Bruce Springsteen — Streets Of Philadelphia

Czy oglą­da­li­ście słyn­ny film “Fila­del­fia” ze zna­ko­mi­tą grą aktor­ską Toma Hank­sa? Jeśli tak, z pew­no­ścią wie­cie już jaką pio­sen­kę przy­go­to­wa­łam w mojej lek­cji. Jeśli nie, pole­cam wam nad­ro­bie­nie zale­gło­ści w obej­rze­niu tej nie­sa­mo­wi­tej i wzru­sza­ją­cej histo­rii życia męż­czy­zny cier­pią­ce­go na nie­ule­czal­ną cho­ro­bę.

W każ­dym razie, odtwórz­cie klip z pio­sen­ką i wczuj­cie się w jej nie­zwy­kłą atmos­fe­rę. Miłe­go słu­cha­nia!

Tekst pio­sen­ki Bru­ce Spring­ste­en — Stre­ets Of Phi­la­del­phia

I was bru­ised and bat­te­red
I couldn’t tell what I felt
I was unre­co­gni­za­ble to myself
I saw my reflec­tion in a win­dow
I didn’t know my own face
Oh bro­ther, are you gon­na leave me wastin’ away
On the stre­ets of Phi­la­del­phia?

I wal­ked the ave­nue ’till my legs felt like sto­ne
I heard the voices of friends vani­shed and gone
At night I could hear the blo­od in my veins
Black and whi­spe­ring as the rain
On the stre­ets of Phi­la­del­phia

Ain’t no angel gon­na gre­et me
It’s just you and I my friend
My clo­thes don’t fit me no more
I wal­ked a tho­usand miles
Just to slip the skin

The night has fal­len, I’m lyin’ awa­ke
I can feel myself fading away
So rece­ive me bro­ther with your faith­less kiss
Or will we leave each other alo­ne like this
On the stre­ets of Phi­la­del­phia

Tłu­ma­cze­nie Bru­ce Spring­ste­en — Stre­ets Of Phi­la­del­phia

Byłem posi­nia­czo­ny i poobi­ja­ny
Nie byłem w sta­nie powie­dzieć co czu­łem
Sam sie­bie nie roz­po­zna­wa­łem
Zoba­czy­łem swo­je odbi­cie w szy­bie
Nie pozna­łem swo­jej twa­rzy
Och bra­cie, czy zamie­rzasz mnie opu­ścić mar­nie­ją­ce­go
Na uli­cach Fila­del­fii?

Sze­dłem alej­ką, aż moje nogi sta­ły się jak z kamie­nia
Sły­sza­łem gło­sy przy­ja­ciół, któ­rzy mnie opu­ści­li
Nocą sły­sza­łem krew w swo­ich żyłach
Czar­ną i szep­czą­cą jak deszcz
Na uli­cach Fila­del­fii

Nie powi­ta mnie żaden anioł
Jeste­śmy tyl­ko ty i ja, mój przy­ja­cie­lu
Moje ubra­nia już na mnie nie pasu­ją
Prze­sze­dłem tysiąc mil
By odro­dzić się na nowo

Zapa­dła noc, leżę prze­bu­dzo­ny
Czu­ję jak zani­kam
Więc przyj­mij mnie bra­cie ze swo­im nie­wier­nym poca­łun­kiem
Lub tak po pro­stu się roz­stań­my
Na uli­cach Fila­del­fii

Zwroty & wyrażenia

Batter

War­to wie­dzieć
Sło­wo bat­ter ozna­cza rów­nież =
= cia­sto (w sta­nie płyn­nym)
= pał­karz (w base­bal­lu)

I was bru­ised and bat­te­red

Byłem posi­nia­czo­ny i poobi­ja­ny

To bat­ter = walić, bić.

Przy­kład:

He has been badly bat­te­red aro­und the head and face. = On został cięż­ko pobi­ty w oko­li­cach gło­wy i twa­rzy.

Reflection

I saw my reflec­tion in a win­dow

Zoba­czy­łem swo­je odbi­cie w szy­bie

Reflec­tion =

= odbi­cie, np.:

He cau­ght sight of her reflec­tion in the mir­ror. = On zawie­sił wzrok na jej odbi­ciu w lustrze.

I saw my reflec­tion in the poli­shed mar­ble. = Zoba­czy­łam swo­je odbi­cie w poły­sku­ją­cym mar­mu­rze.

= zasta­no­wie­nie, reflek­sja, np.:

My reflec­tions on the death penal­ty are the same as yours. = Moje reflek­sje na temat kary śmier­ci są takie same jak two­je.

On fur­ther reflec­tion, I’m not so sure it’s a good idea. = Idąc myśla­mi dalej, nie jestem pew­na czy to jest dobry pomysł.

Waste away

Zapa­mię­taj!
Waste not, want not. = Kto nie mar­nu­je, temu nie bra­ku­je.
Waste your bre­ath = szko­da słów, np.: Don’t waste your bre­ath — she’s too obsti­na­te. = Szko­da słów — ona jest zbyt upar­ta.

Oh bro­ther, are you gon­na leave me wastin’ away

Och bra­cie, czy zamie­rzasz mnie opu­ścić mar­nie­ją­ce­go

To waste away = mar­nieć, np.: The poor in the big cities usu­al­ly knock aro­und and waste away in the stre­ets. = Bied­ni w dużych mia­stach zazwy­czaj szwę­da­ją się bez­ce­lo­wo i mar­nie­ją na uli­cach.

To waste sth = zatra­cać, mar­no­wać (food/ time/ ener­gy = jedzenie/czas/energię).

Przy­kła­dy:

You shouldn’t waste so much food, at the same time being awa­re of fami­ne reigning in many parts of the world. = Nie powi­nie­neś mar­no­wać tak dużo jedze­nia, jed­no­cze­śnie będąc świa­do­mym gło­du panu­ją­ce­go w wie­lu czę­ściach świa­ta.

His talents are wasted in that job. = Jego talen­ty mar­nu­ją się w tej pra­cy.

To waste sb (nie­for­mal­nie) = pozbyć się kogoś, zabić kogoś, np.:

The king orde­red to waste his sla­ves in the dark dun­ge­on of his castle. = Król roz­ka­zał zabić/stracić swo­ich nie­wol­ni­ków w ciem­nych lochach swo­je­go zam­ku.

To waste sb = poko­nać kogoś (w grze), np.: I wasted her in ten­nis. = Poko­na­łem ją w teni­sie.

Avenue

Odro­bi­na sło­wo­twór­stwa
Faith = wia­ra, zaufa­nie, np.:
I have gre­at faith in you — I know you’ll do well. = Wie­rzę w cie­bie — wiem, że pój­dzie ci dobrze.
Faith­less = nie­wier­ny, nie­lo­jal­ny (faith­less friend = nie­wier­ny przy­ja­ciel), np.:
Unfor­tu­na­te­ly, he tur­ned out to be a faith­less friend. = Nie­ste­ty on oka­zał się niewiernym/ nie­lo­jal­nym przy­ja­cie­lem.
Unfa­ith­ful= nie­wier­ny (to be unfa­ith­ful to sb = zdra­dzać kogoś), np.: She is unfa­ith­ful to her hus­band. = Ona jest nie­wier­na w sto­sun­ku do swo­je­go męża. (lub = Ona zdra­dza swo­je­go męża.)
Uwa­ga!
Nie myl­cie faith­less z unfa­ith­ful — tych słó­wek nie moż­na uży­wać zamien­nie gdyż ich zna­czeń uży­wa się w dwóch róż­nych kon­tek­stach.
Faith­ful = wier­ny, np.: I have been a faith­ful reader of your new­spa­per for many years. = Byłem wier­nym czy­tel­ni­kiem waszej gaze­ty przez wie­le lat.
Faith­ful­ness = wier­ność, zgod­ność, np.:
The woman doubts abo­ut her hus­bands faith­ful­ness. = Kobie­ta wąt­pi w wier­ność swo­je­go męża.

I wal­ked the ave­nue ’till my legs felt like sto­ne

Sze­dłem alej­ką, aż moje nogi sta­ły się jak z kamie­nia

Ave­nue =

= ale­ja, np.: They dro­ve along a bro­ad, tree-lined ave­nue. = Oni poje­cha­li sze­ro­ką ale­ją peł­ną drzew.

= dro­ga do suk­ce­su (ave­nue to suc­cess), np.: Her ave­nue to suc­cess was very com­pli­ca­ted — she had a dif­fi­cult chil­dho­od and no sup­port from her fami­ly. = Jej dro­ga do suk­ce­su była bar­dzo skom­pli­ko­wa­na- mia­ła trud­ne dzie­ciń­stwo i nie mia­ła żad­ne­go wspar­cia od rodzi­ny.

Vanish

I heard the voices of friends vani­shed and gone

Sły­sza­łem gło­sy przy­ja­ciół, któ­rzy mnie opu­ści­li

To vanish =

= zni­kać (oso­ba, przed­miot), np.:

The magi­cian vani­shed in a puff of smo­ke. = Magik znik­nął w obło­ku dymu.

He vani­shed witho­ut tra­ce. = Prze­padł bez śla­du.

= zani­kać (tra­dy­cja), np.: The tra­di­tion of hiding cho­co­la­te eggs at Easter vani­shed in this coun­try. = Tra­dy­cja cho­wa­nia cze­ko­la­do­wych jajek na Wiel­ka­noc w tym kra­ju zani­kła.

Vein

At night I could hear the blo­od in my veins

Nocą sły­sza­łem krew w swo­ich żyłach

Vein =

= żyła, np.: The nur­se was having tro­uble fin­ding a vein in his arm. = Pie­lę­gniar­ka mia­ła pro­blem ze zna­le­zie­niem żyły w jego ramie­niu.

= ele­ment (cząst­ka cze­goś), np.: The­re was a vein of pro­ver­bial wis­dom in what he said. = W tym co powie­dział była cząst­ka przy­sło­wio­wej praw­dy.

= ton (gło­su), np.: “And that’s not all” — he con­ti­nu­ed in angry vein. = “I to nie wszyst­ko” — kon­ty­nu­ował gniew­nym tonem.

Slip the skin

Just to slip the skin

By odro­dzić się na nowo

Cie­ka­wost­ka
Na koniec cie­ka­wy cover pio­sen­ki „Stre­ets of Phi­la­del­phia” w wyko­na­niu fran­cu­skie­go kwar­te­tu smycz­ko­we­go Quatu­or Ebe­ne.

To slip the skin = odro­dzić się na nowo, np.: After the mas­sa­ge I felt as if I slip­ped the skin. = Po masa­żu poczu­łam się jak nowo naro­dzo­na.

Lie awake

I’m lyin’ awa­ke

Leżę prze­bu­dzo­ny

To lie awa­ke = nie spać, np.: Nobo­dy knew that I was lying awa­ke the who­le night. = Nikt nie wie­dział, że nie mogłem spać przez całą noc.

Fade away

I can feel myself fading away

Czu­ję, jak zani­kam

To fade away = zani­kać, np.: This sta­in on the car­pet hasn’t faded away yet. = Ta pla­ma na dywa­nie jesz­cze nie znik­nę­ła.

 

Miej­sce dla fanów muzy­ki fil­mo­wej:

MuzykaFilmowa.pl

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kuba

    Jak zawsze na prop­sie, świet­ną robo­tę dziew­czy­ny wyko­nu­je­cie. Śle­dzę tą stro­nę od dłu­gie­go cza­su i widzę że ostat­nio wrzu­ci­ły­ście pią­ty bieg, co mnie bar­dzo cie­szy. Dzię­ki Wam utrwa­lam sobie język i uczę się nowych wyra­zów w przy­jem­ny spo­sób, mate­ria­łu dostar­cza­cie teraz bar­dzo dużo.
    Powo­dze­nia w dal­szej pra­cy i dzię­ki za dotych­cza­so­wą!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *