Katy Perry — Last Friday Night

Cukier­ko­wa pio­sen­ka Katy Per­ry od stro­ny tek­stu jest bar­dzo cie­ka­wa – zapra­szam do spraw­dze­nia co to wła­ści­wie jest T.G.I.F. oraz pozna­nia kil­ku bar­dziej, mniej a tak­że tych zupeł­nie nie­przy­dat­nych zwro­tów.

Pio­sen­ka pocho­dzi w pły­ty “Teena­ge Dre­am”, na któ­rej znaj­du­je się też wie­le innych hitów artyst­ki – w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści szyb­ko wpa­da­ją­cych w ucho, nato­miast za kil­ka tygo­dni wyda­na zosta­nie kolej­na jej pły­ta.

Tekst pio­sen­ki Katy Per­ry — Last Fri­day Night

There’s a stran­ger in my bed
There’s a poun­ding in my head
Glit­ter all over the room
Pink fla­min­gos in the pool
I smell like a mini-bar
DJ’s pas­sed out in the yard
Barbie’s on the bar­be­cue
There’s a hic­key or a bru­ise

Pic­tu­res of last night
Ended up onli­ne
I’m scre­wed
Oh well
It’s a blac­ked out blur
But I’m pret­ty sure
It ruled
Damn

Last Fri­day night
Yeah, we dan­ced on table­tops
And we took too many shots
Think we kis­sed but I for­got
Last Fri­day night
Yeah, we maxed our cre­dit cards
Then got kic­ked out of the bar
So we hit the boule­vard
Last Fri­day night
We went stre­aking in the park
Skin­ny dip­ping in the dark
Then had a mena­ge a tro­is
Last Fri­day night
Yeah, I think we bro­ke the law
Always say we’re gon­na stop
But this Fri­day night
Do it all aga­in
This Fri­day night
Do it all aga­in

Try­ing to con­nect the dots
Don’t know what to tell my boss
Think the city towed my car
Chan­de­lier is on the flo­or
Rip­ped my favo­ri­te par­ty dress
War­rants out for my arrest
Think I need a gin­ger ale
That was such an epic fail

Pic­tu­res of last night
Ended up onli­ne
I’m scre­wed
Oh well
It’s a blac­ked out blur
But I’m pret­ty sure
It ruled
Damn

Last Fri­day night
Yeah, we dan­ced on table­tops
And we took too many shots
Think we kis­sed but I for­got
Last Fri­day night
Yeah, we maxed our cre­dit cards
Then got kic­ked out of the bar
So we hit the boule­vard
Last Fri­day night
We went stre­aking in the park
Skin­ny dip­ping in the dark
Then had a mena­ge a tro­is
Last Fri­day night
Yeah, I think we bro­ke the law
Always say we’re gon­na stop
But this Fri­day night
Do it all aga­in
This Fri­day night
Do it all aga­in
This Fri­day night

T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.
T.G.I.F.

Last Fri­day night
Yeah, we dan­ced on table­tops
And we took too many shots
Think we kis­sed but I for­got
Last Fri­day night
Yeah, we maxed our cre­dit cards
Then got kic­ked out of the bar
So we hit the boule­vard
Last Fri­day night
We went stre­aking in the park
Skin­ny dip­ping in the dark
Then had a mena­ge a tro­is
Last Fri­day night
Yeah, I think we bro­ke the law
Always say we’re gon­na stop
But this Fri­day night
Do it all aga­in

Tłu­ma­cze­nie Katy Per­ry — Last Fri­day Night

Nie­zna­jo­my w moim łóż­ku
Łomo­ta­nie w mojej gło­wie
Bro­kat w całym poko­ju
Różo­we fla­min­gi w base­nie
Pach­nę jak mini bar
DJ zemdlał w ogród­ku
Lal­ka Bar­bie na gril­lu
A to malin­ka albo siniak

Zdję­cia z ostat­niej nocy
Skoń­czy­ły w sie­ci
Mam prze­rą­ba­ne
No cóż
Wszyst­ko jest zamglo­ne
Ale jestem cał­kiem pew­na
Było świet­nie
Cho­le­ra

Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tań­czy­li­śmy na sto­łach
Wypi­li­śmy za dużo kie­lisz­ków
Chy­ba się cało­wa­li­śmy ale nie pamię­tam
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Wyczy­ści­li­śmy kar­ty kre­dy­to­we
I wyko­pa­li nas z baru
Więc ude­rzy­li­śmy na uli­cę
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Poszli­śmy nadzy do par­ku
Kąpa­li­śmy się w ciem­no­ści
Potem zali­czy­li­śmy trój­ką­cik
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tak, chy­ba zła­ma­li­śmy pra­wo
Zawsze mówi­my, że prze­sta­nie­my
W tę piąt­ko­wą noc
Zrób­my to zno­wu
W tę piąt­ko­wą noc
Zrób­my to zno­wu

Pró­bu­ję połą­czyć krop­ki
Nie wiem co powie­dzieć sze­fo­wi
Mia­sto chy­ba odho­lo­wa­ło samo­chód
Żyran­dol leży na pod­ło­dze
Podar­łam moją ulu­bio­ną impre­zo­wą sukien­kę
Szu­ka mnie poli­cja
Potrze­bu­ję gin­ger ale (alko­hol)
To była tak epic­ka poraż­ka

Zdję­cia z ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Skoń­czy­ły w sie­ci
Mam prze­rą­ba­ne
No cóż
Wszyst­ko jest zamglo­ne
Ale jestem pew­na,
Było świet­nie
Cho­le­ra

Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tań­czy­li­śmy na sto­łach
Wypi­li­śmy za dużo kie­lisz­ków
Chy­ba się cało­wa­li­śmy ale nie pamię­tam
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Wyczy­ści­li­śmy kar­ty kre­dy­to­we
I wyko­pa­li nas z baru
Więc ude­rzy­li­śmy na uli­cę
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Poszli­śmy nadzy do par­ku
Kąpa­li­śmy się w ciem­no­ści
Potem zali­czy­li­śmy trój­ką­cik
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tak, chy­ba zła­ma­li­śmy pra­wo
Zawsze mówi­my, że prze­sta­nie­my
W tę piąt­ko­wą noc
Zrób­my to zno­wu
W tę piąt­ko­wą noc
Zrób­my to zno­wu
W tę piąt­ko­wą noc

Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek
Dzię­ki Bogu, już pią­tek

Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tań­czy­li­śmy na sto­łach
Wypi­li­śmy za dużo kie­lisz­ków
Chy­ba się cało­wa­li­śmy ale nie pamię­tam
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Wyczy­ści­li­śmy kar­ty kre­dy­to­we
I wyko­pa­li nas z baru
Więc ude­rzy­li­śmy na uli­cę
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Poszli­śmy nadzy do par­ku
Kąpa­li­śmy się w ciem­no­ści
Potem zali­czy­li­śmy trój­ką­cik
Ostat­niej piąt­ko­wej nocy
Tak, chy­ba zła­ma­li­śmy pra­wo
Zawsze mówi­my, że prze­sta­nie­my
W tę piąt­ko­wą noc
Zrób­my to zno­wu

Zwroty & wyrażenia

Stranger

There’s a stran­ger in my bed

Nie­zna­jo­my w moim łóż­ku

War­to wie­dzieć
stran­ger = obcy
fore­igner = obco­kra­jo­wiec
fre­ak = dzi­wak, tak­że: fan cze­goś
alien = obcy, cudzo­zie­miec
estran­ged = obcy komuś, z kim kie­dyś był bli­sko, w sepa­ra­cji, skłó­co­ny (zna­cie pio­sen­kę Guns N’ Roses, praw­da?)

Na począ­tek Katy czę­stu­je nas infor­ma­cją o sta­nie jej domu, gło­wy i łóż­ka po piąt­ko­wej nocy. Wspo­mi­na o oso­bie nazwa­nej stran­ger, któ­re to słów­ko jed­nak w tłu­ma­cze­niu nie ma nic wspól­ne­go w przy­miot­ni­kiem — stran­ge = dziw­ny.

Zesta­wie­nie kil­ku podob­nych i przy­dat­nych słó­wek znaj­du­je się w tabel­ce obok.

Some fore­igner is asking some­thing – do you know this lan­gu­age? = Jakiś obco­kra­jo­wiec o coś pyta – znasz ten język?

He’s a real fre­ak, he never puts off his sun­glas­ses. = Strasz­ny z nie­go dzi­wak, on nigdy nie ścią­ga oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych.

Latest news: the aliens have lan­ded on a meadow in Iowa. = Naj­now­sze wia­do­mo­ści: obcy wylą­do­wa­li na łące w Iowa.

I’m estran­ged from my wife, I live alo­ne. = Jestem w sepa­ra­cji z żoną, miesz­kam sam.

Screwed

Uwa­ga!
Słów­ko (to) screw to rów­nież prze­kleń­stwo. Deli­kat­nie moż­na je prze­tłu­ma­czyć jako:

to screw = pie­przyć

Kolej­nym cie­ka­wym zwro­tem jest:

I’m scre­wed

Mam prze­rą­ba­ne

Roz­kła­da­jąc zwrot na czyn­ni­ki pierw­sze oka­że się że screw to śrub­ka lub przy­krę­cać.

Podob­nym do tego wyra­że­niem jest to screw some­thing up = zruj­no­wać coś.

Don’t screw it up this time. = Nie zwal tego tym razem.

I rule!

It ruled

Było świet­nie

Cza­sow­nik to rule prze­tłu­ma­czy­my na pol­ski jako rzą­dzić.

I w ten spo­sób, I rule = ja rzą­dzę, you rule = rzą­dzisz, cats rule = koty rzą­dzą, a it ruled, czy­li wer­set naszej pio­sen­ki = to rzą­dzi­ło.

Tłu­ma­cze­nie, jak chy­ba wszy­scy się zgo­dzą wyszło dość nie­zręcz­ne, dla­te­go posta­no­wi­łam zastą­pić zwrot sło­wa­mi ‘było świet­nie’ – język na inwen­cję twór­czą jest otwar­ty 🙂

Connect the dots

Children’s games
tic-tac-toe = kół­ko i krzy­żyk
jig­saws = puz­zle
hide-and seek = zaba­wa w cho­wa­ne­go
Chi­ne­se whi­spers = głu­chy tele­fon
rock-paper-scis­sors = papier kamień noży­ce
tag = berek
blind man’s buff = ciu­ciu­bab­ka

Try­ing to con­nect the dots, don’t know what to tell my boss

Pró­bu­ję połą­czyć krop­ki i nie wiem co powie­dzieć sze­fo­wi

Dzie­ci łączą krop­ki w domek, doro­śli – w wer­sję wyda­rzeń, jak suge­ru­je pio­sen­ka. Con­nec­ting the dots to tak­że ‘koja­rze­nie fak­tów’, umie­jęt­ność połą­cze­nia przy­czy­ny z wyni­kiem dzia­ła­nia.

Now she’s slow­ly con­nec­ting the dots and reali­sing what she’s done. = Teraz zaczy­na już łączyć krop­ki i zda­wać sobie spra­wę z tego, co zro­bi­ła.

Epic fail

That was such an epic fail

To była tak epic­ka poraż­ka

Czy ktoś tego hasła jesz­cze nie zna? Może taki się tra­fi, więc war­to dopi­sać tłu­ma­cze­nie, któ­re­go po pol­sku nie brzmi już tak ład­nie jak w ory­gi­na­le – super­po­raż­ka, epic­ka masa­kra.

Epic fail nazy­wa­my coś, co jest… po pro­stu failem. I to epic­kim.

Did you see Tom trip at the entran­ce and col­lap­se down stra­ight into his girlfriend’s parents? Real­ly, it was an epic fail! = Widzia­łeś jak Tom pośli­zgnął się i zwa­lił się pro­sto na rodzi­ców swo­jej dziew­czy­ny? To była epic­ka poraż­ka!

Pass out

Cie­ka­wost­ka
W naszym przy­kła­dzie DJ’s to wca­le nie licz­ba mno­ga od DJ, a skrót od DJ has. Mimo że nati­ve spe­ake­rzy też czę­sto popeł­nia­ją ten błąd, licz­ba mno­ga będzie brzmia­ła DJs.
DJ = Disc Joc­key

DJ’s pas­sed out in the yard

DJ zemdlał w ogród­ku

Jedy­ne zna­cze­nie tego phra­sa­la to odpły­nąć, zemdleć. Moż­na zastą­pić go innym phra­sa­lem uży­tym w pio­sen­ce – to black out.

She pas­sed out when they told her the news. = Zemdla­ła kie­dy powie­dzie­li jej co się sta­ło.

The last thing I remem­ber befo­re having blac­ked out is somebody’s face. = Ostat­nia rzecz któ­rą pamię­tam przed odpły­nię­ciem to czy­jaś twarz.

End up

Pic­tu­res of last night ended up onli­ne

Zdję­cia z ostat­niej piąt­ko­wej nocy skoń­czy­ły w sie­ci

Skoń­czyć, wylą­do­wać w jakiejś sytu­acji. Jeśli doda­my do tego słów­ko as, tłu­ma­cze­nie będzie brzmia­ło skoń­czyć jako.

He never liked to work and even­tu­al­ly he ended up as a beg­gar. = Nigdy nie lubił pra­co­wać i osta­tecz­nie skoń­czył jako żebrak.

Max out

We maxed our cre­dit cards

Wyczy­ści­li­śmy kar­ty kre­dy­to­we

Sam cza­sow­nik to max nie wystę­pu­je w słow­ni­ko­wym angiel­skim. Łączy się on z przy­im­kiem out, nato­miast tłu­ma­cze­nie phra­sa­la to wyczy­ścić, wyko­rzy­stać wszyst­ko.

Kick out

T.G.I.F.
T.G.I.F. = Thank God It’s Fri­day

We got kic­ked out of the bar

Wyko­pa­li nas z baru

Wrzu­cić kogoś na tzw. zbi­ty pysk. Moż­na tak­że użyć tego sfor­mu­ło­wa­nia w sytu­acji, kie­dy jakieś połą­cze­nie, np. inter­ne­to­we, zosta­nie prze­rwa­ne.

The game has kic­ked me out – they must be upda­ting it at the moment. = Wyrzu­ci­ło mnie z gry – pew­nie ją teraz aktu­ali­zu­ją.

Altho­ugh she wor­ked fine, they have kic­ked her out (of the job). = Cho­ciaż pra­co­wa­ła dobrze, wyrzu­ci­li ją (z pra­cy).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *