OutKast — Hey Ya!

Slang, któ­ry zazwy­czaj koja­rzy się z nie­re­for­mo­wal­ny­mi gru­pa­mi spo­łecz­ny­mi, może być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ny w popo­wych pio­sen­kach, w celu pod­kre­śle­nia zna­cze­nia jakie­goś wyra­że­nia, doda­nia pew­ne­go wydźwię­ku.

W dzi­siej­szej lek­cji cofa­my się do 2003 roku, kie­dy to ame­ry­kań­ski duet hipho­po­wy Out­Kast wydał swój prze­bój „Hey Ya!”.

Czy wszy­scy pamię­ta­ją ten wpa­da­ją­cy w ucho refren? Jeśli nie, sprawdź­cie naszą lek­cję i baw­cie się dobrze z tek­stem utwo­ru i muzy­ką! 🙂

Tekst pio­sen­ki Out­Kast — Hey Ya!

One, two, three, uh!

My baby don’t mess aro­und
Becau­se she loves me so
And this I know for sho
Uh, but does she real­ly wan­na
But can’t stand to see me
Walk out the door
Don’t try to fight the feelin
’Cau­se the tho­ught alo­ne is kil­ling me right now
Uh, thank god for mom and dad
For stic­king two toge­ther
’Cau­se we don’t know how
UH!

Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.

You think you’ve got it
Oh, you think you’ve got it
But got it just don’t get it
’Til there’s nothing at all
We get toge­ther
Oh, we get toge­ther
But separate’s always bet­ter when there’s feelings invo­lved
If what they say is “Nothing is fore­ver“
Then what makes, then what makes, then what makes
Then what makes
What makes, what makes love the excep­tion
So why you, why you
Why you, why you, why you are we so in denial
When we know we’re not hap­py here
Y’all don’t want me here you just wan­na dan­ce

Hey… ya. (OH OH)
Hey ya. (OH OH)
Hey… ya. (Don’t want to meet your dad­dy, OH OH)
Hey ya. (Just want you in my Cad­dy OH OH)
Hey… ya. (OH OH, don’t want to meet yo’ mama OH OH)
Hey ya. (Just want to make you cum­ma OH OH)
Hey… ya. (I’m, OH OH I’m, OH OH)
Hey ya. (I’m just being honest OH OH, I’m just being honest)

Hey, alri­ght now
Alri­ght now fel­las yeah!
Now what’s cooler than bein’ cool?
(ICE COLD!)
I can’t hear ya’
I say what’s, what’s cooler than bein’ cool?
(ICE COLD!)
Who­oo…
Alri­ght, alri­ght, alri­ght, alri­ght
Alri­ght, alri­ght, alri­ght, alri­ght
Alri­ght, alri­ght, alri­ght, alri­ght
Alri­ght, alri­ght,
OK now ladies (yeah!)
Now we gon’ bre­ak this thing down in just a few seconds
Now don’t have me to bre­ak this thing down for nothing
Now I wan­na see y’all on your bad­dest beha­vior
Lend me some sugar, I am your neigh­bor
Uh!Here we go know…
Sha­ke it, sha­ke
Sha­ke it, sha­ke it (oh oh)
Sha­ke it, sha­ke it
Sha­ke, sha­ke it, sha­ke it, sha­ke it (oh oh)
Sha­ke it, sha­ke it like a Pola­ro­id Pic­tu­re
Sha­ke it, sha­ke it
Shh you got to, sha­ke it, shh sha­ke it
Sha­ke it, got to sha­ke it
(Sha­ke it sugar) sha­ke it like a Pola­ro­id Pic­tu­re

Now all Beyoncé’s and Lucy Liu’s
And baby dolls, get on the flo­or
(Get on the flo­or)
You know what to do.
You know what to do.
You know what to do!

Hey… ya. (OH OH)
Hey ya. (OH OH)
Hey… ya. (OH OH)
Hey ya. (Uh oh, Hey ya)
Hey… ya. (OH OH)
Hey ya. (Uh, uh, OH OH)
Hey… ya. (OH OH)
Hey ya. (OH OH)

Tłu­ma­cze­nie Out­Kast — Hey Ya!

Raz, dwa, trzy, uh!

Moja mała nie krę­ci na boku
Bo mnie bar­dzo kocha
I wiem to na pew­no
Uh, ale czy ona napraw­dę chce
Ale nie może znieść moje­go wido­ku
Wycho­dzi za drzwi
Nie pró­buj zwal­czyć uczu­cia
Bo sama ta myśl zabi­ja mnie teraz
Uh, dzię­ki Bogu za mamę i tatę
Za to, że trzy­ma­ją się razem
Bo nie wie­my jak
UH!

Hej… ty.
Hej ty.
Hej… ty.
Hej ty.
Hej… ty.
Hej ty.
Hej… ty.
Hej ty.

Myślisz, że to masz
Och, myślisz, że to masz
Ale tyl­ko masz, a nie rozu­miesz
Aż nicze­go nie będzie
Będzie­my razem
Och, będzie­my razem
Ale oddziel­nie zawsze lepiej, gdy zamie­sza­ne są uczu­cia
Jeże­li to co oni mówią to “Nic nie jest wiecz­ne“
To co spra­wia, to co spra­wia, to co spra­wia
To co spra­wia, to co spra­wia
To co spra­wia, że miłość jest wyjąt­kiem
Więc dla­cze­go ty, dla­cze­go ty
Dla­cze­go ty, dla­cze­go ty tak bar­dzo się wypie­rasz
Kie­dy wie­my, że nie jeste­śmy tu szczę­śli­wi
Wy wszy­scy nie chce­cie mnie tutaj, chce­cie tyl­ko tań­czyć

Hej… ty. (O O)
Hej ty. (O O)
Hej… ty (Nie chcę poznać two­je­go tatu­sia, O O)
Hej ty (Tyl­ko chcę cie­bie w moim Cadil­la­cu O O)
Hej… ty. (O O nie chcę poznać two­jej mamy O O)
Hej ty. (Tyl­ko chcę, żebyś doszła O O)
Hej… ty. (Jestem, O O jestem, O O)
Hej ty. (Jestem po pro­stu szcze­ry O O, jestem po pro­stu szcze­ry)

Hej, w porząd­ku teraz
W porząd­ku teraz chło­pa­ki tak!
Teraz kto jest faj­niej­szy niż bycie faj­nym?
(ICE COLD!)
Nie sły­szę was
Pytam się, kto jest faj­niej­szy niż bycie faj­nym?
(ICE COLD!)
Who­oo…
W porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku
W porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku
W porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku, w porząd­ku
W porząd­ku, w porząd­ku,
OK teraz panie (tak!)
Teraz zepsu­je­my to w tyl­ko kil­ka sekund
Teraz nie spraw­cie, żebym popsuł to na dar­mo
Teraz chcę widzieć wasze naj­gor­sze zacho­wa­nie
Pożycz­cie mi cukru, jestem waszym sąsia­dem
Uh, no to rusza­my, wie­my…
Potrzą­śnij tym, potrzą­śnij
Potrzą­śnij tym, potrzą­śnij tym (och och)
Potrzą­śnij tym, potrzą­śnij tym
Potrzą­śnij, potrzą­śnij tym, potrzą­śnij tym (och och)
Potrzą­śnij tym, potrzą­śnij tym jak zdję­ciem z Pola­ro­ida
Potrzą­śnij tym, potrzą­śnij tym
Po musisz tym potrzą­snąć, po potrzą­snąć tym
Potrzą­snąć tym, musisz tym potrzą­snąć
(Potrzą­śnij tym skar­bie) potrzą­śnij tym jak zdję­ciem z Pola­ro­ida

Teraz wszyst­kie Beton­ce i Lucy Liu
I lalecz­ki, wchodź­cie na par­kiet
(Wchodź­cie na par­kiet)
Wie­cie, co robić.
Wie­cie, co robić.
Wie­cie, co robić!

Hej… ty. (O O)
Hej ty. (O O)
Hej… ty. (O O)
Hej ty. (Uh o, Hej ty)
Hej… ty. (O O)
Hej ty. (Uh uh, O O)
Hej… ty. (O O)
Hej ty. (O O)

Zwroty & Wyrażenia

Mess around

Don’t czy doesn’t?

W wer­sie:

My baby don’t mess aro­und

widzi­my: baby don’t, cho­ciaż popraw­nie powin­no być: baby doesn’t.

Cza­sa­mi w slan­gu, gwa­rze, dia­lek­cie mowie potocz­nej czy ze zwy­kłe­go leni­stwa uży­wa się nie­po­praw­nych form z gra­ma­tycz­ne­go punk­tu widze­nia.
Jeśli nie jesteś nati­ve spe­ake­rem lepiej powstrzy­maj się od takich „uła­twień”, ponie­waż zosta­nie to ode­bra­ne jako nie­umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się popraw­nym języ­kiem.

My baby don’t mess aro­und

Moja mała nie krę­ci na boku

Cza­sow­nik zło­żo­ny to mess aro­und jest powszech­nie uży­wa­ny w mowie potocz­nej, w języ­ku nie­for­mal­nym. Ma on kil­ka zna­czeń.

W odnie­sie­niu do tek­stu pio­sen­ki to mess aro­und (with sb) ozna­cza =

= flir­to­wać, roman­so­wać z kimś; kochać się z kimś, np.: I saw him mes­sing aro­und with your sister last night. = Widzia­łam go jak wczo­raj wie­czo­rem flir­to­wał z two­ją sio­strą.

Przyj­rzyj­my się bli­żej innym zna­cze­niom tego cza­sow­ni­ka.

To mess around/about (with sth) =

= wygłu­piać się, bawić się czymś (np. kloc­ka­mi), grze­bać w czymś (np. w papie­rach), np.: Don’t mess aro­und with that kni­fe! = Nie baw się tym nożem!

Mess & co.
to be a mess = nie radzić sobie
to mess with sb = zadzie­rać z kimś, mieć z kimś do czy­nie­nia
a mess of sth = ogrom­na ilość cze­goś
to mess sb up = doło­żyć komuś
to mess sb up = psuć, ruj­no­wać coś

To mess sb aro­und = mamić, zwo­dzić kogoś, np.: I wouldn’t trust him. I think he is mes­sing you aro­und. = Nie ufa­ła­bym mu. Sądzę, że cię zwo­dzi.

Sho

And this I know for sho

I to wiem na pew­no

W ulicz­nym slan­gu sho ozna­cza sure.

Czę­sto jest sto­so­wa­ne w kon­struk­cji fa sho lub fasho, co tłu­ma­czy­my jak for sure =

= na pew­no, jasne, zde­cy­do­wa­nie.

Przy­kład uży­cia:

- Did you get back the money form Len­ny? – Fa sho! = — Odzy­ska­łeś pie­nią­dze od Lenny’ego? – Jasne!

Wanna

Licen­tia Poeti­ca
Cza­sa­mi jed­nak mamy do czy­nie­nia ze swo­bo­dą poetyc­ką – licen­tia poeti­ca – arty­sta nie musi się liczyć z żad­ny­mi regu­ła­mi gra­ma­tycz­ny­mi, stąd więc może­my spo­tkać rów­nież opcje she/he wan­na, uży­wa­ną np. przez rape­rów.

Uh, but does she real­ly wan­na

Uh, ale czy ona napraw­dę chce

Cza­sow­nik wan­na jest czę­sto uży­wa­ny w mowie potocz­nej, nie­for­mal­nym języ­ku, w szcze­gól­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zamiast want to = chcieć.

Wan­na może być uży­te w licz­bie poje­dyn­czej oraz mno­giej, z wyjąt­kiem trze­ciej licz­by poje­dyn­czej (he, she, it). Dzie­je się tak, ponie­waż wan­na odzwier­cie­dla I want to, you want to, they want to, ale nie he/she/it wants to, gdzie jest doda­na koń­ców­ka –s.

Przy­kła­dy uży­cia:

Why you wan­na live here? = Why do you want to live here? = Dla­cze­go chcesz tu miesz­kać?

We wan­na stay with her. = We want to stay with her. = Chce­my z nią zostać.

*A wannabe

Wan­na, Gon­na, Dun­no
W podob­nym tonie będą inne skró­ty sto­so­wa­ne w języ­ku potocz­nym.

Mamy takie wyra­że­nia jak:

Gon­na = going to, np.:
I don’t know what I gon­na do. = I don’t know what I am going to do.
W wer­sie:
Now we gon’ bre­ak this thing down in just a few seconds
Gon’ = gon­na = going to

Got­ta = have got to/have to/must, np.:
You got­ta meet Tom. = You have to meet Tom.

Dun­no = I don’t know, np.:
- How do you see your­self in five  years’ time? – Dun­no…

Słów­ko to pocho­dzi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale obec­nie jest rów­nież  powszech­nie sto­so­wa­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Okre­śle­nie a wan­na­be = a want to be, opi­su­ję oso­bę, któ­ra pró­bu­je naśla­do­wać kogoś inne­go, zazwy­czaj kogoś sław­ne­go. Gene­ral­nie oso­ba, któ­ra bar­dzo chce być kimś innym, niż jest.

Przy­kład uży­cia:

The girls from our class are her wan­na­be­es. = Dziew­czy­ny z naszej kla­sy są jej wyznaw­czy­nia­mi.

Feelin’, ‘Cause, ‘Till

Don’t try to fight the feelin’

Nie pró­buj zwal­czyć uczu­cia

Feelin’ jest nie­for­mal­nym zapi­sem sło­wa feeling. Koń­ców­ka – ing, zosta­ła zapi­sa­na jako –in’.

Podob­ne dzia­ła­nie zosta­ło zasto­so­wa­ne w wer­sach:

‘Cau­se the tho­ught alo­ne is kil­ling me right now

Bo sama myśl mnie teraz zabi­ja

‘Cau­se we don’t know how

Bo nie wie­my jak

Gdzie ‘cau­se = becau­se.

Oraz:

‘Til there’s nothing at all

Cie­ka­we
bad­dest = naj­tward­szy, naj­faj­niej­szy
cool = wypa­sio­ny, cza­do­wy, super
Ice Cold = Andre (woka­li­sta Out­kast)

Aż nicze­go nie będzie

Gdzie ‘til = until.

Hey ya

W refre­nie sły­szy­my:

Heyya

Hej…ty

Sło­wo ya jest slan­go­wą wer­sją = you.

Inne zna­cze­nie ya to po pro­stu = yeah.

 

Czy dzię­ki naszej muzycz­nej podró­ży z zespo­łem Out­Kast uda­ło Wam się mess aro­und and have fun with English? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *