Whitney Houston & Mariah Carey — When You Believe

Dzi­siaj chcia­ła­bym przy­po­mnieć Wam wspa­nia­łą artyst­kę — Whit­ney Houston, któ­rej, ośmie­lę się stwier­dzić, nie­mal każ­dy z nas słu­cha z przy­jem­no­ścią. Sin­giel, któ­ry zamiesz­czam nosi tytuł „When you belie­ve” (= „Jeśli uwie­rzysz”) i został wyko­na­ny przez dwie uta­len­to­wa­ne artyst­ki — Marię Carey i Whit­ney Houston.

Pio­sen­ka zosta­ła napi­sa­na i skom­po­no­wa­na przez Ste­phe­na Schwart­za dla fil­mu ani­mo­wa­ne­go „Ksią­żę Egip­tu” pro­duk­cji Dre­am­Works w 1998 roku. Opi­sa­no ją jako wiel­ką bal­la­dę, ze zna­czą­cy­mi i inspi­ru­ją­cy­mi sło­wa­mi, opi­su­ją­cy­mi zdol­ność każ­de­go czło­wie­ka do osią­ga­nia cudów, kie­dy ucie­ka się do Boga i wie­rzy.

Tekst pio­sen­ki Whit­ney Houston & Mariah Carey — When You Belie­ve

Many nights we’ve pray­ed
With no pro­of any­one could hear
In our hearts a hope­ful song
We bare­ly under­sto­od
Now we are not afra­id
Altho­ugh we know there’s much to fear
We were moving moun­ta­ins
Long befo­re we knew we could, Oh yes

The­re can be mirac­les
When you belie­ve
Tho­ugh hope is fra­il
It’s hard to kill
Who knows what mirac­les
You can achie­ve
When you belie­ve
Some­how you will
You will when you belie­ve

In this time of fear
When pray­er so often pro­ves in vain
Hope seems like the sum­mer birds
Too swi­ftly flown away
And now I’m stan­ding here
My heart’s so full I can’t expla­in
Seeking faith and spe­aking words
I never tho­ught I’d say

They don’t always hap­pen when you ask
And it’s easy to give in to your fear
But when you’re blin­ded by your pain
Can’t see your way cle­ar thro­ugh the rain
A small, but still, resi­lient voice
Says help is very near

You will when you belie­ve
Just belie­ve
(I belie­ve)
(I belie­ve)
(Just belie­ve)
You will when you belie­ve

Tłu­ma­cze­nie Whit­ney Houston & Mariah Carey — When You Belie­ve

Przez wie­le nocy modli­li­śmy się
Nie mając żad­ne­go dowo­du, że ktoś nas usły­szy
Ale w naszych ser­cach była peł­na nadziei pieśń
Któ­rą led­wo rozu­mie­li­śmy
Teraz już się nie boimy
Cho­ciaż wie­my, że jest się cze­go bać
Byli­śmy w sta­nie prze­no­sić góry
Na dłu­go przed tym nim zro­zu­mie­li­śmy, że to Moż­li­we, o tak

Cuda mogą się wyda­rzyć,
Jeśli uwie­rzysz
A nadzie­ję cho­ciaż jest kru­cha
Trud­no zabić
Któż wie jakie cuda
Możesz otrzy­mać
Jeśli uwie­rzysz
Jakoś otrzy­masz
Otrzy­masz je jeśli uwie­rzysz

W tym cza­sie stra­chu
Kie­dy modli­twa zda­je się być darem­na
Nadzie­ja wyda­je się być jak let­nie pta­ki
Któ­re zbyt szyb­ko odla­tu­ją
I teraz sto­ję tutaj
Moje ser­ce jest tak prze­peł­nio­ne, że nie potra­fię tego wyja­śnić
Szu­ka­jąc wia­ry i wypo­wia­da­jąc sło­wa
Nigdy nie wie­dzia­łam, że powiem

Nie zawsze modli­twy są wysłu­cha­ne gdy pro­sisz
Wte­dy łatwo pod­dać się swo­im oba­wom
Ale kie­dy jesteś ośle­pio­ny przez swój ból
Czy nie widzisz wyraź­nie swo­jej dro­gi, poprzez deszcz
Żywe­go gło­su sumie­nia
Któ­ry mówi, że miłość jest bar­dzo bli­sko

Otrzy­masz, jeśli uwie­rzysz
po pro­stu uwierz
(Ja wie­rzę)
(Ja wie­rzę)
(Po pro­stu uwierz)
otrzy­masz je jeśli uwie­rzysz

Zwroty & wyrażenia

Pray

Many nights we’ve pray­ed

Przez wie­le nocy modli­li­śmy się

To pray = modlić się, wymo­dlić coś, modli­twa, np.:

The­se people would always pray for rain. = Ci ludzie zawsze będą modlić się o deszcz.

I pray­ed to God to be for­gi­ven. = Modli­łem się do Boga, żeby mi wyba­czył.

Proof

With no pro­of any­one could hear

Nie mając żad­ne­go dowo­du, że ktoś nas usły­szy

Pro­of = dowód, np.:

I have no real pro­of that he was in the coun­try at the time. = Nie mam żad­ne­go praw­dzi­we­go dowo­du, że był w pań­stwie w tym cza­sie.

Pro­of of pur­cha­se must be pro­vi­ded befo­re a refund can be made. = W celu otrzy­ma­nia zwro­tu pie­nię­dzy nale­ży dostar­czyć dowód zaku­pu.

Can you pro­vi­de any pro­of of iden­ti­ty? = Czy możesz dostar­czyć jakiś dowód toż­sa­mo­ści?

Pro­of = odpor­ny na coś (pro­of aga­inst sth), np.:

I have a new digi­tal watch which is water­pro­of. = Mam nowy cyfro­wy zega­rek na rękę, któ­ry jest wodo­od­por­ny.

To pro­of sth = impre­gno­wać, np.:

The jac­ket she is looking for has to be pro­fes­sio­nal­ly pro­ofed and made of “bre­athing” fabric. = Kurt­ka, jakiej ona szu­ka, musi być pro­fe­sjo­nal­nie impre­gno­wa­na i wyko­na­na z „oddy­cha­ją­cej” tka­ni­ny.

Barely

We bare­ly under­sto­od

Któ­rą led­wo rozu­mie­li­śmy

Bare­ly = led­wo, zale­d­wie, np.:

He could bare­ly read and wri­te. = Led­wo czy­tał i pisał.

Bare­ly 50% of the popu­la­tion voted. = Gło­so­wa­ło zale­d­wie 50% popu­la­cji.

I had bare­ly star­ted spe­aking when he inter­rup­ted me. = Led­wo zaczą­łem mówić gdy mi prze­rwał.

Frail

Cie­ka­wost­ka
Fra­il­ty = wątłość, sła­bość

Tho­ugh hope is fra­il

Cho­ciaż nadzie­ja jest kru­cha

Fra­il = wątły, sła­by (czę­sto o ludziach), np.:

Most of people beco­me phy­si­cal­ly fra­il in the old age. = Więk­szość ludzi tra­ci siły fizycz­ne na sta­rość.

The fra­il­ty of her natu­re meant that she was vul­ne­ra­ble to flat­te­ry. = Sła­bość jej natu­ry ozna­cza­ła, że była podat­na na pochleb­stwa.

Somehow

Some­how you will (achie­ve)

Jakoś osią­gniesz

Some­how = w jakiś spo­sób = some­way = some­ways, np.:

We must stop him from seeking her somehow/someway/someways. = Musi­my jakoś powstrzy­mać go od szu­ka­nia jej.

Some­how = jakoś = some­way = some­ways, np.:

Some­how/some­way/some­ways, I don’t feel I can trust him. = Jakoś nie czu­ję, żebym mogła mu zaufać.

Podob­nie two­rzy­my inne przy­słów­ki z przed­rost­kiem some -. Dla przy­kła­du:

Some­what = nie­co, np.:

I was some­what sur­pri­sed to see him. = Byłam nie­co zasko­czo­na, że go widzę.

Some­whe­re = some­pla­ce = gdzieś, np.:

I’ve seen him some­whe­re befo­re. = Widzia­łem go gdzieś wcze­śniej.

Can we go some­pla­ce else? = Czy może­my pójść gdzieś indziej?

Some­thing = coś, np.:

Don’t just stand the­re. Do some­thing! = Nie stój tak. Zrób coś!

Still small voice

Voice — war­to wie­dzieć
To listen to the voice of reason = słu­chać gło­su roz­sąd­ku
To give voice to sth = wyra­żać zda­nie
To raise one’s voice aga­inst sb/sth = pod­no­sić głos prze­ciw­ko komuś/czemuś
Lose one’s voice = tra­cić głos
With one voice = jed­no­gło­śnie
Voice box = krtań

A small, but still, resi­lient voice

Żywy głos sumie­nia

Still small voice = głos sumie­nia, np.:

When I was abo­ut to make this deci­sion I heard a still small voice in my mind. = Kie­dy mia­łam pod­jąć tę decy­zję usły­sza­łam głos sumie­nia w myśli.

Prove in vain

When pray­er so often pro­ves in vain

Kie­dy modli­twa zda­je się być darem­na

To pro­ve in vain = oka­zać się darem­nym, np.:

My talks with son often pro­ve in vain. = Moje roz­mo­wy z synem czę­sto oka­zu­ją się być darem­ne.

Seek

Seeking faith and spe­aking words

Szu­ka­jąc wia­ry i wypo­wia­da­jąc sło­wa

To seek sth = szu­kać cze­goś, np.:

She always seek her for­tu­ne in the gam­bling. = Ona zawsze szu­ka szczę­ścia w hazar­dzie.

To seek sth = ubie­gać się o coś; doma­gać się cze­goś, np.:

My parents tried to seek the justi­ce in the court. = Moi rodzi­ce pró­bo­wa­li doma­gać się spra­wie­dli­wo­ści w sądzie.

Give in

And it’s easy to give in to your fear

Wte­dy łatwo pod­dać się swo­im oba­wom

To give in = ulec cze­muś, pod­dać się cze­muś, np.:

Most of young people give in to the­ir emo­tions. = Więk­szość mło­dych ludzi ule­ga swo­im emo­cjom.

To give in = dorę­czać, roz­da­wać, np.:

A young girl gave us in some adver­ti­sing leaflets. = Mło­da dziew­czy­na wrę­czy­ła nam ulot­ki rekla­mo­we.

Blinded

Cie­ka­we wyra­że­nia ze sło­wem blind
As blind as a bat = śle­py jak kret
To turn a blind eye to sth = przy­mknąć oko na coś
Blind drunk = pija­ny w sztok
To lead sb up/down a blind alley = zapę­dzać kogoś w śle­pą ulicz­kę
Sth is my blind spot = nie mieć o czymś zie­lo­ne­go poję­cia
Blind-man’s buff = ciu­ciu­bab­ka

But when you’re blin­ded by your pain

Ale kie­dy jesteś ośle­pio­ny przez swój ból

Be blin­ded by sth = być ośle­pio­nym przez coś, np.:

At that time she was blin­ded by his love thus she couldn’t see his disa­dvan­ta­ges. = W tam­tym cza­sie ona była zaśle­pio­na jego miło­ścią dla­te­go nie widzia­ła jego wad.

Gramatyka

Jak roz­róż­nić har­dly, scar­ce­ly, bare­ly i no sooner?

Powyż­sze słów­ka mają to samo zna­cze­nie ale z gra­ma­tycz­ne­go punk­tu widze­nia każ­de­go z tych słó­wek uży­wa­my w ści­śle okre­ślo­nych sytu­acjach.

Poni­żej zamiesz­czam kil­ka waż­nych punk­tów, po prze­czy­ta­niu któ­rych nie powin­ni­ście mieć już wię­cej żad­nych wąt­pli­wo­ści co do tego kie­dy i w jakiej sytu­acji nale­ży posłu­gi­wać się danym słów­kiem.

  • har­dly, scar­ce­ly i bare­ly mogą być uży­te, gdy chce­my wyra­zić, że coś jest praw­dzi­we lub moż­li­we. Wyra­że­nia te są uży­wa­ne ze sło­wa­mi taki­mi jak any i any­one, z przy­miot­ni­ka­mi i cza­sow­ni­ka­mi, i są zawsze umiesz­cza­ne pomię­dzy cza­sow­ni­kiem (can, have, be, itp.) a głów­ną czę­ścią cza­sow­ni­ka.

Np.: I bare­ly reco­gni­zed her. = Led­wo ją pozna­łem.

  • har­dly, scar­ce­ly i bare­ly mają wydźwięk nega­tyw­ny i nie mogą być uży­wa­ne z zaprze­cze­niem not i inny­mi nega­tyw­ny­mi wyra­że­nia­mi.

Np. I can har­dly belie­ve it. = Nie mogę w to uwie­rzyć.

  • har­dly, scar­ce­ly i bare­ly mogą być uży­te, by powie­dzieć, że jed­na rzecz dzie­je się bez­po­śred­nio po dru­giej.

Np. We had hardly/scarcely/barely sat down at the table, when the pho­ne rang. = Led­wo usie­dli­śmy przy sto­le, gdy zadzwo­nił tele­fon.

W for­mal­nym pisa­nym angiel­skim, szcze­gól­nie w sty­lu lite­rac­kim, może­cie się spo­tkać z sytu­acją, że zda­nia ze sło­wa­mi har­dly, scar­ce­ly i bare­ly mogą ulec inwer­sji skła­dnio­wej.

Ozna­cza to, że sło­wa har­dly, scar­ce­ly i bare­ly zmie­nia­ją swo­je miej­sce w zda­niu i wędru­ją na począ­tek zda­nia, a wte­dy pod­miot i orze­cze­nie zamie­nia­ją się miej­sca­mi.

Spójrz­my na przy­kład:

Zda­nie z nor­mal­nym szy­kiem: We had hardly/scarcely/barely sat down at the table, when the pho­ne rang.

Zda­nie z inwer­sją: Hardly/scarcely/barely had we sat down at the table, when the pho­ne rang.

W zda­niach, gdy jed­na czyn­ność nastę­pu­je po dru­giej może­my użyć rów­nież har­dly, scar­ce­ly i bare­ly ze sło­wem befo­re.

Dla przy­kła­du:

I scar­ce­ly had time to ring the bell befo­re the door ope­ned. = Led­wo zdą­ży­łam naci­snąć dzwo­nek do drzwi, gdy te się otwo­rzy­ły.

  • no sooner może być uży­te w podob­ny spo­sób, przed­sta­wio­ny w punk­cie trze­cim, z tą róż­ni­cą, że no sooner zawsze łączy się ze słów­kiem than (a nie when). Spójrz­my na przy­kład:

Np. No sooner had we sat down at the table than the pho­ne rang. = Led­wo usie­dli­śmy przy sto­le, gdy zadzwo­nił tele­fon.

  • har­dly i scar­ce­ly mogą być uży­te w zna­cze­niu = pra­wie nigdy, ale sło­wo bare­ly nie może być uży­te w ten spo­sób.

Np. She har­dly (ever — opcjo­nal­ne) sees her parents the­se days. = Ona pra­wie wca­le nie widu­je swo­ich rodzi­ców ostat­ni­mi cza­sy.

Jeśli po prze­czy­ta­niu powyż­szych punk­tów nadal macie pew­ne wąt­pli­wo­ści co do zna­cze­nia lub uży­cia nowo pozna­nych słó­wek, pisz­cie i pytaj­cie w komen­ta­rzach pod tym postem, a posta­ram się pomóc 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *