3 Doors Down — Here Without You

Dzi­siaj puka­my do drzwi, za któ­ry­mi kry­je się cie­ka­wa lek­cja języ­ka angiel­skie­go, a wła­ści­wie do 3 Doors Down!

Chło­pa­ki z zespo­łu ser­wu­ją nam swój utwór „Here Witho­ut You”, któ­ry pocho­dzi z albu­mu „Away from the Sun”. War­to wspo­mnieć, że pio­sen­ka zna­la­zła się na zaszczyt­nym pią­tym miej­scu liście pod­su­mo­wu­ją­cej Bil­l­bo­ard Hot 100.

Nie jest to jed­nak typo­wa pio­sen­ka o miło­ści szczę­śli­wej. Tema­tem utwo­ru jest tęsk­no­ta za dru­ga połów­ką. Mimo tego nostal­gicz­ne­go kli­ma­tu usły­szy­my tutaj dobrą por­cję gita­ro­we­go gra­nia. Jeśli doda­my do tego cie­ka­we słów­ka, to mamy ide­al­ny połą­cze­nie, któ­re spra­wi, że nasz angiel­ski będzie jesz­cze lep­szy 😉

Zapra­sza­my!

Tekst pio­sen­ki 3 Doors Down — Here Witho­ut You

A hun­dred days have made me older
Sin­ce the last time that I saw your pret­ty face
A tho­usand lies have made me col­der
And I don’t think I can look at this the same

But all the miles that sepa­ra­te
Disap­pe­ar now when I’m dre­aming of your face

I’m here witho­ut you, baby
But you’re still on my lone­ly mind
I think abo­ut you, baby
And I dre­am abo­ut you all the time
I’m here witho­ut you, baby

But you’re still with me in my dre­ams
And toni­ght it’s only you and me

The miles just keep rol­lin’
As the people leave the­ir way to say hel­lo
I’ve heard this life is over­ra­ted
But I hope that it gets bet­ter as we go

I’m here witho­ut you, baby
But you’re still on my lone­ly mind
I think abo­ut you, baby
And I dre­am abo­ut you all the time
I’m here witho­ut you, baby

But you’re still with me in my dre­ams
And toni­ght, girl, its only you and me

Eve­ry­thing I know, and any­whe­re I go
It gets hard but it won’t take away my love
And when the last one falls
When it’s all said and done
It gets hard but it wont take away my love

I’m here witho­ut you, baby
But you’re still on my lone­ly mind
I think abo­ut you, baby
And I dre­am abo­ut you all the time
I’m here witho­ut you, baby

But you’re still with me in my dre­ams
And toni­ght, girl, it’s only you and me

Tłu­ma­cze­nie 3 Doors Down — Here Witho­ut You

Set­ka dni spo­wo­do­wa­ła, że się zesta­rza­łem
Od cza­su kie­dy po raz ostat­ni widzia­łem two­ja pięk­ną twarz
Tysią­ce kłamstw spo­wo­do­wa­ły, że sta­łem się ozię­bły
I nie sądzę, że mogę na to patrzeć tak samo

Ale te wszyst­kie mile, któ­re nas dzie­lą
Zni­ka­ją teraz kie­dy marzę o two­jej twa­rzy

Jestem tu bez cie­bie, kocha­nie
Ale cały czas jesteś obec­na w moim samot­nym umy­śle
Myślę o tobie
I marze o tobie cały czas
Jestem tu bez cie­bie, kocha­nie

Ale cały czas jesteś ze mną w moich snach
I dziś wie­czo­rem jeste­śmy tyl­ko ty i ja

Te mile się prze­su­wa­ją
Jak ludzie zba­cza­ją­cy z dro­gi, aby powie­dzieć cześć
Sły­sza­łem, że to życie jest prze­re­kla­mo­wa­ne
Ale mam nadzie­ję, że się póź­niej będzie lepiej

Jestem tu bez cie­bie, kocha­nie
Ale cały czas jesteś obec­na w moim samot­nym umy­śle
Myślę o tobie
I marze o tobie cały czas
Jestem tu bez cie­bie

Ale cały czas jesteś ze mną w moich snach
A dziś wie­czo­rem jeste­śmy tyl­ko ty i ja

Wszyst­ko co wiem i gdzie­kol­wiek pój­dę
Robi się trud­niej, ale to nie odbie­rze mi mojej miło­ści
Kie­dy ostat­nie upa­da
Kie­dy wszyst­ko już zosta­ło powie­dzia­ne i zro­bio­ne
Robi się trud­niej, ale to nie odbie­rze mi mojej miło­ści

Jestem tu bez cie­bie, kocha­nie
Ale cały czas jesteś obec­na w moim samot­nym umy­śle
Myślę o tobie, kocha­nie
I marze o tobie cały czas
Jestem tu bez cie­bie, kocha­nie

Ale cały czas jesteś ze mną w moich snach
A dziś wie­czo­rem jeste­śmy tyl­ko ty i ja

Zwroty & Wyrażenia

Since

Sin­ce czy for — oto jest pyta­nie

Uży­cie sin­ce i for w cza­sie Pre­sent Per­fect może spra­wiać wie­le pro­ble­mów, jed­nak war­to pamię­tać, że w języ­ku pol­skim rów­nież mówi­my, że jakaś czyn­ność trwa ‘od’ jakie­goś czas lub ‘przez’ ileś lat.

Przy­kła­dy:

I have stu­died English sin­ce 2005. =  Uczę się angiel­skie­go od 2005 roku.

I’ve stu­died English for three years. = Uczę się angiel­skie­go przez trzy lata.

A hun­dred days have made me older
Sin­ce the last time that I saw your pret­ty face

Tysią­ce lat spo­wo­do­wa­ły, że jestem star­szy
Od cza­su kie­dy po raz ostat­ni widzia­łem two­ja pięk­ną twarz

Sin­ce to przy­imek, któ­ry ozna­cza = odkąd, od. Może funk­cjo­no­wać rów­nież jako spój­nik w zna­cze­niu = sko­ro, ponie­waż.

Przy­kła­dy:

I’ve known you sin­ce 1999. = Znam cię od 1999 roku.

I wasn’t pre­pa­red for the test sin­ce I didn’t have any books to learn. = Nie byłem przy­go­to­wa­ny do testu, bo nie mia­łem ksią­żek do nauki.

Disappear

But all the miles that sepa­ra­te
Disap­pe­ar now when I’m dre­aming of your face

Ale te wszyst­kie mile, któ­re nas dzie­lą
Zni­ka­ją teraz kie­dy marzę o two­jej twa­rzy

To disap­pe­ar = zni­kać, gubić się.

Przy­kła­dy:

She’s  dis­sap­pe­ared! Whe­re have she gone? = Znik­nę­ła! Gdzie ona poszła?

The book  dis­sap­pe­ared from my book­shelf. Some­one must have sto­len it! = Książ­ka znik­nę­ła z mojej biblio­tecz­ki. Ktoś musiał ją ukraść!

Mind

Do you mind lear­ning more?

Cza­sem coś przyj­dzie nam do gło­wy = come to mind. Zmie­nia się wte­dy nasz nastrój = sta­te of mind. Cza­sem pod wpły­wem impul­su może­my namy­śleć się = make up one’s mind, lub zmie­nić swo­je zda­nie = chan­ge one’s mind. Po prze­my­sle­niu spra­wy dobrze jest mówić to, co się na ma myśli = spe­ak one’s mind, zacho­wu­jąc przy tym przy­tom­ność umy­słu = pre­sen­ce of mind.

But you’re still on my lone­ly mind

Ale cały czas jesteś obec­na w moim samot­nym umy­śle

Mind = umysł, rozum.

Przy­kład:

Are you out of your mind?! = Postra­da­łeś rozum?!

Tonight

And toni­ght it’s only you and me

A dziś wie­czo­rem jeste­śmy tyl­ko ty i ja

Toni­ght = dziś wie­czo­rem, dziś w nocy.

Przy­kła­dy:

What are you going to do toni­ght? = Co masz zamiar robić dziś wie­czo­rem?

Toni­ght I’m plan­ning to go to the cine­ma with my friends. = Dziś wie­czo­rem mam zamiar iść do kina z moimi przy­ja­ciół­mi.

Overrated

I’ve heard this life is over­ra­ted

Sły­sza­łem, że to życie jest prze­re­kla­mo­wa­ne

Over­ra­ted = prze­re­kla­mo­wa­ny, prze­ce­nia­ny.

Przy­kład:

This film is over­ra­ted that I wouldn’t like to watch it aga­in. = Ten film jest prze­re­kla­mo­wa­ny, że nie chciał­bym obej­rzeć go ponow­nie.

Everything

Eve­ry­thing I know, and any­whe­re I go

Wszyst­ko co wiem, gdzie­kol­wiek pój­dę

Eve­ry­thing = wszyst­ko.

Przy­kład:

I like eve­ry­thing abo­ut my life. = Lubię wszyst­ko w moim życiu.

Anywhere

Eve­ry­thing I know, and any­whe­re I go

Wszyst­ko co wiem i gdzie­kol­wiek pój­dę

Any­whe­re = gdzie­kol­wiek, np.: You can go any­whe­re you want. = Możesz iść gdzie­kol­wiek chcesz.

Take away

It gets hard but it won’t take away my love

Robi się trud­niej, ale  to nie odbie­rze mi mojej miło­ści

To take away = zabie­rać coś.

Przy­kład:

Take me away from the pla­ce that I don’t belong. = Zabierz mnie z miej­sca, do któ­re­go nie nale­żę.

 

Have you alre­ady learnt eve­ry­thing from this les­son? 🙂

We hope you have!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *