Eagles — Hotel California

Nasza dzi­siej­sza lek­cja prze­nie­sie nas do lat 70. dzię­ki gru­pie Eagles. Zespół został zało­żo­ny w Los Ange­les na począt­ku 1971 roku przez Glen­na Freya, Dona Henley’a, Bernie’go Leadon’a oraz Randy’ego Meisne­ra.

Pod koniec XX wie­ku, ich album „ Hotel Cali­for­nia” zna­lazł się w dwu­dzie­st­ce naj­le­piej sprze­da­ją­cych się albu­mów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Co się tyczy samej pio­sen­ki — „Hotel Cali­for­nia” przed­sta­wia obraz samej Kali­for­nii i Los Ange­les, spo­sób, w jaki te miej­sca były postrze­ga­ne w latach 70 tych — kobie­ty, zaba­wa i nar­ko­ty­ki oraz wszech­obec­ne bogac­two. Sami twór­cy pio­sen­ki stwier­dzi­li ze jest ona ich wła­sną inter­pre­ta­cją tego, w jaki spo­sób widzą tzw. „high life” w wyda­niu Los Ange­les.

Prze­nie­śmy się więc w lata 70-te razem z Eagles! 🙂

Tekst pio­sen­ki Eagles — Hotel Cali­for­nia

On a dark, desert high­way
Cool wind in my hair
Warm smell of coli­tas, rising up thro­ugh the air
Up ahe­ad in the distan­ce, I saw a shim­me­ring light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
The­re she sto­od in the door­way
I heard the mis­sion bell
And I was thin­king to myself
“This could be Heaven or this could be Hell”
Then she lit up a can­dle and she sho­wed me the way
The­re were voices down the cor­ri­dor,
I tho­ught I heard them say…

Welco­me to the Hotel Cali­for­nia
Such a love­ly pla­ce (Such a love­ly pla­ce)
Such a love­ly face
Plen­ty of room at the Hotel Cali­for­nia
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tif­fa­ny-twi­sted
She got the Mer­ce­des bends
She got a lot of pret­ty
Pret­ty boys, she calls friends
How they dan­ce in the cour­ty­ard, swe­et sum­mer swe­at
Some dan­ce to remem­ber, some dan­ce to for­get
So I cal­led up the Cap­ta­in
“Ple­ase bring me my wine”
He said, “We haven’t had that spi­rit here sin­ce nine­te­en sixte­en nine”
And still tho­se voices are cal­ling from far away
Wake you up in the mid­dle of the night
Just to hear them say…

Welco­me to the Hotel Cali­for­nia
Such a love­ly pla­ce (such a love­ly pla­ce)
Such a love­ly face
They livin’ it up at the Hotel Cali­for­nia
What a nice sur­pri­se (what a nice sur­pri­se)
Bring your ali­bis
Mir­rors on the ceiling
The pink cham­pa­gne on ice
And she said
“We are all just pri­so­ners here
Of our own devi­ce”
And in the master’s cham­bers
The gathe­red for the feast
They stab it with the­ir ste­ely kni­ves
But they just can’t kill the beast

Last thing I remem­ber, I was
Run­ning for the door
I had to find the pas­sa­ge back
To the pla­ce I was befo­re
“Relax” said the night man,
“We are pro­gram­med to rece­ive
You can check out any time you like
But you can never leave!”

Tłu­ma­cze­nie Eagles — Hotel Cali­for­nia

Na ciem­nej, pustyn­nej auto­stra­dzie
Czu­jąc chłod­ny wiatr w moim wło­sach
Przy­jem­ny zapach coli­tas, uno­szą­cy się w powie­trzu
W odda­li, zoba­czy­łem migo­czą­ce świa­tło
Moja gło­wa sta­ła się ocię­ża­ła, mój wzrok stal się przy­ćmio­ny
Musia­łem zatrzy­mać się na noc
Tam w pro­gu sta­ła ona
Sły­sza­łem głos dzwo­nu
I pomy­śla­łem sobie
„Że to może być Nie­bo lub Pie­kło”
Następ­nie zapa­li­ła świe­ce i wska­za­ła mi dro­gę
Gdzieś tam w kory­ta­rzu były gło­sy
Wyda­wa­ło mi się, że mówią…

Wita­my w Hote­lu Cali­for­nia
W takim uro­czym miej­scu ( w takim uro­czym miej­scu)
O takim uro­czej twa­rzy
Mnó­stwo miej­sca w Hote­lu Cali­for­nia
O każ­dej porze roku ( o każ­dej porze roku)
Możesz tu zna­leźć dużo miej­sca

Jej umysł jest owład­nię­ty bogac­twem
Ma fio­ła na punk­cie Mer­ce­de­sa
Ma dużo ład­nych
Ład­nych chłop­ców, któ­rych nazy­wa przy­ja­ciół­mi
Spo­sób, w jaki tań­czą, w przy­jem­nym let­nim pocie
Nie­któ­rzy z nich tań­czą by zapa­mię­tać, nie­któ­rzy by zapo­mnieć
Więc popro­si­łem Kapi­ta­na
“Pro­szę przy­nieś mi moje wino”
Powie­dział, “Nie mie­li­śmy tego ducha od 1969”
I nadal gło­sy, któ­re nawo­łu­ją z dala
Budzą cię w środ­ku nocy
Abyś usły­szał, jak mówią…

Wita­my w Hote­lu Cali­for­nia
W takim uro­czym miej­scu (w takim uro­czym miej­scu)
O takiej uro­czej twa­rzy
Bawią się w Hote­lu Cali­for­nia
Cóż za miła nie­spo­dzian­ka (cóż za miła nie­spo­dzian­ka)
Miej wła­sne ali­bi
Lustra na sufi­cie
Różo­wy szam­pan w lodzie
A ona powie­dzia­ła
“Wszy­scy tutaj jeste­śmy więź­nia­mi
Nasze­go wła­sne­go wymy­słu”
A kie­dy w głów­nej kom­na­cie
Zebra­li się na ucztę
Dźga­li to swo­imi sta­lo­wy­mi noża­mi
Ale nie byli w sta­nie zabić bestii

Ostat­nia rze­czą, jaką pamię­tam
To jak bie­głem do drzwi
Musia­łem zna­leźć przej­ście
Do miej­sca, w któ­rym byłem wcze­śniej
“Spo­koj­nie” powie­dział noc­ny stróż
“Jeste­śmy zapro­gra­mo­wa­ni do bra­nia
Możesz wymel­do­wać się, kie­dy chcesz
Ale nigdy nie możesz wyjść!”

Zwroty & Wyrażenia

Rise up

Coli­tas

Coli­tas to sło­wo pocho­dze­nia hisz­pań­skie­go, może być prze­tłu­ma­czo­ne na wie­le spo­so­bów, np.: jako kwiat pusty­ni lub też pąk mari­hu­any.

Warm smell of coli­tas, rising up thro­ugh the air

Przy­jem­ny zapach coli­tas, uno­szą­cy się w powie­trzu

To rise up =

= wzno­sić się, uno­sić, np.: The water is rising up fast. = Woda pod­no­si się szyb­ko.

= pod­no­sić się z pozy­cji leżą­cej, np.: The deer rose up and dar­ted off into the woods. = Jeleń pod­niósł się i pobiegł szyb­ko w kie­run­ku lasu.

To rise up aga­inst sb/ sth = wystą­pić prze­ciw­ko komuś lub cze­muś, np.: They rose up aga­inst the unju­sti­ce in the coun­try. = Wystą­pi­li prze­ciw­ko nie­spra­wie­dli­wo­ści w kra­ju.

Shimmer

Up ahe­ad in the distan­ce, I saw a shim­me­ring light

W odda­li, zoba­czy­łem migo­czą­ce świa­tło

To shim­mer = rzu­cać świa­tło, świe­cić, np.: She could see her reflec­tion in the water, shim­me­ring in the moon­li­ght. = Widzia­ła swo­je odbi­cie w wodzie, odbi­ja­ją­ce się w świe­tle księ­ży­ca.

Light up

Then she lit up a can­dle and she sho­wed me the way

Następ­nie zapa­li­ła świe­ce i wska­za­ła mi dro­gę

To light (lit/lit) up sth = zapa­lać coś.

Przy­kład:

The­re was a storm that lit up the night sky all over Colo­ra­do. = Burza roz­świe­tli­ła całe nie­bo nad Kolo­ra­do.

Tego phra­sa­la może­my rów­nież użyć w odnie­sie­niu do opi­sy­wa­nia czy­iś emo­cji.

To light up sth = jeśli two­je oczy czy twarz roz­ja­śnia­ją się, lub gdy uśmiech roz­pro­mie­nia two­ja twarz i wyglą­dasz na bar­dzo szczęśliwego/szczęśliwą.

Przy­kład:

Steve’s eyes lit up as he descri­bed his new pro­ject. = Oczy Ste­va roz­ja­śni­ły się, gdy oma­wiał swój nowy pro­jekt.

Tiffany-twisted

Her mind is Tif­fa­ny-twi­sted, she got the Mer­ce­des bends

Jej umysł jest owład­nię­ty bogac­twem, ma fio­ła na punk­cie Mer­ce­de­sa

Tif­fa­ny-twi­sted = zwrot ten odno­si się do opi­su oso­by, któ­ra jest bez­gra­nicz­nie zako­cha­na w pie­nią­dzach i wła­dzy.

Call up

Call of new voca­bu­la­ry

call of sth = zew cze­goś (np. morza, natu­ry)

to call sth forth = wzbu­dzać coś, wywo­ły­wać coś (np. okre­ślo­ną reak­cję)

to call in sick = zgło­sić cho­ro­bę w pra­cy

to call for an end to some­thing = doma­gać się zakoń­cze­nia cze­goś

name-cal­ling = obrzu­ca­nie wyzwi­ska­mi

So I cal­led up the Cap­ta­in
“Ple­ase bring me my wine”

Więc popro­si­łem Kapi­ta­na
“Pro­szę przy­nieś mi moje wino”

To call up (sb to do sth) = wywo­łać (kogoś do zro­bie­nia cze­goś).

Przy­kład:

The teacher cal­led up the stu­dent to bring more dic­tio­na­ries from the scho­ol libra­ry. = Nauczy­ciel przy­wo­łał ucznia, aby przy­niósł wię­cej słow­ni­ków z biblio­te­ki szkol­nej.

Livin’ it up

They livin’ it up at the Hotel Cali­for­nia

Bawią się w Hote­lu Cali­for­nia

Livin’ it up, live it up = żyć peł­nia życia; czer­pać wszyst­ko, co naj­lep­sze; spę­dzać czas na zaba­wie robiąc rze­czy, któ­re są kosz­tow­ne.

Przy­kład:

My bro­ther always liked living it up at expen­si­ve hotels and night clubs. = Mój brat zawsze lubił bawić się w dro­gich hote­lach i klu­bach noc­nych.

Run for sth

Dif­fe­rent ways to run for
to beat a hasty retre­at = zwiać

to high­ta­il it = dać nogę, zwiać, uciec

to head for the hills = zwiać, ucie­kać, dać dra­pa­ka, zmyć się

to get the hell out of here = wynieść się skądś

Last thing I remem­ber, I was
Run­ning for the door

Ostat­nia rze­czą, jaką pamię­tam
To jak bie­głem do drzwi

Run for sth = ucie­kać szyb­ko w okre­ślo­nym kie­run­ku.

Przy­kład:

I ran for the door when I heard a stran­ge noise coiming from out­si­de of my win­dow. = Pobie­głem do drzwi, kie­dy usły­sza­łem dziw­ny hałas docho­dzą­cy zza okna mojej sypial­ni.

Check out

You can check out any time you like

Możesz wymel­do­wać się, kie­dy chcesz

To check out = wymel­do­wać się z hote­lu, np.: I’ve chec­ked out and asked for the bill. = Wymel­do­wa­łem się i popro­si­łem o rachu­nek.

 

Czy poczu­li­ście się jak w Kali­for­nii dzię­ki naszej lek­cji? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

  1. Julia

    Super! Uwiel­biam waszą stron­kę! Wyko­rzy­stu­je ją do dodat­ko­wej nauki angiel­skie­go poza szko­łą 🙂
    Może jakieś pio­sen­ki Justi­na Bie­be­ra albo Shaw­na Men­de­sa? 🙂
    Pozdra­wiam :*

  2. Paweł Kudasiewicz

    Pio­sen­ka to wiersz śpie­wa­ny i napi­sa­na tak żeby się rymo­wa­ła, i każ­dy inter­pre­tu­je ją na wła­sny spo­sób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *