Metallica — Enter Sandman

Metal­li­ca to legen­dar­ny zespół i nie ma chy­ba oso­by, któ­ra nie potra­fi­ła­by wymie­nić przy­naj­mniej jed­nej ich pio­sen­ki. W  lip­cu 2014 pol­scy fani mogli usły­szeć zespół  na żywo, ponie­waż Metal­li­ca poja­wi­ła się na festi­wa­lu Soni­sphe­re w War­sza­wie.

Wśród hitów, któ­re zagra­li, była tak­że jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek zespo­łu — „Enter Sand­man”. Ta pio­sen­ka to dowód na to, że muzy­ka meta­lo­wa nie­ko­niecz­nie musi mieć sata­ni­stycz­ne prze­sła­nie.

Tekst pio­sen­ki Metal­li­ca — Enter Sand­man

Say your pray­ers lit­tle one
Don’t for­get, my son
To inc­lu­de eve­ry­one

Tuck you in, warm within
Keep you free from sin
Till the sand­man he comes

Sle­ep with one eye open
Grip­ping your pil­low tight

Exit light
Enter night
Take my hand
Off to never-never land

Something’s wrong, shut the light
Heavy tho­ughts toni­ght
And they aren’t of snow whi­te

Dre­ams of war, dre­ams of liars
Dre­ams of dragon’s fire
And of things that will bite

Sle­ep with one eye open
Grip­ping your pil­low tight

Exit light
Enter night
Take my hand
Off to never never land

Now I lay me down to sle­ep
Pray the lord my soul to keep
If I die befo­re I wake
Pray the lord my soul to take

Hush lit­tle baby, don’t say a word
And never mind that noise you heard
It’s just the beast under your bed
In your clo­set, in your head

Exit light
Enter night
Gra­in of sand

Exit light
Enter night
Take my hand
We’re off to never never land

Tłu­ma­cze­nie Metal­li­ca — Enter Sand­man

Odmów swo­ją modli­twę mój mały
Nie zapo­mnij mój synu
Uwzględ­nić w nich wszyst­kich

Przy­kry­wam cię z cie­płem wewnątrz
Trzy­maj się wol­ny z dala od grze­chu
Dopó­ki nie przyj­dzie dzia­dek pia­sko­wy

Śpij z jed­nym okiem otwar­tym
Ści­ska­jąc swo­ją podusz­kę moc­no

Gaśnie świa­tło
Poja­wia się noc
Trzy­maj moją rękę
Odcho­dzisz do kra­iny marzeń

Coś jest nie tak, zgaś świa­tło
Cięż­kie myśli dzi­siej­sze­go wie­czo­ru
Nie są bia­łe jak śnieg

Marze­nia o woj­nie, marze­nia o kłam­cach
Marze­nia o smo­czym ogniu
I o rze­czach któ­re mogą ugryźć

Śpij z jed­nym okiem otwar­tym
Ści­ska­jąc swo­ją podusz­kę moc­no

Gaśnie świa­tło
Poja­wia się noc
Trzy­maj moją rękę
Odcho­dzisz do kra­iny marzeń

Teraz kła­dę się spać
Modlę się do Pana żeby chro­nił moją duszę
Jeśli umrę zanim się obu­dzę
Modlę się żeby Pan wziął moją duszę

Cicho mały, nie mów nic
I nic nie zna­czy hałas, któ­ry sły­szysz
To tyl­ko bestia pod two­im łóż­kiem
W Two­jej sza­fie, w two­jej gło­wie

Gaśnie świa­tło
Poja­wia się noc
Ziarn­ko pia­sku

Gaśnie świa­tło
Poja­wia się noc
Trzy­maj moją rękę
Odcho­dzisz do kra­iny marzeń

Gramatyka

Tryb rozkazujący

Say your pray­ers lit­tle one

Odmów swo­ją modli­twę mój mały

W try­bie roz­ka­zu­ją­cym zmie­nia się kon­struk­cja zda­nia — ze zda­nia pozby­wa­my się pod­mio­tu (oso­by).

Przy­kła­dy:

Don’t for­get. = Nie zapo­mnij.

Don’t say a word. = Nie mów nic.

Don’t listen music so loud. = Nie słu­chaj muzy­ki tak gło­śno.

Jeśli budu­je­my roz­kaz bez prze­cze­nia wystar­czy sam cza­sow­nik.

Przy­kła­dy:

Tell me! = Powiedz mi!

Remem­ber to buy milk. = Pamię­taj, żeby kupić mle­ko.

Zwroty & Wyrażenia

Prayer

More than a pray­er

pray­er book = modli­tew­nik

pray­er servi­ce = spo­tka­nie modli­tew­ne

to offer a pray­er = ofia­ro­wać modli­twę

eve­ning pray­er = wie­czor­ne nabo­żeń­stwo

Say your pray­ers lit­tle one

Odmów swo­ją modli­twę mój mały

Pray­er = modli­twa.

To say your pray­ers = odma­wiać modli­twy, modlić się.

Przy­kład:

Befo­re meals we say pray­ers. = Modli­my się przed posił­ka­mi.

Include

To inc­lu­de eve­ry­one

 Uwzględ­nić wszyst­kich

To inc­lu­de = zawie­rać, uwzględ­niać.

Przy­kład:

What does the insu­ran­ce inc­lu­de? = Co zawie­ra ubez­pie­cze­nie?

War­to pamię­tać!

Jadąc w podróż zagra­ni­cę zapa­mię­taj to słów­ko, może przy­dać się, żeby zapy­tać co zwie­ra cena, np.:
Does the pri­ce inc­lu­de bre­ak­fast? = Czy śnia­da­nie zawar­te jest w cenie?

Tuck

Tuck can be also your snack!

Rze­czow­nik tuck w prze­szło­ści był uży­wa­ny w bry­tyj­skim angiel­skim jako okre­śle­nie cukier­ków, sło­dy­czy. Stąd powsta­ło kil­ka cie­ka­wych kolo­ka­cji z tym słów­kiem.

tuck shop = skle­pik szkol­ny (BrE)

to tuck into some­thing = obże­rać się, pała­szo­wać coś (infor­mal)

W ame­ry­kań­skim angiel­skim może­my spo­tkać się tak­że z wyra­że­niem nip and tuck = łeb w łeb.

Tuck you in, warm within 

Przy­kry­wam cię z cie­płem wewnątrz

To tuck = otu­lać, ukła­dać do snu.

Przy­kład:

The baby was tuc­ked in by his father. = Dziec­ko zosta­ło poło­żo­ne do snu przez jego tatę.

Within

Tuck you in, warm within 

Przy­kry­wam cię z cie­płem wewnątrz

Within = w, wewnątrz.

Przy­kład:

The cri­sis cau­sed divi­sion within the orga­ni­sa­tion. = Kry­zys spo­wo­do­wął podział ogra­ni­za­cji.

Zapa­mię­taj!

Within czę­sto uży­wa­my, gdy mówi­my o czymś, co sta­nie się w cią­gu jakie­goś cza­su.

Przy­kła­dy:

I’ll be the­re within an hour. = Będę tam w cią­gu godzi­ny.

The film is star­ting within seconds. = Film zacznie się za kil­ka sekund.

Oraz gdy mówi­my o zasię­gu np. oczu czy uszu.

Przy­kła­dy:

Eve­ry­thing within sight was cove­red with snow. = Wszyst­ko w zasię­gu wzro­ku było pokry­te śnie­giem.

The­re wasn’t any noise within ear­shot. = Nie było żad­ne­go hała­su w zasię­gu słu­chu.

The pro­duct was within easy reach. = Pro­dukt był łatwo dostęp­ny.

Grip

Grip­ping your pil­low tight

Ści­ska­jąc swo­ją podusz­kę moc­no

To grip = ści­skać, chwy­tać.

Przy­kład:

She was so sca­red that she grip­ped my hand tigh­tly. = Była tak prze­stra­szo­na, że trzy­ma­ła moją rękę bar­dzo moc­no.

Never-never land

Off to never-never land

Odcho­dzisz do  kra­iny marzeń

Never-never land = kra­ina marzeń.

Cie­ka­we kolo­ka­cje ze sło­wem dre­am
waking dre­am /lucid dre­am = sen na jawie

dre­am tic­ket = pew­ni zwy­cięz­cy (np. w wybo­rach)

dre­am book = sen­nik

win­ter dre­am = sen zimo­wy

Przy­kład:

Never-never land is some­thing myste­rio­us. = Kra­ina marzeń jest czymś tajem­ni­czym.

Dream

Dre­ams of war, dre­ams of liars

Marze­nia o woj­nach, marze­nia o kłam­cach

To dre­am of = marzyć, np.: I dre­am of being a doctor. = Marzę żeby zostać leka­rzem.

To dre­am abo­ut = śnić, np.: That night I dre­amt abo­ut my wed­ding. = Tej nocy śni­łam o moim ślu­bie.

 

Chcie­li­by­ście wię­cej lek­cji z moc­niej­szym brzmie­niem?

Macie jakieś pro­po­zy­cje?

Zapra­sza­my do dys­ku­sji 🙂

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

www.deathmagnetic.pl

www.facebook.com/deathmagneticpl

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Jagoda

    Bar­dzo faj­ne tłu­ma­cze­nie, wszyst­ko pięk­nie wytłu­ma­czo­ne, dzię­ku­ję 🙂
    PS. “The­re wasn’t any noise within ear­shot. = Nie było żad­nego słu­chu w zasię­gu hała­su.”? 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *