Meghan Trainor — All About That Bass

Chy­ba nie ma oso­by, któ­ra nie sły­sza­ła tej pio­sen­ki, a więk­sza część z nas pew­nie nie raz przy­ła­pa­ła się na nuce­niu tego utwo­ru pod nosem 😉

O czym mowa? Oczy­wi­ście o pio­sen­ce pod tytu­łem „All Abo­ut That Bass” pio­sen­kar­ki Meghan Tra­inor. Artyst­ka poprzez swój utwór chcia­ła zachę­cić dziew­czy­ny do kocha­nia swo­je­go cia­ła i samo­ak­cep­ta­cji, gdyż sama mia­ła z tym pro­ble­my.

Zapra­sza­my do odkry­cia co kry­je w sobie ta ener­gicz­na i pozy­tyw­na pio­sen­ka!

Tekst pio­sen­ki Meghan Tra­inor — All Abo­ut That Bass

Becau­se you know I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass… bass… bass… bass

Yeah, it’s pret­ty cle­ar, I ain’t no size two
But I can sha­ke it, sha­ke it, like I’m sup­po­sed to do
’Cau­se I got that boom boom that all the boys cha­se
And all the right junk in all the right pla­ces

I see the maga­zi­ne wor­kin’ that Pho­to­shop
We know that shit ain’t real
Come on now, make it stop
If you got beau­ty, beau­ty, just raise ‘em up
’Cau­se eve­ry inch of you is per­fect from the bot­tom to the top

Yeah, my mama she told me
“Don’t wor­ry abo­ut your size”
(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop)
She says, “Boys like a lit­tle more booty to hold at night”
(That booty, uh, that booty booty)
You know I won’t be no stick figu­re sili­co­ne Bar­bie doll
So if that what you’re into, then go ‘head and move along

Becau­se you know I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass… Hey

I’m brin­ging booty back
Go ‘head and tell them skin­ny bit­ches that
No, I’m just play­ing
I know you think you’re fat
But I’m here to tell you…
Eve­ry inch of you is per­fect from the bot­tom to the top

Yeah my mama she told me
“Don’t wor­ry abo­ut your size”
(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop)
She says, “Boys like a lit­tle more booty to hold at night”
(That booty booty, uh, that booty booty)
You know I won’t be no stick figu­re, sili­co­ne Bar­bie doll
So if that’s what you’re into, then go ‘head and move along

Becau­se you know I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass…

You know I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I said I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass…

Becau­se you know I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass, no tre­ble
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass… Hey
I’m all abo­ut that bass
’Bout that bass… Hey
I’m all abo­ut that bass
Bout that bass…

Hey

Yeah yeah… ohh… You know you like this bass… Hey…

Tłu­ma­cze­nie Meghan Tra­inor — All Abo­ut That Bass

Bo wiesz, że uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas… bas… bas… bas

Tak, to cał­kiem jasne, że nie noszą roz­mia­ru dwa
Ale mogę tym potrzą­snąć, potrzą­snąć, tak jak powin­nam
Bo mam te bułecz­ki, za któ­ry­mi gonią wszy­scy chłop­cy
I cały stuff na swo­im miej­scu

Widzę cza­so­pi­sma całe w foto­szo­pie
Wie­my, że to gów­no nie jest praw­dzi­we
Pro­szę was, daj­cie sobie z tym spo­kój
Jeśli masz w sobie pięk­no, pięk­no, po pro­stu im pokaż
Bo każ­dy cal two­je­go cia­ła jest ide­al­ny od stóp do głów

Tak, moja mama powie­dzia­ła mi
„Nie przej­muj się swo­im roz­mia­rem”
(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop)
Mówi „chłop­cy lubią wię­cej tyłecz­ka do potrzy­ma­nia w nocy”
(Ten tyłe­czek, uh, ten tyłe­czek tyłe­czek)
Wiesz, że nie będę paty­kiem, sili­ko­no­wą lal­ką Bar­bie
Więc jeśli to cię krę­ci, to możesz spa­dać

Bo wiesz, że uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas… Hej

Wskrze­szam tyłe­czek z powro­tem
Idź, powiedz to tym chu­dym sukom
Nie, wiesz, że sobie tyl­ko pogry­wam
Wiem, że myślisz, że jesteś gru­ba
Ale jestem tu, żeby ci powie­dzieć…
Każ­dy cal two­je­go cia­ła jest ide­al­ny od stóp do głów

Tak, moja mama powie­dzia­ła mi
„Nie przej­muj się swo­im roz­mia­rem”
(Shoo wop wop, sha-ooh wop wop)
Mówi „chłop­cy lubią wię­cej tyłecz­ka do potrzy­ma­nia w nocy”
(Ten tyłe­czek, uh, ten tyłe­czek tyłe­czek)
Wiesz, że nie będę paty­kiem, sili­ko­no­wą lal­ką Bar­bie
Więc jeśli to cię krę­ci, to możesz spa­dać

Bo wiesz, że uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas…

Wiesz, że uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas…

Bo wiesz, że uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas, nie sopran
Uwiel­biam ten bas
Ten bas… Hej
Uwiel­biam ten bas
Ten bas… Hej
Uwiel­biam ten bas
Ten bas…

Hej

Tak, tak… ohh Ty wiesz, że ty też uwiel­biasz ten bas… Hej…

Zwroty & Wyrażenia

Be all about something

Becau­se you know I’m all abo­ut that bass

Bo wiesz, że uwiel­biam ten bas

To be all abo­ut some­thing (slang) = uwiel­biać coś (tak­że kogoś), lubić coś bar­dzo (posia­dać rów­nież o tym wie­dzę).

Przy­kła­dy:

James is all abo­ut Lucy. = James uwielbia/ sza­le­je za Lucy.

I am all abo­ut com­pu­ters. = Pasjo­nu­ję się kom­pu­te­ra­mi.

Bass & Treble

Roz­miar roz­mia­ro­wi nie­rów­ny

Tra­inor w swo­im utwo­rze wspo­mi­na size two, któ­ry jest roz­mia­rem ame­ry­kań­skim. Odpo­wied­ni­kiem tego roz­mia­ru jest euro­pej­ski roz­miar 32 lub XS. Czę­sto w kon­tek­ście chu­do­ści mode­lek mówi się o roz­mia­rze zero (= size zero) będzie to odpo­wia­da­ło roz­mia­ro­wi 32 lub 30.
Kolej­ne roz­mia­ry to 4 (34), 6 (36), 8 (38), 10 (40)  i dalej aż do 18 (48)

‘Bout that bass, no tre­ble

Ten bas, nie sopran

W pio­sen­ce wie­le razy poja­wia się bass = niski głos męski, basy, niskie tony, gita­ra baso­wa.

War­to zwró­cić uwa­gę, że bass rymu­je się z ass, o któ­rym śpie­wa pio­sen­kar­ka w dal­szych wer­sach, uży­wa­jąc nazwy booty = tyłek. Bass ma tutaj cha­rak­ter meta­fo­rycz­ny. Artyst­ka chcia­ła zwró­cić uwa­gę na to, że nale­ży akcep­to­wać sie­bie i sta­rać się polu­bić swo­je cia­ło, nawet jeże­li nie wyglą­da się jak model­ka.

Na zasa­dzie kon­tra­stu z niskim gło­sem — basem, został przy­wo­ła­ny tutaj tre­ble = czy­li sopran, naj­wyż­szy głos żeń­ski lub chło­pię­cy.

Przy­kła­dy:

The quali­ties of his voice make you for­get he is a bass. = Wła­ści­wo­ści jego gło­su spra­wia­ją, że zapo­mi­nasz, że jest on basem.

This part is for a boy tre­ble. = Ta część jest dla chło­pię­ce­go sopra­nu.

Be supposed to do something

But I can sha­ke it, sha­ke it, like I’m sup­po­sed to do

Ale mogę tym potrzą­snąć, potrzą­snąć, tak jak powin­nam

Be sup­po­sed to do some­thing = być zobo­wią­za­nym coś zro­bić, mieć (powin­ność) coś zro­bić.

Przy­kład:

You’re sup­po­sed to say “excu­se me” when you burp. = Powi­nie­neś powie­dzieć “prze­pra­szam”, gdy bek­niesz.

I was sup­po­sed to call her, but I for­got. = Mia­łem do niej zadzwo­nić, ale zapo­mnia­łem.

Junk

And all the right junk in all the right pla­ces

I cały stuff na swo­im miej­scu

Cho­ciaż cięż­ko jest powie­dzieć, że wszyst­kie “rupie­cie” w naszym cie­le są na miej­scu, to junk ozna­cza wła­śnie = rupie­cie, gra­ty, tan­de­ta, sta­rzy­zna.

Przy­kład:

We ought to cle­ar out this cup­bo­ard — it’s full of junk. = Powin­ni­śmy posprzą­tać w tej szaf­ce — jest peł­na rupie­ci.

Come on

Come on now, make it stop

Pro­szę was, daj­cie sobie z tym spo­kój

Come on =

= pospiesz się, np.: Come on — we’re going to be late if you don’t hur­ry! = Pospiesz się — spóź­ni­my się, jeśli się nie pospie­szysz!

= (no) dalej, (no) dawaj (jako zachę­ta do zro­bie­nia cze­goś), np.: Come on, Helen, you can tell me. I won’t tell any­one. = No dalej, Helen, możesz mi powie­dzieć. Nie powiem niko­mu.

= poja­wić się, wycho­dzić (np. na sce­nę), np.: The­re was gre­at applau­se when the Danish bal­le­ri­na came on. = Zaczę­to bić grom­kie bra­wa, kie­dy poja­wi­ła się duń­ska balet­ni­ca.

= pro­szę cię (uży­wa­ne by poka­zać, że wie­my, że ktoś nie mówi praw­dy), np.: Oh come on, Kylie, you made the same excu­se last week! = Och pro­szę cię, Kylie, mia­łaś taką samą wymów­kę w zeszłym tygo­dniu.

Stick

Eve­ry­bo­dy is all abo­ut that bass!

Nasi ulu­bień­cy z seria­lu „Glee” wyko­na­li cover ten utwór 🙂

You know I won’t be no stick figu­re sili­co­ne Bar­bie doll

Wiesz, że nie będę paty­kiem, sili­ko­no­wą lal­ką Bar­bie

Rze­czow­nik stick ozna­cza =

= patyk, gałąź, kij, np.: Find some dry sticks and we’ll make a camp­fi­re. = Znajdź kil­ka suchych paty­ków, to roz­pa­li­my ogni­sko.

War­to rów­nież zer­k­nąć na zna­cze­nie cza­sow­ni­ka to stick.

To stick =

= przy­kle­jać, np.: I for­got to stick a stamp on the let­ter. = Zapo­mnia­łam nakle­ić zna­czek na list.

= wbi­jać, wty­kać, wpy­chać, wetknąć, wci­skać coś gdzieś, np.: Stick this pin into the noti­ce board. = Wetknij tę pinez­kę w tabli­cę ogło­szeń.

= kle­ić się, lepić się, lgnąć, przy­wie­rać, np.: My book got wet and all the pages have stuck toge­ther. = Moja książ­ka się zmo­czy­ła i wszyst­kie stro­ny przy­war­ły do sie­bie.

= akcep­to­wać, zno­sić, np.: I don’t think I can stick this job a day lon­ger. = Nie wiem, czy dam radę zostać w tej pra­cy cho­ciaż jeden dzień dłu­żej.

Be into

So if that what you’re into, then go ‘head and move along

Więc jeśli to cię krę­ci, to możesz spa­dać

To be into some­thing =  lubić coś bar­dzo, np.: I’m into sin­ging! = Bar­dzo lubię śpie­wać!

Bo kon­struk­cji to be into sth jest cza­sow­nik w for­mie gerund (czy­li z -ing), rze­czow­nik lub zaimek, np.: I’m into jazz. = Uwiel­biam jazz.

To be into some­bo­dy = być w kimś zako­cha­nym, być kimś zain­te­re­so­wa­nym np.: Brian has been dating his girl­friend for a year. I think he’s real­ly into her. = Brian cho­dzi ze swo­ją dziew­czy­ną od roku. Myślę, że on jest w niej napraw­dę zako­cha­ny.

Move along

So if that what you’re into, then go ‘head and move along

Więc jeśli to cię krę­ci, to możesz spa­dać

To move along = iść jak nale­ży, postę­po­wać, roz­wi­jać się, np.: The trial con­ti­nu­es to move along. = Pro­ces jest dalej w toku.

To move some­bo­dy along = kazać się rozejść komuś, np.: Ple­ase just move along. The­re is nothing to see here. = Pro­szę stąd iść. Nie ma tutaj nic do oglą­da­nia.

 

Czy Wy też zaczę­li­ście podry­gi­wać w rytm tej pio­sen­ki? 🙂

Co sądzi­cie o tej lek­cji? Czy jeste­ście all abo­ut it?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *