Goo Goo Dolls — Iris

Pio­sen­ka “Iris” Goo Goo Dolls zosta­ła napi­sa­na na ścież­kę dźwię­ko­wą do fil­mu “Mia­sto Anio­łów” z 1998. Sin­giel stał się jak do tej pory naj­sław­niej­szym kawał­kiem Goo Goo Dolls zdo­by­wa­jąc rze­sze fanów na całym świe­cie.

Woka­li­sta Goo Goo Dolls John Rze­znik mówi o pio­sen­ce: “When I wro­te it, I was thin­king abo­ut the situ­ation of the Nicho­las Cage cha­rac­ter in the movie. This guy is com­ple­te­ly wil­ling to give up his own immor­ta­li­ty, just to be able to feel some­thing very human”.

Tekst pio­sen­ki Goo Goo Dolls — Iris

And I’d give up fore­ver to touch you
’Cau­se I know that you feel me some­how
You’re the clo­sest to heaven that I’ll ever be
And I don’t want to go home right now

And all I can taste is this moment
And all I can bre­athe is your life
’Cau­se sooner or later it’s over
I just don’t want to miss you toni­ght

And I don’t want the world to see me
’Cau­se I don’t think that they’d under­stand
When everything’s meant to be bro­ken
I just want you to know who I am

And you can’t fight the tears that ain’t coming
Or the moment of truth in your lies
When eve­ry­thing feels like the movies
Yeah you ble­ed just to know you’re ali­ve

And I don’t want the world to see me
’Cau­se I don’t think that they’d under­stand
When everything’s meant to be bro­ken
I just want you to know who I am

And I don’t want the world to see me
’Cau­se I don’t think that they’d under­stand
When everything’s meant to be bro­ken
I just want you to know who I am

And I don’t want the world to see me
’Cau­se I don’t think that they’d under­stand
When everything’s meant to be bro­ken

I just want you to know who I am
I just want you to know who I am
I just want you to know who I am
I just want you to know who I am

Tłu­ma­cze­nie Goo Goo Dolls — Iris

Oddał­bym wiecz­ność by cię dotknąć
Bo wiem, że czu­jesz mnie z jakie­goś powo­du
Z tobą jestem naj­bli­żej raju
I nie chcę teraz wra­cać do domu

I wszyst­ko cze­go mogę skosz­to­wać to ta chwi­la
I wszyst­ko czym mogę oddy­chać to two­je życie
Bo prę­dzej czy póź­niej to się skoń­czy
Po pro­stu nie chcę tęsk­nić za tobą dziś w nocy

I nie chcę, żeby świat mnie widział
Bo nie sądzę, żeby zro­zu­mie­li
Gdy wszyst­ko ma zostać znisz­czo­ne
Chcę tyl­ko, żebyś wie­dzia­ła, kim jestem

I nie potra­fisz powstrzy­mać tych łez, któ­re nie pły­ną
Lub chwi­li praw­dy w two­ich kłam­stwach
Gdy wszyst­ko toczy się jak w fil­mach
Krwa­wisz tyl­ko po to by wie­dzieć, że żyjesz

I nie chcę, żeby świat mnie widział
Bo nie sądzę, żeby zro­zu­mie­li
Gdy wszyst­ko ma zostać znisz­czo­ne
Chcę tyl­ko, żebyś wie­dzia­ła, kim jestem

I nie chcę, żeby świat mnie widział
Bo nie sądzę, żeby zro­zu­mie­li
Gdy wszyst­ko ma zostać znisz­czo­ne
Chcę tyl­ko, żebyś wie­dzia­ła, kim jestem

I nie chcę, żeby świat mnie widział
Bo nie sądzę, żeby zro­zu­mie­li
Gdy wszyst­ko ma zostać znisz­czo­ne

Chcę tyl­ko, byś wie­dzia­ła, kim jestem
Chcę tyl­ko, byś wie­dzia­ła, kim jestem
Chcę tyl­ko, byś wie­dzia­ła, kim jestem
Chcę tyl­ko, byś wie­dzia­ła, kim jestem

Zwroty & wyrażenia

Forever

Czy wiesz, że…?
Best Friends Fore­ver (skrót: BFF) = naj­lep­si przy­ja­cie­le na zawsze, “papuż­ki nie­roz­łącz­ki”
to go fore­ver = cią­gnąć się w nie­skoń­czo­ność
fore­ver and ever = na zawsze
fore­ver­mo­re = na zawsze

And I’d give up fore­ver to touch you

Oddał­bym wiecz­ność by cię dotknąć

Fore­ver to przy­słó­wek, któ­ry może ozna­czać =

= (for ever) wiecz­nie, na zawsze, np.: You know that such situ­ation can’t last fore­ver. = Wiesz, że taka sytu­acja nie może trwać wiecz­nie.

= bez prze­rwy, np.: He is fore­ver com­pla­ining. = On bez prze­rwy narze­ka.

= (for ever) dłu­gi czas, wiecz­ność, np.: His spe­ech took fore­ver. = Jego prze­mo­wa cią­gnę­ła się w nie­skoń­czo­ność.

= zawsze, np.: I real­ly admi­re him, he is fore­ver patient. = Napraw­dę go podzi­wiam, jest zawsze cier­pli­wy.

Słów­ko fore­ver wystę­pu­je rów­nież w wykrzyk­nie­niach typu: England fore­ver! = Anglia górą!

Somehow

Cau­se I know that you feel me some­how

Bo wiem, że czu­jesz mnie z jakie­goś powo­du

Kolej­ny przy­słó­wek, któ­ry ma dwa zna­cze­nia.

Some­how =

= jakoś, np.: We have to get home some­how. = Musi­my jakoś dotrzeć do domu.

= z jakie­goś powo­du, np.: Some­how I don’t belie­ve him. = Z jakie­goś powo­du mu nie ufam.

Sooner or later

Cau­se sooner or later it’s over

Bo prę­dzej czy póź­niej to się skoń­czy

Jesz­cze jeden przy­słó­wek.

Sooner or later = prę­dzej czy póź­niej, np.: Sooner or later you will have to face with it. = Prę­dzej czy póź­niej będziesz musiał sta­wić temu czo­ło.

Taste

War­to wie­dzieć
to season to taste = przy­pra­wić do sma­ku
exqu­isi­te taste = deli­kat­ny smak
con­su­mer taste = gust kon­su­men­ta
in bad taste = w złym guście
a mat­ter of taste = kwe­stia gustu
the­re is no acco­un­ting for tastes! = są gusta i guści­ki!

And all I can taste is this moment

I wszyst­ko cze­go mogę skosz­to­wać to ta chwi­la

Słów­ko taste może wystę­po­wać jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

To taste =

= czuć, mieć smak (sma­ko­wać), np.: This cof­fee tastes gre­at! = Ta kawa sma­ku­je świet­nie!

Uwa­ga! W zna­cze­niu — czuć, mieć smak, cza­sow­nik to taste nie wystę­pu­je w cza­sach z for­mą con­ti­nu­ous.

To zna­czy mówi­my, np.: This cof­fee tastes gre­at. = Ta kawa sma­ku­je świet­nie. (Nie mówi­my: This cof­fee is tasting gre­at.)

= sma­ko­wać w zna­cze­niu — pró­bo­wać, np.: Taste this wine, it’s real­ly deli­cio­us. = Spró­buj tego wina, jest napraw­dę pysz­ne.

W tym zna­cze­niu for­ma con­ti­nu­ous wystę­pu­je i może­my powie­dzieć, np.: I’m tasting a new kind of tea. = Pró­bu­ję nowe­go rodza­ju her­ba­ty.

Taste =

= smak (np. potra­wy), np.: I love the taste of the home­ma­de cake. = Uwiel­biam smak domo­we­go cia­sta.

= smak — gust, upodo­ba­nie, np.: He has a good taste. = On ma dobry gust.

Tonight

I just don’t want to miss you toni­ght

Po pro­stu nie chcę tęsk­nić za tobą dziś w nocy

Toni­ght =

= dzi­siej­szy wie­czór, np.: Tonight’s con­cert starts at 9. = Dzi­siej­szy kon­cert zaczy­na się o 9 wie­czo­rem.

= dziś wie­czo­rem, dziś w nocy, np.: I’m meeting my friends toni­ght. = Dziś wie­czo­rem spo­ty­kam się z przy­ja­ciół­mi.

Fight

Zapa­mię­taj!
to fight the good fight = wal­czyć w słusz­nej spra­wie
cat fight = pysków­ka
pil­low fight = bitwa na podusz­ki
fero­cio­us fight = zaja­dła wal­ka
will to fight = wola wal­ki
fight for bre­ath = nie móc zła­pać tchu
tea-fight = popo­łu­dnio­wa her­bat­ka

And you can’t fight the tears that ain’t coming

I nie potra­fisz powstrzy­mać tych łez, któ­re nie pły­ną

Jako rze­czow­nik a fight ozna­cza wal­kę, bitwę, bój­kę czy kłót­nię.

Ale jak wie­my słów­ko fight to rów­nież cza­sow­nik.

To fight =

= wal­czyć, bić się (na woj­nie, rin­gu ale też np. o sta­no­wi­sko, pozy­cję), np.: Her gre­at-grand­fa­ther fought for his coun­try. = Jej pra­dzia­dek wal­czył za swo­ją ojczy­znę.

= zwal­czyć, np.: You must be strong and you will fight this lur­gy! = Musisz być sil­ny i poko­nasz to cho­rób­sko!

= kłó­cić się, np.: Stop figh­ting! I can’t stand it any­mo­re! = Prze­stań­cie się kłó­cić! Nie mogę tego znieść!

Bleed

Yeah you ble­ed just to know you’re ali­ve

Krwa­wisz tyl­ko po to by wie­dzieć, że żyjesz

To ble­ed =

= krwa­wić, np.: I guess your nose is ble­eding. = Chy­ba krew ci leci z nosa.

= pusz­czać kolor, far­bo­wać (np. w trak­cie pra­nia), np.: This red sock bled all our whi­te clo­thes. = Ta czer­wo­na skar­pet­ka zafar­bo­wa­ła nasze wszyst­kie bia­łe ubra­nia.

Alive

Zapa­mię­taj!
to stay ali­ve = prze­żyć, utrzy­mać się przy życiu
to capture/take sb ali­ve = pojmać/brać kogoś żyw­cem
it’s good or gre­at to be ali­ve! = życie jest pięk­ne!
no man ali­ve = nikt na świe­cie
just ali­ve = led­wie żywy
she knows as much abo­ut it as any­one ali­ve = wie o tym tyle, co każ­dy

Yeah you ble­ed just to know you’re ali­ve

Krwa­wisz tyl­ko po to by wie­dzieć, że żyjesz

Słów­ko ali­ve ma spo­ro kolo­ka­cji — związ­ków fra­ze­olo­gicz­nych, ale żeby je poznać, naj­pierw trze­ba zro­zu­mieć co ono ozna­cza.

Ali­ve =

= żywy (nie mar­twy), np.: He’s ali­ve! = On żyje!

= ist­nie­ją­cy (np. insty­tu­cja); żywy (np. tra­dy­cja); trwa­ją­cy (np. mał­żeń­stwo), np.: This custom is still ali­ve among the city dwel­lers. = Ten zwy­czaj jest nadaj obec­ny pośród miesz­kań­ców mia­sta.

= peł­ny życia, żywy (np. czło­wiek, ale też np. mia­sto), np.: I love Bar­ce­ona. This city is so ali­ve! = Kocham Bar­ce­lo­nę. To mia­sto jest peł­ne życia!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. tintin

  Pani Anno!

  Więc to Pani jest Autor­ką pomy­słu na antyteksty.com? Pro­szę przy­jąć szcze­re gra­tu­la­cję i sło­wa zachę­ty do dal­szej pra­cy.

  Dzię­ku­ję za miłe sło­wo i zapro­sze­nie do dal­szej lek­tu­ry stro­ny.
  Potrak­to­wa­łem to ostat­nie poważ­nie i oto mam kil­ka uwag do Pani niniej­sze­go wpi­su:

  1) “Cau­se I know that you feel me some­how” — nie spraw­dza­łem jak to funk­cjo­nu­je w tek­ście pio­sen­ki (znam ją, ale nie wgłę­bia­łem się w treść — nie inte­re­su­ję się zbyt­nio muzy­ką), ale zało­żę się, że cho­dzi­ło o potocz­ne zna­cze­nie “feel” jako “rozu­mieć”. Nie sądzę, żeby tutaj pol­ski cza­sow­nik “czuć” odda­wał je wier­nie. Choć przy­zna­ję, fak­tycz­nie ist­nie­je w pol­sz­czyź­nie zwrot “czuć coś” (“Czu­jesz tę muzę, sta­ry? Czu­jesz blu­esa?”), ale on chy­ba jed­nak nie odno­si się do ludzi: “Czu­jesz mnie?” koja­rzy mi się w pierw­szej kolej­no­ści z pyta­niem o zapach;)

  2) “Sooner or later you will have to face with it” — “with” wyda­je mi się zbęd­ne. Pew­nie arte­fakt.

  3) “And all I can taste is this moment = I wszyst­ko cze­go mogę skosz­to­wać to ta chwi­la” Hmm, na pozór zda­nie wyglą­da dobrze, ale czy przy­pad­kiem “can” z cza­sow­ni­ka­mi zmy­słu nie tłu­ma­czy się jak­by tego moda­la tam nie było? OK, rozu­miem, że może w pio­sen­ce cho­dzi o fizycz­ną zdol­ność (abi­li­ty) kogoś do czu­cia jedy­nie tego momen­tu, jed­nak mi to wyglą­da bar­dziej na zda­nie pokrew­ne do “I can’t see you (Nie widzę cię)”, “Can you hear me? (Sły­szysz mnie?)”, “I can feel your pain (Czu­ję twój ból)”.

  4) “I love Bar­ce­ona = Kocham Bar­ce­lonę.” — to już kwe­stia pre­fe­ren­cji, ale mnie na przy­kład dość moc­no uwie­ra nad­uży­wa­nie “love = kocham”. W zna­ko­mi­tej więk­szo­ści przy­pad­ków ten angiel­ski cza­sow­nik tłu­ma­czy się lepiej jako “uwiel­biam” lub “prze­pa­dam za”. Jasne, że mia­sto moż­na kochać, wiem, i jeśli świa­do­mie Pani się tym sło­wem posłu­ży­ła — cho­wam honor do kie­sze­ni. W takim razie coś o mnie: może jestem ostat­nim Pola­kiem, któ­re­go razi powszech­ne obec­nie “kocham”, jed­nak uwa­żam je za zuba­ża­ją­cą pol­sz­czy­znę kal­kę języ­ko­wą. I zwal­czam wśród uczniów. Jak to zresz­tą brzmi po pol­sku: “Kocham Pani stro­nę”… Ale może wła­śnie już to niko­go nie dzi­wi.

  Pozdra­wiam!

 2. tintin

  Może to tro­chę głu­pio — odpo­wia­dać same­mu sobie, jed­nak chy­ba powi­nie­nem, sko­ro wresz­cie prze­czy­ta­łem lyrics tej pio­sen­ki…

  ad.1) “feel” ma tu podwój­ne zna­cze­nie, jest grą słów. Odno­si się zarów­no do doty­ku (z poprzed­nie­go wer­su pio­sen­ki) jak do zna­cze­nia “rozu­mieć, mieć w coś wgląd”. Albo ina­czej, cza­sow­nik “feel” został uży­ty w tym zna­cze­niu wła­śnie dla­te­go, że łączy się jed­no­cze­śnie z “touch”. Gdy­by pio­sen­kę śpie­wał Ach­med the Dead Ter­ro­rist, użył­by może słów­ka “dig” (slan­go­wo: rozu­mieć, poj­mo­wać) 🙂

  ad.3) Wła­ści­wie to facet chy­ba rze­czy­wi­ście nie umie czuć inne­go momen­tu. Sty­li­stycz­nie, tłu­ma­cze­nie mi się nie podo­ba, ale “mogę” ma w nim uza­sad­nie­nie.

  Eh, trze­ba było zapo­znać się z mete­ria­łem źró­dło­wym… 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *