Justin Timberlake — What Goes Around… Comes Around

Justin Tim­ber­la­ke w utwo­rze “What Goes Around…Comes Aro­und” opo­wia­da histo­rię o nie­szczę­śli­wej miło­ści, zdra­dzie i jed­no­cze­śnie daje moral­ną lek­cję mówiąc: cokol­wiek myślisz lub robisz — powró­ci do cie­bie, a każ­de dzia­ła­nie nie­sie ze sobą jakiś rezul­tat.

Sin­giel wyda­ny w 2007 szyb­ko stał się hitem na całym świe­cie i utrzy­my­wał się na listach prze­bo­jów przez wie­le mie­się­cy. Tele­dysk, przy­po­mi­na krót­ki film, gościn­nie wystę­pu­je w nim Scar­lett Johans­son. Klip napraw­dę robi wra­że­nie!

Prze­ko­naj­cie się sami jak wie­le inte­re­su­ją­cych i nie­ba­nal­nych zwro­tów może­cie zna­leźć w teście tej pio­sen­ki!

Tekst pio­sen­ki Justin Tim­ber­la­ke — What Goes Aro­und… Comes Aro­und

Hey girl, is he eve­ry­thing you wan­ted in a man?
You know I gave you the world
You had me in the palm of your hand
So why your love went away
I just can’t seem to under­stand
Tho­ught it was me and you babe
Me and you until the end
But I guess I was wrong

Don’t want to think abo­ut it
Don’t want to talk abo­ut it
I’m just so sick abo­ut it
Can’t belie­ve it’s ending this way
Just so con­fu­sed abo­ut it
Feeling the blu­es abo­ut it
I just can’t do witho­ut ya
Tell me is this fair?

Is this the way it’s real­ly going down?
Is this how we say good­bye?
Should’ve known bet­ter when you came aro­und
That you were gon­na make me cry
It’s bre­aking my heart to watch you run aro­und
’Cau­se I know that you’re living a lie
That’s okay baby ’cau­se in time you will find…

What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und

Now girl, I remem­ber eve­ry­thing that you cla­imed
You said that you were moving on now
And may­be I sho­uld do the same
Fun­ny thing abo­ut that is
I was ready to give you my name
Tho­ught it was me and you, babe
And now, it’s all just a sha­me
And I guess I was wrong

Don’t want to think abo­ut it
Don’t want to talk abo­ut it
I’m just so sick abo­ut it
Can’t belie­ve it’s ending this way
Just so con­fu­sed abo­ut it

Feeling the blu­es abo­ut it
I just can’t do witho­ut ya
Can you tell me is this fair?

Is this the way it’s real­ly going down?
Is this how we say good­bye?
Should’ve known bet­ter when you came aro­und
That you were going to make me cry
Now it’s bre­aking my heart to watch you run aro­und
’Cau­se I know that you’re living a lie
That’s okay baby ’cau­se in time you will find

What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und

What goes aro­und comes aro­und
What goes aro­und comes aro­und
You sho­uld know that
What goes aro­und comes aro­und
What goes aro­und comes aro­und
You sho­uld know that

Don’t want to think abo­ut it
Don’t want to talk abo­ut it
I’m just so sick abo­ut it
Can’t belie­ve it’s ending this way
Just so con­fu­sed abo­ut it
Feeling the blu­es abo­ut it
I just can’t do witho­ut ya
Tell me is this fair?

Is this the way it’s real­ly going down?
Is this how we say good­bye?
Should’ve known bet­ter when you came aro­und
That you were going to make me cry
Now it’s bre­aking my heart to watch you run aro­und
’Cau­se I know that you’re living a lie
But that’s okay baby ’cau­se in time you will find

What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und

Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und
What goes aro­und, goes aro­und, goes aro­und
Comes all the way back aro­und

Let me paint this pic­tu­re for you, baby

You spend your nights alo­ne
And he never comes home
And eve­ry time you call him
All you get’s a busy tone
I heard you found out
That he’s doing to you
What you did to me
Ain’t that the way it goes?

When you che­ated girl
My heart ble­eded girl
So it goes witho­ut say­ing that you left me feeling hurt
Just a clas­sic case
A sce­na­rio
Tale as old as time
Girl you got what you dese­rved

And now you want some­bo­dy
To cure the lone­ly nights
You wish you had some­bo­dy
That could come and make it right

But girl I ain’t some­bo­dy with a lot of sym­pa­thy
You’ll see

(What goes aro­und comes back aro­und)
I tho­ught I told ya
(What goes aro­und comes back aro­und)
I tho­ught I told ya
(What goes aro­und comes back aro­und)
I tho­ught I told ya
(What goes aro­und comes back aro­und)
I tho­ught I told ya

See?
You should’ve liste­ned to me, baby
Becau­se
(What goes aro­und comes back aro­und)

Tłu­ma­cze­nie Justin Tim­ber­la­ke — What Goes Aro­und… Comes Aro­und

Dziew­czy­no, czy on jest dla cie­bie ide­ałem męż­czy­zny?
Wiesz, że odda­łem ci cały mój świat
Mia­łaś mnie w gar­ści
Więc dla­cze­go two­ja miłość ode­szła
Nie wyda­ję że rozu­miem
Myśla­łem, że byli­śmy tyl­ko ja i ty, kocha­nie
Ja i ty do same­go koń­ca
Ale chy­ba się myli­łem

Nie chcę o tym myśleć
Nie chcę o tym roz­ma­wiać
Mam już tego dosyć
Nie potra­fię uwie­rzyć, że to koń­czy się w ten spo­sób
Mam mętlik w gło­wie
Jestem zdo­ło­wa­ny
Po pro­stu nie potra­fię bez cie­bie żyć
Powiedz, czy to jest spra­wie­dli­we?

Napraw­dę to wszyst­ko tak się skoń­czy?
W taki spo­sób się poże­gna­my?
Powi­nie­nem był wie­dzieć lepiej, kie­dy się poja­wi­łaś
Że dopro­wa­dzisz mnie do łez
Łamie mi ser­ce, jak widzę jak bie­gasz w kół­ko
Bo wiem, że żyjesz w kłam­stwie
Ale to w porząd­ku skar­bie, bo dowiesz się w swo­im cza­sie

To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą

Teraz dziew­czy­no, przy­po­mi­nam sobie wszyst­ko, cze­go żąda­łaś
Mówi­łaś, że teraz chcesz iść do przo­du
I może ja powi­nie­nem zro­bić to samo
Zabaw­ne jest to, że
Byłem gotów oddać ci swo­je nazwi­sko
Myśla­łem, że byli­śmy tyl­ko ja i ty, kocha­nie
Teraz został tyl­ko wstyd
I chy­ba się myli­łem

Nie chcę o tym myśleć
Nie chcę o tym roz­ma­wiać
Mam już tego dosyć
Nie potra­fię uwie­rzyć, że to koń­czy się w ten spo­sób
Mam mętlik w gło­wie

Czu­ję się zdo­ło­wa­ny
Po pro­stu potra­fię bez cie­bie żyć
Powiedz, czy to jest spra­wie­dli­we?

Napraw­dę to wszyst­ko tak się skoń­czy?
W taki spo­sób się żegna­my?
Powi­nie­nem wie­dzieć lepiej, kie­dy się poja­wi­łaś
Że to ty dopro­wa­dzisz mnie do łez
Łamie mi ser­ce, kie­dy widzę jak odcho­dzisz
Wiem, że żyjesz w kłam­stwie
Ale to w porząd­ku skar­bie, bo dowiesz się w swo­im cza­sie

To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą

To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
Powin­naś to wie­dzieć
To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
Powin­naś to wie­dzieć

Nie chcę o tym myśleć
Nie chcę o tym roz­ma­wiać
Mam już tego dosyć
Nie potra­fię uwie­rzyć, że to koń­czy się w ten spo­sób
Mam mętlik w gło­wie
Czu­ję się bez­na­dziej­nie
Bo nie potra­fię bez cie­bie żyć
Powiedz, czy to jest spra­wie­dli­we?

Napraw­dę to wszyst­ko tak się skoń­czy?
W taki spo­sób się żegna­my?
Powi­nie­nem wie­dzieć lepiej, kie­dy się poja­wi­łaś
Że to ty dopro­wa­dzisz mnie do łez
Łamiesz mi ser­ce, kie­dy widzę jak odcho­dzisz
Wiem, że żyjesz w kłam­stwie
Ale to w porząd­ku skar­bie, bo dowiesz się w swo­im cza­sie

To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi

Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą
To co odcho­dzi, odcho­dzi, odcho­dzi
Zawsze wra­ca tą samą dro­gą

Pozwól, że ci coś prze­sta­wię, skar­bie

Noce spę­dzasz samot­nie
A on nigdy nie wra­ca do domu
Za każ­dym razem kie­dy do nie­go dzwo­nisz
Sły­szysz tyl­ko zaję­ty sygnał
Sły­sza­łem, że dowie­dzia­łaś się
Że on robi tobie to
Co ty zro­bi­łaś mi
Czy to wła­śnie nie dzia­ła w ten spo­sób?

Dziew­czy­no, kie­dy mnie oszu­ki­wa­łaś
Moje ser­ce krwa­wi­ło
To było oczy­wi­ste, że spra­wi­łaś mi ból
To kla­sycz­ny przy­pa­dek
Sce­na­riusz
Histo­ria sta­ra jak świat
Dziew­czy­no, masz to, na co zasłu­ży­łaś

A teraz chcesz kogoś
Kto ule­czy ci samot­ne noce
Chcia­ła­byś mieć kogoś
Kto przyj­dzie i wszyst­ko napra­wi

Dziew­czy­no, nie jestem oso­bą, któ­ra darzy cię współ­czu­ciem
Zoba­czysz

To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
Myśla­łem, że ci mówi­łem
To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą
Myśla­łem, że ci mówi­łem
(To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą)
Myśla­łem, że ci mówi­łem
(To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą)
Myśla­łem, że ci mówi­łem

Widzisz?
Powin­naś mnie posłu­chać, skar­bie
Dla­te­go, że
(To co odcho­dzi, zawsze wra­ca tą samą dro­gą)

Zwroty & wyrażenia

Can’t do without

What goes aro­und…
What goes aro­und comes aro­und to popu­lar­ne powie­dze­nie. W języ­ku pol­skim ma kil­ka odpo­wied­ni­ków -
— jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
— jak sobie poście­lisz, tak się wyśpisz
— to co odcho­dzi też przy­cho­dzi
— jak ty komu, tak on tobie
— jakie ziar­no, taki plon
— nie czyń dru­gie­mu, co tobie nie­mi­łe
— histo­ria lubi się powta­rzać

I just can’t do witho­ut ya

Nie potra­fię bez cie­bie żyć

Can’t do witho­ut sb/sth = nie móc żyć bez czegoś/kogoś, np.:

Do you think that you can do witho­ut a tele­pho­ne? = Czy uwa­żasz, że mógł­byś żyć bez tele­fo­nu?

Find out

I heard you found out
That he’s doing to you what you did to me

Usły­sza­łem, że dowie­dzia­łaś się
Że on robi tobie to co ty zro­bi­łaś mi

To find out = dowie­dzieć się, dopy­tać, np.:

To find out more, visit our websi­te. = Aby dowie­dzieć się wię­cej, odwiedź naszą stro­nę inter­ne­to­wą.

Deserve

Girl you got what you dese­rved

Dziew­czy­no, masz to, na co zasłu­ży­łaś

To dese­rve = zasłu­gi­wać (na coś), np.:

I think he dese­rves a second chan­ce. = Myślę, że on zasłu­gu­je na dru­gą szan­sę.

Break somebody’s heart

Take it to your heart
from the bot­tom of one’s heart = z głę­bi ser­ca
by heart = na pamięć (np. uczyć się)
light-hear­ted = bez­tro­ski
heart of sto­ne = ser­ce z kamie­nia
wear one’s heart on one’s sle­eve = mieć ser­ce na dło­ni

Now it’s bre­aking my heart to watch you run aro­und

Łamiesz mi ser­ce, kie­dy widzę jak odcho­dzisz

To bre­ak somebody’s heart = łamać komuś ser­ce, np.:

I loved her and she bro­ke my heart. = Kocha­łem ją, a ona zła­ma­ła mi ser­ce.

Move on

You said that you were moving on now

Mówi­łaś, że teraz chcesz iść do przo­du

To move on =

= iść do przo­du, np. I moved on with my life after she bro­ke up with me. = Posze­dłem do przo­du po tym, jak ona ze mną zerwa­ła.

= zmie­niać temat, np. Let’s move on and talk abo­ut you. = Zmień­my temat i poroz­ma­wiaj­my o tobie.

= roz­wi­jać się, np. Com­pa­ny has to move on and beco­me more popu­lar. = Fir­ma musi się roz­wi­jać i stać się bar­dziej popu­lar­na.

Cheat

What goes aro­und…
to che­at on some­bo­dy = zdra­dzać kogoś, np.:
Her hus­band che­ated on her that’s why she applied for divor­ce. = Mąż ją zdra­dzał, dla­te­go zło­ży­ła pozew o roz­wód.

When you che­ated girl my heart ble­eded girl

Dziew­czy­no, kie­dy mnie oszu­ki­wa­łaś moje ser­ce krwa­wi­ło

To che­at =

= oszu­ki­wać, np. Don’t even try to che­at — she will always find out. = Nawet nie pró­buj oszu­ki­wać — ona zawsze się tego dowie.

= ścią­gać (np. na egza­mi­nie), np. I che­ated on the exam but I failed any­way. = Ścią­ga­łem na egza­mi­nie, ale i tak obla­łem.

Ain’t

Inne, czę­sto uży­wa­ne skró­ty
Wan­na to skró­co­na for­ma od want to (= chcieć).
Gon­na to skró­co­na for­ma od going to (= zamie­rzać).
Dun­no to skró­co­na for­ma od don’t know (= nie wie­dzieć).

Ain’t that the way it goes?

Czy to wła­śnie nie dzia­ła w ten spo­sób?

For­ma ain’t jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych form w języ­ku angiel­skim.

To przy­kład angiel­skie­go slan­gu i nie zale­ca się jej sto­so­wać w sytu­acjach for­mal­nych. Uży­wa­na jest naj­czę­ściej w pio­sen­kach, fil­mach i mowie potocz­nej. Sto­so­wa­na zarów­no przez Bry­tyj­czy­ków jak i Ame­ry­ka­nów jako prze­cze­nie cza­sow­ni­ków to be/have w róż­nych oso­bach w cza­sie teraź­niej­szym.

W języ­ku angiel­skim nie uży­wa­my podwój­ne­go prze­cze­nia. W przy­pad­ku ain’t może­my użyć dru­gie­go prze­cze­nia.

Przy­kład:

I ain’t got no money. = I haven’t got any money. = Nie mam pie­nię­dzy.

I ain’t wor­king now. = I am not wor­king now. = Teraz nie pra­cu­ję.

He ain’t tall. = He isn’t tall. = On nie jest wyso­ki.

 

Jeste­śmy cie­ka­wi Waszych opi­nii na temat lek­cji.

Cze­ka­my na komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Alicja

    “I just can’t seem to under­stand” –> Nie wyda­ję że rozu­miem?

    Pro­po­no­wa­ła­bym raczej “Po pro­stu nie mogę/potrafię zro­zu­mieć”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *