Arctic Monkeys — I wanna be yours

Kil­ku przy­stoj­nych Bry­tyj­czy­ków, pięk­ne gło­sy i dobre brzmie­nie, w dwóch sło­wach: Arc­tic Mon­keys. Świa­to­wą sła­wę zyska­li w 2005 roku dzię­ki sin­glom: “Leave Befo­re The Lights Come On”, “I Bet You Look Good on the Dan­ce­flo­or”, “When The Sun Goes Down”.

Od tego cza­su wyda­li pięć płyt, a w skład ostat­niej z nich, “AM” z 2013 roku, wcho­dzi pio­sen­ka “I wan­na be yours”. W Pol­sce wystą­pi­li dwa razy na festi­wa­lu Open’er Festi­val w roku 2009 i 2013.

Tekst pio­sen­ki Arc­tic Mon­keys — I wan­na be yours

I wan­na be your vacu­um cle­aner
Bre­athing in your dust
I wan­na be your Ford Cor­ti­na
I will never rust
If you like your cof­fee hot
Let me be your cof­fee pot
You call the shots babe
I just wan­na be yours

Secrets I have held in my heart
Are har­der to hide than I tho­ught
May­be I just wan­na be yours
I wan­na be yours, I wan­na be yours
Wan­na be yours, wan­na be yours, wan­na be yours

Let me be your ‘lec­cy meter and I’ll never run out
Let me be the por­ta­ble heater that you’ll get cold witho­ut
I wan­na be your set­ting lotion (I wan­na be)
Hold your hair in deep devo­tion (How deep?)
At least as deep as the Paci­fic Oce­an
I wan­na be yours, ohhh

Secrets I have held in my heart
Are har­der to hide than I tho­ught
May­be I just wan­na be yours
I wan­na be yours, I wan­na be yours
Wan­na be yours, wan­na be yours, wan­na be yours
Wan­na be yours, wan­na be yours, wan­na be yours, wan­na by yours

Tłu­ma­cze­nie Arc­tic Mon­keys — I wan­na be yours

Chcę być two­im odku­rza­czem
Wdy­cha­ją­cym twój kurz
Chcę być two­im For­dem Cor­ti­na
Nigdy nie zardze­wie­ję
Jeśli lubisz gorą­cą kawę
Pozwól mi być twym dzban­kiem kawo­wym
Ty dyk­tu­jesz warun­ki, skar­bie
Ja po pro­stu pra­gnę być twój

Sekre­ty, któ­re trzy­ma­łem w swo­im ser­cu
Są trud­niej­sze do ukry­cia niż przy­pusz­cza­łem
Może po pro­stu pra­gnę być twój
Ja pra­gnę być twój, ja pra­gnę być twój
Chcę być twój, chcę być twój, chcę być twój

Pozwól mi być licz­ni­kiem prą­du, a nigdy się nie wyczer­pię
Pozwól mi być prze­no­śnym grzej­ni­kiem, bez któ­re­go zmar­z­niesz
Chcę być twym bal­sa­mem (chcę być),
Któ­rzy otu­li two­je wło­sy głę­bo­kim odda­niem (jak głę­bo­kim?)
Co naj­mniej tak głę­bo­kim jak pacy­fik
Pra­gnę być twój

Sekre­ty, któ­re trzy­ma­łem w swo­im ser­cu
Są trud­niej­sze do ukry­cia niż przy­pusz­cza­łem
Może po pro­stu pra­gnę być twój
Ja pra­gnę być twój, ja pra­gnę być twój
Chcę być twój, chcę być twój, chcę być twój,
Chcę być twój, chcę być twój, chcę być twój, chcę być twój

Gramatyka

Your vs. yours

Your

Waż­ne!
Po przy­miot­ni­kach dzier­żaw­czych ZAWSZE wystę­pu­je rze­czow­nik.

I wan­na be your Ford Cor­ti­na

Chcę być two­im For­dem Cor­ti­na

Your jest jed­nym z przy­miot­ni­ków dzier­żaw­czych.

Struk­tu­ry tej uży­wa­my, gdy chce­my powie­dzieć, że dana rzecz nale­ży do kogoś i pra­gnie­my spre­cy­zo­wać co to jest.

Licz­ba poje­dyn­cza
1 os. My = mój, moja, moje
2.os Your = twój, two­ja, two­je
3.os Her = jej, his = jego, its = tego

Licz­ba mno­ga
1 os. Our = nasz, nasza, nasze
2.os Your = wasz, wasza, wasze
3.os The­ir = ich

Ford Cor­ti­na
Ford Cor­ti­na to pro­du­ko­wa­na w latach 1962 — 1983 śred­niej kla­sy limu­zy­na.

Przy­kła­dy:

My room is huge. = Mój pokój jest ogrom­ny.

This book doesn’t belog to me. I guess it is your book. = Ta książ­ka nie nale­ży do mnie. Przy­pusz­czam, że to two­ja książ­ka.

What’s lying on the flo­or? Is it his pen? = Co leży na pod­ło­dze? Czy to jego dłu­go­pis?

Her hair has the same color as her dress. = Jej wło­sy mają taki sam kolor jak jej sukien­ka.

Its* name is Rudolf. = Imię tego psa to Rudolf.

We love this song. We call it our song. = Kocha­my tą pio­sen­kę. Nazy­wa­my ją naszą pio­sen­ką.

Your house has such a beau­ti­ful bal­co­ny. = Wasz dom ma taki pięk­ny bal­kon.

The­ir chil­dren are adults right now. = Ich dzie­ci są teraz doro­słe.

*its np. w odnie­sie­niu do zwie­rzę­cia, w tym przy­pad­ku psa.

Yours

Waż­ne!
W tej struk­tu­rze nie ma rze­czow­ni­ka. Zaimek dzier­żaw­czy zastę­pu­je przy­miot­nik dzier­żaw­czy i rze­czow­nik.

I just wan­na be yours

Ja po pro­stu pra­gnę być twój

Tej struk­tu­ry uży­wa­my, gdy chce­my powie­dzieć, że dana rze­czy nale­ży do kogoś, a nie chce­my powta­rzać nazwy danej rze­czy kil­ka razy, np.:

This is my book and this one is yours. = To jest moja książ­ka, a ta jest two­ja.

Licz­ba poje­dyn­cza
1 os. Mine = mój, moja, moje, moi
2.os Yours = twój, two­ja, two­je
3.os Her = jej, his = jego, its = tego

Licz­ba mno­ga
1 os. Ours = nasz, nasza, nasze
2.os Yours = wasz, wasza, wasze
3.os The­irs = ich

Przy­kła­dy:

This book isn’t yours. It’s mine. = Ta książ­ka nie jest two­ja. Jest moja.

I like his friends, but I don’t like hers. = Lubię jego przy­ja­ciół, ale nie lubię jej (przy­ja­ciół w domy­śle).

This car is the­irs. = Ten samo­chód jest ich.

Zwroty & wyrażenia

Wanna

Wannabe(e)
Wannabe(e) to skrót od want to be, ale tak­że okre­śle­nie naśladowcy/naśladowczyni, oso­by, któ­ra bez­sku­tecz­nie chce osią­gnąć suk­ces czy też stać się sław­ną, np.: wannabe(e) sin­ger = oso­ba, któ­ra marzy o karie­rze piosenkarza/piosenkarki

I wan­na be your vacu­um cle­aner

Chcę być two­im odku­rza­czem

Cza­sow­nik wan­na to skrót od cza­sow­ni­ka want to, któ­ry ozna­cza chcieć, pra­gnąć.

War­to zazna­czyć, że wan­na to sło­wo potocz­ne, któ­re jest uży­cza­ne czę­ściej w ame­ry­kań­skim angiel­skim.

Moż­na je łączyć ze wszyst­ki­mi oso­ba­mi licz­by poje­dyn­czej i mno­giej z wyjąt­kiem 3. os. licz­by poje­dyn­czej. Naj­czę­ściej jed­nak wystę­pu­je jed­nak z “I”.

Gdy pra­gnie­my coś zane­go­wać uży­wa­my prze­cze­nia do not (don’t).

Przy­kład:

I wan­na mer­ry her. = Chce ją poślu­bić.

We wan­na talk. = Chce­my poga­dać.

I wan­na go on holi­day. = Chcę jechać na waka­cje.

Breath in

Bre­athing in your dust

Wdy­cha­ją­cym kurz

Weź­cie głę­bo­ki oddech i powta­rzaj­cie
to bre­athe deeply = głę­bo­ko oddy­chać
to bre­athe heavi­ly = cięż­ko oddy­chać, oddy­chać z tru­dem
not to bre­athe a word = nie pisnąć ani słów­ka
to bre­athe some­thing in = wcią­gać coś w płu­ca, wdy­chać coś (np. świe­że powie­trze)
to bre­athe easy = prze­stać się mar­twić
to bre­athe fire = zio­nąć ogniem (być bar­dzo zde­ner­wo­wa­nym, agre­syw­nym)
to bre­athe a sigh of relief = ode­tchnąć z ulgą

Cza­sow­nik to bre­athe in ozna­cza wdy­chać. Jego syno­ni­mem jest sło­wo to inha­le.

Anto­ni­my ich to kolej­no: to bre­athe out i to exha­le.

Przy­kła­dy:

All I have to do is bre­athe in and out. = Muszę tyl­ko robić wdech i wydech.

Ple­ase, inha­le and exha­le. = Pro­szę zrób wdech i wydech.

Let

Let me be your cof­fee pot

Pozwól mi być twym dzban­kiem kawo­wym

To let to cza­sow­nik o wie­lu zna­cze­niach, któ­rym w tym kon­tek­ście ozna­cza = pozwa­lać.

Przy­kła­dy:

You shouldn’t let her go the­re alo­ne. = Nie powi­nie­neś pozwo­lić jej iść tam samej.

My mum doesn’t let me eat swe­ets eve­ry­day. = Moja mama nie pozwa­la mi jeść sło­dy­czy każ­de­go dnia.

Przed­sta­wię jesz­cze kil­ka innych, popu­lar­nych zna­czeń tego sło­wa.

To let = do wyna­ję­cia.

Let me think. = Niech pomy­ślę.

Let go! = Puść!

Let me see. = Zoba­czy­my.

Cie­ka­wost­ka
Tekst pio­sen­ki „I wan­na be yours” to wiersz napi­sa­ny przez Joh­na Coope­ra Clarke’a. Został on rów­nież nagra­ny w tej ory­gi­nal­nej wer­sji z 1982 roku. Prze­sy­łam wam link do pio­sen­ki w wyko­na­niu John’a Clarke’a oraz ory­gi­nal­ne­go tek­stu pio­sen­ki. Sami oceń­cie któ­ra wer­sja jest lep­sza. 😉

Call the shots

You call the shots babe

Ty dyk­tu­jesz warun­ki, skar­bie

Call the shots to idiom. Jego zna­cze­nie to = dyk­to­wać warun­ki, wyda­wać roz­ka­zy.

Przy­kład:

She always wants to call the shots. = Ona zawsze chce dyk­to­wać warun­ki.

Run out

Let me be your ‘lec­cy meter and I’ll never run out

Pozwól mi być licz­ni­kiem prą­du, a nigdy się nie wyczer­pię

To run out ozna­cza nie tyl­ko wyczer­pać się, ale tak­że wybiec na zewnątrz.

Przy­kła­dy:

She lost her job and her money has run out. = Stra­ci­ła pra­cę i skoń­czy­ły jej się pie­nią­dze.

Chil­dren ran out to see the­ir dad. = Dzie­ci wybie­gły zoba­czyć ojca.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *