Natalie Imbruglia — Torn

W 1997 roku Nata­lie Imbru­glia wyda­ła utwór „Torn”, któ­ry w nie­dłu­gim cza­sie wspiął się na naj­wyż­sze miej­sca list prze­bo­jów. Utwór fak­tycz­nie łatwo wpa­da w ucho i wie­lu z nas do tej pory nuci go cza­sa­mi pod nosem.

O czym opo­wia­da pio­sen­ka, może­cie prze­ko­nać się poni­żej. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Tekst pio­sen­ki Nata­lie Imbru­glia — Torn

I tho­ught, I saw a man bro­ught to life
He was warm, he came aro­und and he was digni­fied
He sho­wed me what it was to cry

Well, you couldn’t be that man I ado­red
You don’t seem to know
Seem to care what your heart is for
But I don’t know him any­mo­re

There’s nothing whe­re he used to lie
The conver­sa­tion has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s fine, I’m torn

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am sha­med
Lying naked on the flo­or

Illu­sion never chan­ged
Into some­thing real
I’m wide awa­ke and I can see
The per­fect sky is torn
You’re a lit­tle late, I’m alre­ady torn

So I guess the for­tu­ne teller’s right
Sho­uld have seen just what was the­re
And not some holy light

It craw­led bene­ath my veins
And now I don’t care, I had no luck
I don’t miss it all that much
There’s just so many things
That I can touch, I’m torn

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am sha­med
Lying naked on the flo­or

Illu­sion never chan­ged
Into some­thing real
I’m wide awa­ke and I can see
The per­fect sky is torn
You’re a lit­tle late, I’m alre­ady torn, torn

There’s nothing whe­re he used to lie
My inspi­ra­tion has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s right, I’m torn

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am sha­med
Lying naked on this flo­or

Illu­sion never chan­ged
Into some­thing real
I’m wide awa­ke and I can see
The per­fect sky is torn

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I’m asha­med
Bound and bro­ken on the flo­or
You’re a lit­tle late, I’m alre­ady torn, torn

Tłu­ma­cze­nie Nata­lie Imbru­glia — Torn

Wyda­wa­ło mi się, że widzia­łam wskrze­szo­ne­go męż­czy­znę
Był cie­pły, przy­cho­dził i był dostoj­ny
Poka­zał mi czym jest płacz

No więc, nie mógł­byś być tym męż­czy­zną, któ­re­go uwiel­biam
Wyda­jesz się nie wie­dzieć
Nie przej­mo­wać tym do cze­go słu­ży two­je ser­ce
Ale ja go już nie znam

Nie ma nic, gdzie miał w zwy­cza­ju leżeć
Roz­mo­wa się skoń­czy­ła
Oto co się dzie­je
Nic nie jest w porząd­ku, jestem roz­dar­ta

Wyczer­pa­ła mi się wia­ra
Tak się czu­ję
Jest mi zim­no i jestem zawsty­dzo­na
Leżąc nago na pod­ło­dze

Ilu­zja nigdy się nie zmie­ni­ła
W coś praw­dzi­we­go
Jestem roz­bu­dzo­na i widzę, że
Per­fek­cyj­ne nie­bo jest roz­dar­te
Tro­chę się spóź­ni­łeś, jestem już roz­dar­ta

Więc chy­ba wróż­bi­ta miał rację
Powin­nam była zoba­czyć, co tam wła­śnie było
A nie jakieś świę­te świa­tło

Wpeł­zło mi to pod żyły
I teraz mam to gdzieś, nie mia­łam szczę­ścia
Nie tęsk­nię za tym tak bar­dzo
Jest tak wie­le rze­czy
Któ­rych mogę dotknąć, jestem roz­dar­ta

Wyczer­pa­ła mi się wia­ra
Tak się czu­ję
Jest mi zim­no i jestem zawsty­dzo­na
Leżąc nago na pod­ło­dze

Ilu­zja nigdy się nie zmie­ni­ła
W coś praw­dzi­we­go
Jestem roz­bu­dzo­na i widzę
Per­fek­cyj­ne nie­bo jest roz­dar­te
Tro­chę się spóź­ni­łeś, jestem już roz­dar­ta, roz­dar­ta

Nie ma nic gdzie miał w zwy­cza­ju leżeć
Moja inspi­ra­cja skoń­czy­ła
Oto co się dzie­je
Nic nie jest w porząd­ku, jestem roz­dar­ta

Wyczer­pa­ła mi się wia­ra
Tak się czu­ję
Jest mi zim­no i jestem zawsty­dzo­na
Leżąc nago na pod­ło­dze

Ilu­zja nigdy się nie zmie­ni­ła
W coś praw­dzi­we­go
Jestem roz­bu­dzo­na i widzę
Per­fek­cyj­ne nie­bo jest roz­dar­te

Wyczer­pa­ła mi się wia­ra
Tak się czu­ję
Jest mi zim­no i jestem zawsty­dzo­na
Skrę­po­wa­na i zała­ma­na na pod­ło­dze
Tro­chę się spóź­ni­łeś, jestem już roz­dar­ta, roz­dar­ta

Gramatyka

Present Simple — przeczenie

Kie­dy doesn’t, kie­dy don’t?

Ope­ra­to­ra doesn’t uży­wa­my przy trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej (czy­li he, she, it), w pozo­sta­łych uży­wa­my don’t.

I don’t drink cof­fee.

You don’t drink cof­fee.

He doesn’t drink cof­fee.

She doesn’t drink cof­fee.

It doesn’t drink cof­fee.

We don’t drink cof­fee.

They don’t drink cof­fee.

And now I don’t care, I had no luck

I teraz mam to gdzieś, nie mia­łam szczę­ścia

I don’t miss it all that much

Nie tęsk­nię za tym tak bar­dzo

Cza­su Pre­sent Sim­ple uży­wa­my przede wszyst­kim do mówie­nia o sytu­acjach powta­rza­ją­cych się, ale tak­że gdy mówi­my o uczu­ciach i emo­cjach.

W pio­sen­ce mamy przy­kład uży­cia prze­czeń w tym cza­sie, któ­re two­rzy­my tak:

pod­miot + don’t/doesn’t + cza­sow­nik

Przy­kła­dy:

I don’t drink cof­fee. = Nie pijam kawy.

He doesn’t like me. = On mnie nie lubi.

Past Simple

I tho­ught, I saw a man bro­ught to life

Wyda­wa­ło mi się, że widzia­łam wskrze­szo­ne­go męż­czy­znę  

Past Sim­ple, czy­li czas prze­szły doko­na­ny jest uży­wa­ny, wów­czas, gdy mówi­my o wyda­rze­niach, któ­re mia­ły miej­sce w prze­szło­ści lub o rze­czach, któ­re zosta­ły zro­bio­ne w prze­szło­ści.

Zda­nia w tym cza­sie two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Zda­nie twier­dzą­ce: pod­miot + II for­ma cza­sow­ni­ka

Przy­kład:

I went to Poland yester­day. = Wczo­raj poje­cha­łem do Pol­ski.

Prze­cze­nie: pod­miot + didn’t + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kład:

I didn’t go to the cine­ma last month. = Nie posze­dłem do kina w zeszłym mie­sią­cu.

Pyta­nie: (wh-word) + did + pod­miot + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kła­dy:

Did you see your bro­ther today? = Widzia­łeś dziś swo­je­go bra­ta?

Whe­re did you go last night? = Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Used to

Prze­cze­nie used to

Aby utwo­rzyć prze­cze­nia z used to uży­wa­my ope­ra­to­ra didn’t. Nale­ży, że po didn’t wsta­wia­my cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku, a więc:

pod­miot + didn’t + use to + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kład:

He didn’t use to lie to me. = Nie miał w zwy­cza­ju mnie okła­my­wać.

There’s nothing whe­re he used to lie

Nie ma nic gdzie miał w zwy­cza­ju leżeć

Wyra­że­nie used to ozna­cza, iż mie­li­śmy w zwy­cza­ju robić coś w prze­szło­ści, ale tej czyn­no­ści już zaprze­sta­li­śmy np. Mia­łem w zwy­cza­ju pić kawę z rana (ale już tego nie robię).

Zda­nia z used to two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

pod­miot + used to + cza­sow­nik (bez­oko­licz­nik)

Przy­kła­dy:

I used to smo­ke ciga­ret­tes. = Mia­łem w zwy­cza­ju palić papie­ro­sy.

My dog used to bring me my slip­pers. = Mój pies miał w zwy­cza­ju przy­no­sić mi kap­cie.

Zwroty & Wyrażenia

Dignified

He came aro­und and he was digni­fied

Przy­cho­dził i był dostoj­ny

Digni­fied = dostoj­ny, pełen god­no­ści.

Przy­kład:

The king sho­uld be digni­fied. = Król powi­nien być pełen god­no­ści.

Seem

You don’t seem to know

Wyda­jesz się nie wie­dzieć

To seem = wyda­wać się.

Przy­kład:

It seems very stran­ge. = To wyda­je się być bar­dzo dziw­ne.

Run dry

The conver­sa­tion has run dry

Roz­mo­wa się skoń­czy­ła

To run dry = wyschnąć, skoń­czyć się.

Przy­kła­dy:

The river has run dry. = Rze­ka wyschła.

If we keep going like this, it will soon run dry. = Jeśli utrzy­ma­my takie tem­po to wkrót­ce nam się to skoń­czy.

Faith

I’m all out of faith

Wyczer­pa­ła mi się wia­ra

Faith = wia­ra.

Przy­kła­dy:

I have faith in you. = Wie­rzę w cie­bie.

Only the faith keeps me going. = Tyl­ko dzię­ki wie­rze mogę kon­ty­nu­ować.

Wide awake

I’m wide awa­ke

Jestem roz­bu­dzo­na

Wide awa­ke = roz­bu­dzo­ny.

Przy­kład:

This loud music keeps me wide awa­ke. = Przez tą gło­śną muzy­kę jestem roz­bu­dzo­ny.

Fortune teller

So I guess the for­tu­ne tel­ler’s right

Więc, wyda­je się, że wróż­bi­ta miał rację

For­tu­ne tel­ler = wróż­bi­ta.

Przy­kład:

I went to a for­tu­ne tel­ler to get to know my futu­re. = Posze­dłem do wróż­bi­ty, aby poznać swo­ją przy­szłość.

Crawl

It craw­led bene­ath my veins

Wpeł­zło mi to pod żyły

To crawl = wpeł­zać.

Przy­kład:

A spi­der craw­led under my pil­low. = Pająk wpełzł mi pod podusz­kę.

Miss

Cie­ka­wost­ka
Nagra­nie Nata­lie nie jest ory­gi­nal­ną wer­sją utwo­ru, lecz tyl­ko cove­rem, czy­li prze­rób­ką utwo­ru. Tutaj może­cie zna­leźć ory­gi­nał i porów­nać, któ­ra wer­sja jest lep­sza.

I don’t miss it all that much

Nie tęsk­nię za tym tak bar­dzo

To miss =

= tęsk­nić, np.: I miss my girl­friend. = Tęsk­nię za moją dziew­czy­ną.

= chy­bić, np.: I mis­sed and didn’t sco­re a goal. = Chy­bi­łem i nie zdo­by­łem gola.

= nie zdą­żyć na coś, np.: I mis­sed my bus today and had to walk. = Nie zdą­ży­łem dziś na auto­bus i musia­łem iść pie­szo.

Bound

Bound and bro­ken on the flo­or

Skrę­po­wa­na i zała­ma­na na pod­ło­dze

Bound = skrę­po­wa­ny, zobo­wią­za­ny.

Przy­kła­dy:

His hands were bound. = Jego ręce były skrę­po­wa­ne.

You are bound to keep the pro­mi­se. = Jesteś zobo­wią­za­ny zacho­wać tajem­ni­cę.

Broken

Bound and bro­ken on the flo­or

Skrę­po­wa­na i zała­ma­na na pod­ło­dze

Bro­ken = zała­ma­ny, roz­bi­ty, zła­ma­ny.

Przy­kła­dy:

He was bro­ken after the bre­ak up. = Był zała­ma­ny po roz­sta­niu.

This pla­te is bro­ken. = Ten talerz jest roz­bi­ty.

My hand is bro­ken. = Moja ręka jest zła­ma­na.

 

Jak podo­ba się Wam ta lek­cja?

Macie jakieś ulu­bio­ne pio­sen­ki, któ­re chcie­li­by­ście tu zoba­czyć?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *