Kansas — Carry On Wayward Son

Pio­sen­ka „Car­ry on Way­ward Son” czę­sto błęd­nie nazy­wa­na „Car­ry on My Way­ward Son” zespo­łu Kan­sas była wiel­kim hitem ame­ry­kań­skie­go zespo­łu pro­groc­ko­we­go w latach sie­dem­dzie­sią­tych.

Wspa­nia­łe jest, że młod­si słu­cha­cze zna­ją ją na przy­kład z seria­lu „Super­na­tu­ral” (= „Nie z Tego Świa­ta”), czy tro­chę star­si z „Mia­stecz­ka South Park”, czy „Scrubs” (= „Hoży Dok­to­rzy”). Do tej pory pamię­tam jak refren powo­do­wał u mnie ciar­ki, szcze­gól­nie śle­dząc losy Deana i Sama od dubel­tó­wek i soli kamien­nej.

Pio­sen­ka ma raczej smut­ny wydźwięk. Syn się błą­ka, nie mogąc się odna­leźć. Jed­nak, u kre­su jego wędrów­ki „Z pew­no­ścią cze­ka go nie­bo”. Tar­ga­ją nim sil­ne emo­cje, „Jak stat­kiem na oce­anie”, lecz gdy już zakoń­czy swą tułacz­kę, będzie miał spo­kój i zło­ży swą znu­żo­ną gło­wę do snu.

Tekst pio­sen­ki Kan­sas — Car­ry On Way­ward Son

Once I rose abo­ve the noise and con­fu­sion
Just to get a glimp­se bey­ond this illu­sion
I was soaring ever higher, but I flew too high
Tho­ugh my eyes could see I still was a blind man
Tho­ugh my mind could think I still was a mad man
I hear the voices when I’m dre­aming
I can hear them say

Car­ry on my way­ward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more

Masqu­era­ding as a man with a reason
My cha­ra­de is the event of the season
And if I cla­im to be a wise man
Well, it sure­ly means that I don’t know
On the stor­my sea of moving emo­tion
Tos­sed abo­ut, I’m like a ship on the oce­an
I set a cour­se for winds of for­tu­ne
But I hear the voices say

Car­ry on my way­ward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more

Car­ry on
You will always remem­ber
Car­ry on
Nothing equ­als the splen­dor

Now your life’s no lon­ger emp­ty
Sure­ly heaven waits for you

Car­ry on my way­ward son
There’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry
Don’t you cry no more

No more!

Tłu­ma­cze­nie Kan­sas — Car­ry On Way­ward Son

Jak tyl­ko pod­nio­słem się nad ten zgiełk i cha­os
Żeby tyl­ko zer­k­nąć ponad tę ilu­zję
Wzno­si­łem się coraz wyżej, lecz pole­cia­łem za wyso­ko
Choć me oczy widzia­ły, nadal byłem ślep­cem
Choć mój umysł myślał, wciąż byłem sza­leń­cem
Sły­szę gło­sy, kie­dy śpię
Sły­szę, jak mówią

Idź dalej mój zbłą­ka­ny synu
Będziesz miał spo­kój, gdy już skoń­czysz
Połóż swą znu­żo­ną gło­wę do spo­czyn­ku
Nie płacz już wię­cej

Uda­jąc, jak czło­wiek mają­cy powód
Moja sza­ra­da jest wyda­rze­niem tego sezo­nu
Jeśli powiem, że jestem mądry
Cóż, to z pew­no­ścią zna­czy, że nie wiem
Na wzbu­rzo­nym morzu wzru­sza­ją­cej emo­cji
Rzu­ca mną jak stat­kiem na oce­anie
Obie­ram kurs ku wia­trom for­tu­ny
Lecz sły­szę gło­sy mówią­ce

Idź dalej mój zbłą­ka­ny synu
Będziesz miał spo­kój, gdy już skoń­czysz
Połóż swą znu­żo­ną gło­wę do spo­czyn­ku
Nie płacz już wię­cej

Idź dalej
Będziesz zawsze pamię­tał
Idź dalej
Nic nie dorów­na temu splen­do­ro­wi

Two­je życie już nie jest puste
Z pew­no­ścią nie­bo cze­ka na cie­bie

Idź dalej mój zbłą­ka­ny synu
Będziesz miał spo­kój, gdy już skoń­czysz
Połóż swą znu­żo­ną gło­wę do spo­czyn­ku
Nie płacz
Nie płacz już wię­cej

Nigdy wię­cej!

Zwroty & wyrażenia

Carry on

Głów­ne zna­cze­nie słów­ka to car­ry = nosić. Jak to zwy­kle bywa, samo słów­ko ma kil­ka­na­ście zasto­so­wań, a gdy doda­my do nie­go przy­imek, ilość kom­bi­na­cji rośnie w tem­pie iście geo­me­trycz­nym.

Sarah always car­ries her pur­se eve­ry­whe­re she goes. = Sarah zawsze nosi swo­ją toreb­kę, gdzie­kol­wiek idzie.

To car­ry on =

= con­ti­nue = keep on.

Cza­sow­nik zło­żo­ny to car­ry on, to nic inne­go jak to con­ti­nue lub to keep on i w wie­lu kon­tek­stach mogą być uży­wa­ne zamien­nie.

My mum car­ried on iro­ning. = My mum con­ti­nu­ed iro­ning. = My mum kept on iro­ning. = Moja mama kon­ty­nu­owa­ła pra­so­wa­nie.

= iść dalej.

Cza­sow­ni­ki po Phra­sal Verbs
Po cza­sow­ni­kach zło­żo­nych w języ­ku angiel­skim zawsze bez­po­śred­nio wystę­pu­ją cza­sow­ni­ki z koń­ców­ką –ing. Tak zwa­ny gerund.

John car­ried on wal­king as if nothing hap­pe­ned. = John szedł dalej jak­by nic się nie sta­ło.

The home­less go abo­ut col­lec­ting some emp­ty cans. = Bez­dom­ni radzą sobie zbie­ra­jąc puste pusz­ki.

Po Phra­sal Verbs (cza­sow­nik + przy­imek) zawsze będzie for­ma cza­sow­ni­ka z –ing.
I kolej­ny pro­blem z gło­wy 🙂

W tek­ście pio­sen­ki widzi­my:

Car­ry on my way­ward son

Idź dalej mój zbłą­ka­ny synu

Posta­no­wi­łem, że idź dalej lepiej odzwier­cie­dla motyw wędrów­ki w utwo­rze niż kon­ty­nu­uj.

Inny przy­kład:

Car­ry on, the­re is nothing to see – said the poli­ce­man. = Idź­cie dalej, nie ma tu nic do oglą­da­nia – powie­dział poli­cjant.

To car­ry on along the road = jechać dalej dro­gą, np.: Despi­te the heavy storm, we car­ried on along the road. = Pomi­mo cięż­kiej ule­wy, jecha­li­śmy dalej.

To car­ry on (with sb) = mieć romans, np.: The secre­ta­ry has car­ried on with her boss for a year now. = Sekre­tar­ka ma romans ze swo­im sze­fem już od roku.

Claim

And if I cla­im to be a wise man

Jeśli powiem, że jestem mądry

To cla­im /kleım/ =

= (v) twier­dzić.

W tłu­ma­cze­niu jest “mówić”, co też jest popraw­nie, choć zmie­nia tro­chę zna­cze­nie.

Zobacz przy­kład:

John­ny cla­ims he is a bal­let dan­cer. = John­ny twier­dzi, że jest balet­ni­cą.

John­ny says he is a bal­let dan­cer. = John­ny mówi, że jest balet­ni­cą.

= (n) rosz­cze­nie, pre­ten­sja

Gdy chce­my docho­dzić swo­ich praw np. do tro­nu, czy nagro­dy, np.: Chri­stian cla­imed his rights to the thro­ne but he didn’t have any. = Chri­stian rościł sobie pra­wa do tro­nu, ale nie miał żad­nych.

To cla­im a title/prize = (v) zdo­być tytuł/nagrodę, ode­brać nagro­dę, np.: Come to our offi­ce to cla­im your pri­ze. = Przyjdź do nasze­go biu­ra aby ode­brać nagro­dę.

To cla­im for dama­ges = (v) wystą­pić o odszko­do­wa­nie za szko­dy, ubie­gać się o odszko­do­wa­nie, np.: Some­bo­dy scrat­ched my car and I have to cla­im for dama­ges now. = Ktoś pory­so­wał mi samo­chód i muszę ubie­gać się o odszko­do­wa­nie.

Bag­ga­ge cla­im = (n) odbiór baga­żu na lot­ni­sku, np.: After the pas­sport con­trol, you go to the bag­ga­ge cla­im area. = Po kon­tro­li pasz­por­to­wej, idziesz do stre­fy odbio­ru baga­żu.

Don’t you (do sth)

Skró­ty i ozna­cze­nia czę­ści mowy
Czę­sto spo­ty­kam się, że moi ucznio­wie nie wie­dzą, czym są te liter­ki przy zna­cze­niach słów w słow­ni­kach. Słu­żę wyja­śnie­niem:

(n) = noun = rze­czow­nik
a cat (n) = czwo­ro­noż­ny ssak wypra­ny z emo­cji 😉

(v) = verb = cza­sow­nik
to paint (v) = malo­wać

(adj) = adjec­ti­ve = przy­miot­nik („jaki?”, „jaka?”, „jakie?”)
colo­ur­ful (adj) = kolo­ro­wy

(adv) = adverb = przy­słó­wek (odpo­wia­da na pyta­nie: „jak?”)
fast (adv) = szyb­ko

Znaj­dzie się jesz­cze wię­cej takich skró­tów, lecz póki co, te wystar­czą do pod­sta­wo­we­go uży­wa­nia słow­ni­ka. Pamię­taj, że jed­no sło­wo w słow­ni­ku może mieć róż­ne zna­cze­nia w zależ­no­ści od tego, jaką jest czę­ścią mowy!

Don’t you (do sth) = pole­ce­nie zaka­zu­ją­ce cze­goś.

Tak jak mamy w pio­sen­ce:

Don’t you cry no more

Nie płacz wię­cej

Inny przy­kła­dy:

Don’t you go the­re. = Nie idź tam.

Don’t you dare

Don’t you dare! = Nie waż się!

Powie­my to sro­gim gło­sem:

Don’t you dare eat my lunch! = Nie waż się zjeść moje­go lun­chu.

- Dad, can I take your car? = Tato, czy mogę wziać twój samo­chód?

- Don’t you dare! = Nie waż się!

Why don’t you

Zwrot why don’t you jest uży­wa­ny, aby coś zasu­ge­ro­wać.

Jeśli mamy jakiś faj­ny pomysł i chce­my go przed­sta­wić naszym zna­jo­mym, zamiast prza­śne­go ‘sho­uld’, czy okle­pa­ne­go ‘let’s’, użyj: Why don’t we…

Przy­kład:

Guys, why don’t we go to the cine­ma toni­ght? = Chło­pa­ki, może byśmy poszli do kina dzi­siaj wie­czo­rem?

I mała waria­cja:

You don’t say? = No co ty?

Powie­my tak żeby wyra­zić iro­nicz­ne zdzi­wie­nie.

Poło­żyć coś i coś leży — to lay vs. to lie
Waż­ne!

Cza­sow­nik to lay [lei] i jego for­my laid, laid [leid] są prze­chod­nie, co zna­czy, że wyma­ga­ją dopeł­nie­nia. Dla­te­go zawsze powie­my: kła­dę coś gdzieś (to „coś” to dopeł­nie­nie). Przy­kła­dy:

I lay a book on a shelf. = Kła­dę książ­kę na pół­kę.
They laid his body in the gra­ve. = Oni zło­ży­li jego cia­ło w gro­bie.

Nigdy nie powie­my: *I lay on the bed.

Żeby powie­dzieć, że coś wyko­nu­je czyn­ność leże­nia, uży­je­my cza­sow­ni­ka to lie [lai], for­ma Past Sim­ple lay [lei], Past Par­ti­ci­ple lain [lein]. Przy­kła­dy:

The book lies on the shelf. = Książ­ka leży na pół­ce.
I lay in the bed all day yester­day. = Wczo­raj cały dzień leża­łem w łóż­ku.
I lie on the sofa, wat­ching TV. = Leżę na sofie, oglą­da­jąc tele­wi­zję

Lay

Lay your weary head to rest

Połóż swą znu­żo­ną gło­wę do spo­czyn­ku

Jest to cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny — Past Sim­ple laid, Past Par­ti­ci­ple laid.

To lay /leı/ = (v) kłaść, poło­żyć (coś, kogoś).

Przy­kła­dy:

The mother laid her baby on the bed. = Mama poło­ży­ła swo­je dziec­ko na łóż­ku.

I will lay my body on the flo­or and die, said the seve­re­ly woun­ded sol­dier. = Zło­żę swo­je cia­ło na pod­ło­dze i umrę, powie­dział cięż­ko ran­ny żoł­nierz.

Equal

Equ­al /‘ikwl/ =

= (adj) rów­ny, np.:

A pear is equ­al to an apple in swe­et­ness. = Grusz­ka jest rów­na jabł­ku w sło­dy­czy.

Pete met an equ­al opo­nent in chess. = Pete spo­tkał rów­ne­go prze­ciw­ni­ka w sza­chach.

= (v) rów­nać się, np.:

Two times two equ­als four. = Dwa razy dwa rów­na się czte­ry.

A lot of sugar and not much exer­ci­ses equ­als obe­si­ty. = Dużo cukru I mało ćwi­czeń rów­na się oty­ło­ści.

= (v) dorów­nać. np.:

Z pio­sen­ki:

Nothing equ­als the splen­dor

Nic nie dorów­na temu splen­do­ro­wi

Inny przy­kład:

Bob­by almost equ­als his peers in test results. = Bob­by pra­wie dorów­nu­je swo­im rówie­śni­kom w testach.

Glimpse

Glimp­se /glımps/ = (n) mignię­cie.

Z pio­sen­ki:

Just to get a glimp­se behind this illu­sion

Tyl­ko, żeby zer­k­nąć (zła­pać mignię­cie) poza tę ilu­zję

Wer­sja audio

Inny przy­kład:

I just cought a glimp­se of my sister in that crowd. = Wła­śnie sio­stra mignę­ła mi przed ocza­mi w tym tłu­mie.

Glimpse of hope

Faj­ne wyra­że­nie do doda­nia soku i miąż­szu swo­im pra­com pisem­nym.

I saw a glimp­se of hope on her face when the dog got up. = Zoba­czy­łem iskier­kę nadziei na jej twa­rzy, gdy pies się pod­niósł.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *