Foo Fighters — The Pretender

Foo Figh­ters to zespół zało­żo­ny przez Dave’a Groh­la, któ­ry przez wie­le lat udzie­lał się arty­stycz­nie jako per­ku­si­sta Nirva­ny. Po śmier­ci Kur­ta Coba­ina, Grohl zało­żył wła­sny zespół, w któ­rym to już nie usiadł za bęb­na­mi ale prze­jął rolę woka­li­sty, zresz­tą z bar­dzo dobrym rezul­ta­tem.

Utwór „The Pre­ten­der” pocho­dzi z szó­ste­go albu­mu zespo­łu i w 2007 roku, kie­dy to został wyda­ny, zna­lazł się wśród 100 naj­lep­szych kom­po­zy­cji roku maga­zy­nu „The Rol­ling Sto­ne”.

Zatem zobacz­my, cze­go ta pio­sen­ka może nas nauczyć!

Tekst pio­sen­ki Foo Figh­ters — The Pre­ten­der

Keep you in the dark
You know they all pre­tend
Keep you in the dark
And so it all began

Send in your ske­le­tons
Sing as the­ir bones go mar­ching in… aga­in
The need you buried deep
The secrets that you keep are ever ready
Are you ready
I’m fini­shed making sen­se
Done ple­ading igno­ran­ce
That who­le defen­se

Spin­ning infi­ni­ty, boy
The whe­el is spin­ning me
It’s never-ending, never-ending
Same old sto­ry

What if I say I’m not like the others
What if I say I’m not just ano­ther one of your plays
You’re the pre­ten­der
What if I say I will never sur­ren­der

What if I say I’m not like the others
What if I say I’m not just ano­ther one of your plays
You’re the pre­ten­der
What if I say I will never sur­ren­der

In time or so I’m told
I’m just ano­ther soul for sale… oh, well
The page is out of print
We are not per­ma­nent
We’re tem­po­ra­ry, tem­po­ra­ry
Same old sto­ry

What if I say I’m not like the others
What if I say I’m not just ano­ther one of your plays
You’re the pre­ten­der
What if I say I will never sur­ren­der

What if I say I’m not like the others
What if I say I’m not just ano­ther one of your plays
You’re the pre­ten­der
What if I say I will never sur­ren­der

I’m the voice insi­de your head
You refu­se to hear

Tłu­ma­cze­nie Foo Figh­ters — The Pre­ten­der

Trzy­ma­ją cię w nie­wie­dzy
Ty wiesz, że oni wszy­scy uda­ją
Trzy­ma­ją cię w nie­wie­dzy
I tak to wszyst­ko się zaczy­na

Wyślij swo­je szkie­le­ty
Śpie­waj gdy ich kości masze­ru­ją … zno­wu
Potrze­ba któ­rą zako­pa­łeś głę­bo­ko
Sekre­ty któ­re trzy­masz są zawsze goto­we
Czy ty jesteś goto­wy
Koń­czę odszu­ki­wać sens
Koniec z tłu­ma­cze­niem nie­zna­jo­mo­ści spra­wy
Całą tą obro­ną

Wiru­ją­ca nie­skoń­czo­ność, chłop­cze
Koło krę­ci mną
To nigdy się nie koń­czy, nie koń­czy
Ta sama śpiew­ka

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolej­ną two­ją zagryw­ką
Jesteś oszu­stem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie pod­dam

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolej­ną two­ją zagryw­ką
Jesteś oszu­stem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie pod­dam

Z cza­sem a przy­naj­mniej tak mi powie­dzie­li
Jestem tyl­ko kolej­ną duszą na sprze­daż … no cóż
Stro­na jest wydru­ko­wa­na
Nie jeste­śmy wiecz­ni
Jeste­śmy tym­cza­so­wi, tym­cza­so­wi
Ta sama śpiew­ka

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolej­ną two­ją zagryw­ką
Jesteś oszu­stem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie pod­dam

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolej­ną two­ją zagryw­ką
Jesteś oszu­stem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie pod­dam

Jestem gło­sem w two­jej gło­wie
Odma­wiasz słu­cha­nia

Gramatyka

Tryb rozkazujący

Send in your ske­le­tons

Wyślij swo­je szkie­le­ty

Try­bu roz­ka­zu­ją­ce­go tak jak nazwa wska­zu­je, uży­wa­my, aby wydać komuś roz­kaz, pole­ce­nie, czy­li zamiast zapy­tać: „Czy mógł­byś zamknąć okno?” powie­my „Zamknij okno.”

Zda­nia w try­bie roz­ka­zu­ją­cym two­rzy­my w spo­sób nastę­pu­ją­cy:

cza­sow­nik + dopeł­nie­nie

Czy­li przy two­rze­niu zdań nie wsta­wia­my pod­mio­tu, tyl­ko od razu prze­cho­dzi­my do cza­sow­ni­ka.

Przy­kła­dy:

Shut the door. = Zamknij drzwi.

Pass me the salt. = Podaj mi sól.

Go away! = Odejdź!

Prze­cze­nie two­rzy­my nato­miast w ten spo­sób:

don’t + cza­sow­nik + dopeł­nie­nie

Przy­kła­dy:

Don’t open the door. = Nie otwie­raj drzwi.

Don’t come clo­ser. = Nie pod­chodź bli­żej.

Don’t for­get. = Nie zapo­mnij.

Zwroty & Wyrażenia

Keep in the dark

Keep calm and learn it all!

Oto przy­kła­dy innych cie­ka­wych phra­sal verbs z cza­sow­ni­kiem to keep:

to keep off = nie zbli­żać się, uni­kać, np.: Keep off the grass! = Nie wcho­dzić na tra­wę!

to keep on = nie prze­sta­wać, kon­ty­nu­ować, np.: Keep on roc­king! = Nie prze­sta­waj dawać cza­du!

to keep up = nadą­żać, np.: I can’t keep up with you, you’re too fast. = Nie nadą­żam za tobą, jesteś za szyb­ki.

I na koniec:

Keep calm. = Zacho­waj spo­kój.

zdję­cie

Keep you in the dark

Trzy­ma­ją cię w nie­wie­dzy

To keep in the dark = trzy­mać w nie­wie­dzy.

Przy­kład:

I didn’t know abo­ut it. I was kept in the dark. = Nie wie­dzia­łem o tym. Trzy­ma­no mnie w nie­wie­dzy.

Pretend

You know they all pre­tend

Ty wiesz, że oni wszy­scy uda­ją

To pre­tend = uda­wać.

Przy­kład:

Don’t pre­tent to be my friend. = Nie uda­waj, że jesteś moim przy­ja­cie­lem.

Skeleton

Send in your ske­le­tons

Wyślij swo­je szkie­le­ty

Ske­le­ton = szkie­let.

Przy­kład:

In the clas­sro­om we have a ske­le­ton. = W sali mamy szkie­let.

March

Do you have a ske­le­ton in the cup­bo­ard?
Ze słów­kiem ske­le­ton wią­że się angiel­ski idiom, do któ­re­go naj­praw­do­po­dob­niej nawią­zu­je pio­sen­ka:

to have a ske­le­ton in the cup­bo­ard (BrE)/ to have a ske­le­ton in the clo­set (AmE) = mieć wsty­dli­wy sekret

Przy­kład:

I have a ske­le­ton in the cup­bo­ard. I have com­mit­ted a cri­me. = Mam wsty­dli­wy secret. Popeł­ni­łem prze­stęp­stwo.

Sing as the­ir bones go mar­ching in

Śpie­waj, gdy ich kości masze­ru­ją

To march = masze­ro­wać.

Przy­kła­dy:

We are mar­ching towards the bri­ght futu­re. = Masze­ru­je­my ku świe­tla­nej przy­szło­ści.

Sol­diers are mar­ching. = Żoł­nie­rze masze­ru­ją.

Bury

The need you buried deep

Potrze­ba któ­rą zako­pa­łeś głę­bo­ko

To bury = zako­pać, pogrze­bać.

Przy­kła­dy:

Bury the hat­chet. = Zako­pać topór wojen­ny.

We must bury the evi­den­ce. = Musi­my zako­pać dowo­dy.

Plead

Done ple­ading igno­ran­ce

Koniec z tłu­ma­cze­niem nie­zna­jo­mo­ści spra­wy

To ple­ad = bła­gać, bro­nić, tłu­ma­czyć, np.: I’m not ple­ading his actions. = Nie tłu­ma­czę jego postę­po­wa­nia.

Spin

Spin doctor

Sło­wo spin koja­rzy się rów­nież z popu­lar­nym wyra­że­niem:

spin doctor = spec od pro­pa­gan­dy

Przy­kład:

His spin doctors advi­sed him well during the cam­pa­ing. = Jego spe­ce od pro­pa­gan­dy dobrze dora­dza­li mu pod­czas kam­pa­nii.

Spin­ning infi­ni­ty, boy

Wiru­ją­ca nie­skoń­czo­ność, chłop­cze

To spin = wiro­wać.

Przy­kład:

I’m spin­ning round and round. = Krę­ce się w kół­ko.

Infinity

Spin­ning infi­ni­ty, boy

Wiru­ją­ca nie­skoń­czo­ność, chłop­cze

Infi­ni­ty = nie­skoń­czo­ność.

Przy­kład:

My work here will last for infi­ni­ty. = Moja pra­ca tutaj prze­trwa wiecz­ność.

Same old story

Same old sto­ry

Ta sama śpiew­ka

Same old sto­ry = ta sama śpiew­ka.

Przy­kład:

I don’t belie­ve him. It’s the same old sto­ry aga­in. = Nie wie­rzę mu. To jest zno­wu ta sama sta­ra śpiew­ka.

Surrender

What if I say I will never sur­ren­der

Co jeśli powiem, że się nigdy nie pod­dam

To sur­ren­der = pod­dać się.

Przy­kład:

They refu­sed to sur­ren­der and  they keep on figh­ting. = Nie zgo­dzi­li się pod­dać i wal­czą dalej.

Soul

I’m just ano­ther soul for sale

Jestem tyl­ko kolej­ną duszą na sprze­daż

Soul = dusza.

Przy­kład:

He would sell his soul to the devil to be the best. = Zaprze­dał­by duszę dia­błu aby być naj­lep­szym.

Permanent

We are not per­ma­nent

Nie jeste­śmy wiecz­ni

Per­ma­nent = wiecz­ny, per­ma­nent­ny, np.: Nothing is per­ma­nent. = Nic nie jest wiecz­ne.

Temporary

We’re tem­po­ra­ry, tem­po­ra­ry

Jeste­śmy tym­cza­so­wi, tym­cza­so­wi

Tem­po­ra­ry = tym­cza­so­wy.

Przy­kład:

This govern­ment is tem­po­ra­ry. = Ten rząd jest tym­cza­so­wy.

Refuse

You refu­se to hear

Odma­wiasz słu­cha­nia

To refu­se = odma­wiać.

I refu­se to be a part of this. = Odma­wiam bra­nia w tym udzia­łu.

Face

I’m the face that you have to face

Jestem twa­rzą z któ­rą musisz się zmie­rzyć

Face to nie tyl­ko twarz ale może być tak­że cza­sow­ni­kiem, któ­ry ozna­cza =  mie­rzyć się z jakimś pro­ble­mem lub spra­wą.

Przy­kład:

I have to face the con­se­qu­eces. = Muszę się zmie­rzyć z kon­se­kwen­cja­mi.

Left & right

I’m what’s left, I’m what’s right

Jestem tym co zosta­ło, jestem tym co dobre

Left i right to nie tyl­ko kie­run­ki (lewo i pra­wo). Sło­wo left jest tak­że for­mą prze­szłą od to  leave czy­li = zosta­wiać, opusz­czać. Nato­miast to be right ozna­cza = mieć rację.

Przy­kła­dy:

She left the gro­up of people she was with and came over to spe­ak to us. = Opu­ści­ła gru­pę osób, z któ­ry­mi była i przy­szła poroz­ma­wiać z nami.

You were right abo­ut him — he’s a real tro­uble­ma­ker. = Mia­łeś rację co do nie­go — jest praw­dzi­wym intry­gan­tem.

Enemy

I’m the ene­my

Jestem wro­giem

Ene­my = wróg, np.: Look out! The ene­my is near. = Uwa­żaj­cie! Wróg jest bli­sko.

Take down

I’m the hand that will take you down

Jestem ręką, któ­ra cie­bie upo­ko­rzy

To take down = upo­ko­rzyć.

Przy­kład:

I’m going to take him down. = Upo­ko­rzę go.

Yeah

Yeah, who are you

Tak, kim jesteś

Yeah jest potocz­nym wyra­że­niem ozna­cza­ją­cym = tak lub nasze potocz­ne no.

- Will you do it? = Zro­bisz to?
Yeah. = Tak/ No.

 

Czy angiel­ski nie jest przy­jem­niej­szy, gdy słu­cha się przy oka­zji Foo Figh­ters? 🙂

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Foo Figh­ters Poland

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Patryjca

    Mój ulu­bio­ny utwór Foo Figh­ters, jak miło. Świet­na stro­na!
    A w szko­le zawsze mówi­li, aby nie uczyć się z pio­se­nek, bo gra­ma­ty­ka zła i nie­po­praw­ne zwro­ty… Ufff, dobrze, że takie pio­sen­ki to tyl­ko w disco-polo 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *