Wykonawca: boysband

One Direction — Little Things

Kie­dy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skie­go zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzy­ki słu­cha­ją, jakie lubią zespo­ły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion —…