Pink Floyd — Another Brick In The Wall

Wszy­scy fani bry­tyj­skie­go zespo­łu Pink Floyd zapew­ne dobrze wie­dzą, że naj­więk­szy ich hit “Ano­ther brick in the wall”, jest tak napraw­dę dru­gim, z trzech utwo­rów o tym samym tytu­le. Wszyst­kie opar­te są na zbli­żo­nym moty­wie muzycz­nym, jed­nak to wła­śnie dru­gi, stał się swo­istym hym­nem, skie­ro­wa­nym prze­ciw­ko pre­sji i prze­mo­cy nie­udol­nych, zakom­plek­sio­nych nauczy­cie­li.

Cała seria opar­ta jest na wąt­kach auto­bio­gra­ficz­nych basi­sty, ówcze­sne­go lide­ra gru­py, Roge­ra Water­sa. To meta­fo­ra róż­ne­go rodza­ju trau­ma­tycz­nych prze­żyć, któ­re budu­ją psy­cho­lo­gicz­ny mur wokół głów­ne­go boha­te­ra, jak utra­ta ojca (part I), nie­ogra­ni­czo­na wła­dza nauczy­cie­li (part II) oraz roz­pad rela­cji z kobie­tą (part III).

Dzię­ki naszej lek­cji angiel­skie­go na pod­sta­wie “Ano­ther brick in the wall” będzie­cie mogli lepiej poznać treść utwo­ru, jed­no­cze­śnie pozna­jąc kil­ka przy­dat­nych angiel­skich słó­wek oraz wyra­żeń.

Tekst pio­sen­ki Pink Floyd — Ano­ther Brick In The Wall

You,
Yes You!
Stand still lad­die

When grow up, went to scho­ol
The­re were cer­ta­in teachers who
Would hurt chil­dren any­way they could
By pouring the­ir deri­sion
Upon any­thing we did
Expo­sing any weak­ness
Howe­ver care­ful­ly hid­den by the kids

But in the town it was well known
That when they got home at night
The­ir fat and psy­cho­pa­thic wives
Would trash them within inches of the­ir live

We don’t need no edu­ca­tion
We don’t need no tho­ught con­trol
No dark sar­casm in the clas­sro­om
Teachers leave them kids alo­ne
Hey!
Teacher, leave them kids alo­ne!
All in all it’s just ano­ther brick in the wall
All in all you’re just ano­ther brick in the wall

We don’t need no edu­ca­tion
We don’t need no tho­ught con­trol
No dark sar­casm in the clas­sro­om
Teachers leave them kids alo­ne
Hey!
Teacher, leave us kids alo­ne!
All in all you’re just ano­ther brick in the wall
All in all you’re just ano­ther brick in the wall

If you don’t eat your meat, you can’t have any pud­ding!
How can you have any pud­ding if you don’t eat your meat?

Tłu­ma­cze­nie Pink Floyd — Ano­ther Brick In The Wall

Ty,
Tak Ty!
Stój nie­ru­cho­mo chłop­czy­no

Gdy doro­słem, posze­dłem do szko­ły
Byli tam pew­ni nauczy­cie­le, któ­rzy
Krzyw­dzi­li dzie­ci, tak, jak tyl­ko mogli
Wyle­wa­jąc ich drwi­ny
Na wszyst­ko co zro­bi­li­śmy
Eks­po­nu­jąc każ­dą sła­bość
Jak­kol­wiek tro­skli­wie ukry­tą przez dzie­ci

Lecz w mia­stecz­ku dobrze wie­dzia­no
Że gdy wra­ca­li do domu w nocy
Ich tłu­ste, psy­cho­pa­tycz­ne żony
Kry­ty­ko­wa­ły ich w każ­dym calu ich życia

My nie potrze­bu­je­my edu­ka­cji
My nie potrze­bu­je­my kon­tro­li myśli
Czar­ne­go sar­ka­zmu w kla­sie
Nauczy­cie­le zostaw­cie te dzie­ci w spo­ko­ju
Hej!
Nauczy­cie­lu, zostaw te dzie­ci w spo­ko­ju!
W sumie to tyl­ko kolej­na cegła w murze
W sumie wy jeste­ście kolej­ną cegłą w murze

My nie potrze­bu­je­my edu­ka­cji
My nie potrze­bu­je­my kon­tro­li myśli
Czar­ne­go sar­ka­zmu w kla­sie
Nauczy­cie­le zostaw­cie te dzie­ci w spo­ko­ju
Hej!
Nauczy­cie­lu, zostaw nas dzie­ci w spo­ko­ju!
W sumie wy jeste­ście kolej­ną cegłą w murze
W sumie wy jeste­ście kolej­ną cegłą w murze

Jeże­li nie zjesz swo­je­go mię­sa, nie dosta­niesz pud­din­gu!
Jak możesz dostać jakiś pud­ding, jeże­li nie zjesz swo­je­go mię­sa?

Zwroty & wyrażenia

Any

Expo­sing any weak­ness

Eks­po­nu­jąc każ­dą sła­bość

Any & more
any­mo­re = więcej/więcej już nie
not just any = nie jakiś
in any case = w każ­dym razie, zresz­tą
not any lon­ger = już nie
any luck? = uda­ło się?

Okre­ślik any uży­wa­ny w zda­niach twier­dzą­cych z rze­czow­ni­ka­mi poli­czal­ny­mi w licz­bie poje­dyn­czej ozna­cza = każ­dy, dowol­ny, jaki­kol­wiek, któ­ry­kol­wiek.

Jed­nak słów­ko any ma inne zna­cze­nie, kie­dy uży­je­my je rów­nież jako zaimek — w prze­cze­niach i pyta­niach.

Tutaj uży­wa­ne są zwy­kle z rze­czow­ni­ka­mi w licz­bie mno­giej lub nie­po­li­czal­ny­mi, tak­że w zda­niach warun­ko­wych.

Any (w prze­cze­niach) = nic, ani tro­chę, żaden.

Przy­kła­dy uży­cia:

The­re aren’t any napkins on the table. = Nie ma żad­nych ser­we­tek na sto­le.

She doesn’t have any time for her hus­band. = Ona nie ma w ogó­le cza­su dla swo­je­go męża.

Any (w pyta­niach) = jakiś, jaki­kol­wiek, któ­ry­kol­wiek, kto­kol­wiek.

Przy­kła­dy uży­cia:

Are the­re any books on the shelf? = Są jakieś książ­ki na pół­ce?

Do you have any money on you? = Masz przy sobie jakieś pie­nią­dze?

Laddie

Stand still lad­die

Stój nie­ru­cho­mo chło­pa­ku

Lad­die = chło­pak, chłop­czy­na, np.:

Listen to me, lad­die! = Połu­chaj mnie, chłop­cze!

Derision

By pouring the­ir deri­sion

Wyle­wa­jąc ich drwi­ny

Deri­sion = drwi­na, szy­der­stwo, kpi­na

People lau­ghed in deri­sion when they found out that my name was Dick. = Ludzie kpi­li, kie­dy dowie­dzie­li się, że mam na imię Dick.

Upon

Cover Korn
Hit Floy­dów docze­kał się wie­lu cove­rów. Przed­sta­wia­my wer­sję zespo­łu Korn.
Macie jakieś swo­je typy?

Upon any­thing we did

Na wszyst­ko co zro­bi­li­śmy

Przy­imek upon jest zwy­kle uży­wa­ne w ofi­cjal­nym, for­mal­nym albo lite­rac­kim kon­tek­ście.

Upon =

= na, np.: He moved clo­ser and put his hand upon her sho­ul­der. = Pod­szedł bli­żej i poło­żył rękę na jej ramie­niu.

= od, np.: It depends only upon our CEO. = To zale­ży tyl­ko od nasze­go dyrek­to­ra.

= przed (okres cza­su), np.: Win­ter is upon us. = Zima jest przed nami.

Weakness

Expo­sing any weak­ness

Ujaw­nia­jąc każ­dą sła­bość

Mamy tutaj do czy­nie­nia z goto­wym wyra­że­niem.

To expo­se the weak­ness = ujaw­nić sła­bość, np.: The­ir com­mon holi­days expo­sed the weak­ness of the­ir rela­tion­ship. = Ich wspól­ne waka­cje ujaw­ni­ły sła­bość ich związ­ku.

However

Howe­ver care­ful­ly hid­den by the kids

Jak­kol­wiek tro­skli­wie ukry­tą przez dzie­ci

Howe­ver = jak­kol­wiek, jed­nak­że, jed­nak, acz­kol­wiek, jak, np.:

You can deco­ra­te it howe­ver you want. = Możesz to ozdo­bić, jak­kol­wiek chcesz.

I liked her, howe­ver not too much. = Polu­bi­łam ją, acz­kol­wiek nie za bar­dzo.

Trash

Would trash them within inches of the­ir live

Kry­ty­ko­wa­ły ich w każ­dym calu ich życia

Don’t talk trash!
trash = śmie­ci, odpa­dy
tra­shy = lichy, kiep­ski, tan­det­ny
tra­shed = zala­ny, nawa­lo­ny, naćpa­ny
trash heap = śmiet­ni­sko
whi­te trash = bia­ła bie­do­ta
trash mouth = burak, cham
trash tal­king = gada­nie bzdur
to talk trash = uży­wać nie­cen­zu­ral­nych słów pod­czas zawo­dów, żeby roz­ko­ja­rzyć prze­ciw­ni­ka

Cie­ka­we, słów­ko trash wystę­pu­je rów­nież jako cza­sow­nik.

To trash = kry­ty­ko­wać, ata­ko­wać, np.:

They tra­shed his life­sty­le all the time, so he stop­ped visi­ting them. = Cią­gle kry­ty­ko­wa­li jego styl życia, więc prze­stał ich odwie­dzać.

Thought

We don’t need no tho­ught con­trol

My nie potrze­bu­je­my kon­tro­li myśli

Tho­ught = myśl, zamysł, tro­ska, np.:

My first tho­ught was to buy this car. = Moją pierw­szą myślą było, żeby kupić ten samo­chód.

Sarcasm

No dark sar­casm in the clas­sro­om

Żad­ne­go czar­ne­go sar­ka­zmu w kla­sie

Sar­casm = sar­kazm, np.:

I heard the sar­casm in her words. = Sły­sza­łam sar­kazm w jej sło­wach.

All in all

All in all you’re just ano­ther brick in the wall

W sumie wy jeste­ście kolej­ną cegłą w murze

All in all = ogól­nie rzecz bio­rąc, w sumie, osta­tecz­nie, pod­su­mo­wu­jąc, np.:

All in all, Bob is a good employ­ee. = Ogól­nie rzecz bio­rąc, Bob jest dobrym pra­cow­ni­kiem.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. barneyos

  Hej

  All in all you’re just ano­ther brick in the wall

  chy­ba bym jed­nak w tym przy­pad­ku rów­nież wyko­rzy­stał to “just” (tak jak powy­żej w All in all it’s just ano­ther brick in the wall):

  W sumie wy jeste­ście tyl­ko kolej­ną cegłą w murze
  W sumie wy jeste­ście po pro­stu kolej­ną cegłą w murze

  Według mnie jed­nak wzmac­nia eks­pre­sję i prze­kaz tej wypo­wie­dzi.

 2. xxx

  “We don’t need no edu­ca­tion” nie zna­czy dokład­nie “My nie potrze­bu­je­my edu­ka­cji”. Tam jest jesz­cze “no” któ­re ma zna­cze­nie i zmie­nia cał­ko­wi­cie sens zda­nia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *