Bryan Adams — Summer Of ’69

Waka­cje to dla wie­lu wycze­ki­wa­ny czas odpo­czyn­ku, czas łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów po całym roku nauki lub pra­cy. To tak­że okres przy­gód, zbie­ra­nia nowych cie­ka­wych doświad­czeń.

W tej lek­cji się­ga­my do pio­sen­ki Byana Adam­sa, w któ­rej to opo­wia­da nam o swo­ich, dość odle­głych już, waka­cjach, któ­re opi­su­je w tym utwo­rze jako „naj­lep­szy czas w swo­im życiu”. Spójrz­my zatem, cóż takie­go cie­ka­we dzia­ło się w życiu Bry­ana latem roku 1969.

Tekst pio­sen­ki Bry­an Adams — Sum­mer Of ’69

I got my first real six-string
Bought it at the five-and-dime
Play­ed it ’til my fin­gers bled
It was the sum­mer of ’69

Me and some guys from scho­ol
Had a band and we tried real hard
Jim­my quit, Jody got mar­ried
I should’ve known we’d never get far

Oh, when I look back now
That sum­mer seemed to last fore­ver
And if I had the cho­ice
Yeah, I’d always wan­na be the­re
Tho­se were the best days of my life

Ain’t no use in com­pla­inin’
When you’ve got a job to do
Spent my eve­nings down at the dri­ve-in
And that’s when I met you, yeah

Stan­din’ on your mama’s porch
You told me that you’d wait fore­ver
Oh, and when you held my hand
I knew that it was now or never
Tho­se were the best days of my life

Oh, yeah
Back in the sum­mer of ’69, oh

Man we were kil­lin’ time
We were young and restless
We needed to unwind
I guess nothin’ can last fore­ver, fore­ver, no

And now the times are chan­gin’
Look at eve­ry­thing that’s come and gone
Some­ti­mes when I play that old six-string
I think abo­ut you, won­der what went wrong

Stan­din’ on your mama’s porch
You told me that it’d last fore­ver
Oh, and when you held my hand
I knew that it was now or never
Tho­se were the best days of my life

Oh, yeah
Back in the sum­mer of ’69, oh
It was the sum­mer of ’69, oh, yeah
Me and my baby in ’69, oh
It was the sum­mer, the sum­mer, the sum­mer of ’69, yeah

Tłu­ma­cze­nie Bry­an Adams — Sum­mer Of ’69

Zdo­by­łem swo­je­go pierw­sze­go sze­ścio-stru­now­ca
Kupi­łem go w skle­pie z tani­mi arty­ku­ła­mi
Gra­łem, aż krwa­wi­ły mi pal­ce
To było lato roku 69

Ja i kum­ple ze szko­ły
Mie­li­śmy zespół i bar­dzo się sta­ra­li­śmy
Jim­my odszedł, Jody się oże­nił
Powi­nie­nem był wie­dzieć, że dale­ko nie zaj­dzie­my

O, kie­dy wspo­mi­nam to teraz
Tam­to lato wyda­wa­ło się trwać wiecz­nie
I gdy­bym miał wybór
Tak, zawsze chciał­bym być tam
To były naj­lep­sze dni moje­go życia

Nie ma sen­su narze­kać
Kie­dy ma się robo­tę do wyko­na­nia
Spę­dza­łem wie­czo­ry w kinie samo­cho­do­wym
I wła­śnie wte­dy pozna­łem cie­bie, tak

Sto­jąc na weran­dzie two­jej mamy
Powie­dzia­łaś, że cze­ka­ła­byś wiecz­nie
O, a kie­dy trzy­ma­łaś moją rękę
Wie­dzia­łem, że to było teraz lub nigdy
To były naj­lep­sze dni moje­go życia

O, tak
Wte­dy w lecie roku 69, o

Czło­wie­ku zabi­ja­li­śmy czas
Byli­śmy mło­dzi i ner­wo­wi
Potrze­bo­wa­li­śmy się odprę­żyć
Wyda­je mi się, że nic nie może trwać wiecz­nie, wiecz­nie, nie

A teraz cza­sy się zmie­nia­ją
Popatrz na wszyst­ko co przy­szło i minę­ło
Cza­sa­mi gdy gram na tym sta­rym sze­ściu-stru­now­cu
Myślę o Tobie, zasta­na­wiam się co poszło nie tak

Sto­jąc na weran­dzie two­jej mamy
Powie­dzia­łaś mi, że to będzie trwać wiecz­nie
O, a kie­dy trzy­ma­łaś moją rękę
Wie­dzia­łem, że to było teraz lub nigdy
To były naj­lep­sze dni moje­go życia

O, tak
Wte­dy w lecie roku 69, o
To było lato roku 69,o, tak
Ja i moja mała w 69, o
To było lato, lato, lato roku 69, tak

Gramatyka

II okres warunkowy

Nie tyl­ko if

If ozna­cza = jeśli, gdy­by i jest sta­wia­ne przed warun­kiem. If może zostać zastą­pio­ne wie­lo­ma słów­ka­mi, jed­nym z nich jest unless, któ­re ma takie samo zna­cze­nie jak if not = jeśli nie, np.: Unless I had a car, I wouldn’t tra­vel the world. = Jeśli nie miał­bym samo­cho­du, nie podró­żo­wał­bym po świe­cie.

If I had the cho­ice, I’d always wan­na be the­re

Gdy­bym miał wybór, zawsze chciał­bym być tam

Uży­wa­my go, aby powie­dzieć o czymś nie­praw­do­po­dob­nym. Gdy­ba­my, co byśmy zro­bi­li np. gdy­bym wygrał w lot­to, kupił­bym dom.

Okres warun­ko­wy skła­da się z dwóch czę­ści: warun­ku i rezul­ta­tu. Sta­wia­my waru­nek i doda­je­my rezul­tat, jaki uzy­ska­my po jego speł­nie­niu.

If + waru­nek, rezul­tat

Zda­nie z warun­kiem for­mu­je­my w cza­sie Past Sim­ple.

Rezul­tat nato­miast to: pod­miot + would + bez­oko­licz­nik, czy­li:

If + Past Sim­ple, pod­miot + would + bez­oko­licz­nik

Przy­kła­dy:

If I had a mil­lion dol­lars, I would quit my job. = Jeśli miał­bym milion dola­rów, odszedł­bym z pra­cy.

If I hadn’t got time, I wouldn’t help you. = Jeśli nie miał­bym cza­su, to bym ci nie poma­gał.

Dopełniacz saksoński

Wyją­tek

Wyjąt­kiem od regu­ły two­rze­nia licz­by mno­giej są rze­czow­ni­ki, któ­rych licz­bę mno­gą two­rzy­my w spo­sób nie­re­gu­lar­ny tj. manmen, womanwomen, per­sonpeople, childchil­dren itd.

Wte­dy do wyra­zu w licz­bie i poje­dyn­czej i mno­giej doda­je­my naj­pierw apo­strof a potem liter­kę „s”, np.:

Child’s book = książ­ka dziec­ka
Children’s book = książ­ka dzie­ci

Woman’s car = samo­chód kobie­ty
Women’s car = samo­chód kobiet

Stan­din’ on your mama’s porch

Sto­jąc na weran­dzie two­jej mamy

Uży­wa­my go, aby mówić, że coś nale­ży do jakiejś oso­by, np. książ­ka Jan­ka. Nale­ży pamię­tać, że w języ­ku angiel­skim wła­ści­ciel rze­czy zawsze będzie wymie­nio­ny jako pierw­szy, następ­nie do nie­go doda­my apo­strof z liter­ką „s” i po nim rzecz do nie­go nale­żą­cą. Kolej­ność jest bar­dzo waż­na.

Gdy wła­ści­ciel jest jeden, wyglą­da to tak:

Pił­ka chłop­ca = boy’s ball.
Lal­ka dziew­czyn­ki = girl’s doll.

Gdy wła­ści­cie­li mamy kil­ku, apo­strof prze­su­wa­my za liter­kę „s”, czy­li:

Pił­ka chłop­ców = boys’ ball.
Lal­ka dziew­czy­nek = girls’ doll.

Ain’t

Ain’t no use in com­pla­inin’

Nie ma sen­su narze­kać

Sło­wo ain’t funk­cjo­nu­je w języ­ku angiel­skim jako sło­wo slan­go­we, potocz­ne. Zastę­pu­je ono dwie kon­struk­cje:

- be not , np.: I ain’t tall. = Nie jestem wyso­ki.

- have/has not got ,np.: She ain’t got money. = Ona nie ma pie­nię­dzy.

Sto­su­je się taką samą for­mę do każ­dej oso­by.

Zwroty & Wyrażenia

Six-string

I got my first real six-string

Dosta­łem swo­je­go pierw­sze­go sze­ścio-stru­now­ca

Six-string odno­si się do gita­ry, któ­ra posia­da 6 strun i ozna­cza = sze­ścio-stru­no­wiec.

Przy­kład:

I like play­ing my six-string. = Lubię grać na moim sze­ścio-stru­now­cu.

Five-and-dime

Let’s buy che­aply!

dime sto­re/ varie­ty shop = tani sklep wie­lo­bran­żo­wy

as che­ap as chips = tanie jak barszcz

che­ap at twi­ce the pri­ce = za tę cenę to oka­zja

at a che­aper rate = w niż­szej cenie, po niż­szej cenie

che­ap and che­er­ful = bez­pre­ten­sjo­nal­ny (tani, ale dość dobrej jako­ści)

Bought it at the five-and-dime

Kupi­łem go w skle­pie z tani­mi arty­ku­ła­mi

Jeśli przyj­rzy­my się temu wyra­że­niu znaj­dzie­my w nim odnie­sie­nie do dwóch war­to­ści pie­nią­dza five = pięć  (cen­tów) i dime = dzie­sięć cen­tów.
Po połą­cze­niu otrzy­mu­je­my rodzaj skle­pów, w któ­rych tanio może­my kupić róż­ne pro­duk­ty.

Five-and-dime = sklep z tani­mi arty­ku­ła­mi.

Przy­kład:

I’ve found it at five-and-dime. = Zna­la­złem to w skle­pie z tani­mi arty­ku­ła­mi.

Quit

Jim­my quit, Jody got mar­ried

Jim­my odszedł, Jody się oże­nił

To quit =

=  odejść (np. z pra­cy), np.: After I win a mil­lion dol­lars, I will quit my job. = Po wygra­niu milio­na dola­rów odej­dę z pra­cy.

= rzu­cać (np. pale­nie), np.: I’m going to quit smoking. = Rzu­cę pale­nie.

= prze­stać coś robić, np.: Quit waisting my time! = Prze­stań mar­no­wać mój czas!

Look back

Oh, when I look back now

O, kie­dy wspo­mi­nam to teraz

To look back = wspo­mi­nać, patrzeć wstecz na coś.

Przy­kład:

I look back at my life and I don’t regret any­thing. = Patrzę wstecz na moje życie i nicze­go nie żału­ję.

Last

That sum­mer seemed to last fore­ver

Tam­to lato wyda­wa­ło się trwać wiecz­nie

To last = trwać, np.: The con­cert lasted 2 hours. = Kon­cert trwał 2 godzi­ny.

Complain

Stop com­pla­inin’!

Czę­sto w języ­ku angiel­skim może­my zna­leźć cza­sow­ni­ki zakoń­czo­ne na -in’, w języ­ku potocz­nym apo­strof zastę­pu­je liter­kę „g” i jest to po pro­stu koń­ców­ka -ing napi­sa­na w for­mie slan­go­wej.

Ain’t no use in com­pla­inin’

Nie ma sen­su narze­kać

To com­pla­in = narze­kać.

Przy­kład:

Stop com­pla­ining and go to work. = Prze­stań narze­kać i idź do pra­cy.

Drive-in

Spent my eve­nings down at the dri­ve-in

Spę­dza­łem wie­czo­ry w kinie samo­cho­do­wym

Mia­nem dri­ver-in okre­śla­my obiekt, w któ­rym kupu­je­my pro­duk­ty nie wysia­da­jąc z samo­cho­du. W tej pio­sen­ce jest to kino samo­cho­do­we, ale bar­dziej zna­ne są restau­ra­cje, w któ­rych nie musi­my opusz­czać samo­cho­du aby zamó­wić i ode­brać jedze­nie.

Dri­ve-in = kino samo­cho­do­we.

Przy­kład:

When I tra­vel, I always eat at a dri­ve-in. = Kie­dy podró­żu­ję, zawsze jem w restau­ra­cji dri­ve-in.

Kill time

Man we were kil­lin’ time

Czło­wie­ku zabi­ja­li­śmy czas

To kill time = zabi­jać czas.

Przy­kład:

I‘ve spend who­le after­no­on just kil­ling time. = Spę­dzi­łem całe popo­łu­dnie po pro­stu zabi­ja­jąc czas.

Restless

We were young and restless

Byli­śmy mło­dzi i ner­wo­wi

Restless = ner­wo­wy, nie­spo­koj­ny, np.: John is restless. = John jest ner­wo­wy.

Unwind

We needed to unwind

Potrze­bo­wa­li­śmy się odprę­żyć

To unwind = odprę­żyć się, relak­so­wać.

Przy­kład:

John went for a walk to unwind. = John poszedł na spa­cer, aby się odprę­żyć.

Won­der vs. Wan­der

Bar­dzo podob­nym cza­sow­ni­kiem do to won­der jest to wan­der, któ­re ozna­cza = włó­czyć się, spa­ce­ro­wać, np.: We spent the mor­ning wan­de­ring aro­und the old part of the city. = Spę­dzi­li­śmy ranek na włó­cze­niu się po sta­rej czę­ści mia­sta.

Wonder

I think abo­ut you, won­der what went wrong

Myślę o tobie, zasta­na­wiam się co poszło nie tak

To won­der = zasta­na­wiać się.

Przy­kład:

I won­der abo­ut my futu­re. = Zasta­na­wiam się nad swo­ją przy­szło­ścią.

 

Czy wraz z Bry­anem Adam­sem uda­ło Wam się look back z nostal­gią w prze­szłość do lata 69? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *