Lana Del Rey — Blue Jeans

Język angiel­ski to nie tyl­ko gra­ma­ty­ka, ale przede wszyst­kim boga­te słow­nic­two. Angiel­ski jest języ­kiem żywym – cią­gle się roz­wi­ja i już parę lat temu licz­ba słów w tym języ­ku prze­kro­czy­ła magicz­ny milion. Do tego nie­mal codzien­nie docho­dzą nowe zna­cze­nia ist­nie­ją­cych słów, wymy­śla­ne są nowe zwro­ty, ucie­ra­ją się nowe wyra­że­nia. Czę­stym błę­dem jest zbyt dosłow­ne tłu­ma­cze­nie jakiś sfor­mu­ło­wań, co nie­rzad­ko koń­czy się śmiesz­ną inter­pre­ta­cją i nie­po­ro­zu­mie­niem.

Pio­sen­ka Lany Del Rey „Blue Jeans” jest peł­na takich wła­śnie niu­an­sów, nowych, typo­wo mło­dzie­żo­wych zwro­tów. Na jej przy­kła­dzie chcia­ła­bym poka­zać wam jak nale­ży „obcho­dzić się” z taki­mi two­ra­mi, a przede wszyst­kim jak je prze­tłu­ma­czyć, kie­dy w naszym słow­ni­ku języ­ka angiel­skie­go po pro­stu nie ma takie­go sło­wa lub gdy ma się ono jak pier­nik do wia­tra­ka.
Zapra­szam!

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Blue Jeans

Blue jeans, whi­te shirt
Wal­ked into the room you know you made my eyes burn
It was like, James Dean — for sure
You so fresh to death and sick as ca-can­cer
You were sor­ta punk rock, I grew up on hip hop
But you fit me bet­ter than my favo­ri­te swe­ater, and I know
That love is mean, and love hurts
But I still remem­ber
that day we met in Decem­ber
Oh baby!

I will love you till the end of time
I would wait a mil­lion years
Pro­mi­se you’ll remem­ber that you’re mine
Baby can you see thro­ugh the tears
Love you more, than tho­se bit­ches befo­re
Say you’ll remem­ber, oh baby
Say you’ll remem­ber
I will love you till the end of time

Big dre­ams, gang­ster
Said you had to leave to start your life over
I was like, “no ple­ase, stay here
We don’t need no money
We can make it all work”
But he headed out on Sun­day,
Said he’d come home Mon­day
I stay­ed up waitin’, anti­ci­pa­tin’ and pacin’
But he was cha­sing paper
Cau­ght up in the game, that was the last I heard

I will love you till the end of time
I would wait a mil­lion years
Pro­mi­se you’ll remem­ber that you’re mine
Baby can you see thro­ugh the tears
Love you more, than tho­se bit­ches befo­re
Say you’ll remem­ber, oh baby
Say you’ll remem­ber
I will love you till the end of time

You went out eve­ry night, and baby that’s alri­ght
I told you
that no mat­ter what you did I’d be by your side
‘Cau­se I’m a ride or die
Whe­ther you fail or fly
Well shit, at least you tried
But when you wal­ked out that door, a pie­ce of me died
I told you I wan­ted more, but that’s not what I had in mind
I just want it like befo­re, we were dan­cin’ all night
Then they took you away, sto­le you out of my life
You just need to remem­ber…

I will love you till the end of time
I would wait a mil­lion years
Pro­mi­se you’ll remem­ber that you’re mine
Baby can you see thro­ugh the tears
Love you more, than tho­se bit­ches befo­re
Say you’ll remem­ber, oh baby
Say you’ll remem­ber
I will love you till the end of time

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Blue Jeans

Nie­bie­skie jean­sy, bia­ła koszu­la
Wsze­dłeś do poko­ju i spra­wi­łeś, że moje oczy zapło­nę­ły
To było jak, James Dean — na pew­no
Świet­nie ubra­ny i zaje­bi­sty
Byłeś jak­by punk roc­kow­cem, ja dora­sta­łam na hip-hopie
Ale leża­łeś na mnie lepiej niż mój ulu­bio­ny swe­ter i wiem
Że miłość jest pod­ła i że miłość rani
Ale ja wciąż pamię­tam
Ten dzień, w któ­rym się spo­tka­li­śmy w grud­niu
Oh kocha­nie!

Będę zawsze cię kochać
Pocze­kam milion lat
Obie­caj, że będziesz pamię­tać, że jesteś mój
Kocha­nie czy widzisz przez łzy
Kocham cię bar­dziej niż tam­te dziw­ki przede mną
Powiedz, że będziesz pamię­tać, oh kocha­nie
Powiedz, że będziesz pamię­tać
Będę zawsze cię kochać

Wiel­kie marze­nia, gang­ste­rze
Powie­dzia­łeś, że musisz wyje­chać aby zacząć życie na nowo
A ja na to: “nie, pro­szę, zostań tutaj
Nie potrze­bu­je­my żad­nych pie­nię­dzy
Może­my spra­wić, że wszyst­ko się uda“
Ale on wyru­szył w nie­dzie­lę
Powie­dział, że wró­ci do domu w ponie­dzia­łek
Nie spa­łam cze­ka­jąc, prze­wi­du­jąc i nie­cier­pli­wiąc się
Ale on gonił za kasą
Schwy­ta­ny w grze, to ostat­nie co sły­sza­łam

Będę zawsze cię kochać
Pocze­kam milion lat
Obie­caj, że będziesz pamię­tać, że jesteś mój
Kocha­nie czy widzisz przez łzy
Kocham cię bar­dziej niż tam­te dziw­ki przede mną
Powiedz, że będziesz pamię­tać, oh kocha­nie
Powiedz, że będziesz pamię­tać
Będę zawsze cię kochać

Wycho­dzi­łeś każ­dej nocy, i kocha­nie to w porząd­ku
Mówi­łam ci
Że jestem po two­jej stro­nie bez wzglę­du na wszyst­ko
Bo jestem z tobą na dobre i na złe
Bez wzglę­du czy pono­sisz poraż­kę czy wzla­tu­jesz
Cho­le­ra no, przy­naj­mniej pró­bo­wa­łeś
Ale kie­dy wysze­dłeś przez te drzwi, część mnie umar­ła
Mówi­łam, że chcę wię­cej, ale nie to mia­łam na myśli
Chcę tyl­ko, żeby było tak jak daw­niej, tań­czy­li­śmy całą noc
Potem cię zabra­li, wykra­dli cię z moje­go życia
Musisz tyl­ko pamię­tać…

Będę zawsze cię kochać
Pocze­kam milion lat
Obie­caj, że będziesz pamię­tać, że jesteś mój
Kocha­nie czy widzisz przez łzy
Kocham cię bar­dziej niż tam­te dziw­ki przede mną
Powiedz, że będziesz pamię­tać, oh kocha­nie
Powiedz, że będziesz pamię­tać
Będę zawsze cię kochać

Zwroty & wyrażenia

Fresh to death

You so fresh to death and sick as ca-can­cer

Świet­nie ubra­ny i zaje­bi­sty

Tłu­ma­cząc powyż­szą fra­zę dosłow­nie otrzy­ma­li­by­śmy nie­lo­gicz­ne stwier­dze­nie, że ktoś jest świe­ży na śmierć i cho­ry jak rak. Bez sen­su. Żeby napraw­dę zro­zu­mieć, co to zna­czy, trze­ba poszpe­rać trosz­kę głę­biej niż w sze­ro­ko dostęp­nych słow­ni­kach pol­sko – angiel­skich.

Death czy Def?
W angiel­skim ist­nie­je rów­nież podob­ne powie­dze­nie: fresh to def = świet­ny, super, wypa­sio­ny. Słów­ko def zwłasz­cza w odnie­sie­niu do hip-hopu zna­czy rów­nież: super, świet­ny.

W takich sytu­acjach war­to zaj­rzeć na urbandictionary.com. To świet­ny słow­nik pisa­ny przez inter­nau­tów, na któ­rym moż­na zna­leźć współ­cze­sny angiel­ski, któ­re­go uży­wa się na uli­cach wiel­kich miast. Aha, trze­ba dodać, że defi­ni­cje są oczy­wi­ście po angiel­sku, obok mamy oce­ny na plus i minus. Pod wyja­śnie­nia­mi moż­na prze­czy­tać przy­kła­do­we zda­nia z uży­ciem tego zwro­tu, co jest rów­nież bar­dzo pomoc­ne.

Według Urban Dic­tio­na­ry: fresh to death =

= coś tak dobre­go, że nie da się tego wytłu­ma­czyć, opi­sać.

= być bar­dzo dobrze, mod­nie i szy­kow­nie ubra­nym.

Sick as cancer

You so fresh to death and sick as ca-can­cer

Świet­nie ubra­ny i zaje­bi­sty

Zwrot sick as (sth) w bry­tyj­skim slan­gu pra­wie zawsze ozna­cza: super, eks­tra — tyl­ko z moc­niej­szym akcen­tem.

Rze­czy­wi­ście, w angiel­skim są takie pięk­ne wyra­że­nia jak sick as fuck  czy sick as mess – oba zna­czą coś bar­dziej niż tyl­ko super, więc cze­mu nie sick as can­cer?

Sorta

Syno­ni­my
Sor­ta = Kin­da
Sort of = Kind of
You were sor­ta punk rock, I grew up on hip hop

Byłeś jak­by punk roc­kow­cem, ja dora­sta­łam na hip-hopie

Słów­ko sor­ta to nic inne­go jak skrót od sort of = ponie­kąd; tak jak­by; coś jak­by; coś w rodza­ju.

Fit

But you fit me bet­ter than my favo­ri­te swe­ater

Ale leża­łeś na mnie lepiej niż mój ulu­bio­ny swe­ter

Tu faj­na gra słów uda­ła się tak­że po pol­sku.

Cza­sow­ni­ka to fit uży­wa­my mię­dzy inny­mi, kie­dy chce­my powie­dzieć, że coś dobrze pasu­je na coś… lub na kogoś, dobrze na kimś/ czymś leży, wyglą­da. Mam tu na myśli na przy­kład ubra­nie, buty…

Np.: This shirt fits me very well. = Ta koszu­la na mnie bar­dzo dobrze leży.

The end of time

The end of time
To the end of time moż­na rów­nież prze­tłu­ma­czyć = do koń­ca świa­ta.
I will love you till the end of time

Będę zawsze cię kochać

To the end of time = na zawsze (lite­rac­kie okre­śle­nie)

The end of the world = koniec świa­ta

Start sth over

Said you had to leave to start your life over

Powie­dzia­łeś, że musisz wyje­chać aby zacząć życie na nowo

To start (sth) over = zaczy­nać (coś) na nowo. W naszym przy­kła­dzie – życie.

Np.: We deci­ded to start our rela­tion­ship over. = Zde­cy­do­wa­li­śmy zacząć na nowo nasz zwią­zek.

Make it

We can make it all work

Może­my spra­wić, że wszyst­ko się uda

Wyra­że­nie to make it ma wie­le zna­czeń w języ­ku angiel­skim.

Do mojej inter­pre­ta­cji pasu­ją co naj­mniej dwa z nich:

= Spra­wić, że coś się sta­nie, np.: God, ple­ase make me rich! = Boże spraw żebym była boga­ta!

=  Dać radę (coś zro­bić), np.: I don’t think, I will make it tomor­row. = Nie sądze, że dam radę jutro.

Pozostałe znaczenia to make it

To make it =

Make it up with sb vs. Make it up to sb
To make it up with sb = pogo­dzić się, np.: I made it up with Tom yester­day. = Pogo­dzi­łam się wczo­raj z Tomem.
To make it up to sb = wyna­gro­dzić coś komuś, np.: I’ll make it up to you, I pro­mi­se! = Wyna­gro­dzę ci to, obie­cu­ję!

= prze­trwać (trud­no­ści życio­we). Np.: We have made it thro­ugh, and that is the most impor­tant. = Prze­trwa­li­śmy i to jest naj­waż­niej­sze.

= zdą­żyć coś zro­bić na czas. Np.: I have to pick up my kid from scho­ol. I can’t make it by 4 p.m. = Muszę ode­brać swo­je dziec­ko ze szko­ły. Nie dam rady tego zro­bić do 16.

= być w sta­nie przyjść na umó­wio­ne spotkanie/wizytę. Np.: Good mor­ning boss, I am real­ly sor­ry but I can’t make it today, I’ve got cold. = Dzień dobry sze­fie, bar­dzo mi przy­kro, ale nie dam rady przyjść dzi­siaj, jestem prze­zię­bio­ny.

= prze­żyć (po wypad­ku, ope­ra­cji itp.). Np.: Oh God, how is he? Is he ok? – Yes, he has made it. = O mój Boże, co z nim? Czy nic mu nie jest? – Tak, prze­żył.

= robić to (upra­wiać seks). Np.: Do you make it with your girl­friend? = Czy robisz to ze swo­ją dziew­czy­ną?

= osią­gnąć coś w życiu, dojść do cze­goś. Np.: This is the best day of my life! I’ve got the award I’ve always wan­ted! – Yeah man! You’ve made it big! = To jest naj­lep­szy dzień moje­go życia! Zdo­by­łem nagro­dę, o któ­rej zawsze marzy­łem! – O tak! Odnio­słeś wiel­ki suk­ces!

Head out

But he headed out on Sun­day

Ale on wyru­szył w nie­dzie­lę

To head out = wyru­szyć, wyje­chać – zwłasz­cza jeśli wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce tego wyjaz­du są powo­do­wa­ne jaki­miś zmien­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi, a nie są zapla­no­wa­ne i usta­lo­ne wcze­śniej.

Np.: Tell your parents, we are heading out in a moment. = Powiedz rodzi­com, że wyjeż­dża­my za chwi­lę.

Waitin’, anticipatin’, pacin’

I stay­ed up waitin’, anti­ci­pa­tin’ and pacin’

Nie spa­łam cze­ka­jąc, prze­wi­du­jąc i nie­cier­pli­wiąc się

Pacing…
Pod­su­mo­wu­jąc — cza­sem nie war­to tłu­ma­czyć dosłow­nie dane­go wyra­zu czy wyra­że­nia, a wybrać okre­śle­nie któ­re zgrab­nie pod­su­mu­je nam infor­ma­cje zaczerp­nię­te z kil­ku źró­deł.

Na fil­mi­ku przed­sta­wiam wam zwie­rząt­ko — ser­wa­la, któ­re wła­śnie wyko­nu­ję tę czyn­ność:

Skró­co­ne wer­sje od: waiting, anti­ci­pa­ting, pacing.

Są to for­my gerund (rze­czow­nik odcza­sow­ni­ko­wy, czy­li pro­ściej: bez­oko­licz­nik + ing) od cza­sow­ni­ków: to wait, to anti­ci­pa­te, to pace.

Przy tłu­ma­cze­niu sło­wa pacing zatrzy­mu­ję się tro­chę dłu­żej.

Bar­dziej popu­lar­ny niż cza­sow­nik: to pace będzie rze­czow­nik: a pace = rytm, tem­po, krok, szyb­kość.

A jeśli cho­dzi o cza­sow­nik, to mamy:

To pace  = prze­mie­rzać (np. pokój, salę, kory­tarz). Np.: He was pacing a clas­sro­om very slow­ly. = Prze­mie­rzał kla­sę bar­dzo powo­li.

To pace onself = wyzna­czyć sobie tem­po, rytm. Np.: How sho­uld I pace myself when I wor­ko­ut? = Jak powi­nie­nem sobie narzu­cić tem­po kie­dy ćwi­czę?

To pace up and down/ back and forth ( a room) = cho­dzić tam i z powro­tem (po poko­ju). Np.: Sit down and stop pacing up and down! = Usiądź i nie chodź tam i z powro­tem.

Paper

But he was cha­sing paper

Ale on gonił za kasą

Paper = kasa, for­sa.

To cha­se paper = gonić z kasą, np.:

Stop cha­sing paper and think abo­ut your chil­dren some­ti­mes, they need you. = Prze­stań gonić za for­są i pomyśl cza­sem o swo­ich dzie­ciach, potrze­bu­ją cię.

Catch up

Cau­ght up in the game

Schwy­ta­ny w grze

Kolej­ny Phra­sal Verb (= cza­sow­nik zło­żo­ny). Bez­oko­licz­nik = to catch up.

Jak się pew­nie domy­śla­cie – ma wie­le zna­czeń.

Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to:

= nad­ro­bić zale­gło­ści (np. w szko­le).

=  dogo­nić (kogoś, coś).

=  zaplą­tać się, uwi­kłać się w coś.

=  bar­dzo się w coś zaan­ga­żo­wać…

… no i tłu­ma­cze­nie, któ­re pasu­je do nasze­go tek­stu: Cau­ght up in the game

= schwy­tać, zła­pać.

Be ride or die

‘Cau­se I’m a ride or die

Bo jestem z tobą na dobre i na złe

Na dobre i złe
To be ride or die to coś wię­cej niż for bet­ter and wor­se = na dolę i nie­do­lę.

To be ride or die jest wyra­że­niem o moc­niej­szym cha­rak­te­rze, potocz­nym oraz nie­for­mal­nym, nato­miast for bet­ter and wor­se jest uży­wa­ne w sytu­acjach ofi­cjal­nych np. przy przy­się­dze mał­żeń­skiej

To be ride or die = inny­mi sło­wy być oso­bą któ­ra może wie­le poświę­cić dla kogoś z kim jest, będzie zawsze po jego/jej stro­nie, choć­by nie wiem co.

Well shit

Well shit, at least you tried

Cho­le­ra no, przy­naj­mniej pró­bo­wa­łeś

Wykrzyk­nie­nie uży­wa­ne, żeby wyra­zić swo­je nie­za­do­wo­le­nie lub zasko­cze­nie.

Take away

Then they took you away

Potem Cię zabra­li

Powszech­ny cza­sow­nik zło­żo­ny: to take away (w cza­sie prze­szłym → took away)

Tłu­ma­cze­nie to take away wszy­scy powin­ni być w sta­nie zna­leźć w słow­ni­ku =

= zabrać, wynieść. Np.: Sue took away her coat to clo­akro­om. = Sue wynio­sła swój płaszcz do szat­ni.

= odjąć. Np.: If you take away his sala­ry, we will be able to do it. = Jeśli odej­miesz jego pen­sje, będzie­my w sta­nie to zro­bić.

Take-away = restau­ra­cja sprze­da­ją­ca jedze­nie ser­wo­wa­ne na wynos; jedze­nie na wynos; na wynos. Np.: Pep­pe­ro­ni and mar­ge­ri­ta to take away, ple­ase! = Pep­pe­ro­ni i mar­ge­ri­ta na wynos popro­szę!

Steal out

A oto inna wer­sja pio­sen­ki

Sto­le you out of my life

Wykra­dli cię z moje­go życia

Cza­sow­nik zło­żo­ny to ste­al out (for­ma cza­su prze­szłe­go → sto­le out), z któ­rym jest tro­chę kło­po­tu.

To ste­al out sth of sth = wykraść coś z cze­goś. Np.: Poli­ce arre­sted three men who sto­le out the pain­tings from the local church. = Poli­cja aresz­to­wa­ła trzech męż­czyzn któ­rzy ukra­dli obra­zy z lokal­ne­go kościo­ła.

Poza tym to ste­al out ozna­cza: wyjechać/wyjść ukrad­kiem, po cichu, w spo­sób nie­zau­wa­żal­ny.

Np.: We didn’t enjoy Tom’s par­ty so we sto­le out. = Źle się bawi­li­śmy na impre­zie Toma więc wyszli­śmy ukrad­kiem.

 

Miej­sce dla fanów Lany:

Lana­tics Poland

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *