The Rasmus — In the Shadows
„In the sha­dows” to pierw­szy sin­gel z pią­te­go albu­mu fiń­skie­go zespo­łu The Rasmus – Dead Let­ters. Jest to jeden z naj­więk­szych prze­bo­jów zespo­łu, któ­ry przy­niósł im sła­wę na ska­lę świa­to­wą. W Nowej Zelan­dii utwór zna­lazł się na pierw­szym miej­scu listy naj­po­pu­lar­niej­szych sin­gli.

A jak to się zaczę­ło? Kole­dzy ze szko­ły zało­ży­li zespół i zagra­li pierw­szy szkol­ny kon­cert. Dalej spra­wy poto­czy­ły się same. Rok póź­niej, w 1995 roku, The Rasmus wyda­li swój pierw­szy sin­giel i pod­pi­sa­li kon­trakt z wytwór­nią War­ner. Zespół w swym dorob­ku ma osiem albu­mów stu­dyj­nych i dwie skła­dan­ki, sprze­da­ne w łącz­nie nie­mal czte­ro­mi­lio­no­wym nakła­dzie.

Tekst pio­sen­ki The Rasmus — In the Sha­dows

No sle­ep
No sle­ep until I’m done with fin­ding the answer
Won’t stop
Won’t stop befo­re I find a cure for this can­cer

Some­ti­mes I feel like going down I’m so discon­nec­ted
Some­how I know that
I am haun­ted to be wan­ted

I’ve been wat­ching, I’ve been waiting
In the sha­dows for my time
I’ve been sear­ching, I’ve been living
For tomorrow’s all my life
In the sha­dows
In the sha­dows

They say that I must learn to kill
Befo­re I can feel safe
But I, I’d rather kill myself
Than turn into the­ir sla­ve

Some­ti­mes I feel that I sho­uld go and play with the thun­der
Some­how I just don’t want to stay and wait for a won­der

I’ve been wat­ching, I’ve been waiting
In the sha­dows for my time
I’ve been sear­ching, I’ve been living
For tomor­row all my life

Late­ly, I’ve been wal­king, wal­king in circ­les
Wat­ching, waiting for some­thing
Feel me, touch me, heal me
Come take me higher

I’ve been wat­ching, I’ve been waiting
In the sha­dows for my time
I’ve been sear­ching, I’ve been living
For tomor­row all my life
In the sha­dows
In the sha­dows

I’ve been wat­ching, I’ve been waiting
I’ve been sear­ching, I’ve been living
For tomor­row

Oh oh
Oh oh

In the sha­dows
I’ve been waiting

Tłu­ma­cze­nie The Rasmus — In the Sha­dows

Żad­ne­go snu
Żad­ne­go snu dopó­ki nie skoń­czę ze zna­le­zie­niem odpo­wie­dzi
Nie zatrzy­mam się
Nie zatrzy­mam się zanim znaj­dę lekar­stwo na tego raka

Cza­sa­mi czu­ję się jak­bym prze­gry­wał jestem taki nie­spój­ny
Z jakie­goś powo­du wiem, że
Jestem udrę­czo­ny byciem poszu­ki­wa­nym

Obser­wu­ję, cze­kam
W ciem­no­ściach na mój czas
Szu­kam, żyję
Dla całe­go moje­go jutrzej­sze­go życia
W ciem­no­ściach
W ciem­no­ściach

Oni mówią, że muszę nauczyć się zabi­jać
Zanim poczu­ję się bez­piecz­ny
Ale wolał­bym raczej zabić sie­bie
Niż zamie­nić się w ich nie­wol­ni­ka

Cza­sa­mi czu­ję, że powi­nie­nem iść i poigrać z ogniem
Z jakie­goś powo­du wiem, że nie chcę stać i cze­kać na cud

Oglą­dam, cze­kam
W ciem­no­ściach na mój czas
Szu­kam, żyję
Dla całe­go moje­go jutrzej­sze­go życia

Ostat­nio, cho­dzę, cho­dzę w kół­ko
Oglą­da­jąc, cze­ka­jąc na coś
Poczuj mnie, dotknij mnie, ulecz mnie
Przyjdź zabrać mnie wyżej

Obser­wu­ję, cze­kam
W ciem­no­ściach na mój czas
Szu­kam, żyję
Dla całe­go moje­go jutrzej­sze­go życia
W ciem­no­ściach
W ciem­no­ściach

Obser­wu­ję, cze­kam
Szu­kam, żyję
Dla jutra

O, o
O, o

W ciem­no­ściach
Cze­kam

Gramatyka

Present Perfect Continuous

W pio­sen­ce gru­py the Rasmus “In the sha­dows” czas Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous poja­wia się wie­lo­krot­nie:

I’ve been wat­ching, I’ve been waiting = Oglą­dam, cze­kam
I’ve been sear­ching, I’ve been living = Szu­kam, żyję
Late­ly, I’ve been wal­king, wal­king in circ­les = Ostat­nio, cho­dzę, cho­dzę w kół­ko

Przyj­rzyj­my się jak two­rzy­my ten czas:

I/ you/ we/they + have + been + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ing
She/he/it + has + been + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ing

Kie­dy uży­wa­my cza­su Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous?

Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous uży­wa­my mówiąc o czyn­no­ści, któ­ra roz­po­czę­ła się w prze­szło­ści, trwa­ła nie­prze­rwa­nie i trwa do chwi­li obec­nej.

Waż­ne jest zro­zu­mie­nie róż­ni­cy mię­dzy uży­ciem Pre­sent Per­fect Sim­ple a Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous.

Kie­dy chce­my pod­kre­ślić sku­tek — uży­je­my aspek­tu Sim­ple, a kie­dy chce­my sku­pić się na samej czyn­no­ści — Con­ti­nu­ous.

Na przy­kład:
I’ve been reading a book sin­ce this mor­ning. = Czy­tam książ­kę od rana.
(Czyn­ność nie jest zakoń­czo­na, zosta­ło mi jesz­cze coś do prze­czy­ta­nia, pod­kre­śla­my czas trwa­nia aktyw­no­ści)

I’ve read 100 pages of this book. = Prze­czy­ta­łam 100 stron tej książ­ki.
(To rezul­tat moje­go dzia­ła­nia, pod­kre­śla­my sku­tek czyn­no­ści)

W dru­gim przy­kła­dzie czyn­ność się zakoń­czy­ła, jest doko­na­na, nie moż­na tego powie­dzieć o pierw­szym zda­niu.

Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous uży­wa­my tak­że jeśli czyn­ność się skoń­czy­ła, ale są widocz­ne i odczu­wal­ne jej skut­ki:

Who has been dri­ving my car? = Kto jeź­dził moim samo­cho­dem (widzę, że jest cały brud­ny)

Zada­nie dla Was: Pre­sent Per­fect czy Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous?

1. I ………………………………………… (cle­an) my house sin­ce 7 a.m.
2. My mum …………………………………………… (pre­pa­re) three dif­fe­rent cakes so far.
3. Her hus­band ……………………………………… (call) her “duc­kling” for five years.

Zwroty & wyrażenia

Be done with

No sle­ep until I’m done with fin­ding the answer

Żad­ne­go snu dopó­ki nie skoń­czę ze zna­le­zie­niem odpo­wie­dzi

Be done with some­thing = skoń­czyć z czymś, np.:

No relax until I’m done with baking cakes for New Year’s Eve par­ty. = Żad­ne­go odpo­czyn­ku dopó­ki nie skoń­czę z pie­cze­niem ciast na przy­ję­cie syl­we­stro­we.

Cure

Cure-all for all your pro­blems
Be bey­ond cure = wyzdro­wie­nie może oka­zać się nie­moż­li­we
Cure-all = pana­ceum, zło­ty śro­dek na wszyst­ko
Cure for some­thing = lekar­stwo na coś
Kill or cure = rady­kal­ne roz­wią­za­nie
Work a cure = wyle­czyć, uzdro­wić
Take a cure = prze­cho­dzić lecze­nie
Cura­ble = ule­czal­ny

Won’t stop befo­re I find a cure for this can­cer

Nie zatrzy­mam się dopó­ki nie znaj­dę lekar­stwa na tego raka

Cure =

= lekar­stwo, np.: This pain­kil­ler is the best cure for heada­che. = Ten śro­dek prze­ciw­bó­lo­wy jest naj­lep­szym lekar­stwem na ból gło­wy.
= wyzdro­wie­nie, np.: He was so ill that doctors said that his cure is mirac­le. = On był tak cho­ry, że leka­rze powie­dzie­li, że jego wyzdro­wie­nie jest cudem.
= roz­wią­za­nie, np.: Money is not always a cure. = Pie­nią­dze nie zawsze są roz­wią­za­niem.

To cure jest tak­że cza­sow­ni­kiem ozna­cza­ją­cym ana­lo­gicz­nie  — wyle­czyć, uzdro­wić, roz­wią­zać (pro­blem).

Syno­ni­mem jest cza­sow­nik to heal, któ­ry rów­nież poja­wia się w pio­sen­ce:

Feel me, touch me, heal me

Poczuj mnie, dotknij mnie, ulecz mnie

Going down

Some­ti­mes I feel like going down I’m so discon­nec­ted

Cza­sa­mi czu­ję się jak­bym spa­dał taki jestem odcię­ty

Cza­sow­nik zło­żo­ny to go down ma w słow­ni­ku inter­ne­to­wym diki pra­wie dwa­dzie­ścia zna­czeń. Może jakieś pasu­je wam lepiej?

W pio­sen­ce ozna­cza = spa­dać, np.:

In the autumn the leaves go down. = Jesie­nią spa­da­ją liście.

Disconnected

Some­ti­mes I feel like going down I’m so discon­nec­ted

Cza­sa­mi czu­ję się jak­bym prze­gry­wał jestem taki nie­spój­ny

Discon­nec­ted = nie­spój­ny, bez­ład­ny, np.:

We must not, howe­ver, just descend into a discon­nec­ted list that would only lead to disap­po­int­ments on the other side of the Medi­ter­ra­ne­an. = Nie wol­no nam jed­nak po pro­stu popaść w bez­ład­ną listę celów, któ­ra dopro­wa­dzi jedy­nie do roz­cza­ro­wań po dru­giej stro­nie Morza Śród­ziem­ne­go.

Haunted

Some­how I know that I am haun­ted to be wan­ted

Z jakie­goś powo­du wiem jestem udrę­czo­ny byciem poszu­ki­wa­nym

Haun­ted = udrę­czo­ny, nęka­ny, nawie­dzo­ny, np.:

I don’t want to be haun­ted by such sca­ry ima­ges any more. = Nie chcę by takie prze­ra­ża­ją­ce obra­zy kie­dy­kol­wiek jesz­cze mnie prze­śla­do­wa­ły.

In the shadows

Cure-all for all your pro­blems
In somebody’s sha­dow = w czy­imś cie­niu
To fore­sha­dow = zapo­wia­dać
Be afra­id of one’s sha­dow = bać się wła­sne­go cie­nia
Sha­dow boxing = wal­ka z cie­niem
Sha­dow of a suspi­cion = cień podej­rze­nia
To stand in the sha­dow = pozo­sta­wać w cie­niu
Witho­ut the sha­dow of a doubt = bez cie­nia wąt­pli­wo­ści

In the sha­dows

W ciem­no­ściach

In the sha­dows = w ciem­no­ściach, np.:

The evil was craw­ling in the sha­dows. = Zło peł­za­ło w ciem­no­ściach.

Mimo, że sha­dow to cień, wyra­że­nie in the sha­dows ozna­cza w ciem­no­ściach.

Turn into

But I, I’d rather kill myself than turn into the­ir sla­ve

Ale wolał­bym raczej zabić sie­bie niż zamie­nić się w ich nie­wol­ni­ka

To turn into = prze­mie­nić się w, np.:

The fairy tur­ned cru­el prin­ce into the beast. = Wróż­ka prze­mie­ni­ła okrut­ne­go księ­cia w bestię.

Slave

But I, I’d rather kill myself than turn into the­ir sla­ve

Ale wolał­bym raczej zabić sie­bie niż zamie­nić się w ich nie­wol­ni­ka

No won­der the­se expres­sions are won­der­ful
No won­der = nic dziw­ne­go, że
Won­der­ful = cudow­ny
Do won­ders = czy­nić cuda
In won­der = w zdu­mie­niu
Won­ders will never cease = cuda się zda­rza­ją

Sla­ve = nie­wol­nik, np.:

We must once aga­in raise the issue of pro­tec­ting wor­kers from modern-day sla­ve tra­ding. = Musi­my ponow­nie pod­nieść kwe­stię ochro­ny robot­ni­ków przed współ­cze­snym han­dlem nie­wol­ni­ka­mi.

Wonder

Some­how I just don’t want to stay and wait for a won­der

Z jakie­goś powo­du wiem, że nie chcę stać i cze­kać na cud

Słów­ko won­der ozna­cza w pio­sen­ce cud, ale zde­cy­do­wa­nie jest bar­dziej popu­lar­ne jego uży­cie  jako cza­sow­nik to won­der = zasta­na­wiać się, dzi­wić się zdu­mie­wać.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *