug­gle. = To było cięż­kie, żeby wytrzy­mać ta wal­kę.

Place a bet

I’m gon­na pla­ce my bet on us

Zamie­rzam się o nas zało­żyć

To pla­ce a bet = zało­żyć się, obsta­wiać.

Przy­kład:

He pla­ced a bet and won. = On się zało­żył i wygrał.

Question mark

Punc­tu­ation marks

dot = krop­ka

exc­la­ma­tion mark = wykrzy­nik

com­ma = prze­ci­nek

colon = dwu­kro­pek

ellip­sis = wie­lo­kro­pek

quota­tion marks = cudzy­słów

You drew a question mark

Nary­so­wa­łaś znak zapy­ta­nia

Question mark = znak zapy­ta­nia.

Przy­kład:

He won­de­red why some­bo­dy has put a question mark next to his name. = Zasta­na­wiał się, cze­mu ktoś posta­wił znak zapy­ta­nia obok jego nazwi­ska.

Cross over

I’ll be the one to cross over

Ja będę tym, któ­ry odnie­sie suk­ces

To cross over = odno­sić suk­ces na wie­lu polach.

Przy­kład:

He was very talen­ted and often cros­sed over. = On był bar­dzo uta­len­to­wa­ny i czę­sto odno­sił suk­ce­sy.

 

Czy Demi Lova­to i Olly Murs oka­za­li się dobry­mi nauczy­cie­la­mi angiel­skie­go?

Czy jakieś cie­ka­we słów­ka drew your atten­tion? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Kasia

  Witam!
  Nigdy nie pomy­śla­ła­bym, iż nauka języ­ka obce­go w opar­ciu o tek­sty pio­se­nek może być tak łatwa, a zara­zem tak bar­dzo efek­tyw­na. Dzię­ku­je wam za pod­su­nię­cie świet­nej meto­dy nauki oraz za stwo­rze­nie tak dobre­go miej­sca w sie­ci.
  Mam do was małe pyta­nie. Czy któ­ryś z auto­rów miał­by ocho­tę opra­co­wać utwór Emi­ne­ma pt. Phe­no­me­nal? Była­bym bar­dzo wdzięcz­na.
  Pozdra­wiam i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na kolej­ne publi­ka­cje
  Kasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *