The Kooks — Naive

Chcia­ła­bym dzi­siaj odświe­żyć tro­szecz­kę zapo­mnia­ny kawa­łek The Kooks pt. “Naive”. Pio­sen­ka ta try­um­fo­wa­ła na szczy­tach list prze­bo­jów kil­ka lat temu, a chło­pa­ki z The Kooks doro­bi­li się tysię­cy odda­nych fanów rów­nież w Pol­sce.

Ja ich bar­dzo polu­bi­łam, a ich debiu­tanc­ką pły­tę pt. “Insi­de In/Inside Out” prze­słu­cha­łam mnó­stwo razy. Trze­ba przy­znać, że nie­mal każ­da pio­sen­ka z tego krąż­ka jest napraw­dę świet­na, dla­te­go dłu­go nie mogłam się zde­cy­do­wać jaki kawa­łek wybrać. W koń­cu padło na “Naive” — może dla­te­go, że to jest do tej pory naj­więk­szy hit zespo­łu, może ze wzglę­du na to, że tę pio­sen­kę prze­słu­cha­łam jed­nak naj­więk­szą ilość razy… Nie wiem…

Może Wy mi powie­cie — dla­cze­go ta pio­sen­ka tak wpa­da w ucho?

Zapra­szam do nauki!

Tekst pio­sen­ki The Kooks — Naive

I’m not say­ing it was your fault
Altho­ugh you could have done more

Oh, you’re so naive, yet so

How could this be done?
By such a smi­ling swe­ethe­art
Oh, and your swe­et and pret­ty face
In such an ugly way
Some­thing so beau­ti­ful
That eve­ry time I look insi­de

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

I may say it was your fault
‘Cau­se I know you could have done more

Oh, you’re so naive, yet so

How could this be done
By such a smi­ling swe­ethe­art?
Oh, and your swe­et and pret­ty face
In such an ugly way some­thing so beau­ti­ful
Eve­ry time I look insi­de

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

How could this be done
By such a smi­ling swe­ethe­art

Oh, you’re so naive, yet so

Such an ugly thing
Some­one so beau­ti­ful
And eve­ry time you’re on his side

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

I know that she knows that I’m not fond of asking
True or fal­se, it may be
She’s still out to get me

Just don’t let me down
Just don’t let me down
Hold on to your kite
Just don’t let me down
Just don’t let me down
Hold on to your kite
Just don’t let me down
Just don’t let me down
Hold on to this kite
Just don’t let me down

Tłu­ma­cze­nie The Kooks — Naive

Nie twier­dzę, że to była two­ja wina
Cho­ciaż mogłaś zro­bić wię­cej

Jesteś jesz­cze taka naiw­na

Jak to mogło się stać
Za spra­wą tak uśmiech­nię­tej, kocha­nej istot­ki
Oh, i ta two­ja słod­ka i ślicz­na buzia
W taki ohyd­ny spo­sób
Coś tak pięk­ne­go
Zawsze kie­dy głę­biej o tym pomy­śle

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Mogę powie­dzieć, że to była two­ja wina
Bo wiem, że mogłaś zro­bić wię­cej

Jesteś jesz­cze taka naiw­na

Jak to mogło się stać
Za spra­wą tak uśmiech­nię­tej, kocha­nej istot­ki
Oh, i ta two­ja słod­ka i ślicz­na buzia
W taki ohyd­ny spo­sób coś tak pięk­ne­go
Zawsze kie­dy głę­biej o tym pomy­śle

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Jak to mogło się stać
Za spra­wą tak uśmiech­nię­tej, kocha­nej istot­ki

Jesteś jesz­cze taka naiw­na

Taka ohyd­na rzecz
Ktoś tak pięk­ny
I zawsze kie­dy jesteś z nim

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być praw­da lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Tyl­ko mnie nie zawiedź
Tyl­ko mnie nie zawiedź
Trzy­maj się swo­je­go lataw­ca
Tyl­ko mnie nie zawiedź
Tyl­ko mnie nie zawiedź
Trzy­maj się swo­je­go lataw­ca
Tyl­ko mnie nie zawiedź
Tyl­ko mnie nie zawiedź
Trzy­maj się swo­je­go lataw­ca
Tyl­ko mnie nie zawiedź

Gramatyka

Cza­sow­ni­ki modal­ne
can = móc, umieć, potra­fić, być w sta­nie
could = mógł, umiał, potra­fił, był w sta­nie (czas prze­szły od can)
may = móc; moż­na, wol­no
might = móc; moż­na, wol­no
will = będzie (uży­wa­ne do two­rze­nia cza­su przy­szłe­go)
would = m.in. two­rzy tryb przy­pusz­cza­ją­cy, ale ma mnó­stwo innych zasto­so­wań
shall = two­rzy czas przy­szły, obec­nie uży­wa­ny w pyta­niach przy I i we
sho­uld = powi­nie­neś, powin­naś itd.
must = musieć
ought to = sho­uld
need = musieć, potrze­bo­wać

Modal Verbs

W języ­ku angiel­skim ist­nie­je spe­cjal­na gru­pa cza­sow­ni­ków, któ­ra nosi nazwę Modal Verbs (cza­sow­ni­ki modal­ne). Cza­sow­ni­ki te posia­da­ją kil­ka wspól­nych cech:

  • wystę­pu­ją przed cza­sow­ni­kiem głów­nym w bez­oko­licz­ni­ku, np.:

I must go. = Muszę iść.

  • doda­ją dodat­ko­we zna­cze­nie do cza­sow­ni­ka modal­ne­go, np.:

I go to work eve­ry day. = Codzien­nie cho­dzę do pra­cy.

Gdy doda­my np. cza­sow­nik modal­ny sho­uld powsta­nie nam: I sho­uld go to work eve­ry day. = Powi­nie­nem cho­dzić codzien­nie do pra­cy.

  • więk­szość cza­sow­ni­ków modal­nych ma wię­cej niż jed­no zna­cze­nie, np.:

I can dri­ve. = Potra­fię pro­wa­dzić.

Mom, can I go to the par­ty? = Mamo, czy mogę iść na impre­zę?

Need
Need wystę­pu­je jako cza­sow­nik modal­ny tyl­ko w prze­cze­niach, np.:

I needn’t do it if you don’t want to. = Nie musisz tego robić jeśli nie chcesz.

Oraz rza­dziej w pyta­niach:

Need I bring any food to the par­ty? = Czy muszę przy­no­sić jakieś jedze­nie na impre­zę?

  • ich for­ma jest taka sama we wszyst­kich licz­bach i oso­bach, np.:

I must go. = Muszę iść.

She must go. = Ona musi iść.

They must go. = Oni muszą iść.

 Czasowniki modalne w piosence

May

W tek­ście mamy dwa wer­sy, gdzie wystę­pu­je: may + Infi­ni­ti­ve (bez­oko­licz­nik) .

True or fal­se it may be. = To może być praw­dzi­we lub fał­szy­we.

I may say it was your fault. = Mogę powie­dzieć, że to była two­ja wina.

Could be done

W pio­sen­ce mamy przy­kład cza­sow­ni­ka modal­ne­go + be + Past Par­ti­ci­ple. Ozna­cza to, że mamy tutaj do czy­nie­nia ze stro­ną bier­ną.

How could this be done = Jak to mogło zostać zro­bio­ne.

Oczy­wi­ście zamiast cza­sow­ni­ka could mogą to wystę­po­wać inne cza­sow­ni­ki modal­ne. Wte­dy zna­cze­nie zda­nia będzie wyni­ka­ło ze zna­cze­nia cza­sow­ni­ka modal­ne­go.

For­ma grzecz­no­ścio­wa
Pamię­taj­my, że cza­sow­ni­ki modal­ne są uży­wa­ne do two­rze­nia próśb, pytań, suge­stii czy pro­po­zy­cji.

Aby zapy­tać się o pozwo­le­nie zda­nie zaczy­na­my od: can, could, may, might. Gdzie can uży­wa­my w naj­mniej for­mal­nych sytu­acjach, a might w naj­bar­dziej. Przy­kła­dy:
Can I go to the par­ty, mom? = Mamo, czy mogę iść na impre­zę?
May I take your bags, sir? = Czy mogę zabrać pana tor­by?

Aby wyra­zić proś­bę sto­su­je­my: can, could lub would. Przy­kła­dy:
Could you open the doors? I am car­ry­ing heavy bags! = Czy mógł­byś otwo­rzyć drzwi? Nio­sę cięż­kie tor­by!
Would you mind if I ope­ned the win­dow? = Czy mógł­bym otwo­rzyć okno?

Aby coś zapro­po­no­wać posłu­gu­je­my się: can, shall, would, may (for­mal­nie). Przy­kła­dy:
Would you like some tea? = Czy masz ocho­tę na her­ba­tę?
May I take your coat? = Czy mógł­bym wziąć pań­ski płaszcz?

Aby coś zasu­ge­ro­wać uży­je­my: shall, would, could. Przy­kła­dy:
Shall we dan­ce? = Zatań­czy­my?
Would you like to go to the cina­ma? = Chciał­byś pójść do kina?
We could go for a walk. = Mogli­by­śmy wybrać się na spa­cer.

Przy­kła­dy:

Some­thing must be done abo­ut it. = Coś musi zostać z tym zro­bio­ne.

Your din­ner sho­uld be served at any minu­te. = Pań­ski obiad powi­nien zostać poda­ny za chwi­lę.

The new shop­ping cen­tre will be ope­ned in May. = Nowe cen­trum han­dlo­we zosta­nie otwar­te w maju.

Może­my rów­nież zasto­so­wać prze­cze­nia:

It can’t be found by any­one. = To nie może zostać przez niko­go zna­le­zio­ne.

Tic­kets can’t be exchan­ged. = Bile­ty nie mogą zostać wymie­nio­ne.

Could have done

W utwo­rze poja­wia się rów­nież podob­na kon­struk­cja do omó­wio­nej wcze­śniej. Mamy tutaj cza­sow­nik + have + Past Par­ti­ci­ple.

Altho­ugh you could have done more. = Cho­ciaż mogłaś zro­bić wię­cej.

For­my could have (done) uży­wa­my, kie­dy mówi­my o rze­czach, któ­re były moż­li­we w prze­szło­ści, ale się nie wyda­rzy­ły, nie mia­ły miej­sca. Przy­kła­dy:

When you were in War­saw, you could have stay­ed with us. = Kie­dy byłeś w War­sza­wie mogłeś zatrzy­mać się u nas. (Mia­łeś taką moż­li­wość, ale z niej nie sko­rzy­sta­łeś).

She could have stu­died more befo­re the test, not after. = Mogła wię­cej się uczyć przed testem, a nie po.

They could have gone to Paris, but they deci­ded to spend the­ir holi­day in the moun­ta­ins. = Mogli jechać do Pary­ża, ale zde­cy­do­wa­li spę­dzić swo­je waka­cje w górach.

Kie­dy could zamie­ni­my na inne cza­sow­ni­ki, zmie­ni się nam zna­cze­nie zada­nia.

  • must

I don’t have my bag! I must have left it in the car. = Nie mam swo­jej toreb­ki! Musia­łam zosta­wić ją w samo­cho­dzie.

  • may/might

I don’t have my bag! I may have left it in the car. = Nie mam swo­jej toreb­ki! Mogłam zosta­wić ją w samo­cho­dzie.

  • sho­uld

- I don’t have my bag! — You sho­uld have wat­ched it more care­ful! = — Nie mam swo­jej toreb­ki! — Powin­naś była jej lepiej pil­no­wać.

 

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce wystę­pu­ją tyl­ko dwa rodza­je Phra­sal Verbs (cza­sow­ni­ków zło­żo­nych).

War­to wie­dzieć
let­down = roz­cza­ro­wa­nie, zawód
let’s go down to (sth) = przejdź­my do (cze­goś)
to let your hair down = pójść w tan­go, wylu­zo­wać się
(GB)to let the side down = zawieść naj­bliż­szych

Let down

Just don’t let me down

Tyl­ko mnie nie zawiedź

To let sb down = zawieść kogoś, roz­cza­ro­wać kogoś, np.:

My friends will never lat me down. = Moi przy­ja­cie­le nigdy mnie nie zawio­dą.

I can count on him. He has never let me down. = Mogę na nie­go liczyć. Nigdy mnie nie zawiódł.

To let sth down =

= prze­dłu­żyć (spodnie, spód­ni­cę).

= roz­pu­ścić (wło­sy).

= (GB) spu­ścić, wypu­ścić powie­trze z cze­goś.

Hold on

Hold on!
hold on tight! = trzy­maj się moc­no!
to get a hold on to sth = mieć nad czymś kon­tro­lę
to hold on to sth = trzy­mać się cze­goś; zacho­wać coś, nie odda­wać cze­goś

Hold on to your kite

Trzy­maj się swo­je­go lataw­ca

Cza­sow­nik zło­żo­ny to hold on ozna­cza:

= zacze­kać, pocze­kać. Np.: - Can I spe­ak to Mrs Jones?Yes, hold on for a sec. = Czy mogę roz­ma­wiać z panią Jones? Tak, pro­szę chwil­kę pocze­kać.

= trzy­mać się. Np.: Hold on to my hand! It’s dan­ge­ro­us! = Trzy­maj się mojej ręki! Jest nie­bez­piecz­nie!

= wytrwać, wytrzy­mać. Np. Ambu­lan­ce is on the way. Hold on! = Karet­ka pogo­to­wia jest w dro­dze. Wytrzy­maj!

Jak sto­so­wać?
Uży­wa­my: so + przy­miot­nik lub przy­słó­wek, np.:
You are so beau­ti­fiul. = Jesteś taka pięk­na.
It’s so far! = To tak dale­ko!
I am so tired. = Jestem taki zmę­czo­ny.

Uży­wa­my such + rze­czow­nik lub przy­miot­nik+ rze­czow­nik, np.:
I don’t trust such people. = Nie ufam takim ludziom.
You are such a beau­ti­ful woman. = Jesteś taką pięk­ną kobie­tą.
It’s such a long way! = To taka dłu­ga dro­ga!
It was such a tiring day. = To był taki męczą­cy dzień.

So vs. Such

Słó­wek so i such uży­wa­my aby wzmoc­nić zna­cze­nie przy­miot­ni­ków lub przy­słów­ków.

W pio­sen­ce mamy:

Oh, you’re so naive, yet so. = Oh, jesteś jesz­cze taka naiw­na.

Some­thing so beau­ti­ful. = Coś tak pięk­ne­go.

By such a smi­ling swe­ethe­art. = Przez taką uśmiech­nię­tą kocha­ną istot­kę.

In such an ugly way. = W taki ohyd­ny spo­sób.

Fond of

To be fond of sth/ sb. = Lubić coś/kogoś; czuć do kogoś sym­pa­tię. Przy­kła­dy:

I am fond of bun­nies. = Lubię kró­licz­ki.

Are you fond of him? = Lubisz go?

She is not fond of her youn­ger sister. = Ona nie lubi swo­jej młod­szej sio­stry.

To be fond of doing sth. = Lubić coś robić; robić coś z upodo­ba­niem. Przy­kła­dy:

I am fond of cooking. = Uwiel­biam goto­wać.

Is he fond of going to the par­ties? = Czy on lubi cho­dzić na impre­zy?

They aren’t fond of wat­ching TV during the day. = Oni nie lubią oglą­dać tele­wi­zji w cią­gu dnia.

Stąd: I am not fond of asking. = Nie lubię pytać.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *