Sting — Englishman in New York

Sting to arty­sta, któ­re­go nie trze­ba przed­sta­wiać. Sam za sie­bie mówi jego impo­nu­ją­cy doro­bek arty­stycz­ny, zarów­no ten solo­wy jak i ten z zespo­łem The Poli­ce.

Pisząc ten utwór, woka­li­sta zain­spi­ro­wał się życiem angiel­skie­go pisa­rza i akto­ra Quen­ti­na Cri­spa, któ­ry sły­nął ze swo­ich skłon­no­ści homo­sek­su­al­nych i  wyzy­wa­ją­ce­go wyglą­du, co czę­sto spo­ty­ka­ło się z dez­apro­ba­tą. Po oso­bi­stej roz­mo­wie z Quen­ti­nem, Sting stwier­dził, że arty­sta jest god­ny podzi­wu, gdyż w cza­sach, kie­dy było to ryzy­kow­ne, nie bał się otwar­cie wyra­żać swo­ich poglą­dów, dla­te­go też nazy­wa go w swo­im utwo­rze boha­te­rem. Co wię­cej, Quen­tin Crisp poja­wia się kil­ka razy w tele­dy­sku do pio­sen­ki.

Zapra­sza­my w podróż do Nowe­go Jor­ku ze Stin­giem! 🙂

Tekst pio­sen­ki Sting — Engli­sh­man in New York

I don’t drink cof­fee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I’m an Engli­sh­man in New York

See me wal­king down Fifth Ave­nue
A wal­king cane here at my side
I take it eve­ry­whe­re I walk
I’m an Engli­sh­man in New York

I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York
I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York

If, “man­ners maketh man” as some­one said
Then he’s the hero of the day
It takes a man to suf­fer igno­ran­ce and smi­le
Be your­self no mat­ter what they say

I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York
I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York

Mode­sty, pro­prie­ty can lead to noto­rie­ty
You could end up as the only one
Gen­tle­ness, sobrie­ty, so rare in this socie­ty
At night a candle’s bri­gh­ter than the sun

Takes more than com­bat gear to make a man
Takes more than a licen­ce for a gun
Con­front your ene­mies, avo­id them when you can
A gen­tle­man will walk but never run

If, “man­ners maketh man” as some­one said
Then he’s the hero of the day
It takes a man to suf­fer igno­ran­ce and smi­le
Be your­self no mat­ter what they say

I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York
I’m an alien I’m a legal alien
I’m an Engli­sh­man in New York

Tłu­ma­cze­nie Sting — Engli­sh­man in New York

Nie piję kawy, wolę her­ba­tę, moja dro­ga
Lubię, jak mój tost jest spie­czo­ny z jed­nej stro­ny
I możesz to usły­szeć w mym akcen­cie, gdy mówię
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku

Możesz mnie zoba­czyć, kie­dy spa­ce­ru­ję pią­tą ale­ją
Przy mym boku laska
Bio­rę ją wszę­dzie, gdzie­kol­wiek spa­ce­ru­ję
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku

Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku
Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku

Jeśli “manie­ry czy­nią czło­wie­ka” jak powie­dział ktoś
To on jest boha­te­rem naszych cza­sów
Tyl­ko praw­dzi­wy czło­wiek może znieść igno­ran­cję i uśmiesz­ki
Bądź sobą nie­za­leż­nie od tego, co mówią inni

Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku
Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku

Skrom­ność, przy­zwo­itość mogą pro­wa­dzić do złej sła­wy
Może się oka­zać, że pozo­sta­niesz jedy­nym
Deli­kat­ność, sta­tecz­ność są tak rzad­kie w tym spo­łe­czeń­stwie
W nocy świecz­ka jest jaśniej­sza od słoń­ca

Trze­ba cze­goś wię­cej niż mun­du­ru, aby być męż­czy­zną
Wię­cej niż licen­cji na broń
Mierz się z wro­ga­mi, ale uni­kaj ich, jeśli możesz
Dżen­tel­men odej­dzie, ale nigdy nie uciek­nie

Jeśli “manie­ry czy­nią czło­wie­ka” jak ktoś powie­dział
To on jest boha­te­rem naszych cza­sów
Tyl­ko praw­dzi­wy czło­wiek może znieść igno­ran­cję i uśmiesz­ki
Bądź sobą nie­za­leż­nie od tego, co mówią inni

Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku
Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem
Jestem Angli­kiem w Nowym Jor­ku

Zwroty & Wyrażenia

Take (something)

I don’t drink cof­fee I take tea my dear

Nie piję kawy, wolę her­ba­tę, moja dro­ga

To take (some­thing) = pre­fe­ro­wać coś, lubić coś, np.: I don’t take alco­hol, I usu­al­ly drink tea. = Nie preferuję/ lubię alko­ho­lu, zwy­kle piję her­ba­tę.

W róż­nych sytu­acjach może­my spo­tkać się z inny­mi zna­cze­nia­mi sło­wa to take. Takich utar­tych wyra­żeń może­my zna­leźć na co dzień bar­dzo dużo. Oto naj­waż­niej­sze z nich:

To take =

= wziąć, np.: You bet­ter take an umbrel­la, it looks as if it is going to rain. = Lepiej weź­cie para­sol­kę, wyglą­da jak­by mia­ło padać.

= wyma­gać, np.: It real­ly does take a lot of patien­ce to learn an instru­ment. = Nauka gry na instru­men­cie napraw­dę wyma­ga ogrom­nej cier­pli­wo­ści.

= akcep­to­wać, przy­jąć, np.: I often take my mum’s advi­ce becau­se I con­si­der her to be the most reaso­na­ble and expe­rien­ced per­son I’ve ever known. = Czę­sto przyj­mu­ję rady mojej mamy, ponie­waż uwa­żam ją za naj­bar­dziej roz­sąd­ną i doświad­czo­ną oso­bę, jaką znam.

= kon­su­mo­wać, spo­ży­wać, np.: Take an aspi­rin and lie down in bed. = Zażyj aspi­ry­nę i połóż się do łóż­ka.

= brać, poj­mać, np.: The poli­ce­men took two cri­mi­nals the pre­vio­us night. = Poli­cjan­ci poj­ma­li dwóch prze­stęp­ców minio­nej nocy.

= brać kogoś/coś za, uwa­żać kogoś/coś za, np.: She has been taken as a chief cook but she was only a waitress. = Zosta­ła wzię­ta za sze­fa kuch­ni, a była tyl­ko kel­ner­ką.

= pod­jąć jakąś akcję (w połą­cze­niu z rze­czow­ni­kiem).

Przy­kła­dy:

To take a sho­wer = brać prysz­nic.

To take an action = pod­jąć dzia­ła­nie.

To take a test = zda­wać test.

To take a rest = odpo­czy­wać.

To take a walk = spa­ce­ro­wać.

To take a cour­se = cho­dzić na kurs.

To take a seat = sia­dać (zająć miej­sce).

Jako rze­czow­nik take ozna­cza =

= wpły­wy kaso­we (AmE).

= uję­cie (fil­mu).

= połów ryb/ upo­lo­wa­na zwie­rzy­na.

Walking cane

Co moż­na wytwo­rzyć z trzci­ny?

cane sugar = cukier trzci­no­wy

cane cha­ir = ple­cio­ny fotel

cane cof­fee table = stół wyko­na­ny z trzci­ny

A wal­king cane here at my side

Przy mym boku laska

Cane/ wal­king cane = laska do cho­dze­nia, np.: My grand­pa can’t move witho­ut his cane. = Mój dzia­dek nie potra­fi poru­szać się bez laski.

Sam rze­czow­nik cane ma rów­nież cie­ka­we zna­cze­nia.

Cane =

= trzci­na, np.: A lot of fur­ni­tu­re are made of cane. = Dużo mebli jest zro­bio­nych z trzci­ny.

= chło­sta, np.: In the pre­vio­us cen­tu­ries cane was a kind of puni­sh­ment for tho­se who com­mit­ted a cri­me. = W minio­nych wie­kach chło­sta była rodza­jem kary dla tych, któ­rzy popeł­ni­li prze­stęp­stwo.

Alien

I’m an alien I’m a legal alien

Jestem obcym, jestem legal­nym imi­gran­tem

W tek­ście pio­sen­ki alien funk­cjo­nu­je jako odpo­wied­nik imi­gran­ta.

(Legal) alien = (legal­ny) imi­grant.

Widząc oso­bę, któ­ra zde­cy­do­wa­nie wyglą­da na kogoś, kto przy­był z inne­go kra­ju, powie­my, że jest cudzo­ziem­cem i wte­dy rów­nież może­my użyć tego rze­czow­ni­ka.

Alien = cudzo­zie­miec, np.: Our coun­try welco­mes crowds of aliens eve­ry sum­mer. = Nasz kraj gości tłu­my cudzo­ziem­ców każ­de­go lata.

Jed­nak uży­wa­jąc  tego sło­wa nale­ży uwa­żać, gdyż gdy okre­śli­my jakąś oso­bę przy­miot­ni­kiem alien, może­my tę oso­bę obra­zić, gdyż nazwa­li­śmy ją wła­śnie dzi­wa­kiem, kimś odizo­lo­wa­nym, dziw­nym.

Alien = dziw­ny, np.: She’s real­ly alien, don’t you think? = Ona jest napraw­dę dziw­na, nie sądzisz?

W osta­tecz­no­ści, gdy dostrze­że­my na nie­bie jakąś poza­ziem­ską isto­tę, może­my okre­ślić ją rów­nież mia­nem alien.

Alien = poza­ziem­ski, np.: Scien­ti­sts belie­ve that alien beings real­ly exist. = Naukow­cy wie­rzą, że poza­ziem­skie isto­ty ist­nie­ją napraw­dę.

Maketh

If, “man­ners maketh man” as some­one said

Jeśli “manie­ry czy­nią czło­wie­ka” jak ktoś powie­dział

Maketh to prze­sta­rza­ła for­ma odmia­ny cza­sow­ni­ka make w trze­ciej oso­bie licz­by poje­dyn­czej cza­su teraź­niej­sze­go. Z taką for­mą może­my spo­tkać się czę­sto w Biblii (np.: The light of the eyes rejo­iceth the soul: a good name maketh the bones fat. = Świa­tłość oczów roz­we­se­la ser­ce: wieść dobra tuczy kości.) lub w innej lite­ra­tu­rze z daw­nych wie­ków. Współ­cze­śnie for­ma ta jest uży­wa­na nie­zwy­kle rzad­ko.

Suffer

It takes a man to suf­fer igno­ran­ce and smi­le

Tyl­ko praw­dzi­wy czło­wiek może znieść igno­ran­cję i uśmiesz­ki

To suf­fer =

=  znieść, tole­ro­wać, np.: I can’t suf­fer her bad beha­vio­ur — pro­ba­bly I sho­uld do some­thing abo­ut that! = Nie mogę znieść jej złe­go zacho­wa­nia- praw­do­po­dob­nie muszę coś z tym zro­bić!

= odnieść, cier­pieć, np.: The man suf­fe­red very serio­us inju­ries in the acci­dent, the­re­fo­re he was taken to the hospi­tal. = Męż­czy­zna odniósł bar­dzo poważ­ne rany w wypad­ku, dla­te­go został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la.

Ist­nie­je rów­nież utar­ty zwrot, któ­re­go może użyć, gdy chce­my pod­kre­ślić, że ktoś cier­pi na jakąś cho­ro­bę.

To suf­fer from = cier­pieć na, np.: It is said that he suf­fers from can­cer but he didn’t reve­aled that fact to his clo­sest friends. =  Mówią, że on cier­pi na nowo­twór, ale on nigdy nie ujaw­nił tego fak­tu przed swo­imi naj­bliż­szy­mi przy­ja­ciół­mi.

No matter

Wyra­że­nia wiel­kiej wagi!

Nie­waż­ne, nie­za­leż­nie od, bez wzglę­du na — to gru­pa syno­ni­micz­nych wyra­żeń w języ­ku pol­skim. W języ­ku angiel­skim rów­nież mamy kil­ka takich wyra­żeń, któ­rych zna­cze­nie jest zbli­żo­ne, więc może­my uży­wać ich zamien­nie.

No mat­ter (sth) = bez wzglę­du na (coś)
Regar­dless of (sth) = bez wzglę­du na (coś)
Irre­spec­ti­ve of (sth/sb) = bez wzglę­du na (coś/kogoś)

Be your­self no mat­ter what they say

Bądź sobą, nie­za­leż­nie od tego, co mówią inni

No mat­ter =

= bez wzglę­du na, np.: No mat­ter if she agre­es or no, I will never leave you! = Bez wzglę­du na to, czy ona się zgo­dzi czy nie, ja nigdy cię nie opusz­czę!

No mat­ter może rów­nież ozna­czać = nie­waż­ne.

Przy­kład:

A: What were you tal­king abo­ut? = O czym roz­ma­wia­li­ście?
B: Oh, no mat­ter. = Och, nie­waż­ne.

Gentleness

Gen­tle­ness, sobrie­ty, so rare in this socie­ty

Deli­kat­ność, sta­tecz­ność są tak rzad­kie w tym spo­łe­czeń­stwie

Gen­tle­ness = deli­kat­ność, łagod­ność, np.: Eve­ry­bo­dy has known the gen­tle­ness of his beha­vio­ur. = Każ­dy zdą­żył poznać łagod­ność jego uspo­so­bie­nia.

Spójrz­my na sło­wo­twór­stwo zwią­za­ne ze sło­wem gen­tle.

Gen­tle = łagod­ny, deli­kat­ny, miły, np.: The wind is gen­tle today, so many people went out of the­ir houses. = Wiatr jest dziś łagod­ny, więc wie­le ludzi wyszło dziś ze swo­ich domów.

Gen­tle­folk (l.mn.)= wyż­sze sfe­ry, np.: In the Mid­dle Ages it was com­mon­ly known that people who were born of gen­tle­folk had more pri­vi­le­ges. = W śre­dnio­wie­czu było powszech­nie wia­do­me, że ludzie pocho­dzą­cy z wyż­szych sfer mają wię­cej przy­wi­le­jów.

Gen­tle­man = dżen­tel­men, np.: He beha­ved thro­ugho­ut like a per­fect gen­tle­man. = On zacho­wy­wał się przez cały czas jak dżen­tel­men.

Gen­tle­wo­man (archa­icz­nie) = dama, np.: Gen­tle­wo­man is a woman of noble birth or good social stan­ding. = Dama to kobie­ta szla­chet­nie uro­dzo­na lub o dobrej pozy­cji spo­łecz­nej.

Combat gear

Takes more than com­bat gear to make a man

Trze­ba cze­goś wię­cej niż mun­du­ru, aby być męż­czy­zną

Com­bat gear = mun­dur.

Roz­łóż­my wyra­że­nie com­bat gear na czyn­ni­ki pierw­sze. Poznaj­my kil­ka róż­nych zna­czeń słów com­bat oraz gear.

Com­bat =

=  woj­sko­wy.

= wal­ka.

To com­bat sb/sth = wal­czyć z kimś/czymś.

Gear =

= ubra­nie.

= bieg (w samo­cho­dzie).

= prze­rzut­ka (w rowe­rze).

= układ/ mecha­nizm.

= sprzęt.

Make a man out of somebody

Takes more than com­bat gear to make a man

Trze­ba cze­goś wię­cej niż mun­du­ru, aby być męż­czy­zną

To make a man out of some­bo­dy = zro­bić z kogoś praw­dzi­we­go męż­czy­znę, np.: His hero­ic deed made a man out of him. = Jego boha­ter­skie zacho­wa­nie uczy­ni­ło z nie­go praw­dzi­we­go męż­czy­znę.

 

Mamy nadzie­ję, że lek­cja Wam się spodo­ba­ła 🙂

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze i uwa­gi!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *