Bryan Adams — (Everything I Do) I Do It For You

Czas spoj­rzeć na tekst jed­nej z naj­więk­szych gwiazd wśród kana­dyj­skich pio­sen­ka­rzy. Domy­śla­cie się o kogo cho­dzi? Oczy­wi­ście o Bry­ana Adam­sa. Kto z nas choć raz nie wzru­szył się przy jego roman­tycz­nych bal­la­dach? Nie­sa­mo­wi­ty głos auto­ra i tek­sty prze­peł­nio­ne uczu­cia­mi spra­wia­ją, że lubi­my wra­cać do jego utwo­rów.

Dziś bie­rze­my pod lupę jed­ną z jego naj­po­pu­lar­niej­szych pio­se­nek — „(Eve­ry­thing I Do) I Do It For You”.  Pio­sen­ka ta pocho­dzi z albu­mu „Waking up the Neigh­bo­urs” wyda­ne­go we wrze­śniu 1991 roku. W latach 1991–1992 znaj­do­wa­ła się na szczy­tach list prze­bo­jów. Wyko­rzy­sta­no ją rów­nież w fil­mie „Robin Hood: Prin­ce of Thie­ves” (Robin Hood: Ksią­żę Zło­dziei).
Dowiedz­my się razem o czym śpie­wa Bry­an!

Tekst pio­sen­ki Bry­an Adams — (Eve­ry­thing I Do) I Do It For You

Look into my eyes
You will see, what you mean to me
Search your heart, search your soul
And when you find me the­re, you’ll search no more

Don’t tell me it’s not worth try­ing for
You can’t tell me it’s not worth dying for
You know it’s true, eve­ry­thing I do, I do it for you

Look into your heart, you will find
There’s nothing the­re to hide
Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacri­fi­ce

Don’t tell me it’s not worth figh­ting for
I can’t help it, there’s nothing I want more
You know it’s true, eve­ry­thing I do, I do it for you

There’s no love, like your love
And no other, could give more love
There’s nowhe­re, unless you’re the­re
All the time, all the way

Look your heart, babe

Oh, you can’t tell me it’s not worth try­ing for
I can’t help it, there’s nothing I want more
Yea, I’d fight for you, I’d lie for you
Walk the wire for you, yeah I’d die for you

You know it’s true
Eve­ry­thing I do
Ooooh
I do it for you

Tłu­ma­cze­nie Bry­an Adams — (Eve­ry­thing I Do) I Do It For You

Spójrz w moje oczy
I zoba­czysz ile dla mnie zna­czysz
Prze­szu­kaj swo­je ser­ce, prze­szu­kaj swą duszę
A gdy mnie tam znaj­dziesz nie będziesz już wię­cej szu­kać

Nie mów mi, że nie war­to pró­bo­wać,
Nie możesz mi mówić, że nie war­to za to zgi­nąć
Wiesz, że to praw­da, wszyst­ko co robię, robię dla cie­bie

Spójrz w swo­je ser­ce a odkry­jesz,
że nie ma tam nicze­go do ukry­cia
Weź mnie takie­go jakim jestem, weź moje życie
Oddał­bym ci je całe, poświę­cił bym je

Nie mów mi, że nie jest war­to o to wal­czyć,
Nie mogę nic na to pora­dzić, nicze­go nie pra­gnę bar­dziej
Wiesz, że to praw­da, wszyst­ko co robię, robię dla cie­bie

Nie ma takiej miło­ści jak two­ja,
I żad­na inna nie mogła by ofia­ro­wać wię­cej miło­ści
Żad­ne miej­sce nie ist­nie­je jeśli cie­bie tam nie ma
Przez cały czas, przez całą dro­gę

Spójrz w swo­je ser­ce, kocha­nie

Oh, nie możesz mi mówić, że nie war­to pró­bo­wać
Nie mogę nic na to pora­dzić, nicze­go nie pra­gnę bar­dziej
Wal­czył­bym o cie­bie, skła­mał­bym dla cie­bie
Prze­szedł bym po linie, zgi­nął­bym dla cie­bie

Wiesz, że to praw­da
Wszyst­ko co robię,
Ooooh
Robię dla cie­bie

Zwroty & Wyrażenia

Mean

Ram­ka:

Idio­my z cza­sow­ni­kiem to mean

to mean the world to somebody/mean eve­ry­thing to some­bo­dy = być dla kogoś bar­dzo waż­nym, wie­le dla kogoś zna­czyć, np.: She real­ly loves him and he means the world to her. = Ona bar­dzo go kocha i on wie­le dla niej zna­czy.

mean busi­ness = trak­to­wać spra­wę poważ­nie, np.: I could tell from the look on Tom’s face that he meant busi­ness. = Po wyra­zie twa­rzy Toma wie­dzia­łem, że trak­tu­je tę spra­wę poważ­nie.

What you mean to me 

Ile dla mnie zna­czysz

To mean = zna­czyć.

Przy­kład:

What does  ”convey­an­cing” mean? = Co ozna­cza  sło­wo ”convey­an­cing”?

Cza­sow­nik to mean ma rów­nież inne zna­cze­nia, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać:

To mean = mieć coś na myśli.

Przy­kła­dy:

I’m not sure what he means. = Nie jestem pew­ny co on ma na myśli.

What do you mean? = Co masz na myśli?

Do you know/see what I mean? (spo­ken) = Rozumiesz/Wiesz co mam na myśli/ o co mi cho­dzi?

Tego pyta­nia będzie­my uży­wać chcąc się upew­nić czy nasz roz­mów­ca pra­wi­dło­wo zro­zu­miał to co wła­śnie powie­dzie­li­śmy. Pyta­nie to poja­wia się w języ­ku mówio­nym.

To mean = zamie­rzać.

Przy­kład:

I didn’t mean to hurt you. = Nie zamie­rza­łem Cię skrzyw­dzić.

To mean = mówić na serio/poważnie.

Przy­kład:

You have to come back befo­re 10 p.m. — I mean it. = Musisz wró­cić przed 22:00- mówię poważ­nie.

Po cza­sow­ni­ku to mean może­my użyć zarów­no for­my gerund (-ing) jak i infi­ni­ti­ve (bez­oko­licz­nik) — zwróć uwa­gę na róż­ni­cę w zna­cze­niu:

Przy­kła­dy:

Joining the army means being away from home. = Wstą­pie­nie do armii ozna­cza (obej­mu­je) bycie z dale­ka od domu.

I meant to call you, but I for­got. = Zamie­rza­łem do Cie­bie zadzwo­nić, ale zapo­mnia­łem.

Search

Search your heart, search your soul 

Prze­szu­kaj swo­je ser­ce, prze­szu­kaj swą duszę

To search = szu­kać.

Przy­kład:

I’ve sear­ched my keys eve­ry­whe­re and I can’t find them. = Wszę­dzie szu­ka­łem moich klu­czy ale nie mogę ich zna­leźć.

War­to poznać tak­że zna­cze­nie rze­czow­ni­ka search.

Search = poszu­ki­wa­nia.

Przy­kład:

They found her after a long search. = Oni ją zna­leź­li po dłu­gich poszu­ki­wa­niach.

Cza­sem gdy ktoś pyta nas o coś o czym nie mamy poję­cia, chcie­li­by­śmy krzyk­nąć „A skąd mam wie­dzieć?! ”. Wie­cie jak zro­bić to po angiel­sku? Wystar­czy użyć idio­mu = Search me!

Przy­kład:

What is he doing? – Search me! = Co on robi? — A skąd mam wie­dzieć?

Be worth doing something

It’s not worth try­ing for

Nie war­to pró­bo­wać

It’s not worth dying for

Nie war­to za to zgi­nąć

To be worth doing some­thing = być war­tym zro­bie­nia cze­goś.

Zapa­mię­taj! Uży­wa­jąc tej kon­struk­cji, po worth będzie­my uży­wać cza­sow­ni­ka z koń­ców­ką –ing!

Przy­kła­dy:

It’s not worth spen­ding money on a new lap­top. = Nie war­to wyda­wać pie­nię­dzy na nowe­go lap­to­pa.

This book is worth reading. = Ta książ­ka jest war­ta prze­czy­ta­nia.

It’s worth making a call befo­re you go the­re. = War­to zadzwo­nić zanim tam pój­dziesz.

Sacrifice

I would give it all, I would sacri­fi­ce

Oddał­bym ci całe życie, poświę­cił­bym je

To sacri­fi­ce = poświę­cić, świa­do­mie z cze­goś zre­zy­gno­wać.

Przy­kład:

He sacri­fi­ced a pro­mi­sing care­er to save his mar­ria­ge. = On poświę­cił obie­cu­ją­cą karie­rę żeby rato­wać swo­je mał­żeń­stwo.

Cza­sow­ni­ka to sacri­fi­ce może­my uży­wać w róż­ny spo­sób:

To sacri­fi­ce some­thing to do some­thing = poświę­cić coś żeby coś zro­bić, np.: He sacri­fi­ced the­ir friend­ship to get the job. = On poświę­cił ich przy­jaźń, aby dostać pra­cę.

Sacri­fi­ce your­self (for some­thing) = poświę­cić się cze­muś, np.: Rese­ar­chers sacri­fi­ce them­se­lves for scien­ce. = Bada­cze poświę­ca­ją się nauce.

Jako rze­czow­nik sacri­fi­ce ozna­cza = poświe­ce­nie, ofia­ra.

Przy­kład:

The ami­nals were offe­red as a sacri­fi­ce to God. = Zwie­rzę­ta były skła­da­ne Bogu w ofie­rze.

Unless

War­to pamię­tać!
Uży­cie unless bywa pro­ble­ma­tycz­ne, ponie­waż choć nie jest to widocz­ne, zawie­ra w sobie prze­cze­nie. Porów­naj zda­nia:

You’ll be ill if you don’t wear warm clo­thes. = Będziesz cho­ry, jeśli nie będziesz nosić cie­płych ubrań.

You’ll be ill unless you wear warm clo­thes. = Będziesz cho­ry, jeśli nie będziesz nosić cie­płych ubrań.

Oba zda­nia zna­czą dokład­nie to samo, ponie­waż unless to nic inne­go jak if not.

There’s nowhe­re, unless you’re the­re

Żad­ne miej­sce nie ist­nie­je, jeże­li cie­bie tam nie ma

Unless = jeśli nie, chy­ba że.

Przy­kład:

We’ll be late unless we hur­ry. = Spóź­ni­my się, jeśli się nie pospie­szy­my.

Po unless nie uży­wa­my for­my cza­su przy­szłe­go:

Przy­kład:

I won’t say unless you say. = Nie powiem, jeże­li ty nie powiesz.

Ćwiczenie

Spró­buj na nowo napi­sać poda­ne zda­nia tak aby w każ­dym z nich użyć tego sło­wa:

1. If the weather doesn’t impro­ve, we won’t be able to go.
2. If you don’t stop eating cookies, you won’t lose weight.
3. If he doesn’t give up smo­king, he won’t be heal­thy.
4. You won’t be fresh if you don’t go to bed now.
5. If you don’t stu­dy, you won’t pass your exam.

(odpo­wie­dzi poja­wią się wkrót­ce w komen­ta­rzach)

Wire

Walk the wire for you, yeah I’d die for you

Prze­szedł bym po linie, zgi­nął­bym dla cie­bie

Wire = drut (np. kol­cza­sty), prze­wód.

Przy­kład:

Is this wire insu­la­ted? = Czy ten prze­wód jest izo­lo­wa­ny?

Z tek­stu pio­sen­ki wyni­ka, że męż­czy­zna był­by gotów zro­bić dla swo­jej uko­cha­nej napraw­dę wie­le, ale chy­ba nie powin­ni­śmy wyma­gać, żeby prze­cho­dził po dru­cie czy prze­wo­dzie, dla­te­go moż­na powie­dzieć, że prze­szedł­by on po linie.

 

Lubi­cie bal­la­dy Bry­ana Adam­sa?

Macie jakieś ulu­bio­ne hity tego wyko­naw­cy?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

10 komentarzy

 1. kotek psotek

  Faj­ny pomysł, dużo osób uczy się angiel­skie­go przez tek­sty pio­se­nek, tak­że strzał w 10 🙂

 2. Marta

  Stro­na jest REWELACYJNA! Rety, ist­nie­je szan­sa, że ogar­nę angiel­ski.… Uczę się i uczę ale w gło­wie zosta­je 20% .… teraz mam szan­sę zni­we­lo­wać mój naj­więk­szy kom­pleks 🙂 Bar­dzo dzię­ku­ję Wam za wspa­nia­łą, pro­fe­sjo­nal­ną robo­tę. Takie opra­co­wa­nie wyma­ga spo­rej ilo­ści cza­su. SZACUN. Mam nadzie­ję, że Wam się nie znu­dzi!!

 3. Blanka Szpila
  Author

  Przy­kła­do­we odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:

  1. Unless the weather impro­ves, we won’t be able to go.
  2. You won’t lose weight unless you stop eating cookies.
  3. Unless he gives up smo­king, he won’t be heal­thy.
  4. You won’t be fresh unless you go to bed now.
  5. Unless you stu­dy, you won’t pass your exam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *