Mr. T — Treat Your Mother Right

Dzień Mat­ki jest dobrą oka­zją aby zamie­ścić utwór mówią­cy o tym jak nasze mat­ki poświę­ca­ją się dla nas, i że z tego powo­du nale­ży im się sza­cu­nek.

Zatem kim jest wyko­naw­ca? Mr. T jest to postać, któ­ra powin­na być koja­rzo­na szcze­gól­nie przez star­szych czy­tel­ni­ków ser­wi­su, a to za spra­wą jed­ne­go z bar­dzo popu­lar­nych seria­li, któ­re gości­ły na ekra­nach naszych tele­wi­zo­rów w latach 90-tych.

Młod­si czy­tel­ni­cy, mogli rów­nież zoba­czyć Mr. T, gdyż serial o któ­rym mowa czy­li “Dru­ży­na A” jest co jakiś czas emi­to­wa­ny przez róż­ne sta­cje tele­wi­zyj­ne. Oso­by koja­rzą­ce Mr. T czy to z seria­lu czy z fil­mu “Roc­ky 3” mogą być zasko­czo­ne, iż rów­nież pró­bo­wał swo­ich sił jako muzyk.

Zatem zapra­sza­my na cie­ka­wą lek­cję angiel­skie­go w tym szcze­gól­nym dniu 🙂

Tekst pio­sen­ki Mr. T — Tre­at Your Mother Right

Tre­at her right
Tre­at your mother right
Tre­at her right
Tre­at her right

Mother
The­re is no other
Like Mother
So tre­at Her right
Mother
I always Love Her
My Mother
So tre­at Her right, tre­at Her right

M is for the moan, and the mise­ra­ble gro­an
from the pain that She felt when I was born

O is for the oven with it’s bur­nin’ heat
whe­re She sto­od makin’ sure I had some­thing to eat

T is for the time that She stay­ed up at night
and took my tem­pe­ra­tu­re when I wasn’t feelin’ right

H is for the hard ear­ned money
She spent to keep clo­thes on my back
And try to pay da rent

E is eve­ry wrin­kle
I put on Her face
And eve­ry wor­ry
That I cau­sed when I stay­ed out late

The last let­ter R is that She tau­ght me Respect
and for the room up in Heaven that I know She’ll get

Mother
The­re is no other
Like Mother
So tre­at Her right
Mother
I always Love Her
My Mother
So tre­at Her right, tre­at Her right

Tre­at her right
Tre­at your mother right
Tre­at her right
Tre­at her right

She’s a Queen
Second to none
Take care of Mother
You only get one

Tłu­ma­cze­nie Mr. T — Tre­at Your Mother Right

Trak­tuj ją dobrze
Trak­tuj swo­ją mat­kę dobrze
Trak­tuj ją dobrze
Trak­tuj ją dobrze

Mat­ka
Nie ma innej
Jak mat­ka
Więc trak­tuj ją dobrze
Mat­ka
Zawsze ją kocham
Moją mat­kę
Więc trak­tuj ją dobrze, trak­tuj ją dobrze

M ozna­cza jęk, i zbo­la­ły jęk bólu
Któ­ry czu­ła gdy się uro­dzi­łem

O ozna­cza pie­kar­nik i jego nie­zno­śne cie­pło
Gdzie sta­ła ona upew­nia­jąc się, że mia­łem co jeść

T ozna­cza czas kie­dy nie spa­ła całą noc
Mie­rząc mi tem­pe­ra­tu­rę gdy nie czu­łem się dobrze

H ozna­cza cięż­ko zaro­bio­ne pie­nią­dze
Któ­re wyda­ła bym miał ubra­nia na sobie
I pró­bo­wa­ła opła­cić miesz­ka­nie

E ozna­cza każ­dą zmarszcz­kę
Któ­rą ma prze­ze mnie na twa­rzy
I każ­de zmar­twie­nie
Któ­re spo­wo­do­wa­łem wra­ca­jąc póź­no

Ostat­nia lite­ra R ozna­cza, że nauczy­ła mnie sza­cun­ku
I miej­sce w nie­bie, któ­re wiem, że dosta­nie

Mat­ka
Nie ma innej
Jak mat­ka
Więc trak­tuj ją dobrze
Mat­ka
Zawsze ją kocham
Moją mat­kę
Więc trak­tuj ją dobrze, trak­tuj ją dobrze

Trak­tuj ją dobrze
Trak­tuj swo­ją mat­kę dobrze
Trak­tuj ją dobrze
Trak­tuj ją dobrze

Jest kró­lo­wą
Nie mają­cą sobie rów­nych
Dbaj o mat­kę
Masz tyl­ko jed­na

Zwroty & Wyrażenia

Trash talk
Utwór zaczy­na się od ubli­ża­nia sobie czy­li po angiel­sku trash talk. Wymia­na słów zakoń­czo­na jest przez Mr. T gdy dziew­czy­na pró­bu­je obra­żać mat­kę chłop­ca.
Oto zapis:

Girl: — 12? You couldn’t be more than 5
Boy: — You’re so fat they have to jack you up to take off your sho­es.
Girl: — Yeaa? You’re so skin­ny your eyes are in sin­gle file.
Boy: — Well, you’re so ugly your ears stick out to get away from your face.
Girl: — Well, your mama is sooo….
Mr. T: — Hold on, wait a minu­te, wait a minu­te. Don’t bring anyone’s mother into this. She ain’t here. And if it weren’t for your mother, you wouldn’t be here. So remem­ber when you’re put down one mother, you put­tin’ down mothers all over the world.

Treat

Tre­at her right

Trak­tuj ją dobrze

To tre­at = trak­to­wać, np.:

Mothers sho­uld be tre­ated with respect. = Mat­ki powin­ny być trak­to­wa­ne z sza­cun­kiem.

Moan

M is for the moan

M ozna­cza jęk

Moan = jęk, np.:

I’ve never heard such moan. = Nigdy nie sły­sza­łem takie­go jęku.

Miserable

The mise­ra­ble gro­an from the pain that she felt when I was born

Zbo­la­ły jęk bólu, któ­ry czu­ła gdy się uro­dzi­łem

Mise­ra­ble =  zbo­la­ły, nie­szczę­śli­wy, np.:

Don’t make her feel mise­ra­ble. = Nie spra­wiaj, żeby czu­ła się nie­szczę­śli­wa.

Groan from the pain

The mise­ra­ble gro­an from the pain that she felt when I was born

Zbo­la­ły jęk bólu  Któ­ry czu­ła gdy się uro­dzi­łem

Gro­an from the pain = jęk bólu, np.:

You sho­uld never hear her gro­an of the pain. = Nie powi­nie­neś nigdy sły­szeć jej jęku bólu.

Burnin’ heat

O is for the oven with it’s bur­nin’ heat

Cie­ka­wost­ka
W tek­ście poja­wia­ją się sło­wa zapi­sa­ne według zasad potocz­nej mowy, slan­gu.
Są to mię­dzy inny­mi: bur­nin’ , makin’ , feelin’ . Ame­ry­ka­nie czę­sto w ten spo­sób zapi­su­ją koń­ców­kę –ing czy­li apo­strof ozna­cza po pro­stu lite­rę “g”.
A sło­wo da w wer­sie pay da rent ozna­cza po pro­stu przed­imek the.

O ozna­cza pie­kar­nik i jego nie­zno­śne cie­pło

Bur­ning heat = nie­zno­śne cie­pło, np.:

I hate the bur­ning heat of the Sun during holi­days. = Nie­na­wi­dzę nie­zno­śne­go cie­pła słoń­ca pod­czas waka­cji.

Makin’ sure

She sto­od makin’ sure I had some­thing to eat

Sta­ła ona upew­nia­jąc się, że mia­łem co jeść

To make sure = upew­nić się, np.:

Ple­ase, make sure that we have bought her a good gift. = Pro­szę, upew­nij się, że kupi­li­śmy jej dobry pre­zent.

Take temperature

Took my tem­pe­ra­tu­re when I wasn’t feelin’ right

Mie­rząc mi tem­pe­ra­tu­rę gdy nie czu­łem się dobrze

To take tem­pe­ra­tu­re = mie­rzyć tem­pe­ra­tu­rę, np.:

You’re bur­ning up, I have to take your tem­pe­ra­tu­re. = Jesteś roz­pa­lo­ny, muszę zmie­rzyć ci tem­pe­ra­tu­rę.

Earn

Take into con­si­de­ra­tion this phra­sal verbs
Roz­waż­cie uży­cie innych phra­sa­li z cza­sow­ni­kiem take, takich jak np.:
Take into con­si­de­ra­tion = roz­wa­żać, np.: I took into con­si­de­ra­tion all the options and this gift is the best. = Roz­wa­ży­łem wszyst­kie opcje i ten pre­zent jest naj­lep­szy.

Take after some­one = przy­po­mi­nać kogoś, być podob­nym do kogoś, np.: Eve­ry­one tells me that I take after my mother. = Wszy­scy mi mówią, że jestem podob­ny do mat­ki.

Take in = przy­jąć pod dach, np.: I think he sho­uld take his parents in. = Uwa­żam, że powi­nien przy­jąć swo­ich rodzi­ców pod swój dach.

Take some­one out = zabrać kogoś gdzieś, np. do restau­ra­cji, np.: For Mother’s Day, I’m taking mine out to a restau­rant. = Z oka­zji Dnia Mat­ki zabie­ram swo­ją do restau­ra­cji.

H is for the hard ear­ned money

H ozna­cza cięż­ko zaro­bio­ne pie­nią­dze

To earn = zara­biać, np.:

I wish I ear­ned so much she wouldn’t have to work. = Chciał­bym zara­biać tyle, żeby ona nie musia­ła pra­co­wać.

Wrinkle

E is eve­ry wrin­kle I put on Her face

E ozna­cza każ­dą zmarsz­czę, któ­rą ma prze­ze mnie na twa­rzy

Win­kle = zmarszcz­ka.

Eve­ry wrin­kle shows your age. = Każ­da zmarszcz­ka poka­zu­je ile masz lat.

Worry

And eve­ry wor­ry that I cau­sed when I stay­ed out late

I każ­de zmar­twie­nie, któ­re spo­wo­do­wa­łem wra­ca­jąc póź­no

A wor­ry = zmar­twie­nie, np.:

I can’t beli­ve that she has so many wor­ries. = Nie wie­rzę, że ona ma tak dużo zmar­twień.

Caused

And eve­ry wor­ry that I cau­sed when I stay­ed out late

I każ­de zmar­twie­nie, któ­re spo­wo­do­wa­łem wra­ca­jąc póź­no

To cau­se = powo­do­wać, np.:

I‘m sor­ry I have cau­sed you so much tro­uble. = Prze­pra­szam, że naro­bi­łem ci tyle pro­ble­mów.

Stay out late

And eve­ry wor­ry that I cau­sed when I stay­ed out late

I każ­de zmar­twie­nie, któ­re spo­wo­do­wa­łem wra­ca­jąc póź­no

To stay out late = wra­cać póź­no do domu, zosta­wać do póź­na poza domem, np.:

I’m old eno­ugh to stay out late. = Mam wystar­cza­ją­co dużo lat, żeby wra­cać póź­no do domu.

Respect

Respect!
Hasło respect powin­ni dobrze koja­rzyć miło­śni­cy pił­ki noż­nej, gdyż jest ono pro­mo­wa­ne w trak­cie pra­wie każ­de­go meczu.
Spró­buj­my zatem prze­nieść to co nie­sie ten prze­kaz na wszyst­kie dzie­dzi­ny nasze­go życia.

The last let­ter R is that she tau­ght me respect

Ostat­nia lite­ra R ozna­cza, że nauczy­ła mnie sza­cun­ku

Respect = sza­cu­nek, sza­no­wać, np.:

You sho­uld respect your parents. = Powi­nie­neś sza­no­wać rodzi­ców.

Heaven

And for the room up in heaven that I know she’ll get

I miej­sce w nie­bie, któ­re wiem, że dosta­nie

Heaven = nie­bo (w sen­sie reli­gij­nym), np.:

I wish to go to heaven when I die. = Mam nadzie­ję iść do nie­ba po śmier­ci.

Second to none

Second to none

Nie mają­cą sobie rów­nych

Second to none = nie mają­cy sobie rów­nych.

You’re the best. You’re second to none. = Jesteś naj­lep­sza. Nie masz sobie rów­nych.

Take care

Take care of Mother

Dbaj o mat­kę

To take care = dbać, np.:

Take care of the ones you love. = Dbaj o tych, któ­rych kochasz.

 

Czy podo­ba się Wam lek­cja? Cze­ka­my na Wasz feed­back 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Kuba

    Dzię­ki za kolej­ną świet­ną lek­cję.
    Będę wdzięcz­ny za opra­co­wa­nie przez kogoś Pro­col Harum — A whi­ter sha­de of pale. Świet­ny, kla­sycz­ny kawa­łek.
    Pozdra­wiam wszyst­kich tłu­ma­czy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *