AC/DC — Highway to Hell

Tego kawał­ka nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać! To ogni­sta kla­sy­ka swo­je­go gatun­ku. Śpie­wa­na i odgry­wa­na wie­le razy jako hymn nie­po­kor­nych i nie tyl­ko. Ma w sobie wie­le mocy oraz daje wie­le ener­gii.

Dziś zapra­sza­my w języ­ko­wą i muzycz­ną podróż wraz z AC/DC i ich kawał­kiem „High­way to Hell”! Razem zanurz­my się w war­stwie tek­sto­wej tego kawał­ka i odkryj­my kil­ka cie­ka­wych fraz 🙂

Tekst pio­sen­ki AC/DC — High­way to Hell

Livin’ easy
Lovin’ free
Season tic­ket on a one way ride
Askin’ nothin’
Leave me be
Takin’ eve­ry­thin’ in my stri­de
Don’t need reason
Don’t need rhy­me
Ain’t nothin’ that I’d rather do
Goin’ down
Par­ty time
My friends are gon­na be the­re too

I’m on the high­way to hell
On the high­way to hell
High­way to hell
I’m on the high­way to hell

No stop signs
Spe­ed limit
Nobody’s gon­na slow me down
Like a whe­el
Gon­na spin it
Nobody’s gon­na mess me aro­und
Hey, Satan
Pay­in’ my dues
Play­in’ in a roc­kin’ band
Hey, mam­ma
Look at me
I’m on the way to the pro­mi­sed land

I’m on the high­way to hell
High­way to hell
I’m on the high­way to hell
High­way to hell

Don’t stop me

I’m on the high­way to hell
On the high­way to hell
I’m on the high­way to hell
On the high­way to hell

(High­way to hell) I’m on the high­way to hell
(High­way to hell) High­way to hell
(High­way to hell) High­way to hell
(High­way to hell)

And I’m goin’ down
All the way
I’m on the high­way to hell

Tłu­ma­cze­nie AC/DC — High­way to Hell

Łatwe życie
Wol­na miłość
Bilet w jed­ną stro­nę
Nie pytam o nic
Pozwól­cie mi być
Bio­rę wszyst­ko
Nie potrze­bu­je powo­du
Nie potrze­bu­je rymu
Nie ma nic co wolał­bym robić
Spa­dam
Czas impre­zo­wa­nia
Moi przy­ja­cie­le tak­że tam będą

Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła
Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła

Nie ma zna­ków stop
Limi­tu pręd­ko­ści
Nikt mnie nie zatrzy­ma
Tak jak koło
Będę się krę­cił
Nikt nie będzie mnie zwo­dził
Hej, Sza­ta­nie
Zapra­co­wa­łem sobie na to
Gra­jąc w roc­ko­wym zespo­le
Hej mamo
Spójrz na mnie
Jestem na dro­dze do zie­mi obie­ca­nej

Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła
Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła

Nie zatrzy­muj mnie

Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła
Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła
Auto­stra­dzie do pie­kła

(Auto­stra­dzie do pie­kła) Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła
(Auto­stra­dzie do pie­kła) Auto­stra­dzie do pie­kła
(Auto­stra­dzie do pie­kła) Auto­stra­dzie do pie­kła
(Auto­stra­dzie do pie­kła)

Spa­dam w dół
Całą dro­gę
Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła

Zwroty & Wyrażenia

Highway

The road to suc­cess is always under con­struc­tion

coun­ty road, coun­ty route, coun­ty high­way = dro­ga powia­to­wa
divi­ded high­way = dro­ga szyb­kie­go ruchu
public high­way = dro­ga publicz­na, publicz­na auto­stra­da
super­hi­gh­way = auto­stra­da, wie­lo­pa­smów­ka

I’m on the high­way to hell

Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła

High­way = auto­stra­da, np.: Go back to the high­way and turn right. = Wróć na auto­stra­dę i skręć w pra­wo.

Waż­ne róż­ni­ce!

Motor­way — Bri­tish English.

High­way/ fre­eway — Ame­ri­can English.

 Hell

I’m on the high­way to hell

Jestem na auto­stra­dzie do pie­kła

Hell =  pie­kło (miej­sce, gdzie tra­fia­ją dusze grzeszników)/ pie­kło (w prze­no­śni), np.: They gave him hell. = Oni urzą­dzi­li mu pie­kło.

Slow down

Nobody’s gon­na slow me down

Nikt mnie nie zatrzy­ma

To slow down = zwal­niać, zmiej­szać coś, spo­wal­niać.

Przy­kład:

Slow down or else you’ll twist your ankle. = Zwol­nij, w prze­ciw­nym razie skrę­cisz sobie kost­kę.

Spin

What can be spin­ning in your life?

Może­my się szyb­ko odwró­cić, czy­li = spin aro­und. Cza­sa­mi coś może wymknąć się nam spod kon­tro­li = spin out of con­trol, szcze­gól­nie jeśli nie odno­si­my suk­ce­su tj. krę­ci­my się w miej­scu = spin your whe­els. Wte­dy naj­czę­ściej mamy zamie­sza­nie w gło­wie = be in a spin.

Like a whe­el
Gon­na spin it

Tak jak koło
Będę się krę­cił

To spin = krę­cić się, wiro­wać, obra­cać.

Przy­kład:

I felt diz­zy and the who­le world was spin­ning. = Poczu­łem zawro­ty gło­wy i cały świat krę­cił się wokół.

Pay one’s dues

Pay­in’ my dues

Zapra­co­wa­łem sobie na to

Sam wyraz dues to = skład­ka opła­ta, nato­miast fra­za to pay one’s dues to idiom ozna­cza­ją­cy = zapra­co­wać na coś (np. sta­no­wi­sko, pozy­cję) poprzez cięż­ką pra­cę i poświę­ce­nie lub spła­cać należ­no­ści.

Przy­kład:

We are tau­ght that if we work hard and pay our dues, we will be rewar­ded in riches and love from fami­ly and friends. = Jeste­śmy ucze­ni, że jeśli cięż­ko pra­cu­je­my i wyko­nu­je­my swo­ją pra­cę rze­tel­nie, to będzie­my wyna­gro­dze­ni mająt­kiem i miło­ścią rodzi­ny i przy­ja­ciół.

Mess somebody around

Nobody’s gon­na mess me aro­und

Nikt nie będzie mnie zwo­dził

Rze­czow­nik mess ozna­cza = bała­gan, nie­po­rzą­dek, np.: You have got a mess in your room! = Masz bała­gan w swo­im poko­ju!

W tek­ście pio­sen­ki mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem fra­zo­wym to mess some­bo­dy aro­und.

To mess some­bo­dy aro­und = zwo­dzić kogoś, np.: Don’t mess me aro­und — I want the money you pro­mi­sed me. = Nie zwódź mnie — chcę pie­nią­dze, któ­re mi obie­ca­łeś.

 

 Jak podo­ba­ła Wam się jaz­da bez trzy­man­ki z AC/DC i ich ogni­stą pio­sen­ką? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *